Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 Chương 1 Chất Nguyên Tử Phân tử

4 40 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:38

Trường THCS Đốc Binh Kiều Hóa Chương 1: ChấtNguyên Tử - Phân tử I Biết Nêu nội dung quy tắc hóa trị Phân tử khối gì? Thế đơn chất ? Ví dụ ? Thế hợp chất? Ví dụ ? Thế phân tử ? cho ví dụ Nguyên tố hóa học gi? II Hiểu Viết công thức hóa học canxi cacbonat, biết phân tửnguyên tử canxi, nguyên tử cacbon, nguyên tử oxi ? Viết công thức hóa học khí clo Hãy phân loại chất sau : H2SO4, NaCl, K, Cl2, H2, Ca đâu đơn chất ?, đâu hợp chất ? đâu phân tử ? Từ CTHH CuSO4 cho biết ý nghĩa gì? Cách viết sau ý gì? Cu, Na2SO4, 3O2, H2O III Vận dụng thấp Lập CTHH tính phân tử khối hợp chấtphân tử gồm Mg(II), liên kết với a Nhóm ( - NO3) b Nhóm ( = SO4 ) Hãy tính hóa trị nguyên tố Fe hợp chất sau: Fe2O3, FeO Hãy xác định hóa trị nguyên tố K, S, Fe, Si, Ag hợp chất sau: KH, H2S, FeO, SiO2, Ag2O Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn phân tử khí metan Tính phân tử khối hợp chất sau : NaCl, Fe3(PO4)2, H2SO4, BaCl2 IV Vận dụng cao Nước cất có gọi nước tinh khiết không? làm để khẳng định (chứng minh) lời nhận xét bạn Phân tử hợp chất gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử Oxi hợp chất nặng lần khí OXI Nguyên tố X nguyên tố nào? Em cho biết loại vật liệu tự nhiên cứng quí Loại vật liệu có công thức hóa học ? Loại vật liệu tạo thành loại vật liệu khác không chất ? phải làm sa ĐÁP ÁN I Biết Nêu nội dung quy tắc hóa trị - Quy tắc hóa trị : công thức hóa học, tích số hóa trị nguyên tố tích số hóa trị nguyên tố Phân tử khối gì? Phân tử khối khối lượng phân tử tính đơn vị cacsbon Bằng tổng nguyên tử khối nguyên tử phân tử Thế đơn chất ? Ví dụ ? Thế hợp chất? Ví dụ ? - Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học - Ví dụ: Na, K - Hợp chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học trở lên - Ví dụ: NaCl, KCl Thế phân tử ? cho ví dụ - Phân tử hạt đại diện cho chất thể đày đủ tính chất hóa học chất - Ví dụ: O2, NaCl Nguyên tố hóa học gi? - Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử loại, có số proton hạt nhân II Hiểu Viết công thức hóa học canxi cacbonat, biết phân tửnguyên tử canxi, nguyên tử cacbon, nguyên tử oxi ? CaCO3 Viết công thức hóa học khí clo Cl2 Hãy phân loại chất sau : H2SO4, NaCl, K, Cl2, H2, Ca đâu đơn chất ?, đâu hợp chất ? đâu phân tử ? - Đơn chất : K, Cl2, H2, Ca - Hợp chất : : H2SO4, NaCl - Phân tử : : H2SO4, NaCl, Cl2, H2 Từ CTHH CuSO4 cho biết ý nghĩa gì? - Có nguyên tố Cu, S,O - Có nguyên tử Cu, nguyên tử S, nguyên tử O - M CuSO4 = 64+32 + 64 = 160 dvC Cách viết sau ý gì? - Cu : nguyên tử đồng - Na2SO4: phân tử Natri sunphat - 3O2 : phân tử oxi - H2O: phân tử nước Hãy xác định hóa trị nguyên tố hợp chất sau: KH : K(I) , H(I) H2S : H (I), S(II) FeO : Fe(II), O(II) SiO2 : Si( IV), O(II) Ag2O : Ag(I), O(II) III Vận dụng thấp Lập CTHH tính phân tử khối hợp chấtphân tử gồm Mg(II), liên kết với a Nhóm ( - NO3) b Nhóm ( = SO4 ) - Lập công thức: + Viết công thức dạng chung Mgx(NO3)y + Theo quy tắc hoá trị: x × a = y × b → x × II = y × II + Chuyển thành tỉ lệ: x/y= b/a= ½ suy x= 1, y= + Công thức cần tìm Mg(NO3)2 - Tính phân tử khối: 24+ 14.2+16.6 =148 đvc - Lập công thức: + Viết công thức dạng chung Mgx(SO4)y + Theo quy tắc hoá trị: x × a = y × b → x × II = y × II + Chuyển thành tỉ lệ: x/y= b/a= 2/2 = 1/1 suy x= 1, y= + Công thức cần tìm MgSO4 - Tính phân tử khối: 24+ 32+ 16.4 =120 đvc Hãy tính hóa trị nguyên tố Fe hợp chất sau: Fe2O3, FeO -Với công thức Fe2O3 Gọi hoá trị Fe a Áp dụng qui tắc hoá trị ta có: a × = II × → a= (2.3)/ = Vậy hoá trị Fe III * Với công thức FeO Gọi hoá trị Fe a Áp dụng qui tắc hoá trị ta có: a × = II × → a= 1.II = Vậy hoá trị K II Hãy so sánh phân tử khí oxi nặng hay nhẹ hơn, lần so với phân tử nước, phân tử muối ăn phân tử khí metan - M O2 / M H2O = 32/ 18 = 1,77 nên phân tử O2 nặng phân tử nước 1,77 lần - M NaCl / M CH4 = 58,5/ 16 = 3,65 nên phân tử NaCl phân tử CH4 3,65 lần Tính phân tử khối hợp chất sau : NaCl, Fe3(PO4)2,, H2SO4, BaCl2 - M NaCl = 23+ 35,5 = 58,5 đvC - M Fe3( PO4)2 = 56.3 + 31.3 +16.8 = 389 đvC - M H2SO4 = 1.2 + 32 + 16.4 = 98 đvC - M BaCl2 = 137+35.5.2 = 205 đvC IV Vận dụng cao 1Nước gọi nước tinh khiết ? làm để khẳng định ( chứng minh) lời nhận xét bạn - Nước tinh khiết nước hòa lẫn chất khác, nước tinh khiết có nhiệt dộ sôi = 100o c hóa rắn o 0c Để khẳng định nước tinh khiết ta đung nước lửa đèn cồn có gắng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ ta thấy nước sôi 100o c Phân tử hợp chất gồm hai nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử Oxi hợp chất nặng lần khí OXI Nguyên tố X nguyên tố : Ta có M X2O3 = M (O2 )= 32 = 160 dvC mà MO3 = 16.3 = 48 dvC 2Mx= 160- 48 = 112 dvC Mx = 56 dvC nên X nguyên tố sắt( Fe) 3.Em cho biết loại đơn chất cứng quí Đơn chất có công thức hóa học ? Chất tạo thành chất khác không? - Kim cương vật liệu tự nhiên cứng quí có công thức C vật liệu biến đổi thành than ... dụ: NaCl, KCl Thế phân tử ? cho ví dụ - Phân tử hạt đại diện cho chất thể đày đủ tính chất hóa học chất - Ví dụ: O2, NaCl Nguyên tố hóa học gi? - Nguyên tố hóa học tập hợp nguyên tử loại, có số... nguyên tử khối nguyên tử phân tử Thế đơn chất ? Ví dụ ? Thế hợp chất? Ví dụ ? - Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học - Ví dụ: Na, K - Hợp chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học trở lên -... tắc hóa trị - Quy tắc hóa trị : công thức hóa học, tích số hóa trị nguyên tố tích số hóa trị nguyên tố Phân tử khối gì? Phân tử khối khối lượng phân tử tính đơn vị cacsbon Bằng tổng nguyên tử
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 Chương 1 Chất Nguyên Tử Phân tử, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 Chương 1 Chất Nguyên Tử Phân tử, Bộ câu hỏi theo năng lực Hóa học 8 Chương 1 Chất Nguyên Tử Phân tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay