KẾ HOẠCH dạy học môn hóa 8

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:31

KẾ HOẠCH DẠY HỌC BỘ MƠN HĨA HỌC - KHỐI Năm học: 2016 – 2017 Họ tên GV: NGUYỄN HỮU THIỆN Tháng Tuần Tiết PPCT Tên dạy §1: Mở đầu mơn hóa học Lớp 1 2 §4: Ngun tử 8a1, §5: Ngun tố hóa học 8a1, §2: Chất 8a1, 8a1, §2: Chất (tt) §3: Bài thực hành số 8a1, 8a1, Phương pháp Thiết bị Chỉ tiêu (tỉ lệ điểm kiểm tra HK ≥ lớp dạy) - Thực hành thí nghiệm theo nhóm, vấn đáp, thảo luận nhóm - Dụng cụ: giá ống nghiệm, ống nghiệm nhỏ - Hóa chất: dd NaOH, dd CuSO4, axit HCl, đinh sắt -Thực hành thí nghiệm theo nhóm, vấn đáp, thảo luận nhóm - Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nước khống, ống nước cất - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy lưu huỳnh, Dụng cụ thử tính dẫn điện -Thực hành thí nghiệm theo nhóm, vấn đáp, thảo luận nhóm - Một số mẫu chất: S, P, Cu, Al, chai nước khống, ống nước cất - Dụng cụ: Dụng cụ đo nhiệt độ nóng chảy lưu huỳnh, Dụng cụ thử tính dẫn điện -Thực hành thí nghiệm theo nhóm, vấn đáp, thảo luận nhóm - Parafin, lưu huỳnh,muối ăn, diêm, ống nghiệm, kẹp, giá, đèn cồn - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm §5: Ngun tố hóa học (tt) 8a1, §6: Đơn chất hợp chất – Phân tử 8a1, §6: Đơn chất hợp chất – Phân tử (tt) 8a1, 10 11 §8: Bài luyện tập 8a1, 12 §9: Cơng thức hóa học 8a1, 13 §10: Hóa trị 8a1, 14 §10: Hóa trị (tt) 8a1, 15 §11: Bài luyện tập 8a1, 16 17 Kiểm tra tiết §12: Sự biến đổi chất 8a1, 8a1, 9 10 §7: Bài thực hành số 8a1, - Bảng số ngun tố hóa học - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng số ngun tố hóa học - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Hình vẽ: Mơ hình mẫu chất: Kim loại đồng, khí oxi, khí hidro, nước muối ăn - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Hình vẽ: Mơ hình mẫu chất: Kim loại đồng, khí oxi, khí hidro, nước muối ăn - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm (2 cái) , kẹp gỗ, cốc thủy tinh (2 cái), đũa thủy tinh - Hóa chất: dd amoniac đặc, thuốc tím, q tím - Quan sát, thảo luận nhóm, phát vấn đề - Bảng phụ - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Mơ hình tượng trưng số mẫu kim loại đồng, khí hidro, khí oxi, nước, muối ăn - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ hóa trị - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ hóa trị - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đề kiểm tra 86% >=5 - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Hóa chất: Bột sắt, S, đường, nước, NaCl - Dụng cụ: Đèn cồn, nam châm, kẹp gỗ, ống nghiệm, cốc thủy tinh 18 §13: Phản ứng hóa học 8a1, 10 19 §13: Phản ứng hóa học (tt) 8a1, 10 11 §15: Định luật bảo tồn khối lượng 10 20 8a1, 11 21 §16: Phương trình hóa học 8a1, 11 22 §16: Phương trình hóa học (tt) 8a1, 12 23 §14: Bài thực hành số 12 24 §17: Bài luyện tập 8a1, 13 25 Kiểm tra tiết 8a1, 13 26 §18: Mol 8a1, 14 27 14 28 15 29 §19: Chuyển đổi khối lượng, thể tích lượng chất §19: Luyện tập: Chuyển đổi khối lượng, thể tích lượng chất §20: Tỷ khối chất 8a1, 8a1, 8a1, 8a1, - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Mơ hình tượng trưng số mẫu khí hidro, khí oxi, nước - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn, đường, sắt - Hóa chất: Zn Al, dd HCl, P đỏ, dd Na2SO4, dd BaCl2, dd CuSO4 - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Dụng cụ: Cân, cốc thủy tinh - Hóa chất: dd BaCl2, dd Na2SO4 - Tranh vẽ: sơ đồ tượng trưng cho PTHH khí oxi hiđro - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ: Tranh vẽ trang 55 - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại, thuyết trình, thảo luận nhóm - Dụng cụ: Giá thí nghiệm, ống thủy tinh, ống hút, ống nghiệm, kẹp gỗ, đèn cồn - Hóa chất: dd Na2CO3, dd nước vơi Ca(OH)2, thuốc tím KMnO4 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đề kiểm tra 86% >=5 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Tranh vẽ: trang 62, trang 64 SGK - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn khí 15 30 §21: Tính theo cơng thức hóa học 8a1, 16 31 §21: Tính theo cơng thức hóa học (tt) 8a1, 16 32 §22: Tính theo phương trình hóa học 8a1, 33 17 34 12 §22: Tính theo phương trình hóa học (tt) §22: Luyện tập: Tính theo phương trình hóa học(tt) 8a1, 8a1, 35 §23: Bài luyện tập 8a1, 36 Ơn tập học kỳ I 8a1, 37 Ơn tập học kỳ I (tt) 8a1, 20 38 39 Kiểm tra học kỳ I §24: Tính chất oxi 8a1, 8a1, 20 40 18 19 8a1, §24: Tính chất oxi (tt) 01 21 41 §25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng oxi 8a1, 21 42 §26: Oxit 8a1, 22 43 §27: Điều chế oxi Phản ứng phân hủy 8a1, đề, thuyết trình - Hình vẽ cách thu số chất khí Trang 68 SGK - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đề kiểm tra 86%>=5 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình -Dụng cụ hố chất:lọ thủy tinh, đèn cồn ,diêm, dây sắt, mẫu than, cát, S - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Dụng cụ hố chất:lọ thủy tinh, đèn cồn ,diêm, dây sắt, mẫu than, cát, Fe, P - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình -Tranh vẽ ứng dụng oxi - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ oxit thường gặp - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, TNBD -Hố chất:KClO3,KMnO4 - Dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm, nút ống dẫn khí, giá đỡ, lọ thu khí, chậu thuỷ tinh, nước, bơng 44 §28: Khơng khí Sự cháy ( Mục I) 8a1, 23 45 §28: Khơng khí Sự cháy (tt) ( Mục II) 8a1, 23 46 §29: Bài luyện tập 8a1, 24 47 §30: Bài thực hành 8a1, 24 48 Kiểm tra tiết 8a1, 25 49 §31: Tính chất Ứng dụng hiđro 8a1, 25 50 §31: Tính chất Ứng dụng hiđro (tt) 8a1, 26 51 §32: Luyện tập 8a1, 26 52 §33: Điều chế hiđro Phản ứng 8a1, 22 01 02 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, TNBD - Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh, ống thuỷ tinh có nút, muỗng sắt, đèn cồn - Hố chất: P, H2O - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, TNBD - Dụng cụ: Chậu thuỷ tinh, ống thuỷ tinh có nút, muỗng sắt, đèn cồn - Hố chất: P, H2O - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm -Dụng cụ: đèn cồn, ống nghiệm (có nút cao su ống dẫn khí), lọ nút nhám, muỗng sắt, chậu thuỷ tinh to để đựng nước - Hố chất: KMnO4, bột lưu huỳnh, nước - Đề kiểm tra 86%>=5 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD - Dụng cụ: Lọ nút mài, giá thí nghiệm, đèn cồn, ống nghiệm có nhánh, cốc thuỷ tinh - Hố chất: lọ O2, H2, Zn, dd HCl - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD -Dụng cụ: Ống nghiệm, giá đỡ, đèn cồn, diêm, ống dẫn khí có nút cao su -Hố chất: Kẽm viên, dd HCllỗng CuO - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD -Dụng cụ: Ống nghiệm, nút cao su, ống dẫn thuỷ tinh 02 27 53 §34: Bài luyện tập 8a1, 27 54 §35: Bài thực hành 8a1, 28 55 Kiểm tra tiết 8a1, 28 56 §36: Nước 8a1, 29 57 §36: Nước (tt) 8a1, 29 58 §37: Axit 8a1, 30 59 §37: Bazơ 8a1, 03 sẵn đầu vuốt nhọn, giá để ống nghiệm, dụng cụ điều chế chất khí từ chất rắn chất lỏng, ống cao su, ống dẫn thuỷ tinh uốn cong que đóm, diêm, đèn cồn,… -Hố chất: Zn (viên), dung dịch HCl -Tranh vẽ: Cấu tạo bình Kíp ; Điều chế thu khí hiđro - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, THTN -Dụng cụ: Giá sắt, ống nghiệm (có nút cao su ống dẫn khí), lọ nút nhám, chậu thuỷ tinh to để đựng nước, ống thuỷ tinh hình chữ V, kẹp gỗ, đèn cồn - Hố chất: Zn, HCl, CuO - Đề kiểm tra 86%>=5 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD, trực quan -Tranh vẽ điện phân nước dòng điện - Tranh vẽ H5.11 SGK - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD, trực quan -Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh loại 250 ml (2 chiếc), phễu, ống nghiệm, lọ thuỷ tinh nút nhám thu sẵn khí oxi, mi sắt -Hố chất: Q tím, Na, H2O, vơi sống, photpho đỏ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt….HCl, H2SO4 … - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm 30 60 §37: Muối 8a1, 31 61 §38: Bài luyện tập 8a1, 62 §39: Bài thực hành 8a1, §40: Dung dịch 8a1, 64 §41: Độ tan chất nước 8a1, 33 65 §42: Nồng độ dung dịch 8a1, 33 66 §42: Nồng độ dung dịch (tt) 8a1, 34 67 31 32 63 §42: Nồng độ dung dịch (tt) 8a1, - Bảng phụ - Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt….NaOH, Ca(OH)2 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Ống nghiệm, ống hút nhỏ giọt….NaCl, CaCO3… - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, THTN - Dụng cụ: Ống nghiệm, mặt kính đồng hồ, cốc thuỷ tinh, lọ thuỷ tinh, muỗng sắt, đèn cồn, nút cao su, dao con, kẹp sắt - Hố chất: Na, CaO, Pđỏ, quỳ tím, nước - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD, trực quan - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt, kiềng sắt có lưới amiang, đèn cồn, đũa thuỷ tinh - Hố chất: nước, đường, muối ăn, dầu hoả, dầu ăn :- Tranh vẽ phóng to hình 6.5, 6.6 SGK - Bảng tính tan - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh, phểu thuỷ tinh, ống nghiệm, kẹp gỗ, kính, đèn cồn - Hố chất: H2O, NaCl, CaCO3 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm 68 §43: Pha chế dung dịch 8a1, 35 69 §44: Pha chế dung dịch (tt) 8a1, 35 70 : Bài luyện tập 8a1, 36 71 : Bài thực hành 8a1, 36 72 Ơn tập học kỳ II 8a1, 37 73 Ơn tập học kỳ II (tt) 8a1, 37 74 Kiểm tra học kỳ II 8a1, 34 5 - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD, trực quan - Dụng cụ: Cân, cốc thuỷ tinh có vạch, đũa thuỷ tinh - Hố chất: H2O, CuSO4 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, TNBD, trực quan - Dụng cụ: Cân, cốc thuỷ tinh có vạch, đũa thuỷ tinh - Hố chất: H2O, NaCl, MgSO4 - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm, THTN - Dụng cụ: Cốc thuỷ tinh dung tích 100ml, 250ml, ống đong, cân, đũa thuỷ tinh, giá thí nghiệm - Hố chất: Đường, NaCl, nước cất - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đàm thoại phát vấn đề, thuyết trình, thảo luận nhóm - Bảng phụ - Đề kiểm tra 86%>=5 Thạnh Lợi, ngày 22 tháng năm 2016 DUYỆT CỦA BGH HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA TỔ GIÁO VIÊN BỘ MƠN Nguyễn Hữu Thiện Nguyễn Hữu Thiện ... phương trình hóa học( tt) 8a1, 8a1, 35 §23: Bài luyện tập 8a1, 36 Ôn tập học kỳ I 8a1, 37 Ôn tập học kỳ I (tt) 8a1, 20 38 39 Kiểm tra học kỳ I §24: Tính chất oxi 8a1, 8a1, 20 40 18 19 8a1, §24: Tính... tinh 18 §13: Phản ứng hóa học 8a1, 10 19 §13: Phản ứng hóa học (tt) 8a1, 10 11 §15: Định luật bảo toàn khối lượng 10 20 8a1, 11 21 §16: Phương trình hóa học 8a1, 11 22 §16: Phương trình hóa học. .. tố hóa học (tt) 8a1, §6: Đơn chất hợp chất – Phân tử 8a1, §6: Đơn chất hợp chất – Phân tử (tt) 8a1, 10 11 8: Bài luyện tập 8a1, 12 §9: Công thức hóa học 8a1, 13 §10: Hóa trị 8a1, 14 §10: Hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy học môn hóa 8, KẾ HOẠCH dạy học môn hóa 8, KẾ HOẠCH dạy học môn hóa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay