Bài thảo luận lập và phân tích dự án đầu tư (2)

5 47 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:21

• Đia điêm thưc hiên án rửa-sửa xe sinh viên của nhóm là tại trường đại học bách khoa hà nôi Lý chọn đia điêm??? • Là môt trường đông sinh viên nhiêu học lại là trường nằm trung tâm của cum trường DHKTQD, DHBK,DH XD • Là trường có đia điêm rông thuân tên cho viêc đê xe cung vi tri rửa xe • Khu dân cư ở phường bách khoa rất đông Đối thủ canh tranh ở khu vưc này • Là khu vưc đông dân phường bách khoa nôi têng là trung tâm của linh kiên máy tnh, quán net, các dich vu học tâp rất it quán rửa và sửa xe • Giá của các quán sửa xe này thường từ 1-20k môt lân rửa xe • Do các quán sửa xe diên tch hep rất bi sửa và rửa xe Ưu điêm của án • Trong khuôn viên trường bách khoa nên giá rất rẻ • Không gian thoáng mát, tên cho các bạn sinh viên có thê giử rửa và sửa Vì án này có liên kêt trông xe với công đoàn trường đại học bách khoa Các bạn chi cân đưa xe vào têm sau đó lấy ve xe têm cấp cuối giờ các bạn lấy xe tại bãi gửi xe trường ... các dich vu học tâp rất it quán rửa và sửa xe • Giá của các quán sửa xe này thường tư 1-20k môt lân rửa xe • Do các quán sửa xe diên tch hep rất bi sửa và rửa xe Ưu điêm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận lập và phân tích dự án đầu tư (2) , Bài thảo luận lập và phân tích dự án đầu tư (2) , Bài thảo luận lập và phân tích dự án đầu tư (2)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay