Công văn 3936/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 7623/BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009 Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 40/2000/QH10 và số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khoá X, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009, Thanh tra Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau: Phần I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 1. Cơ quan Thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế; đổi mới hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động thanh tra. Tiếp tục bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. 2. Tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”(Hai không), cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thanh tra, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, việc đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được học lớp Mầm non 5 tuổi trước khi vào học lớp 1. Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, xét lên lớp, tuyển sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. 3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo. Phần II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ I. CỦNG CỐ TỔ CHỨC THANH TRA CÁC CẤP 1. Thanh tra Bộ GD&ĐT - Tiếp tục tuyển dụng, bổ sung biên chế đảm bảo về phẩm chất, năng lực và nghiệp vụ thanh tra. Quan tâm công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra. - Tiếp tục xây dựng Đề án Đổi mới công tác thanh tra trong Chiến lược Phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 – 2020. - Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy định của Lãnh đạo Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ. 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TẠO Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 3936/BGDĐT-TTr V/v Hướng dẫn thực công tác tra năm học 2017 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí é; a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT ngày 20/12/2016 Bộ trưởng Bộ GDĐT việc tăng cường công tác tra giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo (Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT) văn QPPL tra, tiếp công dân, giải KNTC, PCTN đội ngũ cán quản lý, người đứng đầu sở giáo dục quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; b) Ban hành kế hoạch thực Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT (đối với sở GDĐT chưa ban hành); rà soát văn hướng dẫn công tác kiểm tra, giải KNTC, PCTN để sửa đổi, bổ sung kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp thực tiễn; c) Phối hợp hướng dẫn phòng GDĐT công tác kiểm tra, hướng dẫn sở giáo dục công tác kiểm tra nội hoạt động Ban tra nhân dân sở giáo dục theo quy định Kiện toàn tổ chức cán tra, cộng tác viên tra a) Xác định vị trí việc làm Thanh tra sở sở bố trí đội ngũ đáp ứng vị trí việc làm Thanh tra sở GDĐT phải đảm bảo vị trí việc làm tối thiểu sau: - Chánh Thanh tra; - Các Phó Chánh Thanh tra; - Công chức tra phụ trách tra giáo d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n y Phối hợp với Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh sở đào tạo, bồi dưỡng cán tra tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ tra, nâng cao tính chuyên nghiệp cho công chức, viên chức làm công tác tra b) Xây dựng mạng lưới CTVTTGD đủ tiêu chuẩn theo quy định Văn hợp số 24/VBHN-BGDĐT ngày 20 T VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí r Thực theo quy định Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 văn QPPL tra có liên quan; cần tập trung nội dung sau đây: - Chuẩn bị tra + Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu, khảo sát tình hình để ban hành định tra sát thực tế (áp dụng tra khó, phức tạp); + Tổ chức đoàn tra ban hành Quyết định tra: Đoàn tra bố trí số lượng thành viên phù hợp với nội dung thời gian tra; trưởng đoàn tra lãnh đạo Sở GDĐT lãnh đạo Thanh tra sở (trường hợp tra chuyên ngành đơn vị thuộc quyền quản lý UBND cấp huyện trưởng đoàn tra lãnh đạo phòng chuyên môn Sở GDĐT, lãnh đạo Phòng GDĐT); thành viên Đoàn tra tra viên CTVTTGD có lực, trình độ phù hợp với nội dung tra Trong tra, đoàn nhóm (trường hợp đoàn tra có nhiều nhóm) tra không qu g VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí tố cáo Tiếp công dân xử lý đơn thư theo quy định Thông tư số 06/2014/TTTTCP, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP văn QPPL có liên quan; giải KNTC theo Thông tư số 06/2013/TT-TTCP, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP văn QPPL có liên quan; thông tin phản hồi đến quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đơn theo quy định pháp luật b) Tổ chức cập nhật thông tin phản ánh sai phạm, tiêu cực công tác quản lý, công tác dạy học địa bàn phương tiện thông tin đại chúng cấp chuyển đến Tiến hành xác minh, xử lý trả lời kịp thời theo thẩm quyền theo dõi, đôn đốc việc xử lý cấp dưới, báo cáo Bộ c) Tiếp tục rà soát, phân loại vụ việc tồn đọng Có kế hoạch phương án giải dứt điểm, không để khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp, kéo dài Công tác phòng chống tham nhũng Thực Luật phòng chống tham nhũng 2013; Thông tư số 05/2011/TT-TTCP ngày 10/01/2011 Thanh tra Chính phủ Quy định phòng chống tham nhũng ngành tra Tiếp tục thực Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 Thủ tướng Chính phủ việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy sở giáo dục, đào tạo Nâng cao chất lượng việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí công dân, giải khiếu nại, giải tố cáo, phòng chống tham nhũng cho phòng GDĐT cán quản lý sở giáo dục địa bàn cấp huyện b) Với Phòng GDĐT Hướng dẫn Phòng GDĐT phối hợp với VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác tra học kỳ I trước ngày 21/01/2018; báo cáo tổng kết công tác tra năm học kết thực tiêu công tác tra năm học 2017 - 2018 trước ngày 15/6/2018 (theo mẫu báo cáo Thanh tra Bộ gửi trước tiến hành sơ kết, tổng kết ); - Báo cáo đột xuất có vấn đề phức tạp yêu cầu; - Gửi Thanh Bộ GDĐT: Kế hoạch tra năm học, hồ sơ tra, vụ việc giải khiếu nại, giải tố cáo (bao gồm: Quyết định, Kết luận văn liên quan) sau ban hành; - Nhập đầ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7623/BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2008 - 2009 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 40/2000/QH10 và số 41/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội khoá X, Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 – 2009, Thanh tra Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau: Phần I Nhiệm vụ trọng tâm 1. Cơ quan Thanh tra giáo dục các cấp tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế; đổi mới hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả các hoạt động thanh tra. Tiếp tục bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. 2. Tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”(Hai không), cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; thanh tra, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính và triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; tiếp tục thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, việc đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được học lớp Mầm non 5 tuổi trước khi vào học lớp 1. Tiếp tục chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong hoạt động dạy và học, kiên quyết ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, xét lên lớp, tuyển sinh, cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục. 3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Khiếu nại, tố cáo. Phần II Các nhiệm vụ cụ thể I. Củng cố tổ chức Thanh tra các cấp 1. Thanh tra Bộ GD&ĐT 1 - Tiếp tục tuyển dụng, bổ sung biên chế đảm bảo về phẩm chất, năng lực và nghiệp vụ thanh tra. Quan tâm công tác bồi dưỡng về lý luận chính trị và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thanh tra. - Tiếp tục xây dựng Đề án Đổi mới công tác thanh tra trong Chiến lược Phát triển Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2008 – 2020. - Thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức theo quy định của Lãnh đạo Bộ và Vụ Tổ chức cán bộ. 2. Thanh tra Sở GD&ĐT - Các sở GD&ĐT căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương phối hợp với Thanh Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2009 - 2010 Cập nhật lúc 16h31, ngày 12/08/2009 Văn bản số 6819 /BGDĐT-TTr ngày 11 tháng 8 năm 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 6819 /BGDĐT-TTr V/v: Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2009 - 2010 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày 11 tháng 8 năm 2009 Kính gửi:Các Sở Giáo dục và Đào tạo Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020; Căn cứ Luật Giáo dục 2005 và các Nghị quyết của Quốc hội khoá XII, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06- CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục; Căn cứ Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2009 – 2010,Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với các Sở GD&ĐT như sau: Phần I Nhiệm vụ trọng tâm 1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bổ sung biên chế; đổi mới hoạt động thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra giáo dục. Tiếp tục bồi dưỡng chớnh trị, chuyờn mụn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ thanh tra giáo dục cỏc cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học. 2. Tăng cường công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các trường ngoài công lập về nội dung 3 công khai (công khai về chất lượng giáo dục; công khai về đội ngũ, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; công khai về tài chính). Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động và phong trào “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp" (Hai không), “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;thanh tra, kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính, nhân sự và mua sắm, bảo quản và sử dụng thiết bị dạy học, thực hiện kiên cố hoá phòng học và xây nhà công vụ giáo viên; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý giáo dục, chăm lo và UBND HUYỆN SA PA PHÒNG GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 163/PGD&ĐT-TTr V/v thực tổng kết công tác Thanh tra, năm học 2010 - 2011 Sa Pa, ngày 06 tháng năm 2011 Kính gửi: - Các trường THCS, PTCS, PTDT Nội trú; - Các trường Tiểu học; - Các trường Mầm non. Căn Công văn số: 1106/SGD&ĐT-TTr ngày 22/9/2010 Thanh tra Sở Giáo dục & Đào tạo Lào Cai; việc hướng dẫn thực nhiệm vụ công tác tra giáo dục năm học 2010 - 2011; Thực Kế hoạch số 833/KH-PGD&ĐT, ngày 25/10/2010 Kế hoạch thực công tác tra năm học 2010-2011; Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu trường THCS, PTCS, PTDT Nội trú, Tiểu học, Mầm non toàn huyện tổ chức tổng kết công tác tra, năm học 2010 - 2011 sau: 1. Các đơn vị trường văn hướng dẫn đạo thực nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 Sở Giáo dục Đào tạo, Phòng Giáo dục Đào tạo (theo cấp học đạo), Công văn số 1340/SGD&ĐT-TTr ngày 10/12/2007 việc hướng dẫn công tác kiểm tra nội trường học Sở Giáo dục Đào tạo để tổ chức tổng kết. 2. Tổ chức tổng kết nghiêm túc, đánh giá xác nội dung công tác theo kế hoạch thực nhiệm vụ năm học nhà trường. Phân tích rõ việc làm được, việc chưa làm vấn đề vướng mắc (nguyên nhân tồn tại, hạn chế). Đề xuất giải pháp, biện pháp để tiếp tục đổi phương thức hoạt động, phát huy hiệu công tác tra, kiểm tra góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhằm thực thắng lợi nhiệm vụ công tác tra năm học tới. 3. Nội dung, bố cục Báo cáo tổng kết công tác tra, kiểm tra năm học yên cầu trường thực theo mẫu báo cáo gửi kèm Công văn (có biểu mẫu đính kèm). Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu Các trường THCS, PTCS, PTDT Nội trú; Tiểu học; Mầm non toàn huyện hướng dẫn, triển khai tổng kết đúng, đủ nội dung quy định gửi báo cáo Phòng Giáo dục Đào tạo trước ngày 25/5/2011./. Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo PGD&ĐT; - Các Tổ chuyên môn; - Lưu: VT, THCS. PHÒNG GD&ĐT SA PA TRƯỞNG PHÒNG (Đã kí) Nguyễn Hữu Đức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG………… Số: Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BC………. Sa Pa, ngày tháng năm 2011 BÁO CÁO Tổng kết công tác tra năm học 2010 - 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH. 1. Thuận lợi. 2. Khó khăn. II. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA. 1. Công tác xây dựng kế hoạch. - Công tác xây dựng kế hoạch kiểm tra nội Hiệu trưởng nhà trường theo hướng dẫn văn sô 1340/SGD&ĐT-TTr ngày 10/12/2007. - Việc công bố kế hoạch triển khai thực kế hoạch tra, kiểm tra nội trường học. - Hình thức, nội dung, thời gian kiểm tra. 2. Tổ chức kiểm tra. a. Tổ chức lực lượng kiểm tra năm học. TT Họ tên Chức vụ Trình độ đào tạo Môn Năm công tác Mã ngạch Công việc phụ trách Điện thoại cố định, di động email Hiệu trưởng Giáo viên … Ưu điểm:………. Hạn chế:……………… b. Phân cấp kiểm tra: Công tác thực kiểm tra Hiệu trưởng, việc phân cấp kiểm tra Hiệu trưởng. c. Xây dựng chế độ kiểm tra. Những quy định chế độ kiểm tra, nhiệm vụ cụ thể, thời gian, quy trình tiến hành, III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TRA. 1. Kết tra, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên. Số cán giáo viên tra, kiểm tra/tổng số cán giáo viên nhà trường, chiếm tỷ lệ… …% Đánh giá: - Về phẩm chất trị, đạo đức lối sống nhà giáo. - Kết thực công tác giao + Thực nhiệm vụ giảng dạy giáo viên: Quy chế chuyên môn, giảng dạy lớp, kiểm tra đánh giá học sinh theo chuẩn kiến thức chuẩn kĩ năng. + Thực bồi dưỡng thường xuyên, đổi phương pháp dạy học. + Thực nhiệm vụ khác giao: Công tác chủ nhiệm lớp, công tác kiêm nhiệm khác, tham gia phong trào thi đua, vận động năm học. Kết quả. Số giáo viên tra kiểm tra: … tỷ lệ, Đánh giá xếp loại theo chuẩn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao……giáo viên; hoàn thành tốt nhiệm vụ giao… giáo viên; hoàn thành nhiệm vụ giao… giáo viên; chưa hoàn thành nhiệm vụ giao… giáo viên - Đánh giá chung công tác tra, kiểm tra giáo viên. Ưu điểm:………… Hạn chế:…………… 3. Kết tra chuyên đề chuyên môn. 3.1. Thanh tra việc sử dụng thiết bị dạy học (TBDH). - Việc sử dụng TBDH:………………… - Thực quy định sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học ( TBDH):…… Tổng số giáo viên Số GV TTra Tỷ lệ % Ưu điểm:……… Hạn chế:…………. 3.2. Thanh tra việc tổ chức chuyên đề chuyên ... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Báo cáo định kỳ: Báo cáo sơ kết công tác tra học kỳ I trước ngày 21/01/2018; báo cáo tổng kết công tác tra năm học kết thực tiêu công tác tra năm học 2017... hợp thực tiễn; c) Phối hợp hướng dẫn phòng GDĐT công tác kiểm tra, hướng dẫn sở giáo dục công tác kiểm tra nội hoạt động Ban tra nhân dân sở giáo dục theo quy định Kiện toàn tổ chức cán tra, ... Phó Chánh Thanh tra; - Công chức tra phụ trách tra giáo d VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí n y Phối hợp với Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh sở đào tạo, bồi dưỡng cán tra tổ chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 3936/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018, Công văn 3936/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018, Công văn 3936/BGDĐT-TTr về hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2017-2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay