KẾ HOẠCH dạy học môn hóa học 9

7 32 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:32

KẾ HOẠCH DẠY HỌC MƠN HĨA HỌC - KHỐI: Năm học: 2016 – 2017 Họ tên GV: NGUYỄN HỮU THIỆN Tháng Tuần Tiết PPCT 1 Ơn tập đầu năm 9a1, 2 §1: Tính chất hố học oxit Khái niệm phân loại oxit 9a1, 2 §2:Một số oxit quan trọng 9a1, §2: Một số oxit quan trọng(tt) 9a1, §3: Tính chất hố học axit 9a1, §4 : Một số oxit quan trọng 9a1, §4: Một số oxit quan trọng(tt) 9a1, §5: Luyện tập: Tính chất hố học oxit axit 9a1, Luyện tập: Tính chất hố học oxit axit 9a1, 10 Tên dạy Lớp §6: Thực hành: Tính chất hố học oxit axit 9a1, Phương pháp Thiết bị Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - CuO, HCl - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -CaO, HCl - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - Cu, H2SO4đ giấy q - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -HCl, Zn, giấy quỳ tím, CuO,Cu(OH)2 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -H2SO4đ, HCl - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -H2SO4, Na2SO4, BaCl2 - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Bảng phụ - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -P, CaO, H2SO4, HCl, Nước cất,Na2SO4 , BaCl2, quỳ tím, dụng Chỉ tiêu (tỉ lệ điểm kiểm tra HK≥5 lớp dạy) cụ thực hành 10 11 11 kiểm tra tiết oxit axit 86%>=5 9a1, 12 §7: Tính chất hố học bazơ 9a1, 13 §8: Một số bazơ quan trọng 9a1, 14 §8:Một số bazơ quan trọng (tt) 9a1, 15 §9: Tính chất hố học muối 9a1, 16 §10: Một số muối quan trọng 9a1, 17 §11: Phân bón hố học 9a1, 18 §12: Mối quan hệ hợp chất vơ 9a1, 10 19 §13:Luyện tập chương I 9a1, 10 20 §14: Thực hành: Tính chất hố học bazơ muối 9a1, 11 21 Kiểm tra tiết 9a1, 11 22 §15: Tính chất vật lí chung kim loại 9a1, 12 23 §16: Tính chất hố học 9a1, Đề kiểm tra - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - NaOH, HCl, … - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn NaOH, HCl, … - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Bình điện phân muối ăn CaO - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Cu, AgNO3, HCl, NaOH, Fe dây NaCl, KNO3 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Mẫu phân bón - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Tranh mối quan hệ hợp chất vơ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -NaOH, FeCl3, Cu(OH)2 , HCl, CuSO4, Fe, BaCl2, Na2SO4, H2SO4, dụng cụ thực hành Đề kiểm tra - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Fe dây - Đàm thoại, phát 86%>=5 kim loại 12 24 §17: Dãy hoạt động hố học kim loại 9a1, 13 25 §18:Nhơm 9a1, 13 26 §19: Sắt 9a1, 14 27 §20: Hợp kim sắt : Gang,thép 9a1, 14 28 §21:Ăn mòn kim loại bảo vệ kim loại khơng bị ăn mòn 9a1, 15 29 §22: Luyện tập chương II 9a1, 15 30 §23:Thực hành: Tính chất hố học nhơm sắt 9a1, 16 31 §24: Tính chất chung phi kim 9a1, 16 32 §25:Clo 9a1, 17 33 §25: Clo (tt) 9a1, 17 34 §26: Cacbon 9a1, 18 35 §27:Các oxit cacbon 9a1, 12 vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Fe dây , Zn dây… - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Na, Cu, AgNO3, Fe,CuSO4 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Al bột , Al dây, (NaOH, HCl) - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn -Fe dây, KMnO4, (HCl) - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Tranh lò cao - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Fe dây ,NaCl, CaO - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - Al, Fe,S, NaOH, dụng cụ thực hành - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn HCl, Zn, KClO3 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn KClO3, HCl, Zn - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Bình điện phân muối ăn - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn C ,KMnO4 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn 18 36 Ơn tập học kì I 9a1, 19 37 Ơn tập học kì I 9a1, 19 38 Kiểm tra học kì I 9a1, 01 20 39 §28: Axit cacbonic muối cacbonat 9a1, 20 40 §29: Silic Cơng nghiệp silicat 9a1, 21 41 §30 :Sơ lược bảng tuần hồn ngun tố hố học 9a1, 21 42 Sơ lược bảng tuần hồn ngun tố hố học (tt) 9a1, 22 43 Luyện tập chương III 9a1, 22 44 Thực hành: Tính chất hố học phi kim hợp chất chúng 9a1, 23 45 Khái niệm hợp chất hữu hố học hữu 9a1, 23 46 Cấu tạo phân tử hợp chất hữu 9a1, 24 47 Metan 9a1, 24 48 Etilen 9a1, 25 49 Axetilen 9a1, 02 - NaOH, giấy quỳ tím - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Bảng phụ 86%>=5 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn NaHCO3, HCl Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Tranh lò quay - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng hệ thống tuần hồn - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng hệ thống tuần hồn -Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -CuO, C, CaO, H2O, NaHCO3 NaCl, Na2CO3, CaCO3 , HCl, dụng cụ thực hành - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - Ca(OH)2 - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Mơ hình, giấy q ,NaOH… - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn - Mơ hình, Br2, C2H4 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn 25 50 Benzen 9a1, 26 51 Luyện tập chương 9a1, 26 52 Luyện tập chương 9a1, 27 53 Thực hành: Tính chất hố học hiđrocacbon 9a1, 27 54 Kiểm tra tiết 9a1, 28 55 28 56 Nhiên liệu 9a1, 29 57 Rượu etylic 9a1, 29 58 Axit axetic 9a1, 30 59 Axit axetic 9a1, 30 60 Mối liên hệ etilen, rượu etylic axit axetic 9a1, 31 61 Chất béo 9a1, 31 62 Luyện tập : Rượu etylic, axit axetic chất béo 9a1, 32 63 Dầu mỏ khí thiên nhiên Thực hành: Tính chất rượu axit 9a1, 9a1, - H2O, CaC2, mơ hình C6H6, Br2,H2O, bột sắt - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Bảng phụ - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -CaC2, H2O, Br2 benzen, dụng cụ thực hành Đề kiểm tra - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Mẫu sản phẩn chưng cất từ dầu thơ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Nhiên liệu rắn, lỏng - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -C2H5OH, Na, mơ hình - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -CH3COOH, giấy quỳ, Zn, mơ hình,… - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Dầu ăn , H2O cất, C6H6, - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình Bảng phụ - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm 86%>=5 32 64 Kiểm tra tiết 9a1, 33 65 Glucozơ Saccarozơ 9a1, 33 66 Glucozơ Saccarozơ (t.t) 9a1, 34 67 Tinh bột xenlulozơ 9a1, 34 68 Protein 9a1, 35 69 Polime 9a1, 35 70 Polime (tt) 9a1, 36 71 Thực hành: Tính chất gluxit 9a1, 36 72 Ơn tập cuối năm 9a1, 37 73 Ơn tập cuối năm 9a1, 37 74 Kiểm tra cuối năm 9a1, - Axit axetic, quỳ tím, Zn, CaCO3 CuO, rượu etylic, H2SO4(đ), dụng cụ thực hành Đề kiểm tra - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Glucơzơ, AgNO3, NH3 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Đường cát, NaOH, AgNO3, NH3 - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Tinh bột , Iot, tranh - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Lơng gà - Đàm thoại, phát vấn đề, thí nghiệm biểu diễn Một số sản phẩm chế tạo từ chất dẻo Một số sản phẩm chế tạo từ chất dẻo - Đàm thoại, thực hành thí nghiệm, thảo luận nhóm -Glucozơ, AgNO3, NH3 , saccarozơ, tinh bột, Iot, dụng cụ thực hành - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại, phát vấn đề, thuyết trình -Bảng phụ 86%>=5 86%>=5 Thạnh Lợi, ngày 22 tháng năm 2016 DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA TỔ GIÁO VIÊN BỘ MƠN Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện ... diễn 18 36 Ơn tập học kì I 9a1, 19 37 Ơn tập học kì I 9a1, 19 38 Kiểm tra học kì I 9a1, 01 20 39 §28: Axit cacbonic muối cacbonat 9a1, 20 40 § 29: Silic Cơng nghiệp silicat 9a1, 21 41 §30 :Sơ... Benzen 9a1, 26 51 Luyện tập chương 9a1, 26 52 Luyện tập chương 9a1, 27 53 Thực hành: Tính chất hố học hiđrocacbon 9a1, 27 54 Kiểm tra tiết 9a1, 28 55 28 56 Nhiên liệu 9a1, 29 57 Rượu etylic 9a1, 29. .. 86%>=5 9a1, 12 §7: Tính chất hố học bazơ 9a1, 13 §8: Một số bazơ quan trọng 9a1, 14 §8:Một số bazơ quan trọng (tt) 9a1, 15 9: Tính chất hố học muối 9a1, 16 §10: Một số muối quan trọng 9a1, 17
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy học môn hóa học 9, KẾ HOẠCH dạy học môn hóa học 9, KẾ HOẠCH dạy học môn hóa học 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay