An sinh xã hội tại việt nam

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:52

Khái niệm : An sinh hội hệ thống sách chương trình Nhà nước, đối tác hội thực nhằm bảo đảm mức tối thiểu thu nhập, sức khỏe phúc lợi hội, nâng cao lực cá nhân, hộ gia đình cộng đồng quản lý kiểm soát rủi ro việc làm, tuổi già, ốm đau, rủi ro thiên tai, chuyển đổi cấu, khủng hoảng kinh tế, dẫn đến giảm bị thu nhập giảm khả tiếp cận đến dịch vụ hội bản” Chủ trương giải vấn đề hội Việt Nam Các vấn đề hội nói chung bao gồm nhiều lĩnh vực sau: việc làm, thu nhập, bình đẵng hội, khuyến khích làm giàu, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, cung ứng dịch vụ công, an sinh hội, cứu trợ hội, sách dân số kế hoạch gia đình vv… Thời kỳ trước đổi A, giai đoạn 1945-1954 Trong giai đoạn sách hội cấp bách lúc làm cho dân ăn no,làm cho dân có áo mặc, cho dân có chỗ ở, làm cho dân học hành Tiếp theo làm cho người nghèo đủ ăn, người đủ ăn giàu, người giàu giàu thêm Đảng có sách gia tăng sản xuất, chủ trương tiết kiệm, đồng cam cộng khổ, khuyến khích người phát triển kinh tế theo chế thị trường B, giai đoạn 1955-1975 Chế độ phân phối thực chất theo chủ nghĩa bình quân Nhà nước tập thể đáp ứng nhu cầu hội thiết yếu chế độ bao cấp tràn lan dựa vào viện trợ C giai đoạn 1975-1985 Các vấn đề hội giải theo chế kế hoạch hóa tập trung quan lieu, bao cấp hoàn cảnh đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế- hội nghiêm trọng, nguồn viện trợ giảm dần, bị bao vây, cô lập cấm vận Kết hạn chế: Kết quả: thời bao cấp có nhiều nhược điểm hạn chế bảo đảm ổn định hội, đồng thời đạt nhiều thành tựu phát triển đáng tự hào số lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, lối sống, đạo đức, kỷ cương an ninh hội, hoàn thành nghĩa vụ hậu phương lớn tiền tuyến lớn Hạn chế: hội hình thành tâm lý thụ động, ỷ lại vào Nhà nước tập thể cách giải vấn đề hội, chế độ phân phối thực tế bình quân, không khuyến khích đơn vị, cá nhân làm tốt, làm giỏi…Đã hình thành hội đóng, ổn định động, chậm phát triển nhiều mặt Nguyên nhân hạn chế đặt chưa tầm sách hội quan hệ với sách thuộc lĩnh vực khác, đồng thời lại áp dụng trì lâu chế quản lý kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Trong thời kỳ đổi Một là, khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu xóa đói, giảm nghèo Tạo hội, điều kiện cho người tiếp cận bình đẳng nguồn phát triển Tạo động lực làm giàu đông đảo dân cư tài năng, sang tạo thân, khuôn khổ pháp luật đạo đức cho phép Xây dựng, thực có hiệu cao chương trình xóa đói giảm nghèo, đề phòng tái đói, tái nghèo, nâng cao dần chuẩn bị đói nghèo mức sống chung tăng lên Hai là, bảo đảm cung ứng dịch vụ công cần thiết yếu, bình đẳng cho người dân, t ạo việc làm thu nhập, chăm sóc sức khỏe cộng đồng Xây dựng hệ thống an sinh hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm Đa dạng hóa loại hình cứu trợ hội, tạo nhiều việc làm nước đẩy mạnh xuất lao động Thực sách ưu đãi hội ưu đãi Đổi sách tiền lương, phân phối thu nhập hội công hợp lý Ba là, phát triển hệ thống y tế công hiệu Hoàn thiện mạng lưới sở, quan tâm chăm sóc y tế tốt đối tượng sách, phát triển dịch vụ y tế công nghệ cao, dịch vụ y tế công lập Bốn là, xây dựng chiến lược quốc gia nâng cao sức khỏe cải thiện giống nòi Quan tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng Đẩy mạnh công tác bảo vệ giốn nòi, kiên trì phòng chống HIV/AIDS tệ nạn hội Năm là, thực tốt sách dân số kế hoạch hóa gia đình Giảm tốc độ tăng dân số, bảo đảm quy mô cấu dân số hợp lý Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến hạnh phúc, đảm bảo bình đẳng giới, chống nạn bạo hành quan hệ gia đình Sáu là, trọng sách ưu đãi hội Bảy là, đổi chế quản lý Phương thức cung ứng dịch vụ công cộng Kết hạn chế: Kêt quả: Từ tâm lý thụ động, ỷ lại vào nhà nước tập thể chuyển sang tính động, chủ động tính tích cực hội tất tầng lớp dân cư Từ chỗ đề cao mức lợi ích tập thể cách chung chung, chuyển sang phân phối theo kết lao động hiệu kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi hội Nhờ công hội thể rõ rệt Từ chỗ không đặt tầm quan trọng sách hội mối quan hệ tương tác với sách kinh tế đến thống sách kinh tế với sách hội Từ chỗ Nhà nước bao cấp toàn chuyển dần sang trọng tâm kinh tế thiết lập chế, sách để thành phần kinh tế người lao động tham gia tạo việc làm Từ chỗ không chấp nhận có phân hóa giàu-nghèo đến khuyến khích người làm giàu hợp pháp đôi với tích cực xóa đói giảm nghèo, coi việc có phận dân cư giàu trước cần thiết cho phát triển Từ chỗ nhanh chóng xây dựng cấu hội “thuần nhất” có giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể tầng lớp trí thức đến quan niệm cần thiết xây dựng cộng đồng hội đa dạng Hạn chế: Giáo dục đào tạo có hạn chế, yếu dài, gây xúc hội chưa tăng cường lãnh đạo, đạo giải Trong nghiệp giáo dục toàn diện, dạy làm người, dạy nghề yếu Áp lực gia tăng dân số lớn Chất lượng dân số thấp cản trở lớn mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Vấn đề việc làm xúc nan giải Sự phân hóa giàu nghèo bất công hội tiếp tục gia tăng đáng lo ngại Mức hưởng thụ văn hóa nhân dân thấp, chênh lệch lớn vùng, tầng lớp dân cư Một số vấn đề hội xúc cũ phát sinh chậm giải Tệ nạn hội gia tăng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn kinh tế an sinh hội Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng thêm, tài nguyên bị khai thác bừa bãi tàn phá Hệ thống giáo dục, y tế lạc hậu, xuống cấp, có nhiều bất cập, an sinh hội chưa đảm bảo Nguyên nhân chủ yếu hạn chế nêu là: Tăng trưởng kinh tế tách rời mục tiêu sách hội, chạy theo số lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển bền vững hội Quản lý hội nhiều bất cập, không theo kịp phát triển kinh tế-xã hội ... xuất, kinh doanh thông qua phúc lợi xã hội Nhờ công xã hội thể rõ rệt Từ chỗ không đặt tầm quan trọng sách xã hội mối quan hệ tương tác với sách kinh tế đến thống sách kinh tế với sách xã hội Từ chỗ... vùng, tầng lớp dân cư Một số vấn đề xã hội xúc cũ phát sinh chậm giải Tệ nạn xã hội gia tăng diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn kinh tế an sinh xã hội Môi trường sinh thái bị ô nhiễm tiếp tục tăng... dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng, phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm Đa dạng hóa loại hình cứu trợ xã hội, tạo nhiều việc làm nước đẩy mạnh xuất lao động Thực sách ưu đãi xã hội ưu đãi Đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: An sinh xã hội tại việt nam , An sinh xã hội tại việt nam , An sinh xã hội tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay