Một số rủi ro điển hình trong một dự án xây dựng

2 33 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:09

- Dự án đầu tư lựa chọn : dự án xây dựng nhà MỘT SỐ RỦI RO ĐIỂN HÌNH TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG Giai đoạn chuẩn bị đầu tư -Chất lượng dự án chưa cao độ tin cậy dự báo thông tin ban đầu chưa xác - Sự không phù hợp mục tiêu dự án tình hình thực tế - Chọn địa điểm XD không phù hợp - Rủi ro lựa chọn kỹ thuật công nghệ không phù hợp: Rủi ro lựa chọn kỹ thuật công nghệ không phù hợp rủi ro lớn dự án - Lựa chọn phương án nguồn vốn gặp nhiều khó khăn, rủi ro - Chất lượng phân tích hiệu tài an toàn tài dự án chưa cao - Rủi ro nguyên nhân thủ tục hành chính, pháp lý Giai đoạn thực đầu tư - Các rủi ro khâu thiết kế nguyên nhân sau: Do chất lượng công tác thăm dò khảo sát thiết kế chưa cao Do lực tổ chức thiết kế Công tác thẩm định phê duyệt thiết kế sai sót - Các rủi ro khâu đấu thầu XD mua sắm thiết bị thi công XD Do việc tổ chức đấu thầu XD mua sắm thiết bị chưa tốt Do quy chế đấu thầu chưa hoàn chỉnh Do hiên tượng tiêu cực đấu thầu - Các rủi ro khâu tiến hành tổ chức thi công Xây dựng công trình: - Rủi ro yếu tố ngẫu nhiên tác động từ bên Rủi ro yếu tố ngẫu nhiên môi trường khí hậu: Do đặc điểm ngành XD chủ yếu sản xuất trời thời gian dài nên yếu tố thời tiết khí hậu có ảnh hưởng lớn đến thời gian thực dự án, chất lượng chi phí dự án Rủi ro biến động bất ngờ thị trường: Các biến động đem theo rủi ro mặt tài dự án đồng thời ảnh hưởng tới tiến độ thực dự án - Rủi ro nguyên nhân kỹ thuật Các rủi ro liên quan đến việc đầu tư trang bị máy móc thiết bị phục vụ cho trình thực dự án việc sử dụng máy móc thiết bị Rủi ro đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị, rủi ro việc sử dụng máy móc thiết bị: - Các rủi ro khâu kiểm tra giám sát, nghiệm thu, bàn giao - Rủi ro nguyên nhân xuất phát từ thủ tục hành chính, pháp lý Các rủi ro hiểu nguyên nhân khách quan xuất phát từ thay đổi số sách nhà nước, qui định pháp luật, thủ tục hành ảnh hưởng tới khả hoàn thành dự án theo kế hoạch Nhìn chung, rủi ro giai đoạn thực đầu tư nằm yếu tố: Thời gian - Giá - Chất lượng - Sự phối hợp phận -3 Giai đoạn kết thúc xây dựng, đưa vào khai thác • Rủi ro không hoàn thành dự án thời hạn • Rủi ro chế tạo sản phẩm với công nghệ có không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật qui định • Rủi ro chuyển từ sản xuất thử (nhà mẫu) sang sản phẩm thực tế mà thay đổi lớn dự kiến nguồn lực huy động • Rủi ro chất lượng công việc nghiệm thu chưa cao • Rủi ro tiến khoa học kỹ thuật làm thay đổi nhu cầu sử dụng nhu cầu không dự kiến ban đầu • Rủi ro cạnh tranh đối thủ tiềm đối thủ • Rủi ro trình thẩm định phê duyệt toán VĐT • Rủi ro lớn giai đoạn vận hành sau bàn giao không đảm bảo tiêu hiệu tính toán lập dự án đầu tư cố tự nhiên, công nghệ tổ chức sản xuất, tài chính, kinh tế xã hội GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO DỰA VÀO CÁC BƯỚC SAU RỒI CHÉM GIÓ ;) Quy trình để quản trị: b1: Chỉ hệ thống hoạt động, môi trường hoạt động (vd: hệ thống hoạt động: hoạt động thực dự án; môi trường: xây dựng Việt Nam) b2: Xác định nguy xảy B3: Định danh điểm tổn thương B4: Xây dựng danh sách rủi ro tềm tàng B5: Cứ rủi ro có nhiều phương án kiểm soát cụ thể B6: Chọn phương án kiểm soát khả thi B7:Lên kế hoạch thực kiểm soát ...• Rủi ro chất lượng công việc nghiệm thu chưa cao • Rủi ro tiến khoa học kỹ thuật làm thay đổi nhu cầu sử dụng nhu cầu không dự kiến ban đầu • Rủi ro cạnh tranh đối thủ tiềm đối thủ • Rủi ro. .. định nguy xảy B3: Định danh điểm tổn thương B4: Xây dựng danh sách rủi ro tềm tàng B5: Cứ rủi ro có nhiều phương án kiểm soát cụ thể B6: Chọn phương án kiểm soát khả thi B7:Lên kế hoạch thực kiểm... TRỊ RỦI RO DỰA VÀO CÁC BƯỚC SAU RỒI CHÉM GIÓ ;) Quy trình để quản trị: b1: Chỉ rõ hệ thống hoạt động, môi trường hoạt động (vd: hệ thống hoạt động: hoạt động thực dự án; môi trường: xây dựng Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số rủi ro điển hình trong một dự án xây dựng , Một số rủi ro điển hình trong một dự án xây dựng , Một số rủi ro điển hình trong một dự án xây dựng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay