Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của AFTA

30 64 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:53

Khu vực mậu dịch tự Asean asean free trade area I Sự thành lập Hụi nghi Thng inh ASEAN lõn th thang 1/1992 tai Singapore Kờ hoach ban õu AFTA c hoan vao nm 2008 vi muc ich c ban la "tng cng kha nng canh tranh cua ASEAN nh mụt c s quục tờ nhm cung cõp hang hoa thi trng thờ gii" Tuy nhiờn, trc s phat triờn va canh tranh manh me cua cac liờn kờt kinh tờ toan cõu khac, cung nh s tiờn bụ cua chinh cac quục gia ASEAN, nm 1994, khụi quyờt inh õy nhanh thi han lờn nm 2003 Tình hình xuất nhập ASEAN (1993-2002) II Mục tiêu Thoc đẩy buôn bán nic khu vực nhờ chế độ u đãi thuế quan (CEPT) u đãi khác Tăng cờng khả cạnh tranh ASEAN trờng quốc tế Tăng sức hấp dẫn môi trờng đầu t nhằm thu hot vốn FDI Xây dựng chế điều kiện chung thoc đẩy phát triển kinh tế n ic thành viên III Common Effective Preferential Tariff CEPt CEPT ? Chơng trình CEPT thực theo bốn danh mục Chơng trình CEPT đối vii hàng rào phi thuế quan CEPt (1/1/1993-1/1/2003) Đối vii thuế quan, vòng 10 năm, nic thành viên ASEAN phải đạt mức giảm thuế quan chung xuống 0-5 % Đối vii hàng rào phi thuế quan: loại ba hạn chế số lợng nhập khẩu, hàng rào phi thuế quan khác Các sản phẩm thuộc CEPT nic thành viên tự đề nghị vào điều kiện kinh tế nic Chơng trình CePT thực theo bốn danh mục 2.4 Danh mục sản phẩm nông sản cha chế biến nhạy cảm- SL Gồm: - Danh mục nông sản cha chế biến nhạy cảm - Danh mục nông sản cha chế biến nhạy cảm cao Vii dm này, khung thời gian cắt giảm thuế quan dài (từ 0-5% vào 2010); nhiên có linh hoạt điều chỉnh định tuỳ tình hình kinh tế Average AFTA / CEPT Tariff Rates Brunei Indonesi a Laos Malaysia Myanma r Philippin es Singapor e 1998 1999 2000 2001 2002 1.35 1.29 1.00 0.97 0.94 200 0.87 7.04 5.85 4.97 4.63 4.20 3.71 5.00 3.58 5.00 3.17 5.00 2.73 5.00 2.54 5.00 2.38 5.00 2.06 4.47 4.45 4.38 3.32 3.31 3.19 7.96 7.00 5.59 5.07 4.80 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CEPT hàng rào phi thuế quan Đợc quy định điều 5, hiệp định CEPT (1992) Ngoài thuế quan, CEPT đề cập đến việc loại ba hạn chế số lợng nhập hàng rào phi thoê quan khác Bốn điều kiện để sản phẩm đợc h ởng chế độ thuế quan u đãi theo CEPT Sp phải nằm danh mục cắt giảm quốc gia XK NK; phải có mức thuế quan NK 20% Sp có CT giảm thuế đợc AFTA thông qua Sp thuộc khối ASEAN (t.l hàm l ợng xuất xứ 40%) Sp nhập đợc vận chuyển thẳng tii nic XK IV Tiến trình thực CEPT Theo thống kê ban th ký ASEAN, CEPT đợc nớc thành viên thực nh sau: Thực CEPT (cắt giảm thuế từ 0-5%) ASEAN đạt 99,59% ASEAN đạt 66,74% - Campuchia: 7,9% - Lào: 5,86% - Việt Nam: 6,22% - Myanmar: 4,61% Mục tiêu cắt giảm thuế suất xuống 0-5% Nớc Việt Nam Năm 2003 2005 Lào+ Myanmar 2005 2007 Cămpuchia 2007 2009 ASEAN 2003 tiêu 80% 100%+linh hoạt 80% 100%+linh hoạt 80% 100%+linh hoạt 100% Mục tiêu cắt giảm thuế suất xuống 0% Nớc Năm Chỉ tiêu ASEAN 2003 2007 2010 60% 80% 100% Việt Nam 2006 2010 2015 60% 80% 100%+linh hoạt (có thể vào 2018) Lào+ Myanmar 2008 2012 2015 60% 80% 100%+linh hoạt (có thể vào 2018) Campuchia 2010 60% V Tình hình thực AFTA Việt Nam Ngay 28/7/1995, Viờt Nam chinh thc tr thanh viờn th cua ASEAN va cam kờt tham gia AFTA Thi han hoan AFTA cua Viờt Nam nm 2006 Viờt Nam bt õu thc hiờn lụ trinh giam thuờ quan tham gia AFTA t 1/1/1996, a 875 mt hang õu tiờn vao thc hiờn CEPT Tõt ca nhng mt hang ờu ó nm khung thuờ suõt 0-5% mục hàng hoá tham gia IL: gồm 1633 nhóm (53% biểu thuế NK) chủ yếu CEPT mặt hàng đạng có thuế suất nha 20% TEL: gồm 1345 nhóm (39,2% biểu thuế NK) chủ yếu gồm mặt hàng đợc bảo hộ thuế suất >20% đợc áp dụng bp bảo hộ phi thuế quan GEL: gồm 213 nhóm (6,2% biểu thuế nhập khẩu) SL: gồm 23 nhóm, chủ yếu mặt hàng nông sản đợc bảo hộ cao 2.đánh giá tác động AFTA ĐếN NềN KINH Tế việT nAM 1.Tác động tích cực 2.Tác động tiêu cực 2.1 Tác động tích cực Tham gia vào AFTA giop VN đẩy mạnh trình hội nhập vii kinh tế khu vực giii Kích thích mạnh mẽ VN thay đổi cấu kinh tế theo hing: đẩy mạnh công CNH phục vụ XK Tạo đ/k thuận lợi để VN đẩy nhanh tốc độ thu hot vốn đầu t nic Góp phần kích thích hoàn thiện đổi mii Tạo hội cho VN mở rộng tt XK nic khu vực thị trơng giii Tác động tiêu cực Có nguy nhiều doanh nghiệp VN bị phá sản, thất nghiệp gia tăng Hàng hoá khó cạnh tranh vii hàng nhập có u từ nic ASEAN khác Dễ bị tác động biến động không thuận lợi nic khu vực (khủng hoảng 97-98) ảnh hởng đến nguồn thu ngân sách ... hàng nông sản đợc bảo hộ cao 2.đánh giá tác động AFTA ĐếN NềN KINH Tế việT nAM 1 .Tác động tích cực 2 .Tác động tiêu cực 2.1 Tác động tích cực Tham gia vào AFTA giop VN đẩy mạnh trình hội nhập vii... thị trơng giii Tác động tiêu cực Có nguy nhiều doanh nghiệp VN bị phá sản, thất nghiệp gia tăng Hàng hoá khó cạnh tranh vii hàng nhập có u từ nic ASEAN khác Dễ bị tác động biến động không thuận... 2018) Campuchia 2010 60% V Tình hình thực AFTA Việt Nam Ngay 28/7/1995, Viờt Nam chinh thc tr thanh viờn th cua ASEAN va cam kờt tham gia AFTA Thi han hoan AFTA cua Viờt Nam nm 2006 Viờt Nam bt õu
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của AFTA , Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của AFTA , Phân tích tác động tích cực và tiêu cực của AFTA , III. Common Effective Preferential Tariff CEPt, Chương trình CePT thực hiện theo bốn danh mục, 4 Danh mục sản phẩm nông sản chưa chế biến nhạy cảm- SL, IV. Tiến trình thực hiện CEPT Theo thống kê của ban thư ký ASEAN, CEPT đã được các nước thành viên thực hiện như sau:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay