Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 6

23 48 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:08

Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Lãi đơn lãi kép Lãi đơn: Là lãi suất tính theo giá vốn gốc mà không tính đến lãi suất tích lũy phát sinh từ tiền lãi giai đoạn trước Lđ = Ivo.s.n Trong đó: Lđ : Lãi đơn Ivo : Vốn gốc bỏ ban đầu s : Số thời đoạn tính lãi n: Lãi suất đơn Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Lãi kép: Khi lãi suất giai đoạn tích lũy theo số vốn gốc thời gian tổng số tiền lãi tích lũy giai đoạn trước lãi suất tính toán gọi lãi suất kép Lg = Ivo (1+r)n - Ivo Trong đó: n : số thời gian tính lãi r : lãi suất kép Ivo: vốn đầu bỏ ban đầu Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Giá trị tiền tương lai Do tiền có giá trị mặt thời gian so sánh, tổng hợp tính tiêu bình quân khoản tiền phát sinh khoảng thời gian khác cần phải tính chuyển chúng mặt thời gian Mặt đầu thời kỳ phân tích, cuối thời kỳ phân tích năm thời kỳ phân tích Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Trong trường hợp tính chuyển khoản tiền phát sinh thời kỳ phân tích mặt thời gian tương lai FV = PV (1 + r)n PV = FV/ (1 +r)n Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Trong trường hợp dòng tiền phân bổ (các khoản tiền phát sinh đặn) thời đoạn thời kỳ phân tích n (1+r) - PV = A n r (1+r) n (1+r) - FV = A r Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Xác định tỷ suất tính toán chọn thời điểm tính toán Xác định tỷ suất Để xác định tỷ suất phải xuất phát từ điều kiện cụ thể dự án Tỷ suất xác định dựa vào chi phí sử dụng vốn Mỗi nguồn vốn có giá trị sử dụng riêng, suất thu lợi tối thiểu người cấp vốn yêu cầu Chi phí sử dụng vốn phụ thuộc vào cấu nguồn vốn huy động, cụ thể: - Nếu vay vốn để đầu r lãi suất vay R = Rvay (1 -T) Trong đó: R: Lãi suất vốn vay sau thuế T: thuế suất thu nhập Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: - Nếu vay từ nhiều nguồn với lãi suất khác r lãi suất vay bình quân từ nguồn - Nếu vay theo kỳ hạn khác phải chuyển lãi suất vay kỳ hạn (thông thường lấy kỳ hạn năm) r = (1 + rt )m- n Trong đó: rn Lãi suất theo kỳ hạn năm r t : Lãi suất theo kỳ hạn t (6 tháng, quý, tháng) m: Số kỳ hạn t năm Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.1 Tiền tệ có giá trị theo thời gian: Nếu sử dụng vốn tự có để đầu r bao hàm tỷ lệ lạm phát mức chi phí hội Mức chi phí hội xác định dựa vào tỷ suất lợi nhuận bình quân kinh tế chủ đầu kinh doanh trước đầu tư: r(%) = (1 + f) (1+ r Cơ hội) - Trong đó: f: tỷ lệ lạm phát r Cơ hội: Mức chi phí hội Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6.2.1 Nguồn vốn dự án đầu Để dự án vào hoạt động phải xác định nhu cầu vốn nguồn tài trợ theo giai đoạn dự án Đây sở để dự trù kế hoạch trả lãi vay , kế hoạch trả nợ, Các nguồn tài trợ cho dự án ngân sách nhà nước cấp phát, ngân hàng cho vay, vốn góp cổ phần, vốn liên doanh bên liên doanh góp, vốn tự có, huy động từ nguồn khác Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6.2.1 Nguồn vốn dự án đầu Đặc biệt, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thường đầu cho công trình sản xuất then chốt kinh tế, công trình kết cấu hạ tằng quan trọng, số công trình nghiệp văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật quan trọng, công trình an ninh quốc phòng phục vụ quản lý nhà nước Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6.2.1 Nguồn vốn dự án đầu Sau xác định nguồn tài trợ cho dự án cần xác định cấu nguồn vốn dự án Có nghĩa tính toán tỷ trọng vốn nguồn huy động chiếm tổng mức đầu Trên sở nhu cầu vốn, tiến độ thực công việc đầu cấu nhuồn vốn, lập tiến độ huy động vốn hàng năm nguồn cụ thể Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Chỉ tiêu 6.2.2 Lập báo cáo tài dự án xác định DT từ sản phẩm dòng tiền dự án đầu DT từ sản phẩm phụ DT từ phế liệu, - Dự tính doanh thu từ phế phẩm hoạt động dự án DT từ dịch vụ cung cấp bên Tổng DT chưa VAT Năm hoạt động 3… Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2.2 Lập báo cáo tài dự án xác định dòng tiền dự án đầu - Dự tính mức lãi lỗ dự án Các tiêu Năm hoạt động tổng doanh thu … Các khoản giảm trừ         Doanh thu         Tổng chi phí sản xuất         Lợi nhuận trước thuế         Thuế TNDN         Lợi nhuận sau thuế         Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2.2 Lập báo cáo tài dự án xác định dòng tiền dự án đầu - Bảng cân đối dòng tiền dự án Năm thực Các yếu tố … Dòng tiền vào - vốn tự có - vốn vay - DTT - GTCL - Thu khác         Dòng tiền - Vốn CĐ - Vốn LĐ - CPSX không bao gồm KH - Trả nợ gốc lãi - Thuế phải nộp - Chi khác         Cân đối dòng tiền ( 1-2)         Ví dụ: Một dự án đầu có số liệu sau: a vốn đầu năm đầu ( năm o) gồm: - Chi phí liên quan đến đất đai: tỷ đồng - Mua máy móc thiết bị sản xuất: 15 tỷ - Tuổi thọ máy móc thiết bị năm b nguồn vốn cho dự án: 70% vốn CSH 30% vay, lãi vay 12% năm, kì trả gốc năm c Doanh thu dự án: - Năng lực sản xuất sản phẩm dự án 100.000 sp/năm - Thực tế năm thứ 70% công suất, năm thứ 80% công suất, năm thứ 90% công suất, năm thứ 100% công suất - Giá bán sản phẩm 200.00đ/sp d chi phí sản xuất tính 50% doanh thu Thuế thu nhập doanh nghiệp 25% Lập bảng sau đây: Kế hoạch khấu hao máy móc thiết bị theo PP đường thẳng Kế hoạch trả nợ gốc lãi dự án bảng dự tính doanh thu dự án bảng dự tính lãi lỗ dự án Bảng khấu hao theo đường thẳng Danh mục Năm năm năm năm năm năm 15000 15000 15000 15000 15000 15000 Khấu hao kì   3000 3000 3000 3000 3000 Khấu hao lũy kế   3000 6000 9000 12000 15000 Đầu 15000           Giá trị lại cuối kì 15000 12000 9000 6000 3000   NG Bảng kế hoạch trả nợ lãi vay Danh mục Năm năm năm năm nợ đầu kì   6000 4000 2000 Lãi phát sinh kì   720 480 240 Số tiền trả nợ   2720 2480 2240 Nợ gốc đến hạn   2000 2000 2000 lãi đến hạn   720 480 240 nợ cuối kì 6000 4000 2000   Nợ vay tăng thêm 6000       Bảng dự tính doanh thu dự án Danh mục Năm năm năm năm năm Công suất thực tế   70% 80% 90% 100% Số lượng sản phẩm tiêu thu   70000 80000 90000 100000 Giá bán sản phẩm   0.2 0.2 0.2 0.2 Doanh thu   14000 16000 18000 20000 Bảng dự tính lãi lỗ dự án Danh mục Năm năm năm năm năm Daonh thu   14000 16000 18000 20000 Chi phí hoạt động   7000 8000 9000 10000 Khấu hao   3000 3000 3000 3000 EBIT   4000 5000 6000 7000 lãi vay   720 480 240 EBT   3280 4520 5760 7000 Thuế TNDN   820 1130 1440 1750 EAT   2460 3390 4320 5250 Bảng cân đối dòng tiền dự án Các yếu tố Năm thực Dòng tiền vào   14000 16000 18000 20000 Vốn chủ sở hữu 14000         Vốn vay 6000         DTT   14000 16000 18000 20000 Thu khác           Dòng tiền   13540 14610 15680 16710 20000         CPSX ko bao gồm khấu hao   7000 8000 9000 10000 Khấu hao   3000 3000 3000 3000 Trả nợ gốc lãi   2720 2480 2240 1960 Thuế TNDN   820 1130 1440 1750 Chi khác    0 0  0  0  Cân đối dòng tiền   460 1390 2320 3290 Lũy kế 460 1850 4170 7460 Vốn cố định Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Chỉ tiêu lợi nhuận Wi=Oi - Ci Trong Oi: Doanh thu năm i Ci: Các chi phí năm i bao gồm: chi phí sản xuất chi phí tiêu thụ sản phẩm, chi phí quản lý hành chính, chi phí khấu hao, chi phí trả lãi vốn vay, thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí khác Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Chỉ tiêu thu nhập (NPV) Là chênh lệch giá trị dòng tiền thu năm thực dự án với vốn đầu bỏ Chỉ tiêu để phản ánh tổng thu nhâp tuyệt đối dự án Thu nhập dự án thời điểm (đầu thời kỳ phân tích, cuối thời kỳ phân tích) chênh lệch khoản thu chi đời dự án đưa thời điểm Do không bao gồm tổng lợi nhuận năm đời dự án mà bao gồm khoản thu khác không trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại Chương VI: Phân tích tài dự án đầu 6.2.3 Các tiêu phản ánh hiệu dự án - Thời gian hoàn vốn ( T) - Tỷ lệ hoàn vốn nội dự án ( IRR) - Công suất hòa vốn ( Q hv) ... nhà nước Chương VI: Phân tích tài dự án đầu tư 6. 2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6. 2.1 Nguồn vốn dự án đầu tư Sau xác định nguồn tài trợ cho dự án cần xác định cấu nguồn vốn dự án Có nghĩa... tích tài dự án đầu tư 6. 2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: 6. 2.1 Nguồn vốn dự án đầu tư Để dự án vào hoạt động phải xác định nhu cầu vốn nguồn tài trợ theo giai đoạn dự án Đây sở để dự trù kế... tích tài dự án đầu tư 6. 2 Nội dung phân tích tài dự án đầu tư: Chỉ tiêu 6. 2.2 Lập báo cáo tài dự án xác định DT từ sản phẩm dòng tiền dự án đầu DT từ sản phẩm tư phụ DT từ phế liệu, - Dự tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 6 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 6 , Slide bài giảng lập dự án đầu tư chương 6 , Chương VI: Phân tích tài chính trong dự án đầu tư, Bảng cân đối dòng tiền của dự án

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay