Công văn 7487/BTC-VP thay thế các phụ lục kèm theo thông tư 44/2017/TT-BTC

25 46 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:03

Phụ lục 1 GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐG (Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG THƯ SỐ Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương Họ và tên: Giới tính Ngày sinh: ………………….Nơi sinh ……………………. Quốc tịch: Số CMND/Hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: . Địa chỉ thường trú: Nơi công tác: ……………………. Điện thoại: ……………… Fax: . Điện thoại di động (*):……………………………. Email (*):…………………… Chức vụ: . Thời hạn đề nghị cấp (tối đa là 05 năm tính từ ngày cấp chứng thư số): năm - Tôi cam đoan những thông tin khai báo trên là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Nếu được chấp thuận cấp chứng thư số, tôi cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Bộ Công Thương và của Nhà nước về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số. Tên tổ chức quản lý thuê bao: ……… Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (ký và ghi rõ họ tên) Ngày …tháng … năm … Người khai (ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (*) là những thông tin không bắt buộc 1 Phụ lục 2 GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG THƯ SỐ Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương Họ và tên: Giới tính Ngày sinh: ……………….Nơi sinh ……………………. Quốc tịch Số CMND/Hộ chiếu: ……………… Ngày cấp: …………… Nơi cấp: . Địa chỉ thường trú: Nơi công tác: ……………………. Điện thoại: ……………… Fax: . Điện thoại di động (*):……………………………. Email (*):…………………… Chức vụ: . Đề nghị gia hạn chứng thư số: Số chứng thư số: …………. Ngày cấp (lần đầu) ….……… Ngày hết hạn: Lý do gia hạn: . Thời gian gia hạn: 6 tháng hoặc 01 năm Tên tổ chức quản lý thuê bao: ……… Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (ký và ghi rõ họ tên) Ngày …tháng … năm … Người khai (ký và ghi rõ họ tên) Chú thích: (*) là những thông tin không bắt buộc 2 Phụ lục 3 GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐG (Ban hành kèm theo Quyết định số 40 /2008/QĐ-BCT ngày 31/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM DỪNG CHỨNG THƯ SỐ Kính gửi: Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương Họ và tên: Giới tính Ngày sinh: ………………….Nơi sinh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ TÀI CHÍNH Số: 7487/BTC-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2017 V/v thay Phụ lục kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Bộ Tài Kính gửi: - Văn phòng TW ban Đảng; - Văn phòng Tổng bí thư; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát NDTC; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan TW đoàn thể; - UBND tỉnh, TP trực thuộc TW; - Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, TP trực thuộc TW; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn Bộ Tư pháp Ngày 12/5/2017, Bộ Tài ban hành Thông tư số 44/2017/TT-BTC quy định khung giá tính thuế tài nguyên nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017 Do sơ suất in ấn phần mềm Excel, cột “Giá tính thuế tài nguyên” Phụ lục I, II, III, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TTBTC lưu hành thể sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ dấu phẩy Bộ Tài điều chỉnh lại Phụ lục, theo đó, cột “Giá tính thuế tài nguyên” Phụ lục I, II, III, IV, V, VI thể sau chữ số hàng nghìn, hàng triệu, hàng tỷ dấu chấm Bộ Tài xin kính gửi Quý quan Phụ lục thay cho Phụ lục I, II, III, IV, V, VI ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC Bộ Tài gửi Quý quan Đề nghị Quý quan thay gửi lại Phụ lục nhận Bộ Tài (Tổng cục Thuế) Trân trọng cảm ơn phối hợp công tác Quý quan./ Nơi nhận: TL BỘ TRƯỞNG CHÁNH VĂN PHÒNG - Như trên; - TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c); - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, VP Trần Quân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHỤ LỤC I KHUNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KIM LOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/05/2017 Bộ Tài chính) ĐVT: đồng Tên nhóm, loại tài Đơn nguyên/ Sản phẩm tài vị nguyên tính Mã nhóm, loại tài nguyên Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Cấp Giá tính thuế tài nguyên Giá tối thiểu Giá tối đa Khoáng sản kim loại I Sắt I1 I101 Sắt kim loại 8.000.000 10.000.000 I102 Quặng Manhetit (có từ tính) I10201 Quặng Manhetit có hàm lượng Fe
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 7487/BTC-VP thay thế các phụ lục kèm theo thông tư 44/2017/TT-BTC, Công văn 7487/BTC-VP thay thế các phụ lục kèm theo thông tư 44/2017/TT-BTC, Công văn 7487/BTC-VP thay thế các phụ lục kèm theo thông tư 44/2017/TT-BTC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay