Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG IV OXI KHÔNG KHÍ

5 19 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:41

CHƯƠNG IV: OXIKHÔNG KHÍ HOÁ HỌC LỚP: - Biết: Câu 1: Sự oxi hoá gì? Trả lời: Sự tác dụng oxi với chất oxi hóa Câu 2: Oxit ? Trả lời: Oxit hợp chất hai nguyên tố, có nguyên tố oxi Câu 3: Phản ứng hoá hợp gì? Trả lời: Phản ứng hóa hợp phản ứng hóa học có chất (sản phẩm) tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu Câu 4: Phản ứng phân huỷ ? Trả lời: Phản ứng phân hủy phản ứng hóa học chất sinh hai hay nhiều chất - Hiểu: Câu 1: Viết PTHH biểu diễn phản ứng cháy khí oxi với Al, Mg, C4H10 nhiệt độ cao? Biết sản phẩm tạo thành Al2O3, MgO, CO2 H2O Trả lời: Các PTHH biểu diễn phản ứng cháy: t Al + 3O2 → Al O3 t Mg + O2 → 2MgO t 2C H 10 + 13O2 → 8CO2 + 10 H O Câu 2: Hãy so sánh tượng xảy lưu huỳnh cháy không khí oxi? Trả lời: - Giống nhau: cháy có sinh khí SO2 SO3 - Khác nhau: + Lưu huỳnh cháy không khí với lửa nhỏ, màu xanh nhạt + Lưu huỳnh cháy trong oxi mãnh liệt hơn, lửa xanh lam, có khói trắng Câu 3: Phân loại gọi tên oxit sau: N2O5, Al2O3, FeO, K2O Trả lời: Phân loại gọi tên: - N2O5: oxit axit - Đinitơ pentaoxit - Al2O3: oxit bazơ - nhôm oxit - FeO: oxit bazơ - sắt (II) oxit - K2O: oxit bazơ - kali oxit Câu 4: Sự khác phản ứng phân huỷ phản ứng hoá hợp ? Lấy hai ví dụ để minh hoạ Trả lời: Sự khác hai phản ứng là: - Phản ứng hóa hợp có chất tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu - Phản ứng phân hủy từ chất sinh hai hay nhiều chất VD: - P/ư hóa hợp: t 3Fe + 2O2 → Fe3O4 t 2Mg + O2 → 2MgO - P/ư phân huỷ: t 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 t 2KClO3 → 2KCl + 3O2 0 0 Câu 5: Giải thích muốn dập tắt lửa xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày phủ cát lên lửa, mà không dùng nước? Trả lời: Muốn dập tắt lửa xăng dầu cháy, người ta thường trùm vải dày phủ cát lên lửa, mà không dùng nước Nguyên nhân xăng dầu nhẹ nước, nên xăng dầu cháy ta dập nước lan tỏa mặt nước khiến đám cháy lan rộng lớn khó dập tắt Do lửa xăng dầu cháy người ta hay thường dùng vải dày trùm phủ cát lên lửa để cách li lửa với oxi Câu 6: Sự khác việc điều chế khí oxi phòng thí nghiệm công nghiệp nguyên liệu, sản lượng giá thành ? Trả lời: Khi điều chế oxi phòng thí nghiệm nguyên liệu sản lượng điều chế sử dụng lượng nhỏ để phục vụ cho học tập, nên giá thành rẻ So với công nghiệp phải sử dụng số lượng nguyên liệu lớn để phục vụ cho công việc nên giá thành đắt - Vận dụng thấp: Câu 1: Hãy chọn CTHH thích hợp để hoàn thành vào chỗ “ ” Cu + H2 - - - - > CuO + O2 - - - - > + - - - - > Al2O3 Trả lời: t 2Cu + O2 → 2CuO 2H2 t + O2 → 2H2O t 4Al + 3O2 → 2Al2O3 Câu 2: Phân loại oxit sau: CO2, CuO, MgO, SO2 viết CTHH tưng ứng với axit, bazơ oxit Trả lời: CO2: oxit axit - tương ứng với axit H2CO3 CuO: oxit bazơ - tương ứng với bazơ Cu(OH)2 MgO: oxit bazơ - tương ứng với bazơ Mg(OH)2 SO2: oxit axit - tương ứng với axit H2SO3 Câu 3: Đốt cháy 3,24 gam bột nhôm bình chứa khí oxi thu nhôm oxit Al2O3 a) Viết PTHH cho biết thuộc loại phản ứng hoá học gì? b) Tính khối lượng Al2O3 thu được? c) Tính thể tích khí oxi phản ứng đktc? Trả lời: a) PTHH: t 4Al + 3O2 → 2Al2O3 Phản ứng thuộc loại phản ứng hóa hợp t 4Al + 3O2 → 2Al2O3 b) PTHH 0,12 mol n Al = n Al2O3 m Al2O3 m 3,24 = = 0,12mol M 27 0,12.2 = = 0,06mol = n.M = 0,06.102 = 6,12 gam 0,12.3 = 0,09mol = n.22,4 = 0,09.22,4 = 2,016lít nO2 = c) VO2 Câu 4: Muốn điều chế 3,36 lít khí oxi (đktc) phải nung gam KClO3 Trả lời: t PTHH: 2KClO3 → 2KCl + 3O2 0,15 mol nO2 = n Al2O3 m KClO3 V 3,36 = = 0,15mol 22,4 22,4 0,15.2 = = 0,1mol = n.M = 0,1.122,5 = 12,25 gam Câu 5: Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để oxi hoá hết 0,15 mol C2H4 Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí Trả lời: PTHH: t C H + 3O2 → 2CO2 + H O 0,15 mol 0,15.3 = 0,45mol = n.22,4 = 0,45.22,4 = 10,08lít nO2 = VO2 Vkk = 5.VO2 = 5.10,08 = 50,4lít - Vận dụng cao (thực tế): Câu 1: Đốt cháy sắt nặng 20 gam có lẫn 20% tạp chất không cháy a) Tính thể tích khí oxi cần phải dùng đktc? b) Tính khối lượng Fe3O4 thu sau phản ứng? Trả lời: t 3Fe + 2O2 → Fe3 O4 PTHH: 0,3 mol Vì tạp chất không cháy chiếm 20% nên lượng sắt nguyên chất chiếm 80% 80 20 = 16 gam 100 m 16 = = = 0,3mol M 56 0,3.2 = = 0,2mol = n.22,4 = 0,2.22,4 = 4,48lít m Fe = n Fe nO2 VO2 0,3.1 = 0,1mol = n.M = 0,1.232 = 23,2 gam n Fe3O4 = m Fe3O Câu 2: Hãy giải thích lên cao tỉ lệ thể tích khí oxi không khí giảm ? Trả lời: Khi lên cao tỉ lệ lượng khí oxi giảm khí oxi nặng không khí (nặng nhiều lần khí khác nitơ, heli, hiđro, ) Do đó, lên cao, lượng khí oxi giảm Câu 3: Sự tăng nồng độ khí CO2 không khí tăng nhiệt độ Trái Đất (gây hiệu ứng nhà kính) Theo em biện pháp làm giảm CO2 ? Trả lời: Các biện pháp làm giảm CO2: - Các quốc gia Thế Giới phải giảm lượng khí CO2 thải - Phải có sách trồng xanh, bảo vệ rừng hợp lí - Sử dụng nguồn lượng ... gam n Fe3O4 = m Fe3O Câu 2: Hãy giải thích lên cao tỉ lệ thể tích khí oxi không khí giảm ? Trả lời: Khi lên cao tỉ lệ lượng khí oxi giảm khí oxi nặng không khí (nặng nhiều lần khí khác nitơ, heli,... bazơ Mg(OH)2 SO2: oxit axit - tương ứng với axit H2SO3 Câu 3: Đốt cháy 3,24 gam bột nhôm bình chứa khí oxi thu nhôm oxit Al2O3 a) Viết PTHH cho biết thuộc loại phản ứng hoá học gì? b) Tính khối... = = 0,1mol = n.M = 0,1.122,5 = 12,25 gam Câu 5: Tính thể tích không khí (đktc) cần dùng để oxi hoá hết 0,15 mol C2H4 Biết oxi chiếm 1/5 thể tích không khí Trả lời: PTHH: t C H + 3O2 → 2CO2 +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG IV OXI KHÔNG KHÍ, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG IV OXI KHÔNG KHÍ, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 CHƯƠNG IV OXI KHÔNG KHÍ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay