Thông tư 23/2017/TT-BYT hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, phụ nữ mang thai

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:02

Lập hồ quản lý xây dựng khu đô thị mới thị trấn Đông H-ng-Thái Bình Nguyn Chõu Loan-Nguyn Hi Sn Lp QL 1001 Page 1 Phần mở đầu Lý do, Mục tiêu, cơ sở lập đồ án quy hoạch. ****** I. Lý do cần thiết lập quy hoạch. - Th trn ụng Hng đ-ợc thành lập theo Nghị định số 145/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ. Là một Quận mới thành lập với hệ thốngsở vật chất ch-a đ-ợc xây dựng nên gặp nhiều khó khăn cho các công tác quản lý trên địa bàn. Hiện nay bộ máy quản lý hành chính nhà n-ớc của quận đang phải làm việc tại cơ sở do cơ quan khác cho m-ợn tạm, nên hiệu quả công việc, điều kiện công tác tính phối hợp thấp, mất nhiều thời gian vv. - Ngày13/6/2008 UBND Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tại Thông báo số 3250/TB-UBND giao cho UBND Quận tổ chức khảo sát và lập quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính Quận tại ph-ờng Anh Dũng và giao trách nhiệm phối hợp thực hiện với các Sở, Ngành của Thành phố để làm cơ sở cho các b-ớc tiếp theo, sớm xây dựng và đ-a các công trình đi vào sử dụng. Theo đó, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính quận D-ơng Kinh là rất cần thiết; là cơ sở và công cụ để điều phối và quản lý các hoạt động đầu t- xây dựng tại khu vực dự kiến xây dựng; Tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính của Quận sớm có trụ sở làm việc để hoạt động ổn định, tạo tiền đề cho việc xây dựng và Quận trở thành một Quận phát triển. II. Mục tiêu, nhiệm vụ của đồ án. 2.1.Mục tiêu: - Quy hoạch làm cơ sở cho các dự án xây dựng một trung tâm hành chính mới của Quận phục vụ các hoạt động quản lý nhà n-ớc và các hoạt động văn hóa kinh tế, xã hội khác trên địa bàn. - Quy hoạch cụ thể hoá đồ án quy hoạch chung của Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 đã đ-ợc Thủ t-ớng Chính phủ phê duyệt, đồng thời góp phần vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. - Làm cơ sở và công cụ cho chủ đầu t-, các ngành, các cấp chính quyền trong việc lập các dự án, ch-ơng trình đầu t-, điều phối và hoạch định các chính sách phát triển, quản lý xây dựng trên địa bàn khu vực nghiên cứu. 2.2 Nhiệm vụ: Lp h s qun lý xõy dng khu ụ th mi th tr n ụng Hng-Thỏi Bỡnh Nguyn hi Sn Nguy Page 2 - Đánh giá đặc điểm về thực trạng tự nhiên, kỹ thuật hạ tầng, kiến trúc, dân c- trong khu vực nghiên cứu. - Xác định tính chất, quy mô xây dựng hệ thống công trình theo các quy định hiện hành. - Quy hoạch sử dụng đất đai, không gian kiến trúc - cảnh quan. - Quy hoạch hệ thống giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. - Xác lập các cơ sở cho việc thiết lập quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch. III. Các Căn cứ và cơ sở để lập đồ án 3.1. Cơ sở pháp lý. - Văn bản số 454/UBND-XD, ngày 24/01/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc đồng ý về chủ tr-ơng việc lập quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính quận D-ơng Kinh; - Thông báo số 3250/TB-UBND, ngày 13/06/2008 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc khảo sát để nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu t- xây dựng Trung tâm hành chính quận D-ơng Kinh; - Nghị định số 145/2007/NĐ-CP ngày 12/09/2007 của Chính phủ, trong đó có nội BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 23/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2017 THÔNG HƯỚNG DẪN VIỆC LẬP HỒ THEO DÕI SỨC KHỎE, KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ THEO ĐỘ TUỔI CHO TRẺ EM; VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎEDINH DƯỠNG Căn Khoản Điều 84 Luật Trẻ em năm 2016; Căn Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2012 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông hướng dẫn việc lập hồ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông hướng dẫn việc lập hồ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em; vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em Thông áp dụng đối với: a) Trẻ em từ sinh đến 16 tuổi; b) Các sở y tế công lập công lập có cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; vấn chăm sóc sức khỏe vấn dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em; c) Các sở khác có chức cung cấp dịch vụ vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em; d) Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lập hồ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em Điều Lập hồ theo dõi sức khỏe trẻ em Hồ theo dõi sức khỏe trẻ em thành phần hồ quản lý sức khỏe cá nhân bao gồm thông tin sức khỏe trẻ em tạo lập cho phụ nữ mang thai trẻ em ban đầu cập nhật thường xuyên trẻ em khám bệnh, chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ để phục vụ cho việc quản lý, chăm sóc nâng cao sức khỏe trẻ em quy định Quyết định số 831/QĐ-BYT ngày 11/3/2017 Bộ trưởng Bộ Y tế việc ban hành Mẫu hồ quản lý sức khỏe cá nhân phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu (sau gọi tắt Hồ quản lý sức khỏe) Điều Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo độ tuổi Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em: khám tổng quát kiểm tra sức khỏe lần năm cho trẻ em từ sinh đến 16 tuổi nhằm phát sớm bệnh tật, nguy bệnh tật để vấn, xử trí điều trị thích hợp Trẻ em từ sinh đến trước vào học mầm non trẻ em tuổi không học khám sức khỏe định kỳ Trạm y tế xã, phường, thị trấn tương đương (sau gọi tắt Trạm Y tế xã) nội dung: a) Đo chiều dài, chiều cao, cân nặng để đánh giá phát triển thể lực; b) Khám toàn diện để đánh giá phát triển tinh thần, vận động, phát bệnh tật, dấu hiệu bất thường nguy bệnh tật; c) Kiểm tra tiêm chủng theo lịch tiêm chủng Chương trình tiêm chủng mở rộng trẻ em chưa tiêm có nhu cầu; d) Kết luận tình trạng sức khỏe, vấn chuyển đến sở y tế thích hợp phát bệnh tật dấu hiệu bất thường nguy bệnh tật Trẻ em từ đến 16 tuổi không học khám sức khỏe định kỳ Trạm y tế xã theo nội dung ghi Hồ quản lý sức khỏe Trẻ em học sinh từ mầm non đến hết trung học sở kiểm tra sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo nội dung quy định Điều Thông liên tịch số 13/2016/TTLTBYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học (sau gọi tắt Thông liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT) Điều vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai: cung cấp thông tin hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai lần khám thai theo nội dung phần Chăm sóc trước sinh vấn cho phụ nữthai quy định Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế việc phê duyệt “Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản” (sau gọi tắt Hướng dẫn quốc gia sức khỏe sinh sản) vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em: cung cấp thông tin, hướng dẫn cho trẻ em cha mẹ người giám hộ cách chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng lần khám sức khỏe định kỳ theo nội dung sau đây: a) Đối với trẻ em từ sinh đến tuổi: vấn theo nội dung phù hợp với độ tuổi trẻ em phần Hướng dẫn khám sức khỏe trẻ em định kỳ quy định Hướng dẫn quốc gia sức khỏe sinh sản; b) Đối với trẻ em từ tuổi đến 16 tuổi: vấn vấn đề liên quan đến bệnh tật học đường; vấn, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nội dung phần Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên quy định Hướng dẫn quốc gia sức khỏe sinh sản; vấn chế độ dinh dưỡng cân bằng, hợp lý theo hướng dẫn hành Viện Dinh dưỡng Điều Kinh phí thực Kinh phí cho việc lập hồ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em lấy từ nguồn ngân sách nhà nước, bảo hiểm y tế nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định pháp luật Điều Tổ chức thực Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: a) Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho Ủy ban nhân cấp, Sở, ngành liên quan việc tổ chức phối hợp triển khai thực Thông địa bàn tỉnh; năm phê duyệt kế hoạch tỉnh việc lập Hồ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em; vấn chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em; b) Căn tình hình thực tiễn để chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước nguồn kinh phí hợp pháp khác địa phương, nguồn nhân lực, sở vật chất bảo đảm thực kế hoạch phê duyệt năm Trách nhiệm Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc ...Phụ nữ cần theo dõi sức khỏe định kỳ để phòng bệnh Theo dõi sức khoẻ định kỳ là một việc làm thiết thực đối với tất cả mọi người ở độ tuổi trưởng thành để kịp thời phát hiện và điều trị bệnh. Theo dõi huyết áp Huyết áp con người thường tăng dần theo tuổi tác nhưng ở một số người cao huyết áp bất thường do yếu tố di truyền gia đình. Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não Điều đáng lo ngại, huyết áp cao thường không có triệu chứng biểu hiện rõ rệt. Đó là lý do khiến các thầy thuốc khuyên bạn nên kiểm tra huyết áp như một việc làm thông lệ, khoảng 3 tháng/ lần. Khi biết mình bị cao huyết áp, bạn có thể dự phòng được bằng cách thay đổi lối sống, chế độ sinh hoạt, ăn uống cũng như việc dùng thuốc. Kiểm tra cholesterol máu Nếu lượng cholesterol trong máu cao sẽ có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và một số bệnh tim mạch khác. Khi khám sức khoẻ và xét nghiệm cholesterol trong máu thầy thuốc sẽ cho bạn biết lượng cholesterol máu của bạn đang ở mức nào, tốt hay xấu để bạn có thể điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp. Chụp tia X vú Chụp tia X vú là một xét nghiệm đơn giản để phát hiện ung thư vú sớm ở nữ giới. Phụ nữ từ độ tuổi 45-65 nên tiến hành kiểm tra vú để phòng ung thư vú. Nếu gia đình bạn có mẹ hay chị, em gái đã bị ung thư vú thì nguy cơ đối với bạn là rất cao. Xét nghiệm phiến đồ cổ tử cung Xét nghiêm phiến đồ cổ tử cung để phát hiện bất kỳ sự thay đổi nào về tế bào cổ tử cung, nhằm phát hiện ung thư tử cung ngay từ giai đoạn rất sớm, từ đó có thể tiến hành phương pháp điều trị hiệu quả. Người ta khuyên những phụ nữ trong độ tuổi sinh hoạt tình dục nên làm xét nghiệm phiến đồ cổ tử cung trung bình 2 năm/lần. Kiểm tra răng Thường xuyên đến nha sĩ có thể giúp bạn phát hiện sớm những dấu hiệu của bệnh nướu răng, sâu răng, viêm tuỷ chân răng để được điều trị thích hợp. Việc điều trị có hiệu quả hay không còn phụ thuộc vào sự chăm sóc, vệ sinh răng miệng hàng ngày của bạn. Lời khuyên của các nha sĩ là cứ 6 tháng 1 lần bạn nên đi kiểm tra răng lợi. Kiểm tra thị lực Bình thường thị lực con người sẽ giảm dần theo tuổi tác và tình trạng này thường được điều chỉnh bằng cách mang kính thích hợp cho việc nhìn gần hay nhìn xa. Các bác sĩ chuyên khoa mắt có thể đánh giá thị lực cũng như khám mắt cho bạn để phát hiện bệnh đục thuỷ tinh thể và bệnh tăng nhãn áp. Cả hai bệnh này đều phổ biến ở những người lớn tuổi và có thể điều trị được. Những bệnh lý khác như tiểu đường, cao huyết áp cũng có thể được phát hiện qua việc khám mắt vì những bệnh này sẽ ảnh hưởng đến thị lực của bạn. Việc kiểm tra thị lực định kỳ mỗi năm một lần là hợp lý ngay cả khi bạn chưa phải mang kính vì không phải lúc nào bạn cũng thấy được sự suy giảm thị lực của mình. MÔN HỌC: QUÁ TRÌNH QUÁ ĐỘ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỀ TÀI: NGUYÊN LÝ CƠ BẢN, PHƯƠNG TRÌNH TỪ THÔNG, TỰ CẢM, HỖ CẢM, BIẾN ĐỔI PARK . GVHD: TS. VÕ VIẾT CƯỜNG HVTH : NGUYỄN PHÚ CẦN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH THIẾT BỊ MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐiỆN LÝ DO THỰC HIỆN BÁO CÁO  Trong một số trường hợp xảy ra tức thời: như ngắn mạch đầu cực máy phát,.v.v. thì mô hình trạng thái ổn định sẽ trả về kết quả không chính xác.  Yêu cầu đặt ra: cần có mô hình hoá đúng trong những trường hợp này.  Giải pháp thực hiện: trên giả thuyết quan điểm về dòng điện để phát triển mô hình hoá máy phát là nội dung sẽ trình bày. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 1. MỤC TIÊU: - Nắm được cơ bản về nguyên lý biến đổi năng lượng trong máy điện. - Nắm được các ma trận, biểu thức toán về quan hệ tự cảm, hỗ cảm, từ thông, biến đổi Park cơ bản và ý nghĩa. 2. NỘI DUNG: - Phần I: Nguyên lý biến đổi năng lượng - Phần II: Ứng dụng trong máy phát điện đồng bộ - Phần III: Biến đổi của nhà Bác học Mỹ Park. 3. GiỚI HẠN CỦA BÁO CÁO: - Chỉ xem xét với máy phát điện đồng bộ. NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG Mô hình xem xét như sau: * Rotor quay với góc * L=L( ) I.1 Quan hệ từ thông, góc quay và dòng điện: (1.1) Trong đó: - λ, i: là 4 vector cột. - L: là ma trận cấp 4. θ θ θ ( ) λ=L θ i NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG I.2 Quan hệ dòng, áp và từ thông như sau: (1.2) Trong đó: - v: là 4 vector (cột). I.3 Sự biến đổi năng lượng điện tức thời (1.3) Hoặc: ( ) ( ) dLθ dλ di v=Ri+ =Ri+Lθ + i dt dt dt ( ) ( ) L i i i i i i T T T T d d p v R L i dt dt θ θ = = + + ( ) L 1 i Ri i i 2 mag T T dW d p dt dt θ = + + NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG Trong đó: - : năng lượng cung cấp tạo ra từ trường. Tóm lại: Năng lượng điện sẽ bằng tổng các dạng biến đổi sau: - Năng lượng tiêu hao trên điện trở. - Năng lượng cung cấp tạo ra từ trường. - Năng lượng chuyển đổi thành dạng cơ. ( ) 1 i L i 2 T mag W θ = NGUYÊN LÝ BIẾN ĐỔI NĂNG LƯỢNG I.4 Phương trình moment cơ (1.4) : moment điện do sự tương tác của từ trường Trong đó: - T: lần lượt là moment điện và moment cơ. - J: moment quán tính của rotor. - D: ma sát tuyến tính ( ) L 1 i i=T 2 T M d J D d θ θ θ θ + − ( ) L 1 i i 2 T E d T d θ θ = ỨNG DỤNG TRONG MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ Máy có 3 dây quấn trên Stator, cuộn dây kích từ trên Rotor và hai cuộn dây ngang Máy có 3 dây quấn trên Stator, cuộn dây kích từ trên Rotor và hai cuộn dây ngang và dọc trục trên Rotor. và dọc trục trên Rotor. ỨNG DỤNG TRONG MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ II.1 Quan hệ từ thông, dòng và áp trên stator Trong đó: - v,R,i,λ: lần lượt là các ma trận ( hoặc vector) áp, trở, dòng và từ thông a'a a aa' b'b b bb' c'c c cc' FF' F F FF' DD' D D DD' QQ' Q Q QQ' v r iλ v r 0 iλ v r iλ d dλ = × + =Ri+ v r iλ dt dt v 0 r iλ v r iλ                                                                                 Bằng cách đặt như sau: Phương trình có thể viết lại: ỨNG DỤNG TRONG MÁY PHÁT ĐỒNG BỘ a b c F D Q v v v v v v v           −     −   −     @ - - d v Ri dt λ = [...]... VỀ BIẾN ĐỔI PARK PL11PT  L0  =  0  0  L0 @Ls − 2 M s Ld @Ls + M s + 3 Lm 2 3 Lq @Ls + M s − Lm Đồ án Tốt nghiệp Chuyên ngành: Tin học Mỏ LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) diện đóng vai trò quan trọng thiếu trình quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự phát triển ứng dụng Internet làm thay đổi mô hình cách thức hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, việc chuyển dần giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử ảnh hưởng đến vị trí, vai trò nhu cầu bên hữu quan (khách hàng, nhà cung cấp, nhà đầu tư…) doanh nghiệp Các hoạt động đầu CNTT doanh nghiệp nhằm phục vụ cho mục tiêu doanh nghiệp hỗ trợ hoạt động tác nghiệp, hỗ trợ cho việc định quản lý, hỗ trợ việc xây dựng chiến lược nhằm đạt lợi cạnh tranh,…Có nhiều mô hình đầu CNTT doanh nghiệp, mô hình có cách tiếp cận khác có chung mục đích giúp doanh nghiệp xác định lộ trình đầu mối quan hệ thành phần tranh tổng thể ứng dụng CNTT doanh nghiệp Mỗi doanh nghiệp cần phải chọn cho mô hình đầu CNTT cho phù hợp để phát huy hiệu khoản đầu tư, phục vụ cho mục tiêu kinh doanh phù hợp với lực khai thác công nghệ doanh nghiệp Ngành CNTT nói chung, lĩnh vực công nghệ phần mềm nói riêng, trở thành lĩnh vực áp dụng phổ biến chủ yếu vấn đề tin học hóa ngành, góp phần quan trọng nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa đất nước Việt Nam Nhà nước ta tiên phong việc áp dụng CNTT nhằm trì phát triển ngành công nghệ phần mềm, cụ thể việc tin học hoá số quan nhà nước, số ngành chủ đạo Y tế, Ngân hàng, giáo dục - đào tạo, Giao thông vận tải, Dầu khí - địa chất…Song song, với việc tin học hóa lĩnh vực chủ đạo, có quy mô hoạt động lớn việc áp dụng tin học quản lý quy mô nhỏ ngành nghề xã hội trở nên thiếu nhằm nâng cao hiệu công việc phù hợp với phát triển KT - XH hành Đứng trước yêu cầu KT-XH nước ta, công ty TNHH thành viên than Đồng Vông nhận thấy tiềm lớn lao việc ứng dụng CNTT vào sản xuất nói chung phục vụ cán bộ, nhân viên nói riêng động khiến c ông ty tiến hành xây dựng, phát triển khiển khai nhiều phần mềm nhằm mục đích tăng xuất lao động, giảm sức người, sức lý chọn đề tài chương trình quản lý mà đề tài “Quản lý Hồ khám sức khoẻ định kỳ cho Cán bộ, nhân viên công ty TNHH Than Đồng Vông ” Đề tài không thiên nghiên cứu tìm hiểu công nghệ lại mang tính thực tế, tính thực cao, xây dựng ứng dụng giúp quản lý, tra cứu thốnghồ sức khoẻ cách nhanh thuận lợi Tin học Mỏ Tr Đồ án Tốt nghiệp Chuyên ngành: Tin học Mỏ CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ ĐỀ TÀI Tổng quan công ty Tên công ty: Công ty TNHH thành viên than Đồng Vông Tên giao dịch quốc tế: VUBC - DONG VONG COAL COMPANY LIMITED Trụ sở chính: Phường Thanh Sơn- T.P Uông Bí- Tỉnh Quảng Ninh Điện thoại: 033 3854845 Fax: 033 3854840  Các định thành lập: Quyết định số 4653/ TVN/TCCB, ngày 10/11/1997 Tổng giám đốc Tổng Công Ty Than Việt Nam (nay Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam), việc thành lập Mỏ Than Đồng Vông – Công Ty Than Uông Bí Quyết định số 433/QĐ-TCCB, ngày 04/10/2001 Tổng giám đốc Tổng Công Ty Than Việt Nam (nay Tập Đoàn Công Nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam), việc đổi tên Mỏ Than Đồng Vông thành Xí nghiệp Than Đồng Vông – Công Ty Than Uông Bí Quyết định số 1085/QĐ-BCN, ngày 27/4/2006 Bộ Trưởng Bộ Công Nghiệp (nay Công Thương), việc chuyển Xí nghiệp Than Đồng Vông thành Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Than Đồng Vông hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty -  Ngành nghề kinh doanh Khai thác, chế biến, kinh doanh than khoáng sản khác; Thăm Khảo sát địa chất địa chất công trình; Thi công xây lắp công trình mỏ công nghiệp, giao thông dân dụng; Sản xuất, sửa chữa thiết bị mỏ, ô tô, phương tiện vận tải; Vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy; Sản xuất vật liệu xây dựng Vốn điều lệ: 30.000.000.000 (Ba mươi tỷ đồng Việt Nam) Chủ sở hữu vốn: Công ty TNHH thành viên Than Uông Bí – Vinacomin Vấn đề trạng đề tài Nhằm: Tin học Mỏ Tr Đồ án Tốt nghiệp Chuyên ngành: Tin học Mỏ  Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cải thiện chất lượng sống người lao động  Ngăn ngừa, phát sớm, điều trị kịp thời giúp doanh nghiệp giảm chi phí y tế, chi phí bồi thường cho người lao động mắc bệnh  Bảo TTYT THÁP MƯỜI TYT THẠNH LỢI Số …/KH-TYT CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự – Hạnh phúc Thạnh Lợi, ngày 20 tháng năm 2016 KẾ HOẠCH KHÁM, CHĂM SÓC SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ NGƯỜI 60 TUỔI TRỞ LÊN NĂM 2016 - Căn kế hoạch số 50/KH-SYT ngày 02 tháng8 năm 2013 Sở Y tế Đồng Tháp Về việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn năm 2013-2020 - Căn Quyết định số 883/QĐ-SYT ngày 28 tháng năm 2016 Sở Y tế Đồng Tháp Về việc giao dự toán bổ sung ngân sách Nhà nước năm 2016 - Căn kế hoạch số 118/KH-TTYT ngày 18 tháng năm 2016 Trung tâm Y tế huyện Tháp Mười, việc khám, chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi 2016 - Trạm y tế xã Thạnh lợi, xây dựng kế hoạch thực khám, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi năm 2016 với nội dung cụ thể sau: I : MỤC TIÊU CHUNG: - Được quan tâm Đảng Nhà nước, Hội người cao tuổi, việc bảo vệ sức khoẻ cho người cao tuổi, sống lâu, sống khoẻ có ích cho xã hội Nên hàng năm người tuổi địa bàn xã ưu tiên khám sức khoẻ định kỳ theo Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 ngày 23 tháng 11 năm 2009 Quốc hội Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22/9/2011 Bộ trưởng Bộ Y tế II: MỤC TIÊU CỤ THỂ: - Người từ 60 tuổi đến 79 tuổi xã lập hồ theo dỏi khám sức khỏe định kỳ lần/ năm đạt từ 80% trử lên - Người từ 80 tuổi trở lập hồ khám sức khoẻ đạt 100% - vấn truyền thông sức khỏe hướng dẫn phòng bệnh thường gặp người cao tuổi III: NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: Nội dung: - Trạm y tế lập kế hoạch biện pháp thực hiện, thông qua UBND xã, đồng thời kết hợp với ban ngành đoàn thể, Hội người cao tuổi, để tổ chức vấn, tryuền thông, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi năm 2016 theo kế hoạch Trung tâm Y tế Huyện Tháp Mười Biện pháp thực hiện: - Những người cao tuổi khó khăn, khuyết tật, cô đơn không đến điểm khám được, trạm y tế kết hợp với Hội người cao tuổi quyền địa phương, tạo điều kiện đưa bệnh nhân đến điểm khám nhân viên y tế đến nhà khám bệnh theo Luật định người cao tuổi - Trạm y tế thành lập đoàn y, bác sĩ khám sức khỏe theo Luật qui định - Chuẩn bị y dụng cụ, thiết bị y tế thuốc điều trị để phục vụ - Tổng hợp báo cáo kết khám sức khỏe Trung Y Tế Huyện thời gian qui định Ban ND ấp cộng tác viên y tế cộng đồng: - Hộ trợ trạm y tế phát thơ mời theo đối tượng người từ 60 tuổi trở lên ấp quản lý, theo lịch khám điểm khám qui định ( Có danh sách đính kèm) - Sắp xếp điểm khám sẻ nơi tiếp đón người cao tuổi, có ghế ngồi chờ, bàn cho y, bác sĩ khám bệnh 4/ ĐOÀN KHÁM SỨC KHỎE CÓ: 1/ Bác sĩ Lê Văn Tám - Trưởng TYT Trưởng đoàn 2/ Y sĩ Nguyễn Văn Em - Nhân viên Thành viên thư 3/ Y sĩ Phạm Thanh Giàu - Nhân viên 4/ Y sĩ Nguyễn Văn Tình - Nhân viên // 5/ Ban nhân ấp - Thành viên // 6/ Ông Nguyễn Thanh Hùng - Hội người cao tuổi xã // 7/ Y tế cộng đồng ấp // 8/ Hộ trợ giám sát Trung Tâm Y tế Huyện thời gian khám VI: THỜI GIAN THỰC HIỆN: Âp1: Lúc 08 gìơ, ngày 09 tháng năm 2016 Điểm khám tai Trạm y tế xã Thạnh Lợi Ấp ấp 3: Lúc 08 ngày 10 tháng năm 2016 Điểm Khám nhà văn hoá ấp 2, Thạnh Lợi Ấp 4: Lúc 08 ngày 16 tháng năm 2016 Điểm khám nhà văn hoá ấp 4, Thạnh Lợi Ấp 5: Lúc 08 ngày 18 tháng năm 2016 Điểm khám tai nhà văn hoá ấp 5, Thạnh Lợi V: KINH PHÍ: Nhân viên đoàn khám: Tự lực thời gian khám 2 Kinh phí khám chăm sóc sức khỏe người cao tuôi năm 2016 sau: - Sổ theo dõi quản lý người cao tuổi: 1q x 30.000đ = 30.000đ - Họp nhóm truyền thông phòng bệnh người cao tuổi: 50 người x 20.000đ/ng / lần x lần = 2.000.000đ - Bồi dưỡng thù lao báo viên: 200.000đ/ lần x lần = 400.000đ - Bồi dưỡng tiền biên tập truyền thông: bài; mõi trang; 1trang 350 từ x 75.000đ / trang x trang x = 750.000đ - Bồi dưỡng phát loa xã: 10 lần x 15.000đ/lần = 150.000đ - Kinh phí khám kiểm tra sức khỏe định kỳ người cao tuổi: 302 người x 15.000đ/người = 4.350.000đ 3.Tổng cộng kinh phí: 7.860.000đ VI: KIẾN NGHỊ: Để thể tôn trọng người cao tuổi, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám, chăm sóc sức khoẻ ... đến việc lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em Điều Lập hồ sơ theo dõi sức khỏe trẻ em Hồ sơ theo dõi sức khỏe trẻ em thành phần hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân... tổ chức lập Hồ sơ theo dõi sức khỏe cho trẻ em; khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em không học; tư vấn sức chăm sóc khỏe dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai trẻ em; thống kê báo cáo theo quy định pháp... Hồ sơ quản lý sức khỏe) Điều Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em theo độ tuổi Khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em: khám tổng quát kiểm tra sức khỏe lần năm cho trẻ em từ sinh đến 16 tuổi nhằm phát sớm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 23/2017/TT-BYT hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, Thông tư 23/2017/TT-BYT hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, phụ nữ mang thai, Thông tư 23/2017/TT-BYT hồ sơ theo dõi sức khỏe định kỳ theo độ tuổi cho trẻ em, phụ nữ mang thai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay