Tập trung thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:02

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HÀ TRANG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong luận văn đảm bảo độ tin cậy, chính xác và trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Hà Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục các chữ viết tắt MỞ ĐẦU 1 Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM VÀ BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 6 1.1. Các đặc điểm của thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam 6 1.2. Nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung 12 1.3. Các quyền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung 14 1.3.1. Quyền tham gia thị trường và thực hiện các giao dịch chứng khoán 15 1.3.2. Quyền được cung cấp thông tin 22 1.3.3. Quyền được bảo vệ tài sản đầu tư 30 1.4. Bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung 33 Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 38 2.1. Bảo vệ quyền tham gia thị trường và thực hiện các giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung 38 2.1.1. Các quy định của pháp luật chứng khoán về bảo vệ quyền tham gia thị trường và thực hiện các giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 38 2.1.2. Thực trạng bảo vệ quyền tham gia thị trường và thực hiện các giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư 43 2.2. Bảo vệ quyền được cung cấp thông tin 54 2.2.1. Quy định của pháp luật chứng khoán về bảo vệ quyền được cung cấp thông tin của nhà đầu tư 54 2.2.2. Thực trạng bảo vệ quyền được cung cấp thông tin của nhà đầu tư 58 2.3. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư 65 2.3.1. Quy định của pháp luật chứng khoán về bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư 65 2.3.2. Thực trạng bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư của nhà đầu tư 73 2.4. Nguyên nhân của các hạn chế trong thực tiễn bảo vệ quyền của nhà đầu tư 78 2.4.1. Chế tài chưa đủ mạnh 78 2.4.2. Cơ chế giám sát của cơ quan quản lý nhà nước còn yếu 80 2.4.3. Hệ thống công nghệ thông tin yếu kém 81 2.4.4. Trình độ nghiệp vụ của nhân viên hành nghề chứng khoán thấp 81 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 83 3.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tập trung 83 3.1.1. Luật Chứng khoán cần có quy định chi tiết, cụ thể về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư 83 3.1.2. Hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán 84 3.1.3. Bổ sung các quy định về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực chứng khoán 85 3.1.4. Bổ sung các chế tài hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán 86 3.2. Các giải pháp khác 87 3.2.1. Các giải pháp kỹ thuật 87 3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát và quản lý thị trường 90 3.2.3. Nâng cao chất lượng tin tức báo chí 91 3.2.4. Nâng cao trình độ nhà đầu tư 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HASTC : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh SGDCK : Sở Giao dịch chứng khoán Thị trường OTC : Giao dịch chứng khoán phi tập trung TTCK : Thị trường chứng khoán TTCKTT : Thị trường chứng khoán tập trung TTGDCK : Trung tâm Giao dịch chứng khoán UBCKNN : Ủy ban Chứng khoán Tập trung tra dạy thêm học thêm, khoản phí đầu năm học Trước mắt, cần tập trung tra việc triển khai thực nhiệm vụ năm học mới, đặc biệt quan tâm tra để kịp thời chấn chỉnh sai phạm (nếu có) việc dạy thêm học thêm, thu chi khoản kinh phí đầu năm học vấn đề xúc mà xã VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí VnDoc - Tải tài liệu, văn ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, nỗ lực cố gắng thân có quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Với tất chân thành, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến : - Khoa Quản Trị Kinh Doanh toàn thể Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội hết lòng truyền đạt kiến thức tảng năm tháng học tập trường - Tiến sĩ Nguyễn Thế Anh – Giảng viên hướng dẫn khoa học – trực tiếp hướng dẫn có ý kiến nhận xét quý báu để giúp hoàn thành luận văn - Các tập thể cá nhân tác giả tài liệu tham khảo giúp có kiến thức cần thiết tiết kiệm nhiều thời gian trình thực đề tài - Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, góp ý giúp đỡ trình thực luận văn Hà Nôi, ngày 20 tháng năm 2015 Học viên thực Đỗ Hải Long TÓM TẮT Lòng trung thành nhân viên trẻ vấn đề quan trọng mà nhà quản trị nhân cần phải lưu tâm hoạt động quản trị Tiềm nhân viên trẻ lớn, trì lòng trung thành đội ngũ nhân viên trẻ tài giỏi không giúp doanh nghiệp thành công mà móng vững để phát triển tương lai Luận văn nghiên cứu lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Nội dung luận văn tập trung vào vấn đề sau : Dựa vào sở lý thuyết nhu cầu tài liệu nghiên cứu trước lòng trung thành, đề xuất mô hình nghiên cứu giả thuyết mô hình nghiên cứu Dựa vào số liệu thu thập được, sử dụng phần mềm SPSS 16 để kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu Dựa theo kết kiểm định giả thuyết, đề xuất giải pháp để giúp doanh nghiệp nâng cao lòng trung thành nhân viên trẻ địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lòng trung thành nhân viên trẻ 1.1.3 Lợi ích lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TRUNG THÀNH 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.3 Đo lường lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp 10 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH 15 1.3.1 Nhu cầu người lao động 15 1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành qua nghiên cứu 21 1.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA LÒNG TRUNG THÀNHCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 24 1.4.1 Mối quan hệ lòng trung thành thu nhập 25 1.4.2 Mối quan hệ lòng trung thành điều kiện làm việc 27 1.4.3 Mối quan hệ lòng trung thành mục tiêu nghề nghiệp 28 1.4.4 Mối quan hệ lòng trung thành với mối quan hệ với đồng nghiệp 30 1.4.5 Mối quan hệ lòng trung thành với mối quan hệ với cấp 31 1.4.6 Mối quan hệ lòng trung thành với mức độ trao quyền 33 1.4.7 Mối quan hệ lòng trung thành với hội thăng tiến 35 1.4.8 Mối quan hệ lòng trung thành với sách khen thưởng 37 1.4.9 Mối quan hệ lòng trung thành với phúc lợi 39 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41 2.1 QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 41 2.2 NGHIÊN CỨU ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NGHIỆ P VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NG HIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 LỜI CAM KẾT Tôi xin cam kết công trình nghiên cứu riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn này, nỗ lực cố gắng thân có quan tâm giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Với tất chân thành, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến : - Khoa Quản Trị Kinh Doanh toàn thể Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội hết lòng truyền đạt kiến thức tảng năm tháng học tập trườn g - Tiến sĩ Nguy ễn Thế Anh – Giảng viên hướng dẫn khoa học – trực tiếp hướng dẫn có ý kiến nhận xét quý báu để giúp hoàn thành luận văn - Các tập thể cá nhân tác giả tài liệu tham khảo giúp có kiến thức cần thiết tiết kiệm nhiều thời gian trình thực đề tài - Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn tới gia đình bạn bè động viên, góp ý giúp đỡ trình thực luận văn Hà Nôi, ngày 20 tháng năm 2015 Học viên thực Đỗ Hải Long TÓM TẮT Lòng trung thành nhân viên trẻ vấn đề quan trọng mà nhà quản trị nhân cần phải lưu tâm hoạt động quản trị Tiềm nhân viên trẻ lớn, trì lòng trung thành đội ngũ nhân viên trẻ tài giỏi không giúp doanh nghiệp thành công mà móng vững để phát triển tương lai Luận văn nghiên cứu lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Nội dung luận văn tập trung vào vấn đề sau : Dựa vào sở lý thuyết nhu cầu tài liệu nghiên cứu trước lòng trung thành, đề xuất mô hình nghiên cứu giả thuyết mô hình nghiên cứu Dựa vào số liệu thu thập được, sử dụng phần mềm SPSS 16 để kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu Dựa theo kết kiểm định giả thuyết, đề xuất giải pháp để giúp doanh nghiệp nâng cao lòng trung thành nhân viên trẻ địa bàn phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢN G ii DAN H MỤC CÁC HÌN H iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lòng trung thành nhân viên trẻ 1.1.3 Lợi ích lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TRUNG THÀNH 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.3 Đo lường lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp 10 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH 15 1.3.1 Nhu cầu người lao động 15 1.3.2 nhân hưởng lòng thành cứu 1.4 QUA GIỮA TRUN THÀN CÁC TỐ ẢNH HƯỞN 1.4.1 quan hệ lòng thành nhập 1.4.2 quan trung thành điều kiện làm việc 27 1.4.3 Mối quan hệ lòng trung thành mục tiêu nghề nghiệp 28 1.4.4 quan lòng trung thành với mối quan hệ với đồng nghiệp 30 1.4.5 Mối quan hệ lòng trung thành với mối quan hệ với cấp 31 1.4.6 Mối quan hệ lòng trung thành với mức độ trao quyền 33 1.4.7 Mối quan hệ lòng trung thành với hội thăng tiến 35 1.4.8 Mối quan hệ lòng trung thành với sách khen thưởng 37 1.4.9 Mối quan hệ lòng trung thành với phúc lợi 39 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 41 Các tố ảnh đến trung qua nghiên 21 MỐI N HỆ LÒNG G H VÀ YẾU G 24 Mối trung thu 25 Mối hệ lòng Mối hệ 2.2.1 2.1 QUY ThựcTRÌNH THỰC vấnHIỆN tay ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐỖ HẢI LONG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THẾ ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2015 TÓM TẮT Lòng trung thành nhân viên trẻ là vấn đề quan trọng mà các nhà quản trị nhân sự cầ n phải lƣu tâm hoa ̣t đô ̣ng quản tri ̣ Tiề m của các nhân viên trẻ là rấ t lớn , trì đƣơ ̣c lòng trung thành đô ̣i ngũ nhân viên trẻ tài giỏi không chỉ giúp doanh nghiệp thành công tại mà đó còn là nề n móng vƣ̃ng chắ c để phát triể n tƣơng lai Luâ ̣n văn này nghiên cƣ́u lòng trung thành của nhân viên trẻ tại các doanh nghiê ̣p vƣ̀a và nhỏ điạ bàn phƣờng Phú c Tân , quâ ̣n Hoàn Kiế m , thành phố Hà Nội Nô ̣i dung của luâ ̣n văn tâ ̣p trung vào các vấ n đề sau : Dƣ̣a vào sở lý thuyế t về nhu cầ u và các tài liê ̣u nghiên cƣ́u trƣớc về lòng trung thành, đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết mô hình nghiên cứu Dƣ̣a vào số liê ̣u thu thâ ̣p đƣơ ̣c , sƣ̉ du ̣ng phầ n mề m SPSS 16 để kiể m đinh ̣ các giả thuyế t của mô hiǹ h nghiên cƣ́u Dƣ̣a theo kế t quả kiể m đinh ̣ giả thuyế t , đề xuất các giải pháp để giúp doanh nghiê ̣p nâng cao lòng trung thành của nhân viên trẻ ta ̣i điạ bàn phƣờng Phúc Tân, quâ ̣n Hoàn Kiế m, thành phố Hà Nội MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii PHẦN MỞ ĐẦU TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN Error! Bookmark not defined 1.1 LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TRẺ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC Error! Bookmark not defined 1.1.1 Khái niệm Error! Bookmark not defined 1.1.2 Lòng trung thành nhân viên trẻ Error! Bookmark not defined 1.1.3 Lợi ích lòng trung thành nhân viên trẻ doanh nghiệp Error! Bookmark not defined 1.2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ LÒNG TRUNG THÀNH Error! Bookmark not defined 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc ngoài Error! Bookmark not defined 1.2.3 Đo lƣờng lòng trung thành của nhân viên trẻ đố i với doanh nghiê ̣p Error! Bookmark not defined 1.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH Error! Bookmark not defined 1.3.1 Nhu cầ u của ngƣời lao đô ̣ng Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến lòng trung thành qua các nghiên cứu Error! Bookmark not defined 1.4 MỐI QUAN HỆ GIỮA LÒNG TRUNG THÀNHCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG Error! Bookmark not defined 1.4.1 Mối quan hệ lòng trung thành thu nhập Error! Bookmark not defined 1.4.2 Mối quan hệ lòng trung thành và điều kiện làm việc Error! Bookmark not defined 1.4.3 Mối quan hệ lòng trung thành mục tiêu nghề nghiệp Error! Bookmark not defined 1.4.4 Mối quan hệ lòng trung thành với mối quan hệ với đồng nghiệp Error! Bookmark not defined 1.4.5 Mối quan hệ lòng trung thành với mối quan hệ với cấp Error! Bookmark not defined 1.4.6 Mối quan hệ lòng trung thành với mức độ trao quyền Error! Bookmark not defined 1.4.7 Mối quan hệ lòng trung thành với hội thăng tiến Error! Bookmark not defined 1.4.8 Mối quan hệ lòng trung thành với sách khen thƣởng Error! Bookmark not defined 1.4.9 Mối quan hệ lòng trung thành với phúc lợi Error! ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HÀ TRANG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2009 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT TRẦN THỊ HÀ TRANG BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN Ở VIỆT NAM Chuyên ngành : Luật kinh tế Mã số : 60 38 50 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Thị Thu Thủy HÀ NỘI - 2009 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố công trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Hà Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG Ở VIỆT NAM VÀ BẢO VỆ QUYỀN, LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 1.1 Các đặc điểm thị trường chứng khoán tập trung Việt Nam 1.2 Nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 12 1.3 Các quyền nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 14 1.3.1 Quyền tham gia thị trường thực giao dịch chứng khoán 15 1.3.2 Quyền cung cấp thông tin 22 1.3.3 Quyền bảo vệ tài sản đầu tư 30 1.4 Bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 33 Chương 2: 38 CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VỀ BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG Bảo vệ quyền tham gia thị trường thực giao dịch chứng khoán thị trường chứng khoán tập trung 38 2.1.1 Các quy định pháp luật chứng khoán bảo vệ quyền tham gia thị trường thực giao dịch chứng khoán nhà đầu tư 38 2.1 2.1.2 Thực trạng bảo vệ quyền tham gia thị trường thực giao dịch chứng khoán nhà đầu tư 2.2 Bảo vệ quyền cung cấp thông tin 43 54 2.2.1 Quy định pháp luật chứng khoán bảo vệ quyền cung cấp thông tin nhà đầu tư 54 2.2.2 Thực trạng bảo vệ quyền cung cấp thông tin nhà đầu tư 58 2.3 Bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư 65 2.3.1 Quy định pháp luật chứng khoán bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư 65 2.3.2 Thực trạng bảo vệ quyền sở hữu tài sản đầu tư nhà đầu tư 73 Nguyên nhân hạn chế thực tiễn bảo vệ quyền nhà đầu tư 78 2.4 2.4.1 Chế tài chưa đủ mạnh 78 2.4.2 Cơ chế giám sát quan quản lý nhà nước yếu 80 2.4.3 Hệ thống công nghệ thông tin yếu 81 2.4.4 Trình độ nghiệp vụ nhân viên hành nghề chứng khoán thấp 81 Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TẬP TRUNG 83 Hoàn thiện pháp luật bảo vệ nhà đầu tư thị trường chứng khoán tập trung 83 3.1.1 Luật Chứng khoán cần có quy định chi tiết, cụ thể quyền nghĩa vụ nhà đầu tư 83 3.1.2 Hoàn thiện chế tài xử lý vi phạm lĩnh vực chứng khoán thị trường chứng khoán 84 3.1.3 Bổ sung quy định giải tranh chấp lĩnh vực chứng khoán 85 3.1 3.1.4 Bổ sung chế tài hình hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán 3.2 Các giải pháp khác 86 87 3.2.1 Các giải pháp kỹ thuật 87 3.2.2 Các giải pháp nâng cao hiệu công tác giám sát quản lý thị trường 90 3.2.3 Nâng cao chất lượng tin tức báo chí 91 3.2.4 Nâng cao trình độ nhà đầu tư 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT HASTC : Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HOSE : Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh SGDCK : Sở Giao dịch chứng khoán
- Xem thêm -

Xem thêm: Tập trung thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học, Tập trung thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học, Tập trung thanh tra dạy thêm học thêm, các khoản phí đầu năm học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay