de on tap thi HK i sinh hoc 9

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:51

ĐỀ KIỂM TRA HỌCI MÔN: SINH 9(2015-2016) (Thời gian làm 45 phút) I PHẦN TRÁC NGHIỆM( 4,0 Đ) HÃY CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG CHO CÁC CÂU HỎI SAU: Người ta sử dụng phép lai phân tích nhằm mục đích a.Để phân biệt kiểu gen kiểu hình b.Để nâng cao hiệu lai c.Để kiểm tra độ chủng giống d Để tìm cá thể đồng hợp người, mắt nâu trội (A) so với mắt xanh (a) Bố mẹ mắt nâu có người mắt nâu, có người mắt xanh Kiểu gen bố mẹ phải nào? a AA x Aa b Aa x Aa c Aa x aa d AA x aa Hình thái nhiễm sắc thể nhìn rõ kì chu kì tế bào? a Trung gian b Kì c.Kì đầu d Kì sau e Kì cuối Ý nghĩa di truyền liên kết là: a.Chọn nhóm tính trạng tốt di truyền b.Tạo nên biến dị có ý nghĩa quan trọng c.Xác định kiểu gen cá thể lai d Bổ sung cho di truyền phân li độc lập 5.Loại ARN có chức truyền đạt thông tin di truyền: a tARN b rARN c mARN d Cả a, b, c Mét gen cã sè lîng Nucleotit lµ 6800 Sè chu kú xo¾n cña gen theo m« h×nh Watson-Cric lµ A.338 B 340 C.680 D.200 Một hội chứng ung thư máu người biểu dạng đột biến NST Đó dạng đột biến cấu trúc NST ? a Mất đoạn b Lặp đoạn c Đảo đoạn Bộ NST người bị bệnh Đao thuộc dạng ? a 2n – b 2n + c 2n + d 2n – II PHẦN TỰ LUẬN (6, Đ) Câu 1.(1,0 đ):Thế cặp NST tương đồng ?Phân biệt NST lưỡng bội với NST đơn bội? Câu 2(1,5 đ)Sự tổng hợp AND diễn ntn? Vì AND tạo lại giống hệt AND mẹ? Câu 3(1,5 đ).Đột biến gen gì?có dạng ĐB Gen thường có hại cho thân sinh vật? Câu 4.(1,5 đ) a.Có thể nhận biết thể đa bội qua dấu hiệu nào? b.Phân biệt thường biến với đột biến? Hết ( GV không giải thích thêm) ĐÁP ÁN+ CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM I PHẦN TRÁC NGHIỆM( 4,0 Đ) ( ý 0,5 đ)_ Câu Đ/A c b b a,d c b a b II PHẦN TỰ LUẬN (6,0 Đ) Câu 1(1,0 đ): a/Thế cặp NST tương đồng? - Là cặp NST gồm giống hình dạng kích thước(1 có từ bố có từ mẹ) Phân biệt NST lưỡng bội với NST đơn bội? Luôn tồn thành cặp tương đồng - Mỗi cặp có Kí hiệu Kí hiệu 2n.Có TB sinh dưỡng n Có giao tử Câu2(2đ): * Quá trình tự nhân đôi: - mạch ADN tách dần theo chiều dọc -Các Nu mạch ADN liên kết với nuclêôtit tự môi trường nội bào theo NTBS -2 mạch ADN dần hình thành dựa mạch khuôn ADN mẹ ngược chiều - Kết quả: ADN hình thành giống giống ADN mẹ, ADN có mạch mẹ, mạch tổng hợp * Tại ADN tạo lại giống hệt ADN mẹ ban đầu? - Quá trình tự nhân đôi ADN diễn theo NTBS(mạch tổng hợp dựa mạch khuôn mẹ,các N mạch khuôn LK với N tự theo NTBS) - Nguyên tắc giữ lại nửa (nguyên tắc bán bảo toàn) Câu3(1,5 đ) :a/Đột biến gen thay đổi cấu trúc gen liên quan đến số cặp Nu * Có dạng: thêm,mất,thây cặp ĐB Gen thường có hại cho thân sinh vật phá vỡ hài hòa thống kiểu gen SV qua chọ lọc lâu đời dấn đến thây đổi TT thể SV có a/h sấu Câu 4(1,5 đ): a.Có thể nhận biết thể đa bội qua dấu hiệu nào? + Dấu hiệu nhận biết thể đa bội:Tăng cường T ĐC, quan sinh dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh,Tăng k/n chống chịu + Phân biệt TB với ĐB TB - BĐ kiểu hình k liên quan đến KG - A/h trực tiếp ngoại cảnh - Biểu đồng loạt.X Đ - Giúp SV thích nghi đ/k sống ĐB - BĐ kiểu hình liên quan đến KG - K chịu a/h trực tiếp từ ngoại cảnh - Biểu đơn lẻ,k x đ - Thường có hại cho SV ... tạo l i giống hệt AND mẹ? Câu 3(1,5 đ).Đột biến gen gì?có dạng ĐB Gen thường có h i cho thân sinh vật? Câu 4.(1,5 đ) a.Có thể nhận biết thể đa b i qua dấu hiệu nào? b.Phân biệt thường biến v i đột... dưỡng to, sinh trưởng phát triển mạnh,Tăng k/n chống chịu + Phân biệt TB v i ĐB TB - BĐ kiểu hình k liên quan đến KG - A/h trực tiếp ngo i cảnh - Biểu đồng loạt.X Đ - Giúp SV thích nghi đ/k sống... thống kiểu gen SV qua chọ lọc lâu đ i dấn đến thây đ i TT thể SV có a/h sấu Câu 4(1,5 đ): a.Có thể nhận biết thể đa b i qua dấu hiệu nào? + Dấu hiệu nhận biết thể đa b i: Tăng cường T ĐC, quan sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: de on tap thi HK i sinh hoc 9 , de on tap thi HK i sinh hoc 9 , de on tap thi HK i sinh hoc 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay