Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 7

13 33 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:08

Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1 Khái niệm cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.1 Khái niệm: Lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu chênh lệch lợi ích kinh tế xã hội thu so với đóng góp mà kinh tế xã hội phải bỏ thực dự án Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu Dưới góc độ doanh nghiệp nhà đầu có nhiều mục đích thực dự án yếu tố lợi nhuận Khả sinh lời nhà đầu hấp dẫn nhà đầu chủ yếu tập trung đánh giá góc độ hiệu tài dự án Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu Tuy nhiên dự án hiệu mặt tài lại không tác động tích cực đến kinh tế xã hội góc độ vĩ mô phải xem xét hiệu dự án góc độ kinh tế xã hội để từ cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu Lợi ích mà xã hội thu đóng góp dự án đầu với mục tiêu chung xã hội kinh tế đo lường thông qua tiêu đóng góp vào ngân sách nhà nước, số việc làm gia tăng, tăng thu nhập cho người lao động, thay đổi cấu ngành nghề, đáp ứng mục tiêu kinh tế xã hội, phục vụ chương trình sách nhà nước, góp phần chống ô nhiễm môi trường, cải thiện môi sinh… Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu Sự đóng góp mà xã hội phải bỏ thực dự án bao gồm toàn tài nguyên thiên nhiên sử dụng, cải vật chất, sức lao động mà xã hội dành cho đầu thay sử dụng công việc khác Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.2 Mục tiêu tiêu chuẩn đánh giá khía cạnh lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu 7.2.1 Mục tiêu: - Đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nói chung - Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc gia, địa phương, ngành… - Sự đóng góp mặt kinh tế xã hội phải xác định thông qua tiêu Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá: - Thứ nhất: Nâng cao mức sống dân cư thông qua tiêu thu nhập quốc dân hay GDP/ đầu người, tốc độ tăng trưởng hay phát triển kinh tế - Thứ hai: Phân phối thu nhập công xã hội thông qua đóng góp dự án vào vùng phát triển, vùng sâu vùng xa đồng thời phải lưu ý tới công xã hội Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá: - Thứ ba: Tạo việc làm cho người lao động - Thứ tư: Tăng thu tiết kiệm ngoại tệ - Thứ năm: Bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao suất lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao khoa học công nghệ, phát triển ngành công nghiệp chủ lực có tác dụng làm đòn bảy ngành kinh tế khác phát triển hay phát triển vùng kinh tế trọng điểm làm đầu tầu kéo theo vùng kinh tế khác phát triển Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.3 Phương pháp đánh giá lợi ích kinh tế xã hội dự án đầu tư: 7.3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: Dựa vào báo cáo tài dự án đầu để tính tiêu định lượng định tính để từ thấy mức độ đóng góp dự án kinh tế xã hội nói chung Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: - Mức độ đóng góp cho ngân sách Nhà nước: Thuế VAT, Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, phí khác - Số việc làm tăng thêm trình vận hành dự án đầu tư: xác định cách lấy số lao động dự án trừ số lao động việc - Số ngoại tệ thu từ dự án: xác định cách lấy tổng thu ngoại tệ - tổng chi ngoại tệ - Tạo thị trường mức độ chiếm lĩnh thị trường dự án Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: - Mức tăng suất lao động sau có dự án trước có dự án - Mức nâng cao trình độ kĩ thuật quản lí sau có dự án - Mức độ tác động đến môi trường sinh thái - Nâng cao mức sống người dân - Tác động dây chuyền ngành liên quan - Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội địa phương sở hạ tầng, mặt kinh tế xã hội, thu nhập người lao động địa phương - Đáp ứng thực mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội nói chung địa phương nước Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.3.2 Xuất phát từ góc độ quản lí vĩ mô: Khi xem xét lợi ích kinh tế xã hội dự án phải tính đến chi phí trực tiếp gián tiếp có liên quan đến dự án lợi ích trực tiếp hay gián tiếp thu dự án mang lại - Chi phí bao gồm: Chi phí nhà đầu tư, chi phí địa phương, chi phí ngành, chi phí kinh tế - Lợi ích bao gồm: Lợi ích nhà đầu tư, người lao động, địa phương, ngành kinh tế - Dưới góc độ vĩ mô người ta thường dùng tiêu B/C để đánh giá hiệu dự án đầu Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu 7.4 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế xã hội dự án đầu xem xét tầm vĩ mô 7.4.1 Giá trị gia tăng (NVA) 7.4.2 Giá trị hiên ròng kinh tế (NPVE) 7.4.3 Tỷ suất lợi ích – chi phí kinh tế (B/CE) 7.4.4 Tiết kiệm tăng thu ngoại tệ (NPFE) 7.4.5 Tác động đến khả cạnh tranh quốc tế (IC) 7.4.6 Số lao động mà dự án thu hút 7.4.7 Thu nhập trung bình lao động ... tiêu B/C để đánh giá hiệu dự án đầu tư Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 7. 4 Các tiêu phản ánh hiệu kinh tế xã hội dự án đầu tư xem xét tầm vĩ mô 7. 4.1 Giá trị gia tăng (NVA) 7. 4.2 Giá... nhà đầu tư hấp dẫn nhà đầu tư chủ yếu tập trung đánh giá góc độ hiệu tài dự án Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 7. 1.2 Sự cần thiết phải xem xét khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư. .. dự án Chương Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư 7. 3.1 Xuất phát từ góc độ nhà đầu tư: - Mức tăng suất lao động sau có dự án trước có dự án - Mức nâng cao trình độ kĩ thuật quản lí sau có dự
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 7 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 7 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 7 , Chương 7 Phân tích kinh tế xã hội của dự án đầu tư

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay