Đề cương ôn thi lịch sử HKI lớp 9

4 24 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:52

Đề cương ôn thi lịch sử HKI lớp 1)(3đ) Các nước ĐN Á I-Tình hình ĐN Á trước sau 1945: +Trước 1945: Các nước ĐN Á điều thuộc địa thực dân phương Tây (trừ Thái Lan) +Sau 1945 : Tình hình ĐN Á diễn phức tạp căng thẳng -Nhân dân nước ĐN Á dậy giành quyền -Đến năm 50 kỉ 20 hầu khu vực giành độc lập -Từ năm 1950 bối cảnh chiến tranh lạnh, tình hình ĐN Á trở nên căng thẳng có can hiệp Mĩ,Mĩ thành lập khối quân SEATO nhằm đẩy lùi ảnh hưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa Mĩ tiến hành chiến tranh xâm lượt Việt Nam II-Sự đời tổ chức ASEAN: -Sau giành độc lập nhiều nước ĐN Á ngày nhận thức rõ cần thiết phải hợp tác để phát triển đất nước hạn chế ảnh hưởng cường quốc bên vực -Ngày 8-8-1967, hiệp hội quốc gia ĐN Á thành lập Băng Cốc (Thái Lan) với tham gia nước -Trong thời kì đầu thành lập ASEAN có hai văn kiện quan trọng : Tuyên bố “Băng Cốc tháng - 1967” xác định mục tiêu ASEAN , tiến hành hợp tác kinh tế văn hoá nước thành viên tinh thần chì hoà bình ổn định khu vực -Hiệp ước thân thiện hợp tác ĐN Á “Hiệp ước Bari tháng 12-1946” xác định nguyên tắc quan hệ nước thành viên - Từ đầu năm 80 kỉ 20 vấn đề Campuchia quan hệ nước ASEAN nước Đông DƯơng lại trở nên căng thẳng đối đầu Cũng thời gian nên kinh tế nước ASEAN có diễn biến mạnh mẽ đạt tăng trưởng nhanh III-Từ “ASEAN 6” phát triển thành “ASEAN 10”: -Sau chiến tranh lạnh tình hình ĐN Á cải thiện rõ rệt -Xu hướng bật mở rộng thành viên hiệp hội số nước xin gia nhập khối ASEAN VN năm 1995,Lào ,Mianma 1997, Campuchia năm 1999 -Với 10 nước thành viên ASEAN trở thành tổ chức khu vực hợp tác kinh tế năm 1992 hợp tác kinh tế, 1994 hợp tác an ninh vòng 10-15 năm 2)(4đ) : Trật tự giới sau chiến tranh : I - Sự hình thành trật tự giới mới: -Sau chiến tranh giới thứ kết thúc, hội nghị I-an-ta triệu tập gồm nguyên thủ quốc gia: Liên Xô, Mĩ,Anh -Hội nghị thông qua định quan trọng ảnh hưởng Liên Xô Mĩ -Trật tự I-an-ta hình thành Liên Xô Mĩ đứng đầu cực II-Sự hình thành lien hợp quốc: -Liên hợp quốc thức thành lập , tháng 10-1945 nhầm trì hoà bình, an ninh giới -Liên hợp quốc có vai trò quan trọng việc trì hoà bình,an ninh giới đấu tranh xoá bỏ phân biệt chủng tộc giúp đỡ nước phát triển kinh tế, xã hội III-Chiến tranh lạnh: -Sau chiến tranh giới thứ hai diễn đối đầu căng thẳng siêu cường Mĩ Liên Xô phe tư chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa -Chiến tranh lạnh sách thù địch Mĩ nước đế quốc quan hệ Liên Xô nước xã hội chủ nghĩa -Mĩ nước đế quốc chạy đua vũ trang, thành lập khối quân sự, tiến hành chiến tranh cục , giới căng thẳng IV-Thế giới sau chiến tranh lạnh: -Xu hoà hoãn hoà dịu -Sự tan rã trật tự hai cực I-an-ta giới tiến tới xác lập trật tự giới đa cực, nhiều trung tâm -Sau chiến tranh lạnh , hầu điều sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng điểm -Duy trì hoà bình an ninh giới số nước -Xu trung giới ngày hoà bình ổn định hợp tác phát kinh tế Vừa thời cơ, vừa thử thách dân tộc bước vào kỉ 21 3)(3đ) Việt Nam sau chiến tranh giới thứ nhất: I-Chương trình khai thác lần thứ hai thực dân Pháp: -Chiến tranh giới kết thúc kinh tế Pháp bị kiệt quệ,Pháp đẩy mạnh khai thác để bù đắp vào thiệt hại -Nông nghệp: Pháp tăng cường đầu tư vốn vào đồn điền cao su nên diện tích cao su tăng lên -Công nghiệp: Pháp trọng khai mỏ, vốn đầu tư tăng, nhiều công ty đời, mở them số công nghiệp chế biến -Thương nghiệp: Phát triển trước,Pháp độc quyền đánh thuế nặng nước nhập vào Việt Nam -Giao thong vận tải:Pháp đầu tư phát triển thêm đường sắt xuyên Đông Dương nối liền nhiều đoạn: Đồng Đăng – Na Sầm,Vinh – Đông Hà -Ngân hang Đông Dương nắm quyền huy ngành kinh tế Đông Dương Ngoài Pháp tăng cường đánh thuế nặng II-Các sách trị,văn hoá,giáo dục -Về trị: Pháp thực sách “chia để trị”, thâu tóm quyền hành, cấm đoan quyền tự dân chủ, thẳng tay đàn áp khủng bố -Về văn hoá giáo dục: Pháp khuyến khích hoạt động mê tính dị đoan, tệ nạn xã hội, hạn chế mở trường học III-Xã hội Việt Nam phân hoá: Có giai cấp: -Giai cấp địa chủ phong kiến cấu kết với thực dân Pháp chiếm đoạt ruộng đất nông dân.Có phận địa chủ vừa nhỏ có tinh thần yêu nước -Giai cấp tư sản ngày đông -Tầng lớp tiểu tư sản:Tư sản mại cấu kết chặc chẽ với thực dân Pháp Tư sản dân tộc có phương hướng kinh doanh độc lập không kiên định , dễ thoả thiệp, bị tư Pháp chèn ép, bạc đãi -Giai cấp nông dân chiếm 90% dân số bị thực dân phong kiến áp bức,bốc lột hữu đoạn, sưu cao, thuế nặng, cướp đoạt ruộng đất -Giai cấp công nhân bị tầng áp bốc lột thực dân phong kiến áp bốc lột thực dân phong kiến, có quan hệ gắn bó với giai cấp nông dân, kế thừa truyền thống yêu nước Nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Phong trào cách mạng Việt Nam Sau chiến tranh giới thứ (1919-1925) I Ảnh hưởng cách mạng tháng mười Nga phong trào cách mạng giới: -Phong trào giải phóng dân tộc phương Đông phong trào công nhân phương Tây gắn bó mặt thiết với lan rộng khắp giới -Tháng 3-1919 quốc tế cộng sản đời -Tháng 7-1921 hàng loạt đảng cộng sản đời tác động lớn đến cách mạng Việt Nam II.Phong trào dân tộc,dân chủ công khai (1919-1925) -Phong trào dân tộc phát động phong trào trấn hưng nội hoá,bài trừ ngoại khoá(1919), chống độc quyền cảng Sài Gòn chống độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kì tư Pháp (1923) -Các tầng lớp tiểu tư sản tập hợp tổ chức trị: VN nghĩa đoàn, hội phục Việt, Với nhiều hình thức đấu tranh: Xuất báo tiến bộ, tổ chức ám sát tên trùm thực dân (tiến bom xa diện), phong trào đồi thả Phan Bội Châu đám tan Phan Châu Trinh III.Phong trào công nhân (1919-1925) -Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức Công Hội (bí mật) -Năm 1922 công nhân viên chức sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lương -Năm 1924, diễn nhiều bãi công công dân Nam Định,Hà Nội,Hải Dương -Tháng 8-1925, công nhân Ba Son,bãi công nhân cảng, tàu Pháp trở lính sang đàn áp cách mạng Trung Quốc -Cuộc đấu tranh đánh dấu bước tiến phong trào công nhân Việt Nam -Giai cấp công nhân bước đầu vào đấu tranh có tổ chức có mục đích trị rõ ràng ... Phan Châu Trinh III.Phong trào công nhân ( 191 9- 192 5) -Năm 192 0, công nhân Sài Gòn - Chợ Lớn thành lập tổ chức Công Hội (bí mật) -Năm 192 2 công nhân viên chức sở công thương Bắc Kì đấu tranh đòi... khắp giới -Tháng 3- 191 9 quốc tế cộng sản đời -Tháng 7- 192 1 hàng loạt đảng cộng sản đời tác động lớn đến cách mạng Việt Nam II.Phong trào dân tộc,dân chủ công khai ( 191 9- 192 5) -Phong trào dân... tranh giới thứ ( 191 9- 192 5) I Ảnh hưởng cách mạng tháng mười Nga phong trào cách mạng giới: -Phong trào giải phóng dân tộc phương Đông phong trào công nhân phương Tây gắn bó mặt thi t với lan rộng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi lịch sử HKI lớp 9 , Đề cương ôn thi lịch sử HKI lớp 9 , Đề cương ôn thi lịch sử HKI lớp 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay