BỘ CÂU HỎI CHƯƠNG III HOÁ HỌC 8

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:41

BỘ CÂU HỎI CHƯƠNG IIIHOÁ HỌC I Biết: câu Câu 1: Thể tích mol chất khí điều kiện tiêu chuẩn bao nhiêu? => 22,4 lít Câu 2: Viết công thức chuyển đổi m, n, V? => m = n.M (g) ; n = m/M (mol) V = n.22,4 (lít) ; n = V/22,4 (mol) Câu 3: Cho biết bước tính thành phần phần trăm nguyên tố hợp chất? => Tìm khối lượng mol hợp chất Tìm số mol nguyên tử nguyên tố mol hợp chất Tìm thành phần phần trăm theo khối lượng nguyên tố Câu 4: Cho biết bước tính theo phương trình hoá học? => Viết phương trình hoá học Chuyển đổi khối lượng chất thể tích chất khí thành số mol chất Dựa vào phương trình hoá học để tìm số mol chất tham gia chất tạo thành Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng thể tích chất khí Câu 5: Mol gì? => Mol lượng chất có chứa 6.1023 nguyên tử hay phân tử chất II Hiểu: câu Câu 1: Hãy cho biết số nguyên tử có 0,2 mol Fe? => Số nguyên tử là: 0,2.6.1023=1,2.1023 hạt Câu 2: Cho biết khối lượng N phân tử K2O? => Khối lượng N phân tử K2O là: 39.2+16=94 g/mol Câu 3: Tính số mol 13 gam kẽm? => Số mol 13g kẽm là: n=m/M=13/65=0,2mol Câu 4: Tìm thể tích 0,15mol khí CO2 đktc? => Thể tích 0,15mol khí CO2 đktc là: V=n.22,4=0,15.22,4=3,36 lít Câu 5: Cho biết khí SO2 nặng hay nhẹ khí oxi lần? => Ta có: dSO2/O2=MSO2/MO2=64/32=2 Vậy khí SO2 nặng khí oxi lần Câu 6: Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất CO2? => Khối lượng mol hợp chất: M CO = 12 + 16.2 = 44 g/mol Trong mol CO2 có: 1mol C 2mol O Thành phần % nguyên tố: % C = %O= 12.1 100% = 27,3 % 44 16.2 100% = 72,7 % 44 III Vận dụng thấp: câu Câu 1: Hãy tính thể tích (ở đktc) 14g khí nitơ? => Số mol 14g khí nitơ: n=m/M=14/28=0,5mol Thể tích khí nitơ là: V=n.22,4=0,5.22,4=11,2lít Câu 2: Hãy tính khối lượng 4,48 lít khí SO2 (ở đktc)? => Số mol 4,48 lít khí SO2 là: n=V/22,4=4,48/22,4=0,2mol Khối lượng khí SO2 là: m=n.M=0,2.64=12,8g Câu 3: Tính thành phần phần trăm khối lượng nguyên tố hợp chất Fe2(SO4)3? => Khối lượng mol hợp chất: M Fe (SO ) = 56.2 + (32+16.4).3 = 400 g/mol Trong mol Fe2(SO4)3 có: 2mol Fe, 3mol S 12mol O Thành phần % nguyên tố: % Fe = %S= 56.2 100% = 28 % 400 32.3 100% = 24 % 400 %O = 100-28-24=48% Câu 4: Hãy tìm công thức hoá học hợp chất có thành phần theo khối lượng là: 36,8%Fe, 21,0%S, 42,2%O Biết khối lượng mol hợp chất 152 g/mol Khối lượng nguyên tố có mol hợp chất: Khối lượng Fe MFe = Khối lượng S là: MS = Khối lượng O là: MO = = 56 g = 32 g = 64 g Số mol nguyên tử nguyên tố có mol hợp chất: Số mol Fe nFe = m/M = 56/56 = mol Số mol S là: nS = m/M = 32/32 = mol Số mol O là: nO = m/M = 64/16 = mol Vậy phân tử hợp chất có: 1Fe, 1S, 4O Vậy hợp chât có công thức hóa học FeSO4 Câu 5: Cho phản ứng: H2 + Cl2 -> HCl Nếu có 4g H2 phản ứng thu gam HCl? H2 + Cl2 → 2HCl 1mol 1mol 2mol 2mol 2mol 4mol Số mol gam khí hiđro là: n = m/M = 4/2 = mol b/ Số gam HCl thu là: m = n.M = 4.36,5 = 146 g IV Vận dụng cao: câu Câu 1: Tính thể tích (ở đktc) hỗn hợp khí gồm: 1g H2, 7g N2, 11g CO2? Số mol 1g H2 là: n=1/2=0,5mol Số mol 7g N2 là: n=7/28=0,25mol Số mol 11g CO2 là: n=11/44=0,25mol Số mol hỗn hợp khí là: n=0,5+0,25+0,25=1 mol Thể tích hỗn hợp khí là: V=n.22,4=1.22,4=22,4 lít Câu 2: Có chất khí: khí oxi, khí clo khí hiđro a Có thể thu khí cách đặt đứng bình? Vì sao? b Có thể thu khí cách đặt ngược bình? Vì sao? a Có thể thu khí oxi khí clo Vì khí nặng không khí dO2/KK=32/29=1,1 dCl2/KK=71/29=2,4 a Có thể thu khí hiđro Vì khí nhẹ không khí dH2/KK=2/29=0,07 Câu 4: Hãy tìm công thức hoá học khí A, biết khí A nặng khí hiđro 17 lần Thành phần phần trăm theo khối lượng khí A 5,88%H 94,12%S Ta có: = 17 => MA = 17 = 34 Khối lượng nguyên tố có mol khí A => mH = = (g) => mS = = 32 (g) Số mol nguyên tử nguyên tố mol khí A: nH = = mol nS = = mol Suy phân tử hợp chất A có nguyên tử H nguyên tử S Do công thức hóa học khí A H2S Câu 5: Cho 13 g kim loại Kẽm dụng đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu dung dịch muối ZnCl2 khí hiđro a Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra? b Tính khối lượng muối tạo thành? c Tính thể tích khí hiđro thu đktc? ( Biết Zn = 65, Cl = 35.5, H = 1) a/ Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 mol mol mol mol 0,2 mol 0,4mol 0,2 mol 0,2 mol Số mol 13 gam kẽm là: n = 13/65 = 0,2 mol b/ Khối lượng muối tạo thành m = 0,2.136 = 27,2 g c/ Thể tích khí hiđro thu V = 0,2.22,4 = 4,48 lít ... nguyên tố: % Fe = %S= 56.2 100% = 28 % 400 32.3 100% = 24 % 400 %O = 100- 28- 24= 48% Câu 4: Hãy tìm công thức hoá học hợp chất có thành phần theo khối lượng là: 36 ,8% Fe, 21,0%S, 42,2%O Biết khối lượng... V=n.22,4=0,5.22,4=11,2lít Câu 2: Hãy tính khối lượng 4, 48 lít khí SO2 (ở đktc)? => Số mol 4, 48 lít khí SO2 là: n=V/22,4=4, 48/ 22,4=0,2mol Khối lượng khí SO2 là: m=n.M=0,2.64=12,8g Câu 3: Tính thành phần phần trăm khối... 100% = 72,7 % 44 III Vận dụng thấp: câu Câu 1: Hãy tính thể tích (ở đktc) 14g khí nitơ? => Số mol 14g khí nitơ: n=m/M=14/ 28= 0,5mol Thể tích khí nitơ là: V=n.22,4=0,5.22,4=11,2lít Câu 2: Hãy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ CÂU HỎI CHƯƠNG III HOÁ HỌC 8, BỘ CÂU HỎI CHƯƠNG III HOÁ HỌC 8, BỘ CÂU HỎI CHƯƠNG III HOÁ HỌC 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay