Tính lãi suất tín dụng tiền tệ ngân hàng

3 33 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:50

1 Vấn đề nghiên cứu Trong kinh tế học, có vấn đề tồn song song, giải dứt điểm đồng thời, tăng trưởng lạm phát Tăng trưởng kinh tế lạm phát vấn đề kinh tế vĩ mô, có mối quan hệ phức tạp lúc tuân theo quy luật kinh tế Mối quan hệ số tác động đến nhiều mặt kinh tế tiết kiệm, đầu tư, mức sống người dân… Do đó, quốc gia mong muốn có mức tăng trưởng cao lạm phát thấp tuỳ điều kiện hoàn cảnh cụ thể, thời điểm ưu tiên yếu tố cố gắng hạn chế tối đa tác động tiêu cực yếu tố lại Theo đó, Maurice Flaman 1992 cho lạm phát bệnh mãn tính, lúc ngớt thời kì ủ bệnh phát lửa bùng, nên việc ổn định kiểm soát lạm phát mục tiêu hàng đầu việc điều hành kinh tế vĩ mô quốc gia Tuy nhiên, thập kỉ vừa qua, kinh tế giới có nhiều biến động, đặc biệt khủng hoảng toàn cầu làm tụt giảm tốc độ tang trưởng kinh tế khiến lạm phát tăng cao nhiều nước Từ đó, xuất chu kì vòng xoáy – tăng trưởng thấp lạm phát cao Do sách kỳ vọng mức tăng trưởng cao mà lạm dụng yếu tố tiền tệ khiến lạm phát hình thành mức cao, gây tác động ngược với tăng trưởng kinh tế Vì lý đó, năm gần đây, nhiều ngân hàng trung ương nhấn mạnh vào yếu tố ổn định giá Thông qua sách tiền tệ ấn định dạng lãi suất hay việc trọng vào phát triển, tăng trưởng tổ chức giữ tiền để đạt mục tiêu lạm pháp thấp ổn định Nhiều nghiên cứu mục tiêu ổn định giá ngân hàng trung ương xứng đáng lạm phát tốn Bao gồm lãi suất trung bình chi phí khác liên quan đến độ lệch không chắn mức lạm phát Hầu hết doanh nghiệp hộ gia đình cho việc kinh doanh họ trở nên khó khăn lạm phát cao lường trước Các tài liệu học thuật có nhiều nghiên cứu chi phí lạm phát đánh giá Briault 1995 Phân tích cung cấp giả định rằng, dù lạm phát ý tưởng tồi kết luận chắn thực nghiệm cụ thể Dù có chứng cho lạm phát có hại đến kinh tế số chứng lại không nhiều Chính lý trên, điều quan trọng phải thực thêm nghiên cứu thực nghiệm mối liên hệ lạm phát hiệu kinh tế Bài báo khảo sát mối quan hệ mẫu lớn nước 30 năm qua Dữ liệu nghiên cứu Dữ liệu nghiên cứu lấy từ 100 Quốc gia giai đoanh năm 1960 đến năm 1990 Trong đó, tỷ lệ lạm phát tính toán hầu hết trường hợp tỷ lệ lạm phát đựa số giá tiêu dùng (Các số khử lạm phát sử dụng vài trường hợp, liệu giá tiêu dùng sẵn) Trung bình trung vị quốc gia với tỷ lệ lạm phát ba Thập kỷ: 1960-1970, 1970-80, 1980-90 có tỉ lệ lạm phát trung bình 3,3% / năm năm 1960 (117 quốc gia), 10,1% năm 1970 (122 quốc gia), 8,9% vào năm 1980 (119 quốc gia) Dữ liệu hàng năm sử dụng quốc gia thập kỷ để tính toán, đo lường biến thiên lạm phát, độ lệch tiêu chuẩn lạm phát đánh giá khoảng trung bình thậ kỷ Bảng cho thấy trung bình trung vị sai lệch chuẩn ba thập kỷ qua Trung vị 2,4% năm vào năm 1960, 5,4% vào năm 1970, 4,9% vào năm 1980 Như vậy, gia tăng biến đổi lạm phát kèm với gia tăng tỷ lệ lạm phát trung bình Hạn chế Một vấn đề việc giải thích kết không phản ánh nhân từ lạm phát đến tăng trưởng Lạm phát biến nội sinh, đáp ứng tăng trưởng biến số khác có liên quan để tăng trưởng Ví dụ, mối quan hệ nghịch tăng trưởng lạm phát nảy sinh chậm lại yếu tố ngoại sinh tốc độ tăng trưởng có khuynh hướng tạo lạm phát cao Sự gia tăng lạm phát xảy nhà chức trách phản ứng trước tình trạng suy thoái kinh tế với sách mở rộng Hơn nữa, đường tập hợp tiền tệ không thay đổi giảm xuống tốc độ tăng trưởng sản lượng có xu hướng tự động tăng tỷ lệ lạm phát (để ân cung cầu tiền tệ điểm) Cũng không đồng lạm phát tạo kết tích cực quan hệ lạm phát tăng trưởng Mô hình có xu hướng sai lệch biến động đầu chủ yếu cú sốc tiền tổng cầu hàng hoá Một khả khác số biến thứ ba bị bỏ qua có tương quan với tăng trưởng lạm phát Ví dụ, chất lượng tài sản tốt có khả kích thích đầu tư tăng trưởng dẫn đến tăng trưởng kinh tế mà tăng lên tỷ lệ lạm phát Các yếu tố ngoại sinh xem xét đến • Độc lập Ngân hàng Trung ương Sự độc lập ngân hàng trung ương coi ngoại sinh Tuy nhiên, khung pháp lý thay đổi để đáp ứng với lạm phát đưa đến tương tác với tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, tính không đồng ảnh hưởng đến kết có thay đổi sách ngân hàng sách tiền tệ • Độ trễ lạm phát Độ trễ lạm phát chậm lạitính ngoại sinh với tăng trưởng Tuy nhiên, vấn đề độ trễ lạm phát phản ánh đặc điểm tổ chức tiền tệ quốc gia đặc điểm tương quan với biến bỏ qua có liên quan đến tăng tưởng • Trạng thái thuộc địa trước Tình trạng thuộc địa trước có ảnh hưởng đáng kể đến lạm phát, từ có ảnh hưởng đến tác động lạm phát đến tăng trưởng kinh tế ... thay đổi sách ngân hàng sách tiền tệ • Độ trễ lạm phát Độ trễ lạm phát chậm lại có tính ngoại sinh với tăng trưởng Tuy nhiên, vấn đề độ trễ lạm phát phản ánh đặc điểm tổ chức tiền tệ quốc gia đặc... Độc lập Ngân hàng Trung ương Sự độc lập ngân hàng trung ương coi ngoại sinh Tuy nhiên, khung pháp lý thay đổi để đáp ứng với lạm phát đưa đến tương tác với tăng trưởng kinh tế Ngoài ra, tính không... gia), 10,1% năm 1970 (122 quốc gia), 8,9% vào năm 1980 (119 quốc gia) Dữ liệu hàng năm sử dụng quốc gia thập kỷ để tính toán, đo lường biến thiên lạm phát, độ lệch tiêu chuẩn lạm phát đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính lãi suất tín dụng tiền tệ ngân hàng, Tính lãi suất tín dụng tiền tệ ngân hàng, Tính lãi suất tín dụng tiền tệ ngân hàng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay