Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 1 + 2 + 3

58 101 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:08

Chương I: Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu học phần I Đối tượng nghiên cứu: -Xem xét trình tự, nội dung trình soạn thảo dự án đầu -Xem xét công tác soạn thảo dự án, xem xét nội dung, phương pháp phân tích, đánh giá khía cạnh giai đoạn nghiên cứu khả thi -Xem xét điều kiện vĩ mô, thị trường, tài chính, kinh tế xã hội, kĩ thuật … tác động đến hình thành thực dự án đầu Chương I: Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu học phần II Nhiệm vụ nghiên cứu học phần: - Làm rõ vấn đề lý luận chung đầu phát triển, dự án đầu phát triển, làm sở khoa học cho việc phải đầu theo dự án - Làm rõ trình tự, nội dung nghiên cứu công tác tổ chức soạn thảo dự án - Làm rõ nội dung việc phân tích tiêu phản ánh thị trường, kỹ thuật, tài chính, kinh tế xã hội dự án - Vận dụng vấn đề lý luận, phương pháp luận học phần vào điều kiện cụ thể Việt Nam Chương I: Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu học phần III Phương pháp nghiên cứu: - Là môn khoa học kinh tế nên coi chủ nghĩa vật biện chứng sở phương pháp luận sử dụng phương pháp thống kê học, toán kinh tế, phân tích hệ thống… để nghiên cứu học phần Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu I Đầu phát triển: Đầu trình sử dụng nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu kết hay mục tiêu định tương lai.Thông thường người ta chia đầu làm loại ( theo quan hệ quản lý chủ đầu tư): Đầu trực tiếp đầu gián tiếp Đầu gián tiếp: hình thức đầu người bỏ vốn không trực tiếp tham gia quản lí, điều hành trình thực vận hành kết đầu Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu Đầu trực tiếp: hình thức đầu người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lí, điều hành trình thực vận hành kết đầu Chú ý: Đầu phát triển phương thức đầu trực tiếp Hoạt động đầu nhằm trì tạo lực sản xuất kinh doanh sinh hoạt đời sống xã hội Và đóng vai trò quan trọng việc tăng trưởng, phát triển kinh tế quốc gia Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu Vai trò đầu tư: - Vĩ mô:  Đầu nhân tố quan trọng để tăng trưởng kinh tế  Đầu tác động đến chuyển dịch cấu kinh tế  Đầu làm thay đổi khả công nghệ ( giá trị máy móc thiết bị đầu 28% xây dựng 60%)  Đầu tác động đến tổng cầu kinh tế Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu Vai trò đầu tư: - Vi mô:  Quyết định đời, tồn phát triển đơn vị sản xuất, cung ứng dịch vụ Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu Nguồn vốn cho đầu phát triển: Góc độ vĩ mô: - Nguồn vốn nước ( nguồn vốn nhà nước, dân doanh) Trong vốn nhà nước chiếm tỷ lệ cao tổng cấu vốn đầu ( 50-60%) - Nguồn vốn nước ( nguồn vốn ODA, FDI) Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu Góc độ vi mô: - Nguồn vốn tự có: vốn chủ sở hữu, thu nhập giữ lại, khấu hao tài sản cố định) - Nguồn vốn vay: vay từ tổ chức ngân hàng thương mại, vay thông qua phát hành trái phiếu Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu dự án đầu II Dự án đầu : tập hợp đề xuất bỏ vốn trung dài hạn để tiến hành hoạt động đầu gắn với địa điểm cụ thể khoảng thời gian định Về mặt hình thức: tập hợp hồ sơ tài liệu trình bày chi tiết, có hệ thống hoạt động chi phí liên quan đến dự án đầu Về mặt quản lí: công cụ quản lí sử dụng vốn, vật tư, lao động để tạo kết tài chính, kinh tế xã hội thời gian định Chương V: Phân tích kĩ thuật dự án đầu II Nội dung nghiên cứu kĩ thuật: Mô tả sản phẩm dự án: Lựa chọn hình thức đầu tư: Xác định công suất dự án: Lựa chọn công nghệ kĩ thuật dự án: Nguyên vật liệu đầu vào: Cơ sở hạ tầng: lượng, nước, giao thông, thông tin liên lạc… Địa điểm thực dự án: Giải pháp xây dựng công trình dự án: mặt ằng xây dựng, kết cấu xây dựng, kiến trúc, công nghệ xây dựng Đánh giá tác động môi trường dự án 10 Lịch trình thực dự án: Chương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Tiền có giá trị theo thời gian yếu tố sau: Lạm phát Ngẫu nhiên Thuộc tính vận động sinh lời Chương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Lãi đơn: Lãi đơn = số tiền gốc x lãi suất x số kỳ trả lãi Lãi kép: n Lãi kép = số tiền gốc x ( 1+ lãi suất) Trong đó: n số kỳ ghép lãi Số tiền tương lai số tiền FV = PV (1+r1 ) (1+r 2) (1+r ) Nếu r = r2 = r3 Thì n FV = PV ( 1+ r) Chương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Giá trị tương lai chuỗi tiền tệ: Nếu dòng tiền xuất vào cuối năm năm C C C C (1 + r ) C (1 + r ) C (1 + r ) n (1+r) - Tổng quát: FVA = C [ r ] Chương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Giá trị tương lai chuỗi tiền tệ: Nếu dòng tiền xuất vào đầu năm Tính đến cuối kì cuối n ( 1+ r) – ] ( 1+r ) FVA= C [ r Tính đến đầu kì cuối ( 1+ r) FVA = C + n -1 C[ – ] r Chương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Giá trị chuỗi tiền tệ: PV = C ∑n Hoặc PVi ==1 C PV = C (1+r) [ [ i -n – (1+ r) r -n – (1+ r) r ] trả cuối kì ] ( 1+r) trả đầuChương VI: Phân tích tài dự án đầu I Giá trị theo thời gian tiền tệ: Ví dụ 1: Một nhà đầu dự định mua xe ô tô thuê, số tiền cho thuê nhận vào cuối năm 50 tr Sau năm giá trị lí không đáng kể Hỏi nhà đầu nên mua xe tối đa ? Biết lãi suất 10% Ví dụ 2: Một công ty cho thuê tài kí hợp đồng cho thuê tài sản cố định với điều khoản sau: Thời gian thuê năm Bên thuê trả cho bên cho thuê 10 tr/ năm ( gốc lãi), lãi suất % Hãy xác định nguyên giá TSCĐ cho thuê tài Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Xác định tổng mức đầu nguồn vốn huy động dự án A)Tổng mức đầu toàn chi phí dự tính để đầu xây dựng công trình ghi định đầu Đây sở để chủ đầu lập kế hoạch quản lí vốn thực đầu xây dựng công trình Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Xác định tổng mức đầu nguồn vốn huy động dự án Theo tính chất khoản chi phí tổng mức đầu chia thành sau: - Vốn cố định: Gồm chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chí phí quản lí dự án, chi phí vấn đầu xây dựng Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Theo tính chất khoản chi phí tổng mức đầu chia thành sau: - Vốn cố định: - Vốn lưu động:  TSLĐ sản xuất NVL, CCDC, SPDD… dự trữ kho  TSLĐ lưu thông thành phẩm nhập kho, hàng gửi bán hay vốn tiền khoản phải thu Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Xác định tổng mức đầu nguồn vốn huy động dự án B) Nguồn vốn huy động dự án: Nguồn vốn ngân sách, vay ngân hàng, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh, vốn tự Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Lập báo cáo tài chính: - Báo cáo doanh thu: DT từ sản phẩm chính, phụ, phế liệu, phế phẩm, dịch vụ cung cấp cho bên - Báo cáo chi phí: chi phí NVL, nhiên liệu, lượng, tiền lương, khoản trích theo lương, chi phí khấu hao, bảo dưỡng máy móc thiết bị, chi phí phân xưởng, chi phí quản lí xí nghiệp, lãi vay, chi phí khác Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Lập báo cáo tài chính: - Báo cáo doanh thu: - Báo cáo chi phí: - Báo cáo lãi, lỗ: - Bảng dự trù cấn đối kế toán: - Xác định dòng tiền dự án: Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Xác định tiêu tài chính: A Lợi nhuận thuần: W i= O i– C i Trong O i doanh thu năm i C i chi phí năm thức i: gồm chi phí sản xuất, chi phí tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản lí hành chính, chi phí khấu hao, lãi vay, thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác Chương VI: Phân tích tài dự án đầu II Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Xác định tiêu tài chính: B Thu nhập (NPV) C Tỷ lệ hoàn vốn nội (IRR) D Tỷ số lợi ích – chi phí (B/C) E Tỷ suất lợi nhuận vốn đầu hay hệ số hoàn vốn (RR) F Thời gian hoàn vốn (T) G Công suất hòa vốn (BEP) ... động Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu tư dự án đầu tư II Dự án đầu tư : Chu kì dự án đầu tư Ý tư ng dự án đầu tư Chuẩn bị đầu tư Thực đầu tư Vận hành kết đầu tư Ý tư ng dự án đầu tư Chương. .. liên quan Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu tư dự án đầu tư II Dự án đầu tư : Chu kì dự án đầu tư: chu kì dự án đầu tư bước hay giai đoạn mà dự án phải trải qua dự án ý tư ng dự án hoàn... gián tiếp tới hoạt động đầu tư Chương II: Những vấn đề lý luận chung đầu tư dự án đầu tư II Dự án đầu tư : Yêu cầu dự án đầu tư: - Tính pháp lí: dự án cần có sở pháp lí vững chắc, tức dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 1 + 2 + 3 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 1 + 2 + 3 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 1 + 2 + 3 , Chương I: Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu học phần, Chương II: Những vấn đề lý luận chung về đầu tư và dự án đầu tư, Chương III: trình tự và nội dung nghiên cứu của qúa trình soạn thảo dự án đầu tư, Chương IV: Nghiên cứu các khía cạnh kinh tế-xã hội tổng quát và thị trường của dự án, Chương V: Phân tích kĩ thuật của dự án đầu tư, Chương VI: Phân tích tài chính của dự án đầu tư

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay