Kiểm tra 1 tiết Sinh 6 học kỳ I đề 1

3 20 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:33

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI Lớp: 6A…… Họ tên học sinh: …………………………… Môn: SINH HỌC Phòng thi Số báo Thời gian: 45 phút danh Kiểm tra tiết (định kì HKI) Tiết PPCT: 23- Năm học: 2016 – 2017 Ngày thi: / /2016 Chữ kí GT Chữ kí GT Số Số mật mã (Không kể thời gian phát đề)  ………… Chữ kí GK1 Chữ kí GK2 Số mật mã Số tờ:………… Lời ghi giám khảo Điểm thi (bằng số) Điểm thi (bằng chữ) ĐỀ 1: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 đ) Hãy chọn khoanh câu trả lời câu 0.5 điểm Câu Nhóm tòan có hoa? A Cây xoài, đậu, hoa hồng B Cây bửơi, rau bợ, dương xỉ C Cây táo, rêu, cà D Cây dừa, táo, dương xỉ Câu Ở rễ cây, miền có chức hút nước muối khóang? A Miền chóp rễ B Miền trưởng thành C Miền hút D Miền sinh trưởng Câu Trong trình phân bào, thành phần tế bào phân chia đầu tiên? A Vách B Nhân C Màng sinh chất D Chất tế bào Câu Thứ tự cấu tạo thân non gồm: A Biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ, ruột B Biểu bì, trụ giữa, ruột C Biểu bì, thịt vỏ, trụ giữa, ruột D Thịt vỏ, trụ Câu Các chất hữu vận chuyển nhờ phận nào? A Các bó mạch B Ruột C Mạch gỗ D Mạch rây Câu Thân dài đâu? A Sự lớn lên phân chia tế bào B Sự phân chia tế bào mô phân sinh C Chồi D Tầng sinh vỏ tầng sinh trụ Câu Thành phần tế bào có khả điều khiển hoạt động sống A Vách tế bào B Màng sinh chất C Chất tế bào D Nhân Câu Cây cao, cứng, có cành thuộc dạng thân gì? A Thân leo B Thân cỏ C Thân gỗ D Tua PHẦN TỰ LUẬN (6đ) Câu Nêu cấu tạo tế bào thực vật? (2đ) Câu a Có loại rễ nào? Ví dụ? (1đ) b Rễ có miền? (1đ) Câu Có thể xác định tuổi cách nào? (1đ) Câu Vì người ta trồng loại rễ củ, phải thu hoạch chúng trước hoa tạo quả? (1đ) BÀI LÀM ……… Thí sinh không viết vào khung  ………… HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN Kiểm tra tiết (định kì HKI) Môn ……………-Tiết PPCT: … Năm học: 2016 – 2017 Đề PHẦN TRẮC NGHIỆM (điểm): Mỗi đáp án 0,5 điểm Câu Đáp án C B Axit-bazơ a KCl; b H2 A PHẦN TỰ LUẬN (điểm): Câu Câu 1đ Câu 1,5đ Câu 1,5đ Câu 0,5đ Câu 0,5đ Câu 2đ Nội dung Điểm ... ÁN Kiểm tra tiết (định kì HKI) Môn …………… -Tiết PPCT: … Năm học: 2 0 16 – 2 017 Đề PHẦN TRẮC NGHIỆM ( i m): M i đáp án 0,5 i m Câu Đáp án C B Axit-bazơ a KCl; b H2 A PHẦN TỰ LUẬN ( i m): Câu Câu 1 ... Đáp án C B Axit-bazơ a KCl; b H2 A PHẦN TỰ LUẬN ( i m): Câu Câu 1 Câu 1, 5đ Câu 1, 5đ Câu 0,5đ Câu 0,5đ Câu 2đ N i dung i m ...Thí sinh không viết vào khung  …………
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 1 tiết Sinh 6 học kỳ I đề 1, Kiểm tra 1 tiết Sinh 6 học kỳ I đề 1, Kiểm tra 1 tiết Sinh 6 học kỳ I đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay