Bài thảo luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại sao nền kinh tế thị trường ở VN có định hướng XHCN và có sự can thiệp của nhà nước

17 79 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:53

Câu 8: Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Nội dung Tầm quan trọng kinh tế thị trường, ưu, nhược điểm kinh tế thị trường Nhìn lại sụp đổ xã hội Xô-Viết, tìm hiểu nguyên nhân đường lối đắn cho kinh tế thị trường Áp dụng vào tình hình đất nước, Đảng định xây dựng “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Tầm quan trọng kinh tế thị trường, ưu, nhược điểm kinh tế thị trường • Như người biết, kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển định văn minh nhân loại Từ trước đến tồn phát triển chủ yếu chủ nghĩa tư bản, nhân tố định tồn phát triển chủ nghĩa tư Chủ nghĩa tư biết lợi dụng tối đa ưu kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận, cách khách quan thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển mạnh mẽ Ngày nay, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa đạt tới giai đoạn phát triển cao phồn thịnh nước tư phát triển Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Tuy nhiên, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa vạn Bên cạnh mặt tích cực mặt trái, khuyết tật từ chất chế độ sở hữu tư nhân tư chủ nghĩa chi phối Cùng với phát triển lực lượng sản xuất, ngày mâu thuẫn chủ nghĩa tư bộc lộ sâu sắc, không giải vấn đề xã hội, làm tăng thêm tính bất công bất ổn xã hội, đào sâu thêm hố ngăn cách người giàu người nghèo Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Hơn nữa, điều kiện toàn cầu hóa nay, ràng buộc nước phát triển quỹ đạo bị lệ thuộc bị bóc lột theo quan hệ “trung tâm – ngoại vi” thể nói, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa toàn cầu ngày thống trị số nước lớn hay số tập đoàn xuyên quốc gia đa số nước nghèo, làm tăng thêm mâu thuẫn nước giàu nước nghèo Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Chính mà, C Mác phân tích dự báo, chủ nghĩa tư tất yếu phải nhường chỗ cho phương thức sản xuất chế độ văn minh hơn, nhân đạo Chủ nghĩa tư tìm cách để tự điều chỉnh, tự thích nghi cách phát triển “nền kinh tế thị trường đại”, “nền kinh tế thị trường xã hội”, tạo “chủ nghĩa tư xã hội”, “chủ nghĩa tư nhân dân”, “nhà nước phúc lợi chung”…, Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Tức phải can thiệp trực tiếp nhà nước phải chăm lo vấn đề xã hội nhiều hơn, mâu thuẫn từ chất nó, chủ nghĩa tư tự giải được, tạm thời xoa dịu chừng mâu thuẫn mà Nền kinh tế thị trường tư chủ nghĩa đại ngày thể xu hướng tự phủ định tự tiến hóa để chuẩn bị chuyển sang giai đoạn hậu công nghiệp, theo xu hướng xã hội hóa Đây tất yếu khách quan, quy luật phát triển xã hội Nhân loại muốn tiến lên, xã hội muốn phát triển dứt khoát dừng lại kinh tế thị trường tư chủ nghĩa Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? – Mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô-viết kiểu tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế muốn sớm khắc phục khuyết tật chủ nghĩa tư bản, muốn nhanh chóng xây dựng chế độ xã hội tốt đẹp hơn, phương thức sản xuất văn minh, đại chủ nghĩa tư Đó ý tưởng tốt đẹp, thực tế suốt 70 năm tồn tại, chủ nghĩa xã hội thực Liên Xô đạt nhiều thành tựu vĩ đại, làm thay đổi hẳn mặt đất nước đời sống nhân dân Liên Xô Nhưng lẽ nôn nóng, làm trái quy luật không động, kịp thời điều chỉnh cần thiết rút không thành công Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Thực ra, vận dụng học thuyết Mác vào xây dựng chủ nghĩa xã hội nước Nga sau Cách mạng Tháng Mười, V.I.Lê-nin chủ trương không áp dụng mô hình kinh tế thị trường mà thực “chính sách cộng sản thời chiến” Nhưng sau thời gian ngắn, Người phát sai lầm, khắc phục nóng vội cách đưa thực “chính sách kinh tế mới” (NEP) mà nội dung khuyến khích phát triển kinh tế hàng hóa, chấp nhận mức độ định chế thị trường Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Sự thành công phát triển mạnh mẽ suốt thời gian dài Liên Xô công công nghiệp hóa đất nước mô hình kinh tế dựa chế độ công hữu tư liệu sản xuất, kế hoạch hóa tập trung cao độ; phân phối thu nhập mang tính bình quân; kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường bị loại bỏ sức hấp dẫn lớn nhân loại làm cho giới lý luận kinh tế nước xã hội chủ nghĩa nước phát triển tuyệt đối hóa, biến thành công thức để áp dụng cho tất nước theo đường xã hội chủ nghĩa Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Vào cuối năm 70 kỷ XX, hạn chế, khuyết tật mô hình kinh tế Xô-viết bộc lộ rõ cộng với yếu công tác lãnh đạo, quản lý lúc làm cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô nước Đông Âu rơi vào tình trạng trì trệ, khủng hoảng Một số người lãnh đạo chủ chốt Đảng Nhà nước Liên Xô lúc muốn thay đổi tình hình công cải cách, cải tổ, với “tư trị mới”, họ phạm sai lầm nghiêm trọng cực đoan, phiến diện (ở chưa nói tới phản bội lý tưởng xã hội chủ nghĩa họ phá hoại thâm hiểm lực thù địch), dẫn tới tan rã Liên Xô sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa giới Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • – Việt Nam nước nghèo, kinh tế – kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội thấp, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề Đi lên chủ nghĩa xã hội mục tiêu lý tưởng người cộng sản nhân dân Việt Nam, khát vọng ngàn đời thiêng liêng dân tộc Việt Nam Nhưng lên chủ nghĩa xã hội cách ? Đó câu hỏi lớn hệ trọng, muốn trả lời thật không đơn giản Suốt thời gian dài, Việt Nam, nhiều nước khác, áp dụng mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu Xô-viết, mô hình kinh tế kế hoạch tập trung mang tính bao cấp Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Mô hình thu kết quan trọng, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đất nước chiến tranh Nhưng sau mô hình bộc lộ khuyết điểm; công tác đạo phạm phải số sai lầm mà nguyên nhân sâu xa sai lầm bệnh giáo điều, chủ quan, ý chí, lối suy nghĩ hành động đơn giản, nóng vội, không tôn trọng quy luật khách quan, nhận thức chủ nghĩa xã hội không với thực tế Việt Nam Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Trên sở nhận thức đắn đầy đủ chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Đại hội VI Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12-1986) đề đường lối đổi toàn diện đất nước nhằm thực hiệu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Đại hội đưa quan niệm đường, phương pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặc biệt quan niệm công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa thời kỳ độ, cấu kinh tế, thừa nhận tồn khách quan sản xuất hàng hóa thị trường, phê phán triệt để chế tập trung quan liêu bao cấp, khẳng định chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Đại hội chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần với hình thức kinh doanh phù hợp; coi trọng việc kết hợp lợi ích cá nhân, tập thể xã hội; chăm lo toàn diện phát huy nhân tố người, nhận thức sách xã hội Đại hội VI cột mốc đánh dấu bước chuyển quan trọng nhận thức Đảng Cộng sản Việt Nam chủ nghĩa xã hội đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đó kết trình tìm tòi, thử nghiệm, suy tư, đấu tranh tư tưởng gian khổ, kết tinh trí tuệ công sức toàn Đảng, toàn dân nhiều năm Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Đến Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục nói rõ chủ trương khẳng định chủ trương chiến lược, đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Đảng khẳng định: “Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo chế thị trường quản lý Nhà nước” Đại hội VIII Đảng (tháng 6-1996) đưa kết luận quan trọng: “Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội mà thành tựu phát triển văn minh nhân loại, tồn khách quan cần thiết cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa xã hội xây dựng” Nhưng lúc nói kinh tế hàng hóa, chế thị trường, chưa dùng khái niệm “kinh tế thị trường” Tại kinh tế thị trường VN định hướng XHCN can thiệp Nhà Nước? • Phải đến Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) thức đưa khái niệm “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” Đại hội khẳng định: Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đường lối chiến lược quán, mô hình kinh tế tổng quát suốt thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Đây kết sau nhiều năm nghiên cứu, tìm tòi, tổng kết thực tiễn; bước phát triển tư lý luận Đảng Cộng sản Việt Nam .. .Tại kinh tế thị trường VN có định hướng XHCN có can thiệp Nhà Nước? • Tầm quan trọng kinh tế thị trường, ưu, nhược điểm kinh tế thị trường • Như người biết, kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh. .. Nhưng lúc nói kinh tế hàng hóa, chế thị trường, chưa dùng khái niệm kinh tế thị trường Tại kinh tế thị trường VN có định hướng XHCN có can thiệp Nhà Nước? • Phải đến Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001)... cao phồn thịnh nước tư phát triển Tại kinh tế thị trường VN có định hướng XHCN có can thiệp Nhà Nước? • Tuy nhiên, kinh tế thị trường tư chủ nghĩa vạn Bên cạnh mặt tích cực có mặt trái, có khuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại sao nền kinh tế thị trường ở VN có định hướng XHCN và có sự can thiệp của nhà nước , Bài thảo luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại sao nền kinh tế thị trường ở VN có định hướng XHCN và có sự can thiệp của nhà nước , Bài thảo luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam tại sao nền kinh tế thị trường ở VN có định hướng XHCN và có sự can thiệp của nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay