Quyết định 73/2000/QĐ-UB về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập Hà Nội

13 31 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:02

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:62/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 21 tháng 7 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định mức thu, quản lý học phí các sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu sử dụng học phí các sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi quản lý học phí các sở giáo dục đào tạo công lâp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư Liên tịch số 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 22/8/2001 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT- BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998; Căn cứ Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND ngày 10/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ thu học phí trong các sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Giáo dục Đào tạo tại văn bản số 169/LS-TC-GDĐT ngày 15/5/2006 về việc điều chỉnh mức thu học phí hệ công lập các trường mẫu giáo, nhà trẻ, trung học sở, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp cao đẳng trong tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mức thu, quản lý học phí các sở giáo dục đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Điều 2. 1. Quyết định này hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký thay thế các văn bản sau: - Quyết định số 56/1998/QĐ/UBBT ngày 28/8/1998 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu học phí các trường mẫu giáo, phổ thông, trung học chuyên nghiệp công lập trong Tỉnh; - Quyết định số 176 QĐ/UBBT ngày 25/01/1997 của UBND tỉnh Bình Thuận về quy định tạm thời mức thu học phí hệ A ngành học Mầm non; - Công văn số 1999/UBBT-PPLT ngày 07/9/2001 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh tỷ lệ phân phối sử dụng nguồn thu học phí hệ công lập (phần 20%). 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn ỦY B AN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NỘI ****** CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ Căn ý kiến thống Thường trực HĐND thành phố Côn - Học sinh thuộc đối tượng tuyển chọn trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề cho người tàn tật, trường khuyết tật (thiểu năng); - Học sinh,sinh viên mà gia đình (gia đình, cha, mẹ người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ đói theo quy định hành Nhà nước, mức thu nhập quy đổi bình quân đầu người/tháng 13 kg gạo 3- Giảm 50% học phí cho đối tượng: - Học sinh, sinh viên thương binh, bệnh binh người hưởng sách thương binh bị sức lao động từ 21 đến 60% - Học sinh, sinh viên cán bộ, công nhân viên chức mà cha mẹ bị tai nạn lao động hưởng trợ cấp thường xuyên; - Học sinh, sinh viên gia đình (gia đình, cha, mẹ người nuôi dưỡng) thuộc diện hộ nghèo theo quy định hành Nhà nước UBND phường, xã xác nhận Hộ nghèo hộ mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng quy đổi gạo: + Dưới 25kg gạo thành thị + Dưới 20kg gạo nông thôn vùng đồng trung du + Dưới 15kg gạo nông thôn miền núi á a- Quyết định áp dụng từ năm học 2000-2001 trở hiệu lực từ ngày 1/9/2000 b- Các quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều 6: Chánh Văn phòng UBND Thành phố,Giám đốc Sở: Giáo dục Đào tạo Lao động Thương binh Xã hội, Tài Vật giá, Cục Thuế Nội, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Sở ngành liê Nghành học Mức thu từ năm học 2000-2001trở I Mầm non - Học sinh cha mẹ làm nông nghiệp 15.000đ/hs/th - Học sinh cha mẹ làm nông nghiệp thuộc huyện Sóc Sơn 10.000đ/hs/th - Học sinh cha mẹ làm nghành nghề khác: +Mẫu giáo +Nhà trẻ 50.000đ/hs/th 70.000đ/hs/th II Trung học sở (THCS) - Cha mẹ làm nghề nông 15.000đ/hs/th - Cha mẹ làm nghề nông Sóc Sơn 10.000đ/hs/th - Các thành phần khác 20.000đ/hs/th III Trung học phổ thông (THPT) - Cha mẹ làm nghề nông 25.000đ/hs/th - Cha mẹ làm nghề nông Sóc Sơn 20.000đ/hs/th - Các thành phần khác IV.Các trường chuyên nghiệp 1/ Các trường dạy nghề a/ Hệ Trung cấp kỹ thuật +Hệ quy 80.000đ/hs/th +Hệ mở rộng 100.000đ/hs/th Trong đó: Trung cấp khí, xây dựng +Hệ quy 50.000đ/hs/th +Hệ mở rộng 80.000đ/hs/th b/Hệ Công nhân kỹ thuật +Hệ quy 40.000đ/hs/th +Hệ mở rộng 80.000đ/hs/th Riêng nghề lái xe: +Hệ quy 80.000đ/hs/th +Hệ mở rộng 100.000đ/hs/th Riêng nghề:cơ khí, xây dựng,thủ công mỹ nghệ,sửa chữa đồng hồ +Hệ quy 20.000đ/hs/th +Hệ mở rộng 60.000đ/hs/th 2/Các trường Trung học chuyên nghiệp a/Các trường Trung học Kinh tế, Thương mại Du lịch 1/ Hệ cấp +Âm nhạc, mỹ thuật 40.000đ/hs/th +Múa 20.000đ/hs/th 2/ Hệ trung cấp +Âm nhạc, mỹ thuật 50.000đ/hs/th +Múa 25.000đ/hs/th 3/ Hệ cao đẳng +Lý luận+Âm nhạc 50.000đ/hs/th +Thiết kế thời trang 70.000đ/hs/th Đạo diễn âm 70.000đ/hs/th +Múa 25.000đ/hs/th B Các khoản thu khác Ngành học Mức thu từ năm học 2000-2001 trở - Cao k/quá 40.000đ/hs/năm - Học sinh cha mẹ làm nông nghiệp k/quá - Bổ sung kinh phí cho hoạt động nghiệp giáo dục, đào tạo 20% - Hỗ trợ lực lượng trực tiếp giảng dạy phục vụ 35% - Hỗ trợ công tác quản lý điều tiết chung thuộc Sở phòng GD ĐT 10% II Các nghành học giáo dục phổ thông khác - Tăng cường sở vật chất phục vụ giáo dục học tập -B 35% Ti B Mức chi từ khoản thu khác Nghành học I ền đóng góp xây Tỷ lệ chi Nước uống, bảo vệ, trông xe, hoạt động Đội Sinh hoạt văn nghệ - thể dục thể thao - mỹ thuật - Chỉ học buổi/ngày + Hỗ trợ giáo viên trực tiếp giảng dạy 60% + Bồi dưỡng cho cán quản lý, nhân viên phục vụ phúc lợi tập 20% thể +17% Mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng dạy học, vật rẻ tiền mau hỏng 17% + Phục vụ công tác đạo tra, kiểm tra 3% Nộp phòng GDDT 2% Nộp sở GDDT 1% Trung học sở - Chi học buổi/ngày Hỗ trợ giáo viên trực tiếp d BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Chuyên ngành : QUẢN LÍ GIÁO DỤCsố : 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN TS. ĐÀO LAN HƯƠNG NỘI - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Triệu Thị Thu ii MỤC LỤC 1 NỘI - 2013 .1 2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN .2 NỘI - 2013 .2 LỜI CAM ĐOAN BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 62.14.01.14 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NỘI - 2013 Công trình được hoàn thành tại: Trường Đại học phạm Nội Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN TS. ĐÀO LAN HƯƠNG Phản biện 1: PGS.TS. Đặng Thành Hưng Viện khoa học giáo dục Việt Nam Phản biện 2: TS. Trịnh Đình Thắng Trường ĐHSP Nội 2 Phản biện 3: PGS.TS. Nguyễn Xuân Thức Trường Đại học phạm Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học phạm Nội vào hồi giờ ngày tháng năm thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc Gia - Thư viện Trường Đại học phạm Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Ngày nay cùng với sự bùng nổ của CNTT, lượng tri thức của nhân loại tăng nhanh như vũ bão. Chúng ta đã đang bước vào kỷ nguyên của CNTT cùng với nền kinh tế tri thức, trong xu thế toàn cầu hoá. Thực tiễn đã cho thấy, ứng dụng CNTT vào DH là xu thế tất yếu. Ngày nay CNTT thể được triển khai ứng dụng cho mọi cấp học, đặc biệt đối với giáo dục thường xuyên (GDTX). Hệ thống GDTX linh hoạt hơn về thời gian, độ tuổi, HV thể vừa học vừa làm, học từ xa hướng dẫn. GDTX vị trí quan trọng góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Mục tiêu của các trung tâm GDTX nhằm xóa mù chữ, giúp HV hoàn thiện học vấn phổ thông điều kiện phát huy năng lực cá nhân để lựa chọn nghề nghiệp. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trước tiên cần phải quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ CBQL, GV, chương trình, phương pháp giảng dạy đặc biệt là công tác quản lí giáo dục các cở sở giáo dục hiện nay. Đội ngũ CBQL cần phải làm tốt công tác quản lí ứng dụng CNTT để phục vụ quá trình DH, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trung tâm GDTX. Những năm gần đây, đội ngũ CBQL tại các trung tâm GDTX đã nhiều cố gắng trong việc quản lí ứng dụng CNTT vào DH. Tuy nhiên, hiệu quả chưa cao vì một số nguyên nhân như: Do nhận thức trình độ về CNTT của GV còn nhiều hạn chế. Đặc biệt công tác quản lí của giám đốc trung tâm còn nhiều bất cập; do điều kiện ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm không đồng nhất về CSVC, TBDH, do vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội Một nguyên nhân nữa đó là do tư duy của GV trực tiếp giảng dạy chưa đổi mới, thậm chí ngại tiếp cận với CNTT nên họ chưa tập trung đầu tư thời gian, công sức để ứng dụng CNTT vào DH. Từ những lí do trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn Nội”. 2. Mục đích nghiên cứu Đề xuất các biện pháp quản lí việc ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX như một nhiệm vụ quản lí chuyên môn tại sở giáo dục. 3. Khách thể đối tượng nghiên cứu 2 3.1.Khách thể nghiên cứu Công tác quản lí ứng dụng CNTT vào DH tại trung tâm GDTX 3.2. Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH nhằm góp phần nâng cao chất lượng DH tại các trung tâm GDTX 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ giới hạn nghiên cứu công tác quản lí ứng dụng CNTT vào DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn Nội. 5. Giả thuyết khoa học Nếu các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT vào DH trung tâm GDTX được xem là một trong những nhiệm vụ quản lí chuyên môn gắn liền với quản lí DH, quản lí tài chính, quản lí nhân sự, quản lí hành chính quản lí công nghệ tại sở, tuân theo các yêu cầu DH học tập thì chúng sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc ứng dụng CNTT vào DH, tạo thuận lợi để ứng dụng hiệu quả nhằm nâng cao kết quả học tập. 6. Nhiệm vụ nghiên cứu 6.1. Nghiên cứu sở lí luận về quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX. 6.2. Nghiên cứu thực trạng quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn Nội. 6.3. Đề xuất các biện pháp quản lí ứng dụng CNTT trong DH tại các trung tâm GDTX trên địa bàn BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NỘI - 2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM NỘI = = = = TRIỆU THỊ THU QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI Chuyên ngành : QUẢN LÍ GIÁO DỤCsố : 62.14.01.14 LUẬN ÁN TIẾN SĨ GIÁO DỤC HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN TS. ĐÀO LAN HƯƠNG NỘI - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả nghiên cứu nêu trong luận án là trung thực, được các đồng tác giả cho phép sử dụng chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận án Triệu Thị Thu ii MỤC LỤC 1 NỘI - 2013 1 2 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGÔ QUANG SƠN 2 NỘI - 2013 2 LỜI CAM ĐOAN i Tác giả luận án i MỤC LỤC ii CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4 7.2. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể 4 Chương 1 6 SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1 Những nghiên cứu nước ngoài 6 1.1.2. Những nghiên cứu trong nước 9 1.2. Một số khái niệm bản 13 1.2.1. Công nghệ thông tin 13 1.2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 14 1.2.3. Quản lí chuyên môn 16 1.2.4. Trung tâm giáo dục thường xuyên 17 1.2.5. Quản lí ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 20 1.3. Nội dung ứng dụng CNTT trong dạy học 20 1.3.1. Ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 20 1.3.2. Ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học 23 1.3.3. Ứng dụng CNTT trong quản lí để hỗ trợ khuyến khích học tập 26 1.3.4. Ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 29 1.4. Nội dung quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học 29 iii 1.4.1. Quản lí việc ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 30 1.4.2. Quản lí ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học (hỗ trợ phương pháp kĩ năng dạy học của GV) 31 Quản lí việc sử dụng GADHTC ứng dụng CNTT 31 Lập kế hoạch sử dụng GADHTC ứng dụng CNTT 31 Tổ chức, chỉ đạo việc sử dụng GADHTC ứng dụng CNTT 32 1.4.3. Quản lí việc ứng dụng CNTT để hỗ trợ khuyến khích học tập 33 1.4.4. Quản lí việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Lập kế hoạch ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Tổ chức, chỉ đạo việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 37 Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng 38 Kiểm tra thực hiện các hoạt động ứng dụng CNTT để khai thác các tiện ích trên mạng theo kế hoạch đã đề ra giúp phát hiện sai sót, lệch lạc; phát hiện những gương tốt, kinh nghiệm tốt, tiềm lực được tận dụng để được điều chỉnh một cách kịp thời 38 1.5. Yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí ứng dụng CNTT trong dạy học tại các trung tâm GDTX 38 1.5.1. Hiệu lực quản lí chuyên môn tại trung tâm GDTX 38 1.5.2. Trình độ chuyên môn CNTT của GV, nhà quản lí 40 1.5.3. Hạ tầng kĩ thuật CNTT tại trung tâm GDTX 41 1.5.4. Môi trường quản lí chuyên môn trung tâm GDTX 41 1.5.5. Đặc điểm nhận thức của học viên trình độ tin học của học viên 41 Kết luận chương 1 42 Chương 2 44 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN NỘI 44 2.1. Tình hình phát triển trung tâm GDTX tại Nội 44 2.1.1. Qui mô thành tựu 44 2.1.2. Đặc điểm quản lí chuyên môn trung tâm GDTX 49 iv 2.1.3. Việc triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước những điều kiện để ứng dụng CNTT trong DH các trung tâm GDTX 51 2.2. Thực trạng ứng dụng CNTT vào dạy học tại các trung tâm GDTX của Nội 52 2.2.1. Ứng dụng CNTT để thiết kế kế hoạch dạy học 56 2.2.2. Ứng dụng CNTT trong quá trình dạy học 58 2.2.3. Ứng dụng CNTT trong quản lí để hỗ trợ khuyến khích học tập 60 2.2.4. Ứng dụng CNTT VĂN PHÒNG QUỐC HỘI SỞ DỮ LIỆU LUẬT VIỆT NAM LAWDATA THÔNG TƯ LI ÊN T ỊC H B GI ÁO DỤ C & ĐÀ O T ẠO - T ÀI CH Í NH SỐ 54/ 1998 / T T L T - BG D& TC NG ÀY 31 T N G 8 NĂ M 1998 H ƯỚ NG DẪN TH Ự C HIỆ N T HU , CH I Q UẢN LÝ H ỌC PH Í CÁ C S GI ÁO DỤC Đ À O T ẠO NG L ẬP TH UỘ C H Ệ TH NG G IÁ O DỤC Q UỐ C D N Thi hành QuyŐt đŢnh sč 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 cńa Thń tướng Chính phń vŇ việc thu sử dụng học phí các sở giáo dục đào tąo công lập thuộc hệ thčng giáo dục qučc dân. LiŞn bộ Giáo Đào tąo - Tài chính hướng dẫn việc thu, chi, quản lý học phí trong các trưęng sở giáo dục - đào tąo công lập như sau: I. NHỮ N G QUY ĐỊ NH CHUNG: 1. Học phí các sở giáo dục đào tąo công lập thuộc hệ thčng giáo dục qučc dân là khoản đăng găp cńa gia đình hoĆc bản thân học sinh, sinh viŞn để cďng với Nhà nước đảm bảo các hoąt động giáo dục đào tąo. 2. Đči tượng thu học phíhọc sinh, sinh viŞn đang học các sở giáo dục đào tąo công lập trong hệ thčng giáo dục qučc dân, trő các đči tượng được miễn, giảm. 3. Mřc thu học phí trong khung học phí do Chính phń quy đŢnh, được quan că thČm quyŇn côngcông khai vào đầu năm học. 4. Ngoài học phí, các trưęng sở giáo dục đąo tąo được phĐp thu lệ phí tuyển sinh theo các quy đŢnh hiện hành, các sở giáo dục mầm non giáo dục phć thông được thu tiŇn tham gia xây důng trưęng theo QuyŐt đŢnh sč 248/TTg ngày 22/11/1973 cńa Thń tướng Chính phń, mřc thu do Hội đĺng nhân dân Uű ban nhân dân tŘnh, thành phč trůc thuộc Trung ương quy đŢnh. Ngoài những khoản thu được quy đŢnh trŞn đây, các sở giáo dục đào tąo không được thu thŞm khoản thu bľt buộc nào khácgiáo dục đào tąo. 5. Các trưęng sở giáo dục đào tąo tć chřc thu học phí. TiŇn học phí thu được phải nộp Kho bąc Nhà nước được sử dụng toàn bộ theo quy đŢnh tąi QuyŐt đŢnh sč 70/1998/QĐ-TTg cńa Thń tướng Chính phń hướng dẫn cụ thể tąi Thông tư này. TiŇn học phí không trő vào chŘ tiŞu kŐ hoąch ngân sách giáo dục đào tąo hàng năm cńa các sở giáo dục đào tąo. II. NHỮ NG Q U Y ĐỊN H CỤ T HỂ: 1. Khung học phí: Khung học phí theo QuyŐt đŢnh sč 70/1998/QĐ-TTg cńa Thń tướng Chính phń áp dụng cho chính quy tập trung các sở giáo dục đào tąo công lập quy đŢnh như sau: 1.1. Đči với các sở giáo dục: - thành phč, thŢ xã, khu công nghiệp: - + Mẫu giáo: - tő 15.000 đŐn 80.000 đĺng/th mỗi h/s - + Trung học sở: - tő 4.000 đŐn 20.000 đĺng/th mỗi h/s - + Phć thông trung học: - tő 8.000 đŐn 35.000 đĺng/th mỗi h/s - nông thôn đĺng bằng trung du: - + Mẫu giáo: - tő 7.000 đŐn 20.000 đĺng/th mỗi h/s - + Trung học sở: - tő 3.000 đŐn 10.000 đĺng/th mỗi h/s - + Phć thông trung học: - tő 6.000 đŐn 25.000 đĺng/th mỗi h/s - nông thôn miŇn núi: - + Mẫu giáo: - tő 5.000 đŐn 15.000 đĺng/th mỗi h/s - + Trung học sở: - tő 2.000 đŐn 8.000 đĺng/th mỗi h/s - + Phć thông trung học: - tő 4.000 đŐn 15.000 đĺng/th mỗi h/s - Đči với sở đào tąo: - + Dąy nghŇ: - tő 20.000 đŐn 120.000 đĺng/th mỗi h/s - + Trung học chuyŞn nghiệp: - tő 15.000 đŐn 100.000 đĺng/th mỗi h/s - + Cao đĽng: - tő 40.000 đŐn 100.000 đĺng/th mỗi h/s - + Đąi học: - tő 50.000 đŐn 180.000 đĺng/th mỗi s/v - + Đào tąo thąc sĩ: - tő 75.000 đŐn 200.000 đĺng/th mỗi h/v - + Đào tąo tiŐn sĩ: - tő 100.000 đŐn 250.000 đĺng/th mỗi h/v Khi cần thiŐt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tąo phči hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xĐt tình hình thůc tŐ, trình Thń tướng Chính phń điŇu chŘnh khung học phí. 2. Mřc thu học phí: 2.1. Hội đĺng nhân dân Uű ban nhân dân tŘnh, thành phč trůc thuộc Trung ương, căn cř vào nhu cầu phát triển giáo dục, mřc sčng cńa nhân dân đŢa phương mình khung học phí nŞu trŞn để quy đŢnh mřc thu học phí áp dụng cho các đči tượng thuộc các hình thřc giáo dục - đào tąo, kể cả nhà trẻ, các lớp bán trú, các hình thřc giáo dục thưęng xuyŞn, học nghŇ tąi các Trung tâm kỹ thuật, hướng nghiệp, dąy nghŇ các hình thřc giáo dục đào tąo khác tőng đŢa bàn, tőng vďng, trong tŘnh ... trợ công tác quản lý điều tiết chung thu c Sở phòng GD ĐT 10% II Các nghành học giáo dục phổ thông khác - Tăng cường sở vật chất phục vụ giáo dục học tập -B 35% Ti B Mức chi từ khoản thu khác. .. a- Quyết định áp dụng từ năm học 2000-2001 trở có hiệu lực từ ngày 1/9/2000 b- Các quy định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều 6: Chánh Văn phòng UBND Thành phố,Giám đốc Sở: Giáo dục Đào tạo. .. hội, Tài Vật giá, Cục Thu Hà Nội, Kho bạc Nhà nước Thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Giám đốc Sở ngành có liê Nghành học Mức thu từ năm học 2000-2001trở I Mầm non - Học sinh có cha mẹ làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 73/2000/QĐ-UB về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập Hà Nội, Quyết định 73/2000/QĐ-UB về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập Hà Nội, Quyết định 73/2000/QĐ-UB về thu, sử dụng học phí và một số khoản thu khác ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay