KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 2017

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:24

PHÒNG GD&ĐT THÁP MƯỜI TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /KH-HĐT THCS Thạnh Lợi, ngày tháng năm 2016 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 - 2017 Căn Luật giáo dục số 38/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2005; Căn văn Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung số điều luật giáo dục Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 Giáo dục Đào tạo việc Ban hành Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học; Căn Quyết định số 41/QĐ-PGDĐT, ngày 08/3/2016 Phòng Giáo dục Đào tạo Tháp Mười, việc thay đổi thành viên Hội đồng Trường THCS Thạnh Lợi, Hội đồng Trường THCS Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười xây dựng kế hoạch hoạt động nhằm phát triển giáo dục năm học 2016 - 2017 sau: A MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ I Mục tiêu, phương hướng chung: Tập chung quán triệt chủ trương, đường lối, sách Đảng; Pháp luật nhà nước tới tập thể, cá nhân CB-CC-VC học sinh góp phần nâng cao nhận thức hành động đúng, nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ GD&ĐT theo cấp học đáp ứng yêu cầu cách mạng CNH-HĐH đất nước II Nhiệm vụ hội đồng trường: Xem xét, phê chuẩn mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, kế hoạch, biện pháp, giải pháp nhà trường năm học đạt yêu cầu xác, phù hợp, sát thực, hiệu Từ thức đẩy tập thể, cá nhân CB-CC-VC phải tích cực chủ động tham gia đầy đủ, nghiêm túc đạt kết cao Theo quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ Hội đồng trường; Hội đồng trường tuân thủ tuyệt đối, toàn diện lãnh đạo Đảng ủy, quyền, ngành, Chi nhà trường; Quyết định thực mục tiêu Hội đồng trường phê chuẩn Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười phấn đấu đạt tiêu năm học 2016 - 2017 sau: 2.1 Học sinh: a Huy động trì sĩ số: - Huy động học sinh: 99% trở lên - Tỉ lệ học sinh bỏ học: Dưới 1% b Chất lượng giáo dục: - Xếp loại hạnh kiểm: 100% từ TB trở lên - Xếp loại học lực: + Loại TB trở lên chiếm 98%, khá, giỏi chiếm 40% + Loại yếu: Không 4% + Loại kém: Không 0% - Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 100% - Học sinh giỏi môn văn hóa, hội thi: Duy trì cố gắng giữ vững 2.2 Xây dựng đội ngũ: a Đánh giá chất lượng đội ngũ: * Xếp loại viên chức cuối năm: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 65,52% - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 34,48% - Hoàn thành nhiệm vụ: 00% * Đáng giá theo chuẩn nghề nghiệp: - Xuất sắc: CBQL 100% Giáo viên 65% - Khá: CBQL 00% Giáo viên 35% * Đánh giá lực: (Theo 07/KH-UBND huyện) Xếp loại từ trở lên 100% b Danh hiệu thi đua cuối năm: - Cá nhân: + Đạt LĐTT: Số lượng: 24, tỉ lệ: 80%; + Đạt CSTĐ cấp sở: Số lượng: 04, tỉ lệ 13,33%; + Đạt CSTĐ cấp tỉnh: Số lượng: 02, tỉ lệ 6,67%; + Đạt CSTĐ cấp toàn quốc: Số lượng: 0, tỉ lệ 0%; - Tập thể: + Tổ LĐTT: 03/6 + Tổ LĐXS: 01 + Trường đạt: tập thể LĐ tiến tiến - Khen thưởng: + Bằng khen: * UBND tỉnh: Số lượng cá nhân: 03, số lượng tập thể: 01 * UBND huyện: Số lượng cá nhân: 00, số lượng tập thể 01 - Liên đội: Mạnh - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Vững mạnh - Công đoàn sở: Vững mạnh - Chi bộ: Trong vững mạnh - Những năm phấn đấu xây dựng trì trường đạt chuẩn quốc gia Căn vào Nghị Đảng cấp, chi bộ, Nghị Hội nghị CB-CC-VC, Hội đồng trường đồng ý phê chuẩn chủ trương, tiêu thực nhiệm vụ GD năm học 2016-2017 là: Hội đồng trường giao trách nhiệm cho BGH, Hội đồng tư vấn, BCH Công đoàn, tổ trưởng Chuyên môn, Văn phòng, trưởng đoàn thể nhà trường chủ trì nghiên cứu xem xét, bố trí giao nhiệm vụ cho cá nhân, tập thể với tinh thần dân chủ - công khai - công - hiệu Các tổ chức đoàn thể lãnh đạo chi bộ, tổ chức cấp thực chức quyền hạn với tinh thần trách nhiệm cao Hội đồng trường hoàn toàn trí tiêu, mục tiêu GD thông qua Nghị quyết, yêu cầu Nhà trường tổ chức liên quan kết hợp chặt chẽ, chủ động thay đổi phương pháp, tổ chức dạy học quy trình, đủ số môn, số tiết biên chế kế hoạch năm 20162017 Tiếp tục xây dựng tập thể nhà trường đạt tập thể lao động tiên tiến, thi đua dạy giỏi, thi đua học tập tốt Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý, giáo viên nhân viên đạt tỉ lệ 80% trở lên chuẩn năm 2016-2017 Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD tổ chức liên quan Năm học 2016-2017, Hội đồng trường yêu cầu tổ chức đoàn thể nhà trường phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy bén đón nhận điều kiện ngoại lực để thực chức năng, nhiệm vụ đạt kết cao Căn vào Nghị chi bộ, Nghị Hội nghị CB-CC-VC, Quyết định đại hội đoàn thể, Hội đồng trường chuẩn y nội dung tiêu chí giáo dục Chú trọng trình tổ chức, quản lý, đạo, kiểm tra, đánh giá hoạt động yêu cầu nhà trường phải đầu tư kế hoạch người, quỹ vốn hỗ trợ để tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ phong trào thi đua Phấn đấu 100% tổ chức đoàn thể vững mạnh, tiên tiến xuất sắc năm 2016-2017 Về việc xây dựng XHHGD: Hội đồng trường chủ động tham mưu với Đảng ủy, HĐND, Phòng Giáo dục, phối hợp với trường đóng địa bàn, đoàn thể hữu quan xúc tiến mạnh mẽ công tác XHHGD Riêng với trường THCS Thạnh Lợi phải có vai trò trách nhiệm chủ đạo hưởng ứng tích cực công tác XHHGD, động viên CB-CC-VC học sinh tham gia thường xuyên, hiệu Tổ chức hội nghị phụ huynh, Đại hội cha mẹ học sinh, lồng ghép phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi thầy cô giáo gương đạo đức, tự học sáng tạo” để đạt kết cao Tiếp tục huy động đóng góp tập thể CB-CC-VC, phụ huynh học sinh, tập thể cá nhân liên quan Hỗ trợ sức người, sức của, củng cố CSVC phòng học, lớp học, khuôn viên nhà trường Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng cao trình độ dân trí, Hội đồng trường đồng ý với Nghị hội nghị CB-CC-VC đề công tác phát triển giáo dục Chăm lo trì tổ chức quản lý, giáo dục học sinh kết hợp tổ chức khác xây dựng môi trường giáo dục góp phần có hiệu việc trì nâng cao chất lượng giáo dục Về việc huy động nguồn lực cho nhà trường Trên sở BGH, hội nghị CB-CC-VC có Nghị quyết, Hội đồng trường hoàn toàn trí chủ trương, giải pháp huy động nguồn lực cho nhà trường nhằm thực mục tiêu trị, mục tiêu giáo dục đào tạo theo cấp học, góp phần thiết thực vào việc thực nhiệm vụ năm học 2016-2017 năm thành công Hội đồng trường lưu ý BGH, Ban đại diện cha mẹ học sinh phải thường xuyên dựa vào phụ huynh, phát huy tôn trọng quyền làm chủ tự nguyện, tự giác tham gia sức người, sức của, giải khó khăn, đề nghị hợp tình, hợp lý Đặc biệt, phải tuyệt đối xin ý kiến Phòng Giáo dục Đào tạo, Đảng ủy UBND để tổ chức thực thi quy trình, quy định Năm học 2016-2017, Hội đồng trường trí với BGH, kêu gọi toàn thể CB-CC-VC, phụ huynh học sinh góp công, xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trì chuẩn quốc gia xanh – – đẹp, thư viện, trường chuẩn quốc gia kiểm định chấ lượng giáo dục Cụ thể: - Xây dựng cảnh quan sư phạm; bảo vệ, cảnh đẹp - Xây dựng mở rộng diện tích nhà xe HS đan cho sân trường - Bổ sung tài liệu, sách tham khảo - Xây dựng trì điểm nhấn tạo nét sáng cho cảnh quan, khuôn viên nhà trường - Trang bị thêm máy tính làm việc - Nâng chất lượng hồ sơ minh chứng cho công tác kiểm định Về huy động tài chính, tài sản nhà trường Hội đồng trường nghiên cứu xem xét nghị hội nghị CB-CCVC Căn vào thực tế nhà trường, địa phương, Hội đồng trường định: Đề nghị Đảng ủy, HĐND, UBND cho phép nhà trường huy động sức đóng góp bậc phụ huynh học sinh hỗ trợ xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trì chuẩn quốc gia xanh – – đẹp, thư viện trường chuẩn Thông qua nghị đại hội phụ huynh theo đề nghị nhà trường, Đại hội phụ huynh hoàn toàn trí khoản đóng góp cụ thể là: TT Nội dung thu Bảo hiểm y tế Bảo hiểm tai nạn Sổ liên lạc Học bạ Phù hiệu Quỹ Đội, kết nối Học phí Hội phí XHH GD Mức thu Ghi 457.380đ/hs/năm 100.000đ/hs/năm 4.500đ/hs/cuốn 5.000đ/hs/quyển 4.500đ/3 15.000đ/1hs 305.000đ/HS/năm Theo nhu cầu Tuỳ đóng góp lớp Hội đồng trường yêu cầu kế toán, thủ quỹ, phải làm quy trình, nguyên tắc thu – chi, dân chủ, công khai, công bằng, hiệu Nếu xảy sai sót, BGH, kế toán, thủ quỹ phải chịu trách nhiệm theo qui định Pháp luật Về công tác tổ chức nhân sự: Hội đồng trường đồng ý định phê chuẩn Nghị hội nghị CB-CCVC việc phân công giao nhiệm vụ cho tập thể cá nhân Cần lưu ý: BGH phải thường xuyên làm tốt quy trình dân chủ, công khai, công bằng, định hướng: Sức khỏe, phẩm chất, lực trình độ chuyên môn Đồng thời BGH phải kết hợp với tổ chuyên môn, Ban tra nhân dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng tiêu, tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia năm Hội đồng trường đề nghị BGH, tổ chức chuyên môn, hội đồng tư vấn phối hợp với đoàn thể tuyên truyền, động viên cho cá nhân CB-CC-VC HS nâng cao nhận thức trách nhiệm tự học, tự rèn, áp dụng công nghệ thông tin, đổi phương pháp dạy – học nhằm đạt tiêu lên lớp đại trà, HSG, GV dạy giỏi, HS tốt nghiệp THCS đỗ vào lớp 10 theo tỉ lệ định (100%) Hội đồng trường yêu cầu nhà trường phải thường xuyên tổ chức phong trào thi đua theo chủ đề, chủ điểm tổ chức thực đạt kết cao Hội đồng trường đề nghị nhà trường, BGH quan tâm, giúp đỡ đầu tư người, nguồn vốn để đoàn thể hoạt động quy trình, có hiệu Trước mắt Hội đồng trường lưu ý: - Nhà trường phải thực tốt Điều lệ trường trung học, điều khoản quy định - Các chủ trương UBND huyện, xã, chế độ báo cáo, thống thực văn hướng dẫn UBND huyện, ngành chế độ sách đảm bảo công khai, dân chủ, hiệu Ngoài ra, BGH phải có kế hoạch tạo nguồn, xây dựng CB-CC-VC kế cận theo yêu cầu tại, trước mắt lâu dài; hướng, kế hoạch, người, đối tượng kế tục nghiệp GD&ĐT Giám sát thực nghị Hội đồng trường: Hội đồng trường vào Điều lệ trường trung học, điều khoản ban hành, yêu cầu: - Họp Hội đồng trường theo qui định - 100% thành viên Hội đồng trường phải thường xuyên chủ động học tập, nghiên cứu chủ trương, đường lối, sách, pháp luật nhà nước, ngành GD&ĐT để nâng cao nhận thức, góp phần thực nghị Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc - 100% thành viên Hội đồng phải tận tuỵ – tâm huyết – đoàn kết thực nhiệm vụ Hội đồng trường năm học 2016-2017 năm nhiệm kỳ Đó giám sát toàn diện hoạt động giáo dục đào tạo theo nhiệm vụ, mục tiêu năm học - Theo quý, năm, Hội đồng trường phải tổ chức xem xét việc tập thể, cá nhân CB-CC-VC HS thực nghị đề hay sai, rút học kinh nghiệm, phản ánh kịp thời để Ban lãnh đạo hội đồng xử lí, bổ sung đầy đủ, hiệu - Hội đồng trường phải trì chế độ sinh hoạt, hội họp với nội dung xác thực, dân chủ, công khai qui trình - Hội đồng trường phải có nội dung kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho thành viên thực thi Nghị + Về quyền: Hội đồng thi đua – khen thưởng, kỷ luật, hội đồng tư vấn, tổ chuyên môn, đoàn thể, CSVC, thu – chi tài chính, công tác tham mưu, đạo thầy Nguyễn Tấn Tài đảm nhiệm trực tiếp giao nhiệm vụ cho thành viên tổ chức thực (theo phân công giao nhiệm vụ hội nghị CB-CC-VC đưa vào nghị quyết) + Tổ chức đoàn thể: Do BCH Công đoàn chủ trì, đ/c Nguyễn Văn Nhường chịu trách nhiệm chính, tuyên truyền động viên thực chức giao + Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh: Do đ/c Võ Võ Thị Kim Huệ - Bí thư Chi đoàn giáo viên, đ/c Nguyễn Minh Tân – TPT Đội đảm nhận trực tiếp tổ chức thực kế hoạch Đoàn – Đội theo chủ đề, chủ điểm đề đạt kết tốt Hàng kỳ, hàng năm Hội đồng trường phải tổ chức sơ kết, mở hội nghị đánh giá xem xét kết hội nghị, kiến nghị nhà trường, BGH thực nghiêm túc Nghị chi bộ, hội nghị CB-CC-VC, Hội đồng trường nhằm đạt kết tốt B NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: - Động viên tuyên truyền CB-CC-VC, thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao nhận thức tư tưởng, trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm để vào thực Nghị Hội đồng trường - Hội đồng trường phải chủ động với tổ chức liên quan để thực quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ quy định đầy đủ, hiệu Chống biểu hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc qua loa, đại khái chung chung - Phải làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, chủ quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời, dứt điểm - Đặc biệt tìm tòi giải pháp kiểm tra, tra việc thực thi tập thể, cá nhân tiến hành đánh giá, xem xét đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí Trên kế hoạch hoạt động Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười năm học 2016-2017 Chúng đề nghị: Chi nhà trường quan tâm đến việc đề Nghị hàng tháng, hàng quý để Hội đồng trường có điều kiện xây dựng kế hoạch thực nhiệm vụ, chức theo luật định Nhà trường tổ chức liên quan vào thực nhiệm vụ, mục tiêu năm 2016-2017 năm với tinh thần trách nhiệm cao Nhà trường, cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi thời gian, kinh phí để thành viên Hội đồng trường hoạt động, thực nhiệm vụ giao đạt kết cao * Nơi nhận: - Các thành viên HĐT; - Lưu: (VT) T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG CHỦ TỊCH ... nghị Hội đồng trường đầy đủ, nghiêm túc - 100% thành viên Hội đồng phải tận tuỵ – tâm huyết – đoàn kết thực nhiệm vụ Hội đồng trường năm học 2016- 2017 năm nhiệm kỳ Đó giám sát toàn diện hoạt động. .. đề nghị ban lãnh đạo hội đồng xem xét, xử lí Trên kế hoạch hoạt động Hội đồng trường THCS Thạnh Lợi, xã Thạnh Lợi, huyện Tháp Mười năm học 2016- 2017 Chúng đề nghị: Chi nhà trường quan tâm đến... trở lên chuẩn năm 2016- 2017 Công tác xây dựng đoàn thể, công tác XHHGD tổ chức liên quan Năm học 2016- 2017, Hội đồng trường yêu cầu tổ chức đoàn thể nhà trường phải phát huy nội lực, đồng thời nhạy
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 2017, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 2017, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay