Thông tư 33/2017/TT-BYT về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi

5 45 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:02

Đại học quốc gia Hà nội Trường đạị học khoa học xã hội và nhân văn Khoa xã hội học Nguyễn Thanh huyền Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản Luận văn thạc sỹ xã hội học Hà nội- 2008 Đại học quốc gia Hà nội Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn Khoa xã hội học  Nguyễn Thanh huyền Quan niệm của sinh viên về vai trò giới trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản Ngành xã hội học Mà số: 603130 Luận văn thạc sỹ xã hội học Người hướng dẫn; PGS-TS. Lê Ngọc Hùng Hà nội-2008 1 Những từ viết tắt trong luận văn CSSKSS Chăm sóc sức khoẻ sinh sản QHTD Quan hệ tình dục BLTQĐTD Bệnh lây truyền qua đường tình dục BCS Bao cao su BPTT Biện pháp tránh thai NPT Nạo phá thai TD Tình dục 2 Mục lục Trang Phần I. Mở đầu 4 1.Tính cấp thiết của đề tài 4 2. Tổng quan vấn đề nghiến cứu 9 3. ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài 18 4.Mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu 19 5. Đối tượng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu của đề tài. 19 6. Phương pháp nghiên cứu 20 7. Giả thuyết nghiên cứu 21 8. Khung lý thuyết 23 Phần II. Nội dung 24 Chương I. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của đề tài I.Cơ sở lý luận. 1.Các khái niệm và lý thuyết liên quan 24 24 24 II. Cơ sở thực tiễn 34 Chương II. quan niệm của sinh viên về vai trò giới đối với một số vấn đề cơ bản trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 36 I.Quan niệm về quan hệ tình dục và tình dục an toàn. 37 3 1.Hiểu biết của sinh viên về tình dục và tình dục an toàn. 2. Thái độ của sinh viên về tình dục và tình dục an toàn 39 II. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục. 1.Hiểu biết về các bệnh lây truyền qua đường tình dục 45 45 2.Thái độ của sinh viên về các bệnh lây truyền qua đường tình dục 47 III. Các biện pháp tránh thai và nạo phá thai. 1.Hiểu biết về các biện pháp tránh thai và nạo phá thai 50 50 2.Thái độ của sinh viên về các biện pháp tránh thai và nạo phá thai 57 Chương III.Một số yếu tố ảnh hưởng đến quan niệm của sinh viên về các vấn đề trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản. I. Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến quan niệm của sinh viên về các vấn đề trong chăm sóc sức khoẻ sinh sản. 63 63 1. Các phương tiện truyền thông đại chúng 63 2. Môi trường nhà trường 67 3. Gia đình và cộng đồng xã hội 69 II. Xu hướng biến đổi và những thuận lợi và khó khăn của sinh viên khi tiếp cận với vấn đề skss/td hiện nay. 1.Sự thay đổi về lối sống và các chuẩn mực xã hội 78 78 2.Những khó khăn và thuận lợi 79 Phần III. Kết luận và khuyến nghị I. Kết luận 85 85 II. Khuyến nghị 89 4 Phần I. Mở đầu 1.Tính cấp thiết của đề tài. Xã hội loài người được sinh ra, tồn tại và phát triển dựa trên sự kết hợp và nỗ lực không ngừng của cả phụ nữ và nam giới.Trong lịch sử phát triển vĩ đại đó, có đóng góp lớn lao của sự hiểu biết về giới tính, sức khoẻ sinh sản và bình đẳng giới. Tuy vậy, dù đã có những lý luận mới, nhưng trên thế giới, ở đâu đó vẫn còn những người phụ nữ không được tạo điều kiện hay bị hạn chế trong việc phát huy tiềm năng cá nhân để đóng góp vào tiến trình phát triển chung của xã hội loài người.Điều đó, đã tạo ra bất công xã hội, bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Nếu như không có bất công xã hội, không có sự bất bình đẳng giới thì người phụ nữ đã cống hiến được nhiều hơn cho tiến trình phát triển, và do đó sự phát triển của thế giới ngày nay lớn hơn nhiều. Kế thừa và phát huy lý luận mới, các nhà xã hội học và phát triển học cho rằng, ngày nay một xã hội muốn đạt tới sự phát triển bền vững thì cả phụ nữ và nam giới đều cần có cơ hội tiếp cận bình đẳng với các nguồn và lợi ích mà xã hội mang lại, trên cơ sở đó họ mới có điều kiện để phát huy hết tiềm năng, cống hiến cho tiến trình phát triển chung của nhân loại. Một xã hội muốn phát triển bền vững phải đảm bảo sự phát triển cân bằng về giới; ngược BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 33/2017/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017 THÔNG QUY ĐỊNH VỀ VẤN, HỖ TRỢ TRẺ EM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN PHÙ HỢP VỚI ĐỘ TUỔI Căn Luật Trẻ em năm 2016; Căn Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Y tế; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông quy định vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông quy định nguyên tắc, yêu cầu vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Thông áp dụng đối với: a) Trẻ em từ đến 16 tuổi; cha mẹ người giám hộ trẻ em; b) Cơ sở vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản (sau gọi chung sở vấn, hỗ trợ) bao gồm: sở khám bệnh, chữa bệnh nhi khoa, sản phụ khoa; trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản; trung tâm phòng chống HIV/AIDS; trung tâm y tế quận/huyện; sở vấn, xét nghiệm điều trị HIV; sở tiêm chủng; trạm y tế xã, phường, thị trấn; y tế trường học sở khác có cung cấp dịch vụ vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em theo quy định pháp luật; c) Các quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vấn, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em theo quy định pháp luật Điều Nguyên tắc yêu cầu vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Nguyên tắc vấn, hỗ trợ: a) Tôn trọng, chia sẻ, đồng cảm với trẻ em; b) Phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý, tình trạng sức khỏe trẻ em; c) Phù hợp với lực điều kiện sở vấn, hỗ trợ Yêu cầu vấn, hỗ trợ: a) Người vấn, hỗ trợ phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn, điều kiện hành nghề theo quy định pháp luật đào tạo, tập huấn cung cấp dịch vụ thân thiện với trẻ em; b) Khi vấn, hỗ trợ phải bảo đảm thân thiện, kín đáo, bí mật, riêng chia sẻ; dùng ngôn ngữ phù hợp với độ tuổi nhận thức trẻ em; c) vấn trực tiếp cho trẻ em độ tuổi phù hợp vấn cho cha mẹ người giám hộ; d) Giải thích cho trẻ em, cha mẹ người giám hộ mục đích, ý nghĩa quy trình thăm khám trường hợp cần thăm khám cho trẻ em Yêu cầu sở vấn, hỗ trợ: a) Có nơi vấn, thăm khám riêng tư, kín đáo; b) Có đủ nhân lực phù hợp theo quy định điểm a khoản Điều này; c) Có chế liên kết chuyển tuyến sở vấn, hỗ trợ khác địa bàn lĩnh vực can thiệp chuyên môn phù hợp Điều vấn trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Tùy theo độ tuổi tình trạng sức khỏe trẻ em để vấn cho trẻ em, cha mẹ người giám hộ theo Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 Bộ trưởng Bộ Y tế nội dung sau đây: Đối với trẻ em từ 0-6 tuổi: vấn cách chăm sóc vệ sinh quan sinh dục trẻ em; phòng chống bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em; giáo dục giới tính cho trẻ em; bất thường quan sinh dục Đối với trẻ em từ 7-13 tuổi: vấn nội dung quy định khoản Điều vấn thêm thay đổi thể chất, tâm sinh lý theo độ tuổi; giới tính; khuynh hướng tình dục Lưu ý nội dung sau đây: a) Đối với trẻ em gái: vấn kinh nguyệt bình thường kinh nguyệt bất thường, vệ sinh có kinh nguyệt, rụng trứng mang thai, tượng thủ dâm; b) Đối với trẻ em trai: vấn xuất tinh, xuất tinh lần đầu; hẹp bao quy đầu, vệ sinh dương vật, tượng thủ dâm Đối với trẻ từ 14-16 tuổi: vấn trẻ em nội dung quy định khoản 1, khoản Điều nội dung sau đây: phòng tránh bệnh phụ khoa, nam khoa; phòng tránh mang thai ý muốn; biện pháp tránh thai phù hợp; phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục; tình dục an toàn; kỹ sông kỹ thương thuyết, kỹ từ chối, kỹ xác định giá trị thân Đối với trẻ em đến khám bệnh, chữa bệnh sở y tế: a) Cung cấp thông tin vấn tình trạng sức khỏe trẻ em, hướng xử trí, điều trị dự phòng; b) vấn trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản theo nội dung quy định khoản 1, Điều này; c) vấn bất thường quan sinh dục Điều Hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Xây dựng cung cấp tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi trẻ em, bảo đảm cho trẻ em để tiếp cận với sở vấn, hỗ trợ Cung cấp dịch vụ vấn, khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ em theo độ tuổi phù hợp với điều kiện phạm vi hoạt động chuyên môn sở vấn, hỗ trợ Trợ giúp, cung cấp thông tin cho trẻ em nội dung cần thiết khác phù hợp với khả điều kiện sở vấn, hỗ trợ trẻ em có nhu cầu; chuyển trẻ em đến sở thích hợp sở hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành, xâm hại tình dục; sở vấn điều trị vấn đề tâm lý, tâm thần; sở cung cấp thông tin, vấn dịch vụ hỗ trợ trẻ em lĩnh vực khác như: pháp luật, tâm lý, hôn nhân gia đình Miễn, giảm chi phí vấn, điều trị cho trẻ em theo quy định pháp luật Điều Quy trình vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Việc vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi thực theo Hướng dẫn quốc gia dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản ban hành kèm theo Quyết định số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 Bộ trưởng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA XÃ HỘI HỌC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC XÃ HỘI HỌC THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN PHỤ NỮ TUỔI MÃN KINH QUẬN TÂY HỒ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Nghiên cứu trường hợp phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) CHUYấN NGÀNH: XÃ HỘI HỌC Mó số: 60 31 30 Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Kim Hoa Người thực hiện: Phạm Thị Anh MỤC LỤC Lời cảm ơn 3 Bảng các từ viết tắt 5 Mục lục 7 MỞ ĐẦU 1. T ính cấp thiết của đề tài 9 2. í nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 11 2.1. Ý nghĩa lý luận 11 2.1. Ý nghĩa thực tiễn 11 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiờn cứu 12 4. Đối tƣợng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 12 2.1. Đối tượng nghiên cứu 12 2.1. Khách thể nghiên cứu 12 4.3. Phạm vi nghiên cứu 12 4.4. Phạm vi khảo sát 13 5. Phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 13 5.1. Phương pháp luận 13 5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 14 5.2.1. Phương pháp phân tích tài liệu 14 5.2.2 Phương pháp pháng vấn bằng bảng hỏi 15 5.2.3 Phương pháp phỏng vấn sâu 15 5.2.4. Phương pháp thảo luận nhóm tập trung 15 6. Giả thuyết nghiờn cứu 16 7. Khung lý thuyết 17 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ Lí LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Cơ sở lý luận 18 1.1.1. Một số lý thuyết xó hội học 18 1.1.2. Các khái niệm công cụ 21 1.2. Tổng quan nghiên cứu 22 1.2.1. Nghiờn cứu trờn thế giới về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi mãn kinh 22 1.2.2. Nghiên cứu trong nước về chăm sóc sức khoẻ sinh sản tuổi mãn kinh 23 1.3. Quan điểm của Đảng và Nhà nƣớc về chăm sóc sức khoẻ sinh sản 25 CHƯƠNG 2 CHĂM SÓC SỨC KHOẺ SINH SẢN PHỤ NỮ TUỔI MÃN KINH TẠI PHƢỜNG XUÂN LA QUẬN TÂY HỒ THÀNH PHỐ HÀ NỘI 2.1. Thực trạng chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh 27 2.1.1. Nhận thức của phụ nữ tuổi mãn kinh về SKSS, chăm sóc SKSS 27 2.1.2. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh 33 2.1.3. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh 48 2.1.3.1. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh thông qua hoạt động phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn và viêm nhiễm qua đường sinh dục 48 2.1.3.2. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh thông qua hoạt động tình dục có trách nhiệm 52 2.1.3.3. Chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ tuổi mãn kinh thông qua hoạt động phòng và điều trị các bệnh ác tính ở cơ quan sinh sản, loãng xương, tim mạch, mất trí nhớ 60 2.2. Một SỐ NHÕN TỐ ảnh hƣởng tới hoạt động chăm sóc sức khoẻ sinh sản của phụ nữ TUỔI mãn kinh quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 73 2.2.1. Chính sách của Đảng và nhà nước 73 2.2.2 Hệ thống dịch vụ y tế 75 2.2.3. Đặc điểm cộng đồng 76 2.2.4. Hoạt động của truyền thông 77 2.2.5. Đặc điểm cá nhân 80 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT SKSS: Sức khoẻ sinh sản CSSKSS: Chăm sóc sức khoẻ sinh sản SKTD: Sức khoẻ tình dục PTCS: Phổ thông cơ sở THCS: Trung học cơ sở PTTH: Phổ thông trung học Phần mở đầu 9 MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Vấn đề “giới và sức khoẻ sinh sản” đã và đang trở thành mối quan tâm chung của nhiều quốc gia từ sau Hội nghị quốc tế về “Dân số và Phát triển” tại Cairo năm 1994. Ở Việt Nam, vấn đề này được Đảng và Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ và đề ra trong chiến lược sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2001-2010 như sau: “Đảm bảo đến năm 2010 tình trạng sức khoẻ sinh sản được cải thiện rõ rệt và giảm được sự chênh lệch giữa các vùng và các đối tượng bằng cách đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đa dạng về chăm sóc sức khoẻ sinh sản ứng với các giai đoạn của cuộc sống và phù hợp với điều kiện của các cộng đồng ở từng địa phương, đặc biệt chú ý đến các vùng và các đối tượng có khó khăn…” Theo KẾT QUẢ điều tra biến động dân số, nguồn lao động và KHHGĐ 1/4/2006, dân số toàn quốc là 83.892,2 nghỠN NGười, nữ chiếm 50,85%. Nền kinh tế thị trường với đa dạng hoá sản xuất và ngành nghề đã tạo ra nhiều cơ hội cho phụ nữ phát huy hết năng lực của mình trên mọi ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƯU THU HIỀN NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI (Nghiên cứu trường hợp xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LƯU THU HIỀN NHU CẦU HỖ TRỢ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ NÔNG THÔN TỪ GÓC ĐỘ CÔNG TÁC XÃ HỘI (Nghiên cứu trường hợp xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội) Chuyên ngành Công tác xã hội Mã số: 60 90 01 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: GS TS LÊ THỊ QUÝ Hà Nội – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Lưu Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội với đề tài:“Nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ nông thôn từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)”, bên cạnh nỗ lực thân, nhận động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết thầy cô bạn bè Để hoàn thành nghiên cứu này, trước tiên, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thầy giáo, cô giáo Khoa Xã hội học tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Lê Thị Quý, người tâm huyết dạy thêm cho tri thức khoa học, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn hợp tác, giúp đỡ tận tình lãnh đạo, cán xã, phụ nữ người dân xã Tiến Thịnh suốt thời gian thực nghiên cứu địa phương Mặc dù thân có cố gắng, thời gian kinh nghiệm hạn chế, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tôi mong nhận đánh giá, góp ý, bổ sung thầy cô giáo bạn để nghiên cứu hoàn chỉnh Tôi xin chân thành cảm ơn./ Tác giả Lưu Thu Hiền MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ iii PHẦN I MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan vấn đề nghiên cứu 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 11 3.1 Mục đích nghiên cứu 11 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 12 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 12 4.1 Ý nghĩa khoa học 12 4.2 Ý nghĩa thực tiễn 12 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 13 5.1 Đối tượng nghiên cứu 13 5.2 Khách thể nghiên cứu 13 5.3 Phạm vi nghiên cứu 13 Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu 13 6.1 Câu hỏi nghiên cứu 13 6.2 Giả thuyết nghiên cứu 13 Khung phân tích 14 Phương pháp nghiên cứu 14 8.1 Nguyên tắc nghiên cứu 14 8.2 Phương pháp phân tích tài liệu 15 8.3 Phương pháp quan sát 15 8.4 Khảo sát xã hội học 15 8.5 Phương pháp công tác xã hội nhóm 17 Cấu trúc luận văn 17 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 18 Chương 1.CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA NGHIÊN CỨU 18 1.1 Các khái niệm công cụ 18 1.1.1 Nhu cầu 18 1.1.2 Sức khỏe 18 1.1.3 Sức khỏe sinh sản 19 1.1.4 Chăm sóc sức khỏe sinh sản 21 1.1.5 Công tác xã hội 22 1.1.6 Công tác xã hội nhóm 23 1.1.7 Tham vấn 25 1.1.8 Kết nối 25 1.1.9 Hỗ trợ 26 1.1.10 Phụ nữ nông thôn 26 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 26 1.2.1 Thuyết nhu cầu Abraham Maslow 26 1.2.2 Thuyết nữ quyền 30 1.3 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 1.3.1 Khái quát đặc điểm xã Tiến Thịnh 32 1.3.2 Một số thông tin chung phụ nữ xã Tiến Thịnh 34 TIỂU KẾT CHƯƠNG 37 Chương THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 38 CỦA PHỤ NỮ XÃ TIẾN THỊNH, MÊ LINH, HÀ NỘI 38 2.1 Nhận thức, hành vi phụ nữ xã Tiến Thịnh CSSKSS 38 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Hà Nội - 2G15 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kếtquả nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác rri r _ • Tác giả Lưu Thu Hiền LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội với đề tài: “Nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ nông thôn từ góc độ công tác xã hội (Nghiên cứu trường hợp xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)”, bên cạnh nỗ lực thân, nhận động viên, giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết thầy cô bạn bè Để hoàn thành nghiên cứu này, trước tiên, xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn thầy giáo, cô giáo Khoa Xã hội học tạo điều kiện thuận lợi cho suốt trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới GS TS Lê Thị Quý, người tâm huyết dạy thêm cho tri thức khoa học, nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực nghiên cứu Lưu Thu Hiền MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ iii rri Ạ _Ạ -* Ạ _! • Ạ r r> Tong quan vân đề nghiên cứu 3 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 11 3.1 Mục đích nghiên cứu 11 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu 12 Ý nghĩa khoa học thực tiễn củ a đề tài 12 4.1 Ý nghĩa khoa học 12 4.2 Ý nghĩa thực tiễn 12 Đối tượng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 13 5.1 Đối tượng nghiên cứu 13 5.2 Khách thể nghiên cứu 13 5.3 Phạm vi nghiên cứu 13 Câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu 13 6.1 Câu hỏi nghiên cứu 13 6.2 Giả thuyết nghiên cứu 13 Khung phân tích 14 Phương pháp nghiên c ứu 14 8.1 Nguyên tắc nghiên cứu 14 8.2 Phương pháp phân tích tài liệu 15 8.3 Phương pháp quan sát 15 8.4 Khảo sát xã hội học 15 8.5 Phương pháp công tác xã hội nhóm 17 DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu 26 1.2.1 Thuyết nhu cầu Abraham Maslow 26 1.2.2 Thuyết nữ quyền 30 1.3 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 32 1.3.1 Khái quát đặc điểm xã Tiến Thịnh 32 L3.2 Một số thông tin chung phụ nữ xã Tiến Thịnh .34 TIỂU KÉT CHƯƠNG .37 Chương THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN 38 CỦA PHỤ NỮ XÃ TIÉN THỊNH, MÊ LINH, HÀ NỘI 38 2.1 Nhận thức, hành vi phụ nữ xã Tiến Thịnh CSSKSS 38 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu CSSKSS phụ nữ xã Tiến Thịnh 51 2.3 Nhu cầu mức độ đáp ứng nhu cầu CSSKSS phụ nữ xã Tiến Thịnh 54 2.3.1 Nhu cầu hỗ trợ kiến thức CSSKSS 54 United Nations 2.3.2 Nhu cầu hỗChildren's trợ tiếp cậnFund dịch vụ CSSKSS 57 2.3.3 Nhu cầu truyền thông CSSKSS cho thành viên gia đình 59 2.3.4 Mức độ đáp ứng nhu cầu CSSKSS phụ nữ 61 2.4 Một số vấn đề đặt việc CSSKSS phụ nữ xã Tiến Thịnh 63 TIỂU KÉT CHƯƠNG „ 65 Chương ỨNG DỤNG CÔNG TÁC XÃ HỘI NHÓM TRONG VIỆC HỖ TRỢ CÁC NHU CẦU CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ 66 3.1 Thành lập nhóm 66 3.1.1 Lý sử dụng phương pháp CTXH nhóm 66 i DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ *? > rpA • /V -m- /V ii PHẦN I MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Nhắc đến sức khỏe sinh sản nói đến giai đoạn quan trọng đời người, ảnh hưởng tới toàn sức khỏe sống họ Sức khỏe sinh sản tốt phát triển hài hòa người thể lực, tinh thần; khả tái sinh sản, hòa hợp cộng đồng, bệnh tật, ốm đau không tàn phế phận sinh dục Sự hoạt động hài hòa hệ thống thể hệ thống sinh sản với mục đích sinh sản hay không sinh sản nhằm thực quyền sinh sản người Phụ nữ lực lượng đề cập CSSKSS họ phải mang thai, sinh đẻ chăm sóc nhỏ Bởi vậy, hướng phát triển quan trọng Đảng Nhà nước Việt Nam sách chiến lược phát triển người, có quyền phụ nữ trẻ em Đối với người phụ nữ, thiên chức làm mẹ thật ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  NGUYỄN THU TRANG TRUYỀN THÔNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨC CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤNỮ(Tại thịtrấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG TÁC XÃ HỘI Mã số: 60.90.01.01 Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS Trịnh Văn Tùng Hà Nội –2016 MỤC LỤC PHẦN MỞĐẦU Lý chọn đềtài 2 Tổng quan tình hình nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn nghiên cứu 13 Đối tƣợng, khách thểvà phạm vi nghiên cứu 14 Mục đích nghiên cứu nhiệm vụnghiên cứu 15 Câu hỏi nghiên cứu 16 Giảthuyết nghiên cứu .16 Phƣơng pháp nghiên cứu 17 Kết cấu luận văn 22 NỘI DUNG 23 CHƢƠNG CƠ SỞLÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU 23 1.1 Một sốkhái niệm công cụ 23 1.1.1 Truyền thông .23 1.1.2 Cộng đồng Error! Bookmark not defined 1.1.3 Dựa vào cộng đồng .Error! Bookmark not defined 1.1.4 Truyền thông dựa vào cộng đồng .Error! Bookmark not defined 1.1.5 Phụnữ Error! Bookmark not defined 1.1.6 Sức khỏe sinh sản Error! Bookmark not defined 1.1.7 Chăm sóc sức khỏe sinh sản Error! Bookmark not defined 1.1.8 Nhận thức vềchăm sóc sức khỏe sinh sản phụnữ Error! Bookmark not defined 1.2 Lý thuyết ứng dụng nghiên cứu.Error! Bookmark not defined 1.2.1 Lý thuyết nhu cầu Maslow Error! Bookmark not defined 1.2.2 Lý thuyết hệthống .Error! Bookmark not defined 1.2.3 Mô hình truyền thông dựa vào cộng đồngError! defined Bookmark not 1.3 Quan điểm Đảng sách Nhà nƣớc truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sứckhỏe sinh sản cho phụ nữ Error! Bookmark not defined 1.4 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu (Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) Error! Bookmark not defined CHƢƠNG THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VÀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG NHẰM NÂNG CAO NHẬN THỨCVỀCHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤNỮTẠI THỊTRẤN PHONG CHÂU, HUYỆN PHÙ NINH, TỈNH PHÚ THỌ Error! Bookmark not defined 2.1 Thực trạng sức khỏe nhận thức vềchăm sóc sức khỏe sinh sản phụnữtại thịtrấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.1 Nhận thức phụ nữ phòng tránh thai an toànError! defined Bookmark not 2.1.2 Nhận thức phụ nữ bệnh lây truyền qua đường tình dục .Error! Bookmark not defined 2.1.3 Nhận thức phụ nữ làm mẹ an toànError! defined Bookmark not 2.1.4 Nhận thức phụ nữ nạo phá thai an toànError! Bookmark not defined 2.1.5 Mức độ quan tâm thiếu hụt kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ địa phương Error! Bookmark not defined 2.2 Thực trạng công tác truyền thông nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phụnữtại thịtrấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2.1 Thực trạng ... cho trẻ em theo quy định pháp luật Điều Quy trình tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Việc tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi thực... Điều Hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Xây dựng cung cấp tài liệu thông tin, giáo dục, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi trẻ em, bảo đảm cho trẻ. .. yêu cầu tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi Nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ: a) Tôn trọng, chia sẻ, đồng cảm với trẻ em; b) Phù hợp với độ tuổi, đặc điểm tâm sinh lý,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 33/2017/TT-BYT về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi, Thông tư 33/2017/TT-BYT về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi, Thông tư 33/2017/TT-BYT về tư vấn, hỗ trợ trẻ em chăm sóc sức khỏe sinh sản phù hợp với độ tuổi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay