BIÊN BẢN kết nạp đảng viên mới

2 173 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 18:01

ĐẢNG ỦY XÃ THẠNH LỢI CHI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Thạnh Lợi, ngày 28 tháng 10 năm 2016 BIÊN BẢN (V/v Họp Chi kết nạp đảng viên mới) Thời gian: Vào lúc 16 00 phút, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Địa điểm: Tại phòng Truyền thống trường THCS Thạnh Lợi Thành phần: Tổng số đảng viên: 17 a Có mặt: 16 đảng viên Đảng viên thức: 15, đảng viên dự bị: 00 b Vắng mặt: 01 đảng viên Đảng viên thức: 01, đảng viên dự bị: 01 (Gồm: đ/c Nguyễn Thế Anh bận học lớp đảng viên mới, đ/c Nguyễn Thị Kim Cương nghỉ hộ sản) Khách dự:……………………………………………………… Giám sát: Đ/c Nguyễn Văn Đức – Đảng ủy viên Đảng ủy xã Thạnh Lợi NỘI DUNG I Nghi thức: - Chào cờ - Hát quốc ca, quốc tế ca - Tuyên bố lí - Giới thiệu thành phần có mặt II Nội dung: Thực Nghi lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Trang Quốc Xoàn Đồng chí Nguyễn Hữu Hải thông qua chương trình lễ kết nạp đảng viên Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài thông qua giấy giới thiệu đảng viên hướng dẫn quần chúng Trang Quốc Xoàn vào Đảng Đồng chí Võ Nhật Bình thông qua giấy giới thiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giới thiệu đoàn viên ưu tú Trang Quốc Xoàn vào Đảng Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài thông qua Quyết định kết nạp đảng viên quần chúng Trang Quốc Xoàn Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Trang Quốc Xoàn 6 Đồng chí Trang Quốc Xoàn thông qua lời tuyên thệ người xin vào Đảng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài phân công đồng chí Nguyễn Cao Tùng có trách nhiệm giám sát, hướng dẫn, giúp đỡ đồng chí Trang Quốc Xoàn hoàn thành tốt 12 tháng đảng viên dự bị để phát triển thành đảng viên thức Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện thông qua 19 điều đảng viên không làm cho đồng chí Trang Quốc Xoàn toàn thể Chi nghe Đồng chí Nguyễn Cao Tùng thông qua nhiệm vụ quyền hạn người đảng viên cho đồng chí Trang Quốc Xoàn toàn thể Chi nghe 10 Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài thay mặt chi phát biểu động viên đồng chí Trang Quốc Xoàn cố gắng rèn luyện hoàn thành 12 tháng đảng viên dự bị phát triển thành đảng viên thức 11 Chào cờ kết thúc buổi lễ kết nạp đảng viên Biên kết thúc lúc 16 45 phút ngày THƯ KÝ BÍ THƯ Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Tấn Tài ... Xoàn cố gắng rèn luyện hoàn thành 12 tháng đảng viên dự bị phát triển thành đảng viên thức 11 Chào cờ kết thúc buổi lễ kết nạp đảng viên Biên kết thúc lúc 16 45 phút ngày THƯ KÝ BÍ THƯ Nguyễn... chí Trang Quốc Xoàn hoàn thành tốt 12 tháng đảng viên dự bị để phát triển thành đảng viên thức Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện thông qua 19 điều đảng viên không làm cho đồng chí Trang Quốc Xoàn toàn... người đảng viên cho đồng chí Trang Quốc Xoàn toàn thể Chi nghe 10 Đồng chí Bí thư Nguyễn Tấn Tài thay mặt chi phát biểu động viên đồng chí Trang Quốc Xoàn cố gắng rèn luyện hoàn thành 12 tháng đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BIÊN BẢN kết nạp đảng viên mới, BIÊN BẢN kết nạp đảng viên mới, BIÊN BẢN kết nạp đảng viên mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay