ON TAP HKI MON SINH HOC 9

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:52

I PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( điểm) Mỗi câu hỏi phần có kèm theo phương án trả lời a, b, c, d Hãy chọn phương án trả lời theo yêu cầu câu hỏi ghi vào tờ giấy làm Câu 1: Theo cách gọi MenĐen, yếu tố nằm tế bào qui định tính trạng thể là: a Cấu trúc gen b Nhiễm sắc thể c Nhân tố di truyền d Phân tử ADN Câu 2: Phép lai sau phép lai phân tích? a P: AABb x aaBB b P: Aabb x aaBb c P: AaBb x aaBb d P: AABB x aabb Câu 3: Nếu gen qui định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 1:1:1:1 a Aabb x aaBb b AaBb x AaBB c AaBb x AaBbd Aabb x aabb Câu 4: Xét phương diện NST xác định giới tính người việc sinh trai hay gái a Hooc môn sinh dục định b Người bố định c Người mẹ định d Môi trường sống định Câu 5: Ruồi giấm có 2n=8 Một tế bào ruồi giấm kì sau giảm phân II Tế bào có NST đơn trường hợp sau: a b c d 16 Câu 6: Một đoạn gen có 15 chu kì xoắn Tổng số nuclêôtit đoạn gen bao nhiêu? a 100 b 150 c 200 d 300 Câu 7: Loại ARN có chức vận chuyển axit amin trình tổng hợp prôtêin (hình thành chuỗi axit amin) a mARN b rARN c tARN d Cả b c Câu 8: Đột biến sau thuộc loại đột biến dị bội thể? a Hiện tượng tam bội củ cải đường b Thể ba nhiễm cặp nhiễm sắc thể 21 người c Hiện tượng tứ bội dưa hấu d Hiện tượng lặp đoạn 16A ruồi giấm Câu 9: Mức phản ứng kiểu gen có di truyền hay không? Vì sao? a Có, kiểu gen qui định b Không, môi trường chi phối c Không, phản ứng kiểu gen d Có, quan hệ qua lại kiểu gen – môi trường kiểu hình Câu 10: Cơ sở việc đánh giá di truyền khả trí tuệ là: a Chỉ cần dựa vào số IQ b Chỉ cần dựa vào số hình thái giải phẩu thể c Dựa vào lối sống hàng ngày d Cần kết hợp số IQ với yếu tố khác Câu 10 Trả lời c d a b c d c b a d II PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Giao phối chuột đen, lông dài với chuột trắng, lông ngắn F thu 100% chuột đen, lông ngắn Xác định tính trạng trội, lặn Xác định kiểu gen P, viết sơ đồ lai từ P -> F a Lai phân tích chuột F1 F2 thu có kết nào? Viết sơ đồ lai từ F1 -> F2 b Câu 2: (1 điểm) Thế tượng di truyền liên kết? Hiện tượng bổ sung cho qui luật phân li độc lập MenĐen nào? -Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng di truyền cùng nhau, qui định gen nhiễm sắc thể cùng phân li trình phân bào - Nếu phân li độc lập cặp gen làm xuất nhiều biến dị tổ hợp liên kết gen lại hạn chế xuất biến dị tổ hợp Vì vậy, di truyền liên kết đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng qui định gen nhiễm sắc thể Câu 3: (1 điểm) Một đoạn phân tử ADN có A = 1600 nucleotit, có X = 2A a Tìm nucleotit loại T G b Tính chiều dài đoạn ADN Biết chiều dài nucleotit 3,4A0 Câu 4: (1 điểm) Phân biệt bệnh di truyền tật di truyền Biện pháp hạn chế phát sinh chúng -Phân biệt bệnh di truyền và tật di truyền: + Bệnh di truyền rối loạn sinh lý bẩm sinh + Tật di truyền khiếm khuyết hình thái bẩm sinh -Biện pháp hạn chế phát sinh bệnh di truyền và tật di truyền: + Đấu tranh chống sản xuất, thử, sử dụng vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học hành vi gây ô nhiễm môi trường + Sử dụng qui cách loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc chữa bệnh + Hạn chế kết hôn người có nguy mang gen gây bệnh, tật di truyền hạn chế sinh cặp vợ chồng I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Câu 1: Phép lai phân tích có ý nghĩa a tạo nguồn biến dị cho tiến hóa chọn giống b tạo biến dị tổ hợp c để xác định kiểu gen thể mang tính trạng trội đồng hợp hay dị hợp d để tìm cá thể có kiểu gen chủng Câu 2: Theo Menđen, với cặp gen dị hợp phân ly độc lập số lượng kiểu hình F2 là: a b c d Câu 3: Nếu gen qui định tính trạng, tính trạng trội trội hoàn toàn phép lai sau cho tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1 a Aabb x aaBb b AaBb x Aabb c Aabb x aabb d AaBb x AaBb Câu 4: Ở kì sau nguyên phân NST trạng thái kép? a Kì đầu b Kì c Kì sau d Cả a b Câu 5: Một gen dài 5100A0 Hỏi phân tử mARN tổng hợp từ gen dài bao nhiêu? a 5100A0 b 10200A0 c 2550A0 d 2500A0 Câu 6: Quá trình tổng hợp prôtêin diễn đâu? a nhân b lưới nội chất c máy gôngi d ribôxôm Câu 7: Trường hợp sau thường biến gây nên? a Bệnh câm điếc bẩm sinh b Bệnh bạch tạng người c Sự thay đổi màu sắc thân tắc kè hoa d Bệnh Đao người Câu 8: Bộ NST đặc trưng loài sinh sản hữu tính trì ổn định qua hệ phối hợp trình sau đây? a Nguyên phân giảm phân b Giảm phân thụ tinh c Nguyên phân thụ tinh d Nguyên phân, giảm phân thụ tinh Câu 9: Trong chăn nuôi, trồng trọt, giống tương ứng với….; suất tương ứng với…và kỉ thuật sản xuất tương ứng với… a kiểu gen, môi trường, kiểu hình b môi trường, kiểu gen, kiểu hình c kiểu gen, kiểu hình, môi trường d kiểu hình, kiểu gen, môi trường Câu 10: Đột biến gen nguồn nguyên liệu cho tiến hóa va chọn giống a Đột biến gen biến dị di truyền b Đột biến gen biến dị không di truyền c Đột biến gen chủ yếu có hại cho thể sinh vật d Đột biến gen chủ yếu có lợi cho thể sinh vật Câu 10 Trả lời c a b d a d c d c a II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Ở đậu Hà Lan, gen A qui định tính trạng thân cao trội hoàn toàn so với gen a qui định tính trạng thân thấp a Nếu lai F1 có phân tính kiểu hình theo tỉ lệ 3:1 kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải nào? Giải thích viết sơ đồ lai b Nếu lai F1 có phân tính kiểu hình theo tỉ lệ 1:1 kiểu gen kiểu hình bố mẹ phải nào? Giải thích viết sơ đồ lai Câu 2: (1.5 điểm) Điểm khác trình tổng hợp ARN ADN (nguyên tắc tổng hợp, kết quả) a Nguyên tắc tổng hợp: a Nguyên tắc tổng hợp: + Khuôn mẫu: Xảy toàn hai mạch đơn gen + Khuôn mẫu: Xảy mạch đơn gen + Bổ sung: A liên kết với T, G liên kết với X ngược lại + Bổ sung: A liên kết với U, T liên kết với A, G liên kết với + Giữ lại nửa X X liên kết với G b Kết quả: Từ phân tử ADN mẹ tạo ADN giống hệt b Kết quả: ADN mẹ, ADN có mạch đơn tổng Cứ lần tổng hợp tạo ARN có số lượng, thành hợp phần trật tự đơn phân giống mạch bổ sung gen (chỉ khác T thay U) Câu 3: (1.5 điểm) a Mức phản ứng gì? Cho ví dụ trồng vật nuôi b Mức phản ứng có di truyền không? Vì sao? a - Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen (hoặc gen hay nhóm gen) trước môi trường khác Ví dụ: Khối lượng bình quân xuất chuồng 10 tháng tuổi giống lợn Ỉ Nam Định 35 – 40kg, điều kiện thức ăn chăm sóc đầy đủ cũng không vượt 50kg Trong lợn Đại Bạch cho ăn chăm sóc đầy đủ đạt tới 150kg, trường hợp chăm sóc bình thường đạt 50 – 60kg b Mức phản ứng di truyền kiểu gen qui định Câu 1: Tính trạng là: a Những đặc điểm hình thái, cấu tạo thể b Những đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý thể c Những đặc điểm hình thái, cấu tạo nhiều loài d Những đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lý nhiều loài Câu 2: Phép lai phân tích phép lai: a Giữa cá thể mang tính trạng trung gian cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng trội b Giữa cá thể mang tính trạng trội biết kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn c Giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn d Giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng trội Câu 3: Khi lai hai thể bố mẹ chủng khác cặp tính trạng tương phản đời lai F đồng tính vì: a Tính trạng trội át tính trạng lặn b Gen trội át hoàn toàn gen lặn c Gen trội không át hoàn toàn gen lặn d Cả a b Câu 4: Ở người, gen A qui định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a qui định mắt xanh Mẹ bố phải có kiểu gen trường hợp sau để sinh có người mắt đen, có người mắt xanh? a Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa) b Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (Aa) c Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen(AA) d Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt xanh (aa) Câu 5: Kết nguyên phân tạo loại tế bào nào? a Tế bào có nhiễm sắc thể 2n b Tế bào có nhiễm sắc thể n c Tế bào trứng (giao tử cái) d Tế bào tinh trùng (giao tử đực) Câu 6: Các nhiễm sắc thể kép cặp tương đồng tiếp hợp trao đổi chéo, sau tách rời đặc điểm kì trình nguyên phân a Kỳ I b Kỳ II c Kỳ đầu I d Kỳ đầu II Câu 7: Theo nguyên tắc bổ sung, phân tử ADN có: a A + T = G + X b A + G = T + X c 2A = 3G d 3A = 2G Câu 8: Một mạch đơn gen có A = 100, T = 200, G = 300, X = 400 Gen dài A (Ăngxtơrông)? a 340A0 b 5100A0 c 6800A0 d 3400A0 Câu 9: Quá trình tổng hợp protein diễn đâu? a Trong chất tế bào b Trong nhân tế bào c Trong riboxom d Trong bào quan Câu 10: Câu nói mối quan hệ ARN protein? a Trình tự nu mARN qui định trình tự axit amin protein b Trình tự nu tARN qui định trình tự axit amin protein c Trình tự nu rARN qui định trình tự axit amin protein d Trình tự nu ADN qui định trình tự axit amin protein Câu 11 Gen A bị đột biến thành gen a Gen a dài gen A 3,4Ao Đây dạng đột biến a Thêm cặp Nu b Mất cặp Nu c Thay cặp Nu cặp Nu khác d Cả b c Câu 12 Một gen có A= 150, G= 320 Số liên kết Hidro gen a 380 b 630 c 1260 d 1090 Câu 13 Một gen có 2400 Nu Phân tử mA RN tổng hợp từ gen có chiều dài a 2400 Ao b 8160 Ao c 4080 Ao d 1200 Ao Câu 10 Trả lời b c b d a c b d c a II TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: (2 điểm) Phân biệt thường biến đột biến THƯỜNG BIẾN ĐỘT BIẾN - Biến đổi kiểu hình, không liên quan đến biến đổi kiểu - Biến đổi kiểu gen dẫn đến biến đổi kiểu hình gen - Không di truyền - Không di truyền - Biến đổi không đồng loạt, xuất ngẫu nhiên, không - Biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với định hướng thay đổi môi trường - Thường có hại, số có lợi có ý nghĩa chọn - Giúp sinh vật thích nghi với điều kiện sống giống tiến hóa Câu 2: (3 điểm) Ở thứ bí, tròn tính trội so với dài Cho giao phấn bí tròn với bí dài thu F có bí tròn a Lập sơ đồ lai P? b Nếu cho F1 giao phấn với P kết thu nào? Câu Những điểm khác phân bào nguyên phân giảm phân? Câu a Thường biến gì? Những tính chất thường biến b.Mối quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình? - Kiểu gen quy định cách phản ứng trước môi trường, môi trường xác định việc hình thành kiểu hình cụ thể giới hạn mức phản ứng kiểu gen - Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường Các tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, tính trạng số lượng thường chịu ảnh hưởng nhiều môi trường Câu Một người phụ nữ kể gia đình bà ta sau: ba mẹ nhìn màu bình thường , sinh ba chị em tôi, em trai bị bệnh mù màu, chị nhìn màu bình thường Chị lấy chồng bình thường, sinh hai cháu gái bình thường cháu trai mù màu Chồng trai nhìn màu bình thường a Lập sơ đồ phả hệ gia đình b Bệnh mù màu gen trội hay gen lặn quy định? Bệnh có liên quan với giới tính không? ... (Ăngxtơrông)? a 340A0 b 5100A0 c 6800A0 d 3400A0 Câu 9: Quá trình tổng hợp protein diễn đâu? a Trong chất tế bào b Trong nhân tế bào c Trong riboxom d Trong bào quan Câu 10: Câu nói mối quan hệ ARN protein?... phân giảm phân b Giảm phân thụ tinh c Nguyên phân thụ tinh d Nguyên phân, giảm phân thụ tinh Câu 9: Trong chăn nuôi, trồng trọt, giống tương ứng với….; suất tương ứng với…và kỉ thuật sản xuất tương... Đột biến gen biến dị không di truyền c Đột biến gen chủ yếu có hại cho thể sinh vật d Đột biến gen chủ yếu có lợi cho thể sinh vật Câu 10 Trả lời c a b d a d c d c a II/ PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm) Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: ON TAP HKI MON SINH HOC 9 , ON TAP HKI MON SINH HOC 9 , ON TAP HKI MON SINH HOC 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay