Slide bài giảng quản lý doanh nghiệp chương 6

17 43 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:13

TÍNH TOÁN KHẤU HAO & PHÂN TÍCH DỰ ÁN SAU THUẾ NỘI DUNG Giới thiệu chi phí khấu hao Mô hình khấu hao - SL Thuế lợi tức Dòng tiền tệ sau thuế - CFAT So sánh phương án theo CFAT GIỚI THIỆU VỀ CHI PHÍ KHẤU HAO  Chi phí khấu hao (Depreciation): - Là khoản khấu trừ vào tiền thuế DN Tiền thuế = (Lợi tức – Các khoản khấu trừ) (Thuế suất) - Chi phí khấu hao thời đọan lớn tiền thuế thời đoạn nhỏ - Khấu hao để thu lại, để hoàn trả lại nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm tài sản - Không phải khoản thực chi MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU – STRAIGHT LINE  Mang tính truyền thống  Dùng cho tài sản tuổi thọ > năm, thời đoạn tính năm  Chi phí khấu hao năm: D = (P- SV)/N D: CP Khấu hao năm P: Giá trị đầu tư ban đầu tài sản SV: Giá trị lại tài sản N: Số năm tính khấu hao  Giá trị bút toán cuối năm x: BVX = P – D.x = P – [(P- SV).x / N] MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU – STRAIGHT LINE Ví dụ: Ngày 2/1/2005, Công ty Minh Thi mua thiết bị trị giá 54,000$, tuổi thọ ước tính 10 năm Giá trị lại sau 10 năm sử dụng ước tính 4,000$ Tính chi phí khấu hao hàng năm, giá trị bút toán tài sàn vào cuối năm Lời giải: Chi phí khấu hao hàng năm TS: D = (54,000 – 4,000) / 10 = 5,000 $/năm Giá trị bút toán TS vào cuối năm 3: BV3 = 54,000 – 3*5,000 = 39,000 $ THUẾ LỢI TỨC  Thuế đánh thu nhập hay lợi tức thu hoạt động sản xuất kinh doanh “khoản dôi vốn” qua chuyển nhượng tài sản  Thuế = (TI) * (TR) – TI : lợi tức chịu thuế (Taxable Income) – TR : thuế suất (Tax Rate)  TI = [(Tổng doanh thu) – (Chi phí hoạt động kinh doanh) – (Chi phí khấu hao)] + (Lợi tức khác, có) THUẾ LỢI TỨC  Thuế suất thuế lợi tức – Được qui định luật thuế lợi tức (Điều 10)  Ví dụ – Trong năm 2007, công ty du lịch Q có doanh thu 20 triệu VNĐ, tổng chi phí sản xuất khấu hao 10 triệu VNĐ Tính tiền thuế phải đóng cho Nhà Nước • Theo luật thuế lợi tức Việt Nam, TR = 50% • TI = 20 triệu – 10 triệu = 10 triệu • Thuế = TI * TR = 10 triệu * 0,5 = triệu THUẾ LỢI TỨC • Khoản Dôi vốn – Hụt vốn FC: Giá mua ban đầu SP1, SP2, SP3: Giá bán BV: Giá trị bút toán DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT • Suất thu lợi sau thuế: • Chuỗi dòng tiền tệ – Trước thuế : CFBT (Cash Flow Before Tax) – Sau thuế : CFAT (Cash Flow After Tax) Không vay vốn (100% vốn công ty) – Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí) – Lãi tức chịu thuế: TI = CFBT - (Khấu hao) – Thuế = (TI)*(TR) với TR: Thuế suất – Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế) Có vay vốn – Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí) – Lãi tức chịu thuế: TI = CFBT – (Khấu hao) – (Tiền trả lãi) – Thuế = (TI)*(TR) với TR: Thuế suất – Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế) – (Tiền trả lãi) – (Tiền trả vốn) • • DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Ví dụ: Một công ty đầu tư vào dây chuyền sản suất sữa chua với chi phí đầu tư ban đầu thiết bị 15 trĐ Sau năm sử dụng, giá trị lại 2trĐ Thu nhập hàng năm trĐ, chi phí hàng năm trĐ Thuế suất 50% Khấu hao hàng năm Giá bán thiết bị sau năm trĐ Xác định CFAT 100% vốn Công ty Xác định CFAT 40% vốn chủ sở hữu 60% vốn vay Lãi suất vốn vay 10% lãi suất đơn Phương thức toán trả năm lãi lẫn vốn DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT 100% vốn công ty  -15           Giá trị lại           Giá bán           Khoản dôi khấu hao           Doanh thu   7 7 Chi phí   1 1 CFBT   6 6 CP khấu hao   2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 Lợi tức chịu thuế   3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 Thuế   1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 CFAT -15 4.3 4.3 4.3 4.3 6.8 Đầu tư ban đầu DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT 40% vốn công ty    Đầu tư ban đầu -6.0           Giá trị lại           2.0 Giá bán           3.0 Khoản dôi khấu hao           1.0 Doanh thu   7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CFBT   6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 CP khấu hao   2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 CP trả lãi   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Lợi tức chịu thuế   2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 Thuế   1.25 1.25 1.25 1.25 1.75 CP Trả vốn   1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 -6.00 2.05 2.05 2.05 2.05 4.55 CFAT DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Bài tập: 6.9 trang 190 SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO CFAT Số liệu ban đầu Chi phí thu nhập( triệu Đ) Đầu tư ban đầu Chi phí hàng năm Thu nhập hàng năm Giá trị lại (ước tính thực) Tuổi thọ (năm) MARR(%) Máy tiện A Máy tiện B 10,0 2,2 5,0 2,0 15,0 4,3 7,0 0,0 10 5% Phân tích kinh tế sau thuế để lựa chọn PA đầu tư theo AW nếu: Mô hình khấu hao SV giả định dùng để tính khấu hao cho máy A sau năm, máy B sau 10 năm 1,5 trĐ Thuế suất 55% cho tất khoản lợi tức thông thường, dôi vốn hụt vốn DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương án A    -10.0           Giá trị lại           1.5 Giá ước tính thực           2.0 Khoản dôi khấu hao           0.5 Doanh thu   5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Chi phí   2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 CFBT   2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 CP Khấu hao   1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 Lợi tức chịu thuế   1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 Thuế   0.61 0.61 0.61 0.61 0.88 CFAT -10.0 2.20 2.20 2.20 2.20 3.92 Đầu tư ban đầu AW 0.2013 DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương án B   10 10 -15.0             Giá trị lại           1.5 1.5 Giá ước tính thực           0.0 0.0 Khoản hụt vốn           -1.5 -1.5 Doanh thu   7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí   4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 CFBT   2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 CP Khấu hao   1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 Lợi tức chịu thuế   1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 Thuế   0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 -0.825 CFAT -15.0 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 Đầu tư ban đầu … AW -1.5 0.825 0.08 ... hao           Doanh thu   7 7 Chi phí   1 1 CFBT   6 6 CP khấu hao   2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 Lợi tức chịu thuế   3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 Thuế   1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 CFAT -15 4.3 4.3 4.3 4.3 6. 8 Đầu tư ban... đầu -6. 0           Giá trị lại           2.0 Giá bán           3.0 Khoản dôi khấu hao           1.0 Doanh thu   7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CFBT   6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 6. 0 CP... CP khấu hao   2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 2 .6 CP trả lãi   0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Lợi tức chịu thuế   2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 Thuế   1.25 1.25 1.25 1.25 1.75 CP Trả vốn   1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 -6. 00 2.05 2.05
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng quản lý doanh nghiệp chương 6 , Slide bài giảng quản lý doanh nghiệp chương 6 , Slide bài giảng quản lý doanh nghiệp chương 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay