Công văn 3116/BHXH-BT về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện

14 18 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:32

Đề án môn học ĐHKTQD - HN Mục lụcLời nói đầu .1 Phần I: Vai trò của bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển ở Việt Nam .3 . I-. Đặc điểm quá trình xuất nhập khẩu hàng hoá vận chuyển bằng đờng biển .3II- vai trò của bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đờng biển .4Phần II : Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển .5I -Đặc điểm và trách nhiệm của các bên có liên quan 5II- Các loại Rủi Ro(RR) và các loại Tổn Thất(TT) 61-Các loại Rủi Ro .62 -Các loại Tổn Thất .7Ngô Xuân Thuận KTBH - 43BĐề án môn học ĐHKTQD - HN III- Hợp đồng Bảo hiểm 111. Khái niệm hợp đồng Bảo Hiểm(HĐBH) 112- Các loại HĐBH .12IV- Điều kiện bảo hiểm(ĐKBh) .131- Một số nội dung ơ bản của ICC 01/01/1963 .132- Nội dung cơ bản của ICC 01/01/1982 .143-Những điều kiện BH ở Việt Nam .17V- Giám định và bồi thờng tổn thất 181- Giám định tổn thất .182- Bồi thờng tổn thất .193 Bồi thờng tổn thất chung: .21PHầN III- THựC TRạNG Và GIảI PHáP PHáT TRIểN CủA NGHIệP Vụ BảO HIểM HàNG HóA XNK VậN CHUYểN BằNG ĐƯờNG BIểN CủA CáC CÔNG TY BảO HIểM PHI NHÂN Ngô Xuân Thuận KTBH - 43BĐề án môn học ĐHKTQD - HN THọ ở VIệT NAM 2I. Thực trạng của nghiệp vụ Bảo hiểm hàng hóa XNK vận chuyển bằng đ-ờng biển của các công ty Bảo hiểm phi nhân thọ ở việt nam 221. Thị trờng bảo BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 24 tháng năm 2017 Số: 3116/BHXH-BT V/v triển khai thu BHXH, BHYT qua hệ thống Bưu điện Kính gửi: Bảo hiểm hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định hoạt động đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHXH Việt Nam ký hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT cung ứng dịch vụ công với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (thay Hợp đồng số 126/2014/BHXHVN-BĐVN ngày 25/9/2014 cung ứng dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT đối tượng tự đóng vứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ủY c) Cung cấp biển hiệu cho điểm thu BHXH, BHYT để treo điểm giao dịch địa bàn xã, phường, thị trấn theo quy định; thường xuyên ki VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc MẪU HỢP ĐỒNG ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG Giữa BẢO HIỂM HỘI TỈNH _ Và VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Tài khoản: Tại ngân hàng: Mã s ố thuế: Đại diện ông (bà): Chức vụ: BÊN B: BƯU ĐIỆN TỈNH Địa chỉ: Điện thoại: Fax Tài khoản: Tại ngân hàng: Mã s ố thuế: Đại diện ông (bà): Chức vụ: (Bên A Bên B gọi chung “Hai Bên”) Bên A Bên B thỏa thuận trí ký kết Hợp đồng theo điều khoản điều kiện đây: Điều 1: Căn M ột số từ viết tắt a) BHXH: bảo hiểm hội b) BHYT: bảo hiểm y tế e) Tỉnh: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương d) Huyện: huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh e) Xã: xã, phường, thị trấn Giải thích từ ng ữ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Hệ thống quan BHXH bao gồm: - Bảo hiểm hội Việt Nam; - Bảo hiểm hội tỉnh; - Bảo hiểm hội huyện b) Hệ thống Bưu điện bao gồm: - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đơn vị thành viên; - Bưu điện tỉnh chi nhánh, đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; - Bưu điện huyện, thị t ương đương đơn vị trực thuộc Bưu điện tỉnh, có dấu, tài khoản, cấp giấy đăng ký chứng nhận hoạt động c) Điểm thu bưu điện: nơi thực giao dịch nhân viên Đại lý thu bưu điện với người tham gia bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế thủ tục tham gia, nộp tiền đóng, trả sổ bảo hiểm hội, thẻ bảo hiểm y tế d) Cam kết bảo lãnh văn tổ chức tíndụng hoạt động hợp pháp Việt Nam phát hành theo hình thức Thư bảo lãnh Hợp đồng bảo l ãnh đ) Chứng thư bảo lãnh văn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phát hành dựa sở cam kết bảo lãnh tổ chức tín dụng, nhằm bảoãnh l cho đơn vị thành viên thực hoạt động theo nội dung hợp đồng e) Nhân viên: gọi chung cho ng ười lao động tổ chức ký hợp đồng lao động theo quy định pháp luật v tham gia bảo hiểm y tế bảo hiểm x ã hội (bao gồm người lao động làm việc thường xuyên tổ chức Cộng tác viên người hoạt động không chuyên trách cấp xã, cấp thôn) Căn pháp lý - Bộ Luật Dân số 91/2015/QH13 đ ược Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 văn hướng dẫn thi hành; - Lu ật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đ ược Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành; VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí b) Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ quan BHXH trả cho người tham gia th ời hạn; c) Thông báo cho người tham gia biết trước đến hạn đóng tiền 1.1.2 D ịch vụ chuyển phát hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (thực theo Hợp đồng nguyên tắc số 166/HĐBC/BĐVN-BHXH ngày 20/12/2016 hợp đồng cung ứng dịch vụ công ích số … ngày BHXH tỉnh……… Bưu điện tỉnh .) tiền đóng BHXH, BHYT có yêu cầu đại lý thu khác cho quan BHXH theo quy định 1.1.3 Nhập tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tra cứu mã số BHXH liệu hộ gia đình tham gia BHYT có yêu cầu tổ chức, cá nhân đại lý thu khác Phạm vi cung ứng dịch vụ 2.1 Thực cung ứng dịch vụ thu đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình BHYT đối tượng tham gia ngân sách Nhà nước hỗ trợ phần mức đóng (sau gọi chung l người tham gia BHXH, BHYT) phạm vi toàn tỉnh 2.2 D ịch vụ nhận hồ s tham gia BHXH, BHYT (thực theo Hợp đồng nguyên tắc số 166/HĐBC/BĐVN-BHXH) tiền đóng từ đại lý thu khác để chuyển cho quan BHXH phạm vi toàn tỉnh 2.3 Nhập tăng, giảm thành viên hộ gia đình tham gia BHYT; tra cứu mã s VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 2.2 Có trang thiết bị, công cụ bảo quản tiền mặt, có biện pháp bảo vệ bảo đảm an to àn suốt trình vận chuyển tiền v hồ sơ đóng BHXH, BHYT từ Điểm thu đến nộp cho quan BHXH; 2.3 M sổ giao nhận hồ s với Đại lý thu khác Nhân viên thực hoạt động đại lý thu BHXH, BHYT phải đảm bảo điều kiện làm nhân viên đại lý thu quan BHXH; phải có đủ trình độ, lực, phẩm chất đạo đức kinh nghiệm thực nhiệm vụ; phải cấp thẻ nhân viên Đại lý thu theo quy định quan BHXH; Thực theo quy tr ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời nói đầu Trong hoạt động thơng mại quốc tế, hình thức vận tải biển luôn đợc coi trọng và trở thành hình thức vận tải chủ yếu. Tuy nhiên, vận tải bằng hình thức này hay gặp phải rủi ro gây tổn thất cho hàng hoá trong quá trình vận chuyển. Để đối phó với vấn đề này bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển ra đời. Trên thế giới, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đ- ờng biển đã ra đời từ lâu và hiện nay đang phát triển không ngừng. ở Việt Nam, nghiệp vụ này ra đời muộn hơn song cũng đã phần nào đáp ứng đợc nhu cầu bảo hiểm cho các đối tợng tham gia. Trong nền kinh tế thị trờng Việt Nam hiện nay, sự phát triển không ngừng của các Doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngoại thơng đã và đang tạo ra nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn. Đặc biệt, thời gian tới Việt Nam sẽ gia nhập vào tổ chức thơng mại thế giới (WTO), nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn hơn. Chính những yêu cầu khách quan đó đòi hỏi ngành bảo hiểm Việt Nam phải có những thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Đối với Công ty bảo hiểm Hà Nội, một doanh nghiệp vừa trở lại thị tr- ờng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, việc nghiên cứu thực trạng Công ty và thị trờng bảo hiểm hàng hoá nhằm tìm ra những biện pháp để nâng cao chất lợng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng và thích ứng trong điều kiện mới là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho các nhà quản lý. Trong thời gian thực tập tại Công ty bảo hiểm Hà Nội, nhận thức ro vai trò quan trọng của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển đối với hoạt động thơng mại Quốc tế cũng nh đối với sự phát triển của Công ty bảo hiểm Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá việc triển khai nghiệp vụ này của Công ty trong thời gian qua cũng nh phơng hớng nhệm vụ kinh doanh của Công ty. Em đã lựa chọn đề tài: "Một số vấn đề về triển 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội" để nghiên cứu. Chuyên đề đợc thực hiện với mục đích đánh giá tình hình triển khai, những kết quả đạt đợc, những tồn tại cần giải quyết để từ đó đa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lợng nghiệp vụ tại Công ty. Với mục tiêu trên, chuyên đề này đợc chia làm 3 chơng nh sau: Chơng I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đờng Luận văn Tốt nghiệp Lời nói đầuTrong hoạt động thơng mại quốc tế, hình thức vận tải biển luôn đợccoi trọng và trở thành hình thức vận tải chủ yếu. Tuy nhiên, vận tải bằnghình thức này hay gặp phải rủi ro gây tổn thất cho hàng hoá trong quá trìnhvận chuyển. Để đối phó với vấn đề này bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩuvận chuyển bằng đờng biển ra đời.Trên thế giới, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đ-ờng biển đã ra đời từ lâu và hiện nay đang phát triển không ngừng. ở ViệtNam, nghiệp vụ này ra đời muộn hơn song cũng đã phần nào đáp ứng đợcnhu cầu bảo hiểm cho các đối tợng tham gia. Trong nền kinh tế thị trờngViệt Nam hiện nay, sự phát triển không ngừng của các Doanh nghiệp thuộcmọi thành phần kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngoại thơng đãvà đang tạo ra nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn.Đặc biệt, thời gian tới Việt Nam sẽ gia nhập vào tổ chức thơng mại thế giới(WTO), nhu cầu bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu ngày càng lớn hơn.Chính những yêu cầu khách quan đó đòi hỏi ngành bảo hiểm Việt Nam phảicó những thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới.Đối với Công ty bảo hiểm Hà Nội, một doanh nghiệp vừa trở lại thịtrờng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, việc nghiên cứu thực trạng Côngty và thị trờng bảo hiểm hàng hoá nhằm tìm ra những biện pháp để nângcao chất lợng triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu đápứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng và thích ứng trong điều kiệnmới là nhiệm vụ hàng đầu đặt ra cho các nhà quản lý.Trong thời gian thực tập tại Công ty bảo hiểm Hà Nội, nhận thức rovai trò quan trọng của nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đờng biển đối với hoạt động thơng mại Quốc tế cũng nh đốivới sự phát triển của Công ty bảo hiểm Hà Nội. Trên cơ sở đánh giá việctriển khai nghiệp vụ này của Công ty trong thời gian qua cũng nh phơng h-ớng nhệm vụ kinh doanh của Công ty. Em đã lựa chọn đề tài: "Một sốvấn đề về triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuất nhậpkhẩu vận chuyển bằng đờng biển tại Công ty bảo hiểm HàNội" để nghiên cứu.Chuyên đề đợc thực hiện với mục đích đánh giá tình hình triển khai,những kết quả đạt đợc, những tồn tại cần giải quyết để từ đó đa ra nhữnggiải pháp nhằm nâng cao chất lợng nghiệp vụ tại Công ty.Với mục tiêu trên, chuyên đề này đợc chia làm 3 chơng nh sau:1Luận văn Tốt nghiệp Chơng I: Lý luận chung về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vậnchuyển bằng đờng biển. Chơng II: Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá xuấtnhập khẩu vận chuyển bằng đờng biển tại Công ty bảo hiểm Hà Nội. Chơng III: Một số ý kiến đề xuất nhằm góp phần nâng nghiên cứu - trao đổi Tạp chí luật học số 10/2006 43 ThS. Nguyễn Văn Phơng *i giỏc ng ngha, cht thi c hiu l nhng "cht" khụng cũn s dng c na b con ngi "thi" ra trong cỏc hot ng khỏc nhau. Cht thi c sn sinh trong cỏc hot ng khỏc nhau ca con ngi thỡ c gi vi nhng thut ng khỏc nhau nh: Cht thi rn phỏt sinh trong sinh hot v sn xut c gi l rỏc thi; cht thi phỏt sinh sau khi s dng nguyờn liu trong quỏ trỡnh sn xut c gi l ph liu; cht thi phỏt sinh sau quỏ trỡnh s dng nc c gi l nc thi T in ting Vit ca Vin ngụn ng hc nh ngha "Cht thi l rỏc v nhng vt b b i núi chung".(1) Theo cỏch hiu ca khi nim ny, cht thi bao gm rỏc l nhng th vn vt b vt b vng vói, lm bn v vt khụng cú giỏ tr, khụng cú tỏc dng nờn khụng c gi li.(2) Mc dự khỏi nim ny mang tớnh cht lit kờ nhng ó a ra hai tiờu chớ phõn bit cht thi vi vt cht tn ti di dng khỏc, ú l: Th nht, cht thi tn ti di dng vt cht; th hai, cỏc vt cht ( vt) khụng cú giỏ tr, khụng cú tỏc dng v khụng b chim hu, s dng na. T õy, chỳng ta thy rng: 1) Khỏi nim ny mi ch dng li vic lit kờ v xỏc nh cht thi sn sinh ra trong sinh hot m cha khỏi quỏt tt c cỏc loi cht thi c sn sinh trong nhng hot ng khỏc nhau ca con ngi; 2) Khỏi nim khụng a ra i tng quyt nh v giỏ tr, tỏc dng ca vt v quyt nh khụng chim hu, khụng s dng na. Giỏ tr ca mt vt i vi ch s hu v i vi xó hi cú th khụng thng nht. Do ú, khụng cú c s chớnh xỏc cho vic ỏnh giỏ mt vt cht cú phi l cht thi hay khụng. T in mụi trng Anh - Vit v Vit - Anh nh ngha "cht thi (waste) l bt kỡ cht gỡ, rn, lng hoc khớ m c th hoc h thng sinh ra nú khụng cũn s dng c na v cn cú bin phỏp thi b".(3) Khỏi nim ny ó a ra cỏc yu t phõn bit cht thi, ú l: Th nht, cht thi l vt cht tn ti di cỏc dng rn, lng, khớ; th hai, vt cht ú khụng cũn giỏ tr s dng i vi c th hoc h thng sinh ra nú; th ba, phi cú bin phỏp thi b i vi vt cht ú. Khỏi nim ny cú u im l a ra cỏc dng tn ti ch yu ca cht thi v ó a ra c tiờu chớ xỏc nh mt vt cht tr thnh cht thi. Tiờu chớ m nh ngha a ra da trờn nhu cu s dng ca "h thng sinh ra vt cht ú". Khi h thng ú "khụng cũn s dng c na v cn cú bin phỏp thi b" thỡ vt cht ú tr thnh cht thi. Yu t "khụng cũn s dng D * Ging viờn chớnh Khoa phỏp lut kinh t Trng i hc Lut H Ni nghiªn cøu - trao ®æi 44 T¹p chÝ luËt häc sè 10/2006 được nữa" có thể do ý chí của chủ sở hữu vật chất đó không có ý định tiếp tục sử dụng hoặc do đặc thù của hoạt động sản sinh ra vật chất nên chủ sở hữu không có khả năng tiếp tục sử dụng. Đây là các hình thức từ bỏ vật chất mang tính chủ động và từ bỏ vật chất mang tính chất bị động. Dưới giác độ pháp lí, chất thải được định nghĩa tại khoản 10 Điều 3 Luật bảo vệ môi trường năm 2005 như sau: "Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí được thải ra từ sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác". Theo định nghĩa trên, các vật chất được coi là chất thải khi người chủ sở hữu thải ra trong các hoạt động khác nhau. "Được thải ra" được hiểu dưới hai khía cạnh: Thứ nhất, chủ sở hữu chủ động từ bỏ ý định sử dụng vật chất đó vào bất cứ mục đích nào. Điều này có nghĩa là một chất tồn tại dưới dạng chất thải hay không phụ thuộc vào ý chí của người chủ sở hữu vật chất đó. Khi chủ sở hữu từ bỏ ý định khai thác giá trị, công dụng của vật chất thì nó trở thành chất thải, không phụ thuộc vào giá trị sử dụng thực tế đối với hội, đối với người khác và đối với chu trình hoạt động khác của con người. Thứ hai, do đặc thù hoạt động của mình, chủ sở hữu phải thải bỏ vật chất và hoạt động thải bỏ này không phụ thuộc vào ý chí của họ. Hoạt động thải bỏ này mang tính chất bị động đối với chủ sở hữu cũng như đối với các đối tượng khác, kể cả Nhà nước. Ví dụ, hoạt động đốt nhiên NỘI DUNG HƯỚNG DẪN VỀ BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT TỰ NGUYỆN QUA HỆ THỐNG BƯU ĐIỆN Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014 BAN THU NỘI DUNG TRÌNH BÀY  Phần thứ nhất: Bảo hiểm hội tự nguyện I Về Thu BHXH tự nguyện; II Về Cấp sổ BHXH; III Các chế độ BHXH hưởng  Phần thứ hai: Bảo hiểm y tế tự nguyện I Thu BHYT tự nguyện II Cấp thẻ BHYT III Khám chữa bệnh BHYT, mức hưởng BHYT  Phần thứ ba: Đại lý thu - Quyền nghĩa vụ bên tham gia I Quyền nghĩa vụ bên tham gia II Một số lưu ý Phần thứ Bảo hiểm hội tự nguyện I Về thu BHXH tự nguyện  Căn pháp lý  Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 Nghị định 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 C.phủ hg dẫn số điều Luật BHXH BHXH tự nguyện Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 Bộ Lao động – Thương binh & hội hướng dẫn thực NĐ 190/2007 CP Quyết định 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 Bảo hiểm hội Việt Nam v/v ban hành Quy định Q.lý thu BHXH, BHYT, Q.lý sổ BHXH, thẻ BHYT    I Về thu BHXH tự nguyện    1- Khái niệm: - BHXH tự nguyện loại hình BH mà NTG có quyền tự định t/gia hay không t/gia; lựa chọn mức đóng, phương thức đóng, hưởng phù hợp theo quy định Luật BHXH, văn Luật - Bắt đầu thực từ 01/01/2008 I Về thu BHXH tự nguyện      2- Mục đích, ý nghĩa việc tham gia BHXH TN: 2.1 Đảm bảo an sinh hội - Là sách quan trọng hệ thống an sinh hội nước ta - Đảm bảo sống tốt cho nông dân, LĐ tự do; chỗ dựa cho người thu nhập thấp, hội hưởng “lương hưu” cho hàng triệu người không thuộc diện bảo hiểmbắt buộc 2.2 Mức phí phù hợp với khả đóng góp nguyện vọng thụ hưởng sau người tham gia I Về thu BHXH tự nguyện 2.3 Quỹ BHXH tự nguyện Nhà nước bảo trợ: Khi cần thiết, kể đồng tiền có biến động NN có trách nhiệm với người tham gia + Tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu từ đủ điều kiện đến hết đời, nhiều tổng tiền đóng người tham gia  VD phần chế độ hưởng + Chi phí quản lý không trích từ phần tiền đóng người tham gia;  I Về thu BHXH tự nguyện        3- Đối tượng: (Điều 2- NĐ 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007, Phần I - TT 02/2008/TTBLĐTBXH 31/1/2008) 3.1 Là công dân VN độ tuổi LĐ, không thuộc đối tượng tham gia bắt buộc, bao gồm: - NLĐ làm việc theo HĐLĐ thời hạn < 3thg - Cán không chuyên trách cấp - Người tham gia hđ SX, KD, DV; viên không hưởng tiền lương, tiền công HTX - NLĐ tự tạo việc làm - Người tham gia khác (nếu có) VD ng tàn tật I Về thu BHXH tự nguyện     3.2 Trường hợp hết tuổi LĐ, muốn tham gia BHXH tự nguyện phải có: - (t) tham gia BHXH đủ 15 năm trở lên (kể bắt buộc, tự nguyện, BB + TN) - Chưa nhận trợ cấp BHXH lần VD1: người bắt đầu tham gia BHXH tự nguyện từ năm 2013: nam sinh năm 1968, nữ sinh năm 1973 trở sau hết tuổi LĐ (nam 60t, nữ 55t) đủ điều kiện tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hàng tháng I Về thu BHXH tự nguyện - Tuy nhiên, người sinh trước năm 1968 (nam) 1973 (nữ) nên tham gia (vì năm 2014 Quốc hội sửa Luật BHXH không giới hạn đk tuổi tham gia mức đóng)  4- Nơi tham gia: Tại nơi cư trú nơi làm việc thông qua Đại lý thu trực tiếp BHXH huyện  Phần thứ ba Đại lý thu – Quyền nghĩa vụ bên tham gia 101 I Quyền, nghĩa vụ bên tham gia  1- Người tham gia  1.1 Quyền lợi:  - Được cấp sổ BHXH (BHXH TN); thẻ BHYT (BHYT TN)  - Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH đầy đủ, kịp thời, thuận tiện hưởng chế độ KCB BHYT theo quy định  - Yêu cầu cq BHXH cung cấp thông tin việc đóng, hưởng, thủ tục thực BHXH, BHYT  - Khiếu nại, tố cáo với CQNN có thẩm quyền quyền lợi hợp pháp bị vi phạm  102 I Quyền nghĩa vụ bên tham gia  - Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tự nguyện theo quy định  1.2 Trách nhiệm:  - Đóng BHXH TN, BHYT TN theo phương thức mức đóng lựa chọn theo quy định  - Thực quy định việc lập hồ sơ BHXH TN, BHYT TN  - Khi nhận sổ BHXH, thẻ BHYT phải kiểm tra phần thông tin nhân thân, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, mã đối tượng mã quyền lợi ghi thẻ Nếu có sai sót phải yêu cầu đại ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) Hệ thống quan BHXH bao gồm: - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Bảo hiểm xã hội tỉnh; - Bảo hiểm xã hội huyện b) Hệ thống Bưu điện bao gồm: - Tổng Công ty Bưu điện. .. lai thu tiền cho Bưu điện tỉnh g) Hướng dẫn BHXH huyện tổ chức triển khai công tác thu BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình qua hệ thống bưu điện theo hướng dẫn BHXH Việt Nam nội dung thoả thu n... ĐẠI LÝ THU BẢO HIỂM Xà HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ VÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG Giữa BẢO HIỂM Xà HỘI TỈNH _ Và VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Địa chỉ: Điện thoại:
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 3116/BHXH-BT về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện, Công văn 3116/BHXH-BT về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện, Công văn 3116/BHXH-BT về triển khai thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua hệ thống Bưu điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay