Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

2 69 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:02

Số HS: 613/………………/CĐBHXH-TS-XNS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) 1. Tên đơn vị:………… ………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:…………………………………………… :………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản: 1. Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản) 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, (01 bản) 3. Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, (01 bản) 4. Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy đònh, (01 bộ) 5. Bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ, (01 bản) 6. Sổ khám thai. 7. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản) 8. Sổ BHXH. (01 quyển) 9. File dữ liệu: Gửi qua Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB II. Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH. Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu 3a-TBH); Đơn vò đã thực hiện đầy đủ nghóa vụ đóng BHXH, BHYT. 1. Sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH (01 quyển/người) 2. QĐ nâng lương, QĐ điều chỉnh lương, Phần I: Thai sản: 1. Người lao động khám thai, sẩy thai, kế hoạch hoá hồ sơ gồm: 1,6,7. 2. Người lao động sinh con hồ sơ gồm các mục 1,2,3,5,6,7. 3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi hồ sơ gồm các mục 1,4,6,7. Ngày nhận kết quả:.……./…….…/200…. Cán bộ TNHS TP.HCM, ngày…… /…… / 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự - Hạnh phúc CỤC NHÀ GIÁO VÀ - CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Số: 1125/NGCBQLGD- Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2017 CSNGCB V/v hướng dẫn giải chế độ thai sản GV trùng với thời gian nghỉ hè Kính gửi: sở giáo dục đào tạo Trong thời gian vừa qua, Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo nhận văn sở giáo dục đào tạo, giáo viên việc đề nghị hướng dẫn giải chế độ thai sản giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè Về vấn đề này, Cục Nhà giáo Cán quản lý giáo dục hướng dẫn thực sau: Việc giải chế độ thai sản cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực theo Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội văn quy định hành Theo khoản Điều Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2013 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Bộ luật lao động thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi an toàn lao động, vệ sinh lao động, thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội coi thời gian làm việc người lao động để tính số ngày nghỉ năm Thời gian nghỉgiáo viên bao gồm thời gian nghỉ năm tuần giáo viên mầm non (khoản Điều Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) 02 tháng giáo viên phổ thông (khoản Điều Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT) Thời gian giáo viên hưởng nguyên lương phụ cấp (nếu có) Căn kế hoạch năm học, quy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể trường Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ năm cho giáo viên cách hợp lý theo quy định (khoản Điều Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản Điều Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT) Do trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ năm theo quy định Điều 111 Điều 112 Bộ Luật lao động toán tiền nghỉ năm (nếu yêu cầu công tác, sở giáo dục không bố trí thời gian nghỉ năm cho giáo viên) theo quy định Điều 114 Bộ Luật Lao động Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trường hợp sở giáo dục không bố trí thời gian nghỉ năm cho giáo viên quy định khoản Điều Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 Bộ Tài Đề nghị sở giáo dục đào tạo hướng dẫn thủ trưởng sở giáo dục giải chế độ thai sản cho giáo viên đảm bảo theo quy định./ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa (để b/c); - Các Phó cục trưởng (để biết); - Lưu: VT Hoàng Đức Minh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, TP. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội huyện. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH cấp huyện. Thời hạn giải quyết: Cơ quan BHXH thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hóa đơn thanh toán Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: BHXH cấp huyện: Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ để giải quyết chế độ. 2. Bước 2: Người lao động nộp Sổ BHXH; Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con và Đơn đề nghị giải quyết chế độ (nhận nuôi con nuôi có thêm hồ sơ nhận nuôi con nuôi) cho BHXH cấp huyện nơi cư trú. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3: BHXH cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ do người lao động chuyển đến, thực hiện giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ BHXH (bản chính); 2. Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao); 3. Đơn đề nghị giải quyết chế độ thai sản; 4. Trường hợp nhận nuôi con nuôi thì có thêm hồ sơ nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật (bản sao); Số bộ hồ sơ: Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Chưa ban hành mẫu Đơn Quyết định số 815/QĐ-BHXH ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi; Luật Bảo hiểm xã hội 2. Lao động nữ sinh con, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, đã có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Luật Bảo hiểm xã hội Chế độ thai sản cho giáo viên tập Tôi giáo viên tiểu học trình độ đại học thời gian tập Tôi muốn hỏi tới nghỉ thai sản tính số tiền hưởng cụ thể bao nhiêu? Tôi xin cảm ơn! Người gửi: minh cham Trả lời: Cảm ơn bạn quan tâm gửi câu hỏi đến cho Liên quan đến vấn đề bạn xin giải đáp sau: Cơ sở pháp lý: - Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006; - Bộ luật lao động năm 2012 * Điều kiện hưởng chế độ thai sản: Tại Điều 28 Luật BHXH có quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản sau: Điều 28 Điều kiện hưởng chế độ thai sản Người lao động hưởng chế độ thai sản thuộc trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi nuôi bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực biện pháp triệt sản 2 Người lao động quy định điểm b điểm c khoản Điều phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên thời gian mười hai tháng trước sinh nhận nuôi nuôi Như vậy, pháp luật BHXH không phân biệt có thời gian tập hay không mà cần sinh bạn đáp ứng điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ tháng trở lên thời gian 12 tháng trước sinh hưởng chế độ thai sản * Thời gian hưởng mức hưởng: Điều 157 BLLĐ 2012 quy định thời gian nghỉ thai sản sau: Lao động nữ nghỉ trước sau sinh 06 tháng Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên tính từ thứ 02 trở đi, con, người mẹ nghỉ thêm 01 tháng Thời gian nghỉ trước sinh tối đa không 02 tháng Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ hưởng chế độ thai sản theo quy định pháp luật bảo hiểm xã hội Luật BHXH 2006 quy định quyền lợi hưởng chế độ thai sản sau: Điều 34 Trợ cấp lần sinh nhận nuôi nuôi Lao động nữ sinh người lao động nhận nuôi nuôi bốn tháng tuổi trợ cấp lần hai tháng lương tối thiểu chung cho Trường hợp có cha tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sinh cha trợ cấp lần hai tháng lương tối thiểu chung cho Điều 35 Mức hưởng chế độ thai sản Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định điều 29, 30, 31, 32 33 Luật mức hưởng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội sáu tháng liền kề trước nghỉ việc Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính thời gian đóng bảo hiểm xã hội Thời gian người lao động người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội Như vậy, trường hợp bạn đáp ứng điều kiện hưởng chế độ thai sản bạn nghỉ thai sản tháng thời gian tính vào thời gian tham gia BHXH Mức hưởng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH tháng liền kề trước nghỉ việc Đồng thời bạn nhận tiền trợ cấp lần tháng lương tối thiểu chung cho Số HS: 613/………………/CĐBHXH-TS-XNS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ: Vừa giải quyết trợ cấp thai sản, vừa xác nhận sổ BHXH (chốt sổ) 1. Tên đơn vị:………… ………………………………………………………….Mã đơn vị:…………………. 2. Điện thoại:…………………………………………… :………………………Fax…………………………. STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) I. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản: 1. Danh sách người lao động đề nghò hưởng chế độ thai sản (Mẫu 67a-HD, 03 bản) 2. Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con, (01 bản) 3. Bản sao giấy chứng nhận tỷ lệ thương tật 21% trở lên, (01 bản) 4. Bản sao hồ sơ nhận con nuôi theo quy đònh, (01 bộ) 5. Bản sao giấy chứng tử của con hoặc của mẹ, (01 bản) 6. Sổ khám thai. 7. Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu C65-HD hoặc mẫu CO3-BH , 01 bản) 8. Sổ BHXH. (01 quyển) 9. File dữ liệu: Gửi qua Email, IMS , Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB II. Hồ sơ xác nhận sổ (chốt sổ) BHXH. Điều kiện: Người lao động có têân trong DS báo giảm ( mẫu 3a-TBH); Đơn vò đã thực hiện đầy đủ nghóa vụ đóng BHXH, BHYT. 1. Sổ BHXH xác nhận quá trình đóng BHXH (01 quyển/người) 2. QĐ nâng lương, QĐ điều chỉnh lương, Phần I: Thai sản: 1. Người lao động khám thai, sẩy thai, kế hoạch hoá hồ sơ gồm: 1,6,7. 2. Người lao động sinh con hồ sơ gồm các mục 1,2,3,5,6,7. 3. Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 04 tháng tuổi hồ sơ gồm các mục 1,4,6,7. Ngày nhận kết quả:.……./…….…/200…. Cán bộ TNHS TP.HCM, ngày…… /…… / 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Thời gian giải chế độ thai sản cho người lao động Hỏi: Tôi sinh vào ngày 21/01/2016, nộp đầy đủ giấy tờ liên quan đến BHTS tới quan Thành Đoàn Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương, đến tháng tuổi mà chưa giải tiền thai sản Tôi có điện thoại đến thủ trưởng quan nghe lời hứa báo kế toán nói bảo hiểm đổi phần mềm nên chưa làm được, có hỏi lên bảo hiểm tỉnh anh nói phần mềm hoàn thiện từ đầu năm hôm đổi Hai tháng qua điện thoại toàn nghe viện cớ cô kế toán, theo biết thủ trưởng có hối thúc cô viện cớ để không làm cho bạn làm quan chưa làm (con cô 11 tháng chưa nhận tiền?) Theo lịch vào ngày 11/07/2016 phải làm lại nộp đơn xin nghỉ trước ngày tuần xin làm chỗ khác Xin cho biết bên phía quan làm có vi phạm luật bảo hiểm hay không? Nếu muốn khiếu nại làm đơn gửi đâu? Gửi Ban Tổ chức - Kiểm tra bên Thành ủy Thành phố Thủ Dầu Một không ạ? Trả lời: Về thời gian giải chế độ thai sản: Theo quy định Điều 102 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì; "Điều 102 Giải hưởng chế độ ốm đau, thai sản Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định khoản khoản Điều 100, khoản 1, 2, Điều 101 Luật cho người sử dụng lao động Trường hợp người lao động việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi nuôi nộp hồ sơ quy định khoản khoản Điều 101 Luật xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho quan bảo hiểm xã hội Theo quy định trên, sau bạn trở lại làm việc 45 ngày cần nộp hồ sơ theo quy định cho quan bạn làm việc, hồ sơ bao gồm: a) Bản giấy khai sinh giấy chứng sinh con; b) Bản giấy chứng tử trường hợp chết, giấy chứng tử mẹ trường hợp sau sinh mà mẹ chết; c) Giấy xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền tình trạng người mẹ sau sinh mà không đủ sức khỏe để chăm sóc con; d) Trích hồ sơ bệnh án giấy viện người mẹ trường hợp chết sau sinh mà chưa cấp giấy chứng sinh; đ) Giấy xác nhận sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai trường hợp quy định khoản Điều 31 Luật Theo thông tin bạn cung cấp, thời điểm bạn nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản cho công ty, bạn chưa hết thời gian nghỉ thai sản chưa trở lại công ty làm việc nên đối chiếu với quy định 45 ngày nêu trên, công ty chưa vi phạm quy định luật Bảo hiểm xã hội 2014 Tuy nhiên, vào quy định trên, sau nhận đủ hồ sơ người lao động, thời hạn 10 ngày, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định Điều 100 Điều 101 Luật nộp cho quan bảo hiểm xã hội Nếu ... trùng với thời gian nghỉ hè sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ năm theo quy định Điều 111 Điều 112 Bộ Luật lao động toán tiền nghỉ năm (nếu yêu cầu công tác, sở giáo dục không bố trí thời gian nghỉ. .. thời gian nghỉ năm cho giáo viên cách hợp lý theo quy định (khoản Điều Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản Điều Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT) Do trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng. .. thời gian nghỉ năm cho giáo viên) theo quy định Điều 114 Bộ Luật Lao động Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trường hợp sở giáo dục không bố trí thời gian nghỉ năm cho giáo viên quy định khoản Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè, Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè, Công văn 1125/NGCBQLGD-CSNGCB hướng dẫn giải quyết chế độ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay