Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế

2 36 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:02

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BẢNG THỐNG KÊ NHU CẦU Tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2012 (Kèm theo Kế hoạch số 2212/KH-SYT ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng) TT Vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp cần tuyển Số lượng Yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ I TT RĂNG HÀM MẶT 05 01 Khoa nhổ răng – Tiểu phẫu thuật. Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt (Mã ngạch: 16.118) 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Răng Hàm Mặt, ưu tiên người có kinh nghiệm từ 12 tháng trở lên - Anh văn B trở lên - Bằng A tin học trở lên 02 Khoa chỉnh hình răng mặt – Răng trẻ em. Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt ( Mã ngạch: 16.118) 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Răng Hàm Mặt, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí tuyển dung - Anh văn B trở lên - Bằng A tin học trở lên 03 Khoa phục hình răng. Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm Mặt ( Mã ngạch: 16.118) 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Răng Hàm Mặt, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí tuyển dung - Anh văn B trở lên - Bằng A tin học trở lên 04 Khoa Răng miệng Cộng đồng. Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm mặt ( Mã ngạch: 16.118) 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Răng Hàm Mặt, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí tuyển dung - Anh văn B trở lên - Bằng A tin học trở lên 05 Khoa chữa răng. Bác sĩ chuyên ngành Răng Hàm mặt ( Mã ngạch: 16.118) 01 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành đào tạo Răng Hàm Mặt, có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu vị trí tuyển dung - Anh văn B trở lên - Bằng A tin học trở lên Hoá lý Trung tâm Kiểm nghiệm ĐN (Mã ngạch: 13.095) ngành: Hoá học - Kinh nghiệm 24 tháng trở lên - Ngoại ngữ B trở lên - Tin học Văn phòng - Có các chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng. 05 Phòng Kiểm nghiệm Hoá lý Trung tâm Kiểm nghiệm ĐN Cử nhân (Mã ngạch: 13.095) 01 Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành: Sinh học - Kinh nghiệm 24 tháng trở lên - Ngoại ngữ B trở lên - Tin học Văn phòng - Có các chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng. IV TT ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CBYT 04 01 Phòng Giáo vụ Bác sỹ (Mã ngạch: 16118) 03 Tốt nghiệp đại học Chuyên ngành BS. Đa khoa - Ngoại ngữ B trở lên - Tin học Văn phòng 02 Phòng Giáo vụ Điều dưỡng hệ Cao đẳng (Mã ngạch: 16a.200) 01 Tốt nghiệp hệ Cao đẳng Chuyên ngành Điều dưỡng - Ngoại ngữ B trở lên - Tin học Văn phòng - Có các chứng chỉ phù hợp với yêu cầu vị trí tuyển dụng. V TT TRUYỀN THÔNG GDSK 08 01 Phòng Giáo dục sức khỏe - Kỹ thuật nghe nhìn Chuyên viên (Mã ngạch: 01.003) 05 - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Báo chí, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Thông tin, Công nghệ thực phẩm. - Biết Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế Đây nội dung bật Thông tư 29/2017/TT-BYT ban hành tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức nội dung xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Theo đó, viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng điều kiện Điều Thông tư 12/2012/TT-BNV tiêu chuẩn, điều kiện sau: - Xét thăng hạng từ hạng II lên hạng I: + Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hạng I; + Có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư chuyên ngành phù hợp; + Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng II mã số chức danh nghề nghiệp có chữ số đầu với mã số chức danh xét thăng hạng - Xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II: + Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế hạng II; + Có chuyên khoa cấp II Tiến sĩ chuyên ngành phù hợp; + Đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III, mã số chức danh có chữ số đầu với mã xét thăng hạng Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế đơn vị nghiệp công lập; áp dụng với viên chức, công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp cô​ ng lập giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế thực thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật; bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chức danh xét thăng hạng Viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hồ sơ quy định Điều Điều Thông tư Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế xem xét, thẩm định hồ sơ để bổ nhiệm đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp cao Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Người đứng đầu đơn vị nghiệp y tế vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định Thông tư theo thẩm quyền giao xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm tiêu chuẩn, điều kiện viên chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định pháp luật DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN KIẾN THỨC CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 PHẦN I. PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC 1. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010: − Điều 2. Viên chức − Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức − Điều 7. Vị trí việc làm − Điều 11. Quyền của viên chức về hoạt động nghề nghiệp − Điều 12. Quyền của viên chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương − Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi − Điều 14. Quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định − Điều 16. Nghĩa vụ chung của viên chức − Điều 17. Nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp − Điều 19. Những việc viên chức không được làm 2. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005: − Điều 3. Các hành vi tham nhũng − Điều 4. Nguyên tắc xử lý tham nhũng − Điều 37. Những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm − Điều 38. Nghĩa vụ báo cáo và xử lý báo cáo về dấu hiệu tham nhũng − Điều 40. Việc tặng quà và nhận quà tặng của cán bộ, công chức, viên chức 3. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013: − Điều 4. Nguyên tắc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí − Điều 8. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức PHẦN 2. NHỮNG HIỂU BIẾT CƠ BẢN VỀ ĐƯỜNG LỐI,CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG , PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN NGÀNH Y TẾ 1. Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/08/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Điều 1. Quy tắc ứng xử chung Điều 2. Quy tắc ứng xử với người bệnh và gia đình người bệnh 1 2. Luật Khám bệnh, chữa bệnh số: 40/2009/QH12. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Điều 4. Chính sách của Nhà nước về khám bệnh, chữa bệnh Điều 6. Các hành vi bị cấm Điều 52. Quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Điều 53. Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 3. Luật Bảo hiểm y tế số: 25/2008/QH12, ngày 14 tháng 11 năm 2008. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 3. Nguyên tắc bảo hiểm y tế Điều 4. Chính sách của Nhà nước về bảo hiểm y tế Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm Điều 36. Quyền của người tham gia bảo hiểm y tế Điều 37. Nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm y tế Điều 38. Quyền của tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế 4. Luật Dược số: 34/2005/QH11 Ngày 14 tháng 06 năm 2005 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng Điều 3. Chính sách của Nhà nước về lĩnh vực dược Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm Điều 36. Lưu hành thuốc Điều 48. Điều kiện cung ứng thuốc Điều 49. Bảo đảm cung ứng thuốc 5. ĐẠO ĐỨC HÀNH NGHỀ DƯỢC (Ban hành kèm theo Quyết định số 2397/1999/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 10 tháng 8 năm 1999) 6. QUY ĐỊNH VỀ Y ĐỨC (TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC Y TẾ) (Ban hành kèm theo Quyết định số 2088/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Hết 2 TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN KIẾN THỨC CHUNG DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ NĂM 2014 PHẦN I. PHÁP LUẬT VỀ VIÊN CHỨC I. Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010: Điều 2. Viên chức Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Điều 5. Các nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức 1. Tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện thi viên ch c ngành Y t môn K toánĐề ứ ế ế 23/07/2014 | thi công ch cĐề ứ THI KI M TRA SÁT H CH TRÌNH CHUYÊN MÔN VIÊN ĐỀ Ể Ạ ĐỘ CH C NGÀNH Y TỨ Ế ( ã thi ngày 11/8/2013)Đ K toán i h c, K toán cao ngế đạ ọ ế đẳ Th i gian làm bài: 120 phút (không k th i gian phát )ờ ể ờ đề Cán b coi thi không gi i thích gì thêmộ ả Câu 1: 25 i mđể Theo Lu t ngân sách Nhà n c n m 2002, Anh (Ch) hãy cho bi t ậ ướ ă ị ế ngu n thu c a ngân sách a ph n g g m nh ng kho n nào?ồ ủ đị ươ ồ ữ ả Câu 2: 25 i mđể Theo n i dung c quy nh trong Lu t K Toán s 03/2002/QH11 ộ đượ đị ậ ế ố ngày 17/6/2003. Anh (ch) hãy trình bày :ị - L p ch ng t k toánậ ứ ừ ế - Ký ch ng t k toánứ ừ ế Câu 3: 25 i mđể Theo n i dung c quy nh trong Ch k toán Hành chính s ộ đượ đị ếđộ ế ự nghi p ban hành theo Quy t nh 19/2006/Q - BTC ngày 30/3/2006 ệ ế đị Đ c a B tr n g B tài chính. Anh (ch) hãy cho bi tủ ộ ưở ộ ị ế - K t c u và n i dung ph n ánh c a tài kho n 331ế ấ ộ ả ủ ả - Hãy nh kho n nghi p v kinh t phát sinh sau:đị ả ệ ụ ế + Thu b ng TGNH, Kho b c do bán S n ph m, hàng hóa, cung c p ằ ạ ả ẩ ấ dch vị ụ + Khi c vi n tr không hoàn l i b ng ti n g i ngân hàng, kho b c?đượ ệ ợ ạ ằ ề ử ạ Câu 4: 25 i mđể Theo Thông t s 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 c a B tài ư ố ủ ộ chính h n g d n s a i, b sung Ch K toán hành chính s ướ ẫ ử đổ ổ ếđộ ế ự nghi p ban hành theo Quy t nh s 19/2006/Q - BTC ngày 30/2/2006ệ ế đị ố Đ c a B tr n g B Tr n g B tài chính . Anh ch hãy trình bày: K ủ ộ ươ ộ ưở ộ ị ế toán tr ti n l n g và các kho n thu nh p khác qua tài kho n cá nhânả ề ươ ả ậ ả Bài KỸ THUẬT ĐỊNH NHÓM MÁU HỆ ABO NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH GIẢÛI QUYẾT I.Đặt vấn đề: Hệ ABO hệ thống nhóm máu phát sớm Landsteiner (1900) Đây nhóm máu quan trọng nguyên nhân yếu tai biến truyền máu Do việc xác đònh xác nhóm máu hệ ABO cần thiết II.Kháng nguyên – kháng thể hệ ABO: 1.Kháng nguyên ABO Bắt đầu xuất bào thai 37 ngày tuổi Phát triển hoàn toàn lúc tuổi Kháng nguyên có cấu trúc gồm phần: + Một phần có chất Protein có khả sinh kháng thể + Một phần có chất Gluxit Lipit ( gọi Hapten ),có khả kết hợp kháng thể Tồn hầu hết tế bào thể ( ngoại trừ tế bào thần kinh, tế bào gan, tế bào Malpighi mô liên kết ) Kháng nguyên thường tồn suốt sống suy giảm, yếu già số trường hợp bệnh lý Kháng nguyên hệ ABO tuân theo đònh luật di truyền Mendel 2) Kháng thể ABO: - Bản chất kháng thể tự nhiên - Thông thường IgM, số trường hợp IgM + IgA hay IgM + IgG - Hoạt động tốt nhiệt độ từ 40C đến 200C môi trường NaCl 0,9% - Nồng độ thay đổi từ người sang người khác 3) Các hệ thống nhóm máu ABO: Dựa vào kháng nguyên màng hồng cầu kháng thể huyết ta có nhóm máu: Ngoài ta có nhóm máu phụ khác A1, A2, Ax, B3, Bm, A1B, A2B…… III.Kỹ thuật đònh nhóm máu hệ ABO 1.Nguyên lý: Dựa nguyên lý phản ứng ngưng kết Được xác đònh nhờ kháng nguyên màng hồng cầu kháng thể huyết Có phương pháp : hồng cầu mẫu huyết mẫu 2.Dụng cụ thuốc thử: Máy ly tâm ống thẳng Pipette loại Ống nghiệm thuỷ tinh Lam kiếng Bút quang hay bút chì kính Tủ lạnh bảo quản thuốc Bình đựng nước muối Giá đựng ống nghiệm Kính hiển vi Que thủy tinh Bông thấm Huyết mẫu: chống A, chống B, chống AB Hồng cầu mẫu: A, B, O Nước muối 0,9% Huyết máu AB 3.Tiến hành kỹ thuật 3.1) Đònh nhóm lam kính: 3.1.1) Phương pháp huyết mẫu: Trên lam kính: nhỏ giọt huyết mẫu chống A, chống B, chống AB vào vò trí khác Thêm giọt hồng cầu cần đònh nhóm 10 – 20% (được pha với NaCl 0,9%) Trộn que thủy tinh thành vòng tròn có đường kính – 3cm Lắc nhẹ liên tục vòng phút đọc kết 3.1.2) Phương pháp hồng cầu mẫu: trí Trên lam kính: nhỏ giọt huyết cần đònh nhóm vào vò khác Thêm giọt hồng cầu mẫu A, giọt hồng cầu mẫu B vào vò trí (hồng cầu mẫu pha 10 – 20% NaCl 0,9% ) Trộn lắc nhẹ liên tục vòng phút đọc kết 3.2) Đònh nhóm ống nghiệm 3.2.1) Phương pháp huyết mẫu: - Nhỏ vào ống nghiệm ống giọt huyết mẫu chống A, chống B, chống AB - Thêm giọt hồng cầu cần đònh nhóm – 5% ( pha NaCl 0,9% ) vào ống nghiệm - Lắc đều, quay ly tâm 1000 vòng/ phút/ phút - Nghiêng nhẹ thành ống nghiệm, đọc kết mắt thường kính hiển vi 3.2.2) Phương pháp hồng cầu mẫu: - Nhỏ giọt huyết cần đònh nhóm vào ống nghiệm - Thêm giọt hồng cầu mẫu A, giọt hồng cầu mẫu B – 5% vào ống nghiệm - Lắc đều, quay ly tâm 1000 vòng/ phút/ phút - Nghiêng nhẹ thành ống nghiệm, đọc kết mắt thường kính hiển vi - Nhỏ giọt hồng cầu cần đònh nhóm ( pha loãng thành 1% dung dòch Diluent có LISS ) vào giếng Anti A, Anti B, Anti AB, Ctl - Nhỏ giọt huyết cần đònh nhóm vào giếng Ctl, HC A, HC B - Quay ly tâm Card 10 phút - Đọc kết mắt thường máy đọc 3.3) Những nguyên nhân gây sai lầm đònh nhóm máu hệ ABO: - Tỷ lệ huyết mẫu hồng cầu mẫu không tương ứng - Đọc kết nhanh để lâu đọc kết - Mẫu máu đònh nhóm lấy không quy cách, bò nhiễm trùng - Thuốc thử bò hư, nhiễm trùng hay hạn - Tay nghề trình độ người làm kỹ thuật IV.Cách giải khó khăn - Việc xác đònh nhóm máu hệ ABO dựa vào kháng nguyên màng hồng cầu kháng thể huyết - Hai phương pháp huyết mẫu hồng cầu mẫu phải tiến hành đồng thời phải cho kết phù hợp - Tất khó khăn xảy phù hợp phương pháp Để giải ta tiến hành bước sau: + Rửa hồng cầu cần đònh nhóm hồng cầu O ( có đầy đủ kháng nguyên hệ hồng cầu ) NaCl 0,9% lần Pha thành hồng cầu 5% Chứng tự thân: Nhỏ vào ống nghiệm giọt huyết giọt hồng cầu cần đònh nhóm Lắc đều, quay ly tâm 1000 vòng/ phút/ phút Đọc kết mắt thường kính hiển vi + Chứng AB: Nhỏ vào ống nghiệm giọt huyết máu AB giọt hồng cầu cần đònh nhóm Lắc đều, quay ly tâm 1000 vòng/ phút/ phút Đọc kết mắt thường kính hiển vi Lưu ý: phản ứng âm tính phương pháp đònh nhóm huyết mẫu bảo đảm + Chứng đồng loài: Nhỏ vào ống nghiệm giọt huyết cần ... giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế Việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế thực thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy... luật; bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chức danh xét thăng hạng Viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện hồ sơ quy định Điều Điều... nghiệp y tế vào tiêu chuẩn, điều kiện quy định Thông tư theo thẩm quyền giao xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chịu trách nhiệm tiêu chuẩn, điều kiện viên chức xét thăng hạng chức danh nghề
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế, Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế, Tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh viên chức ngành y tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay