Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 17:01

1 bộ giáo dục và đào tạo trờng đại học vinh NGUYN MINH SN MT S GII PHP QUN Lí CễNG TC BI DNG GIO VIấN CC TRNG TRUNG HC C S HUYN NGHI LC, TNH NGH AN CHUYÊN NGàNH QUảN Lý GIáO DụC Mã Số 60.14.05 LUậN VĂN THạC Sỹ KHOA HọC GIáO DụC NGƯời hớng dẫn khoa học: TS. PHAN QUC LM NGH AN- NM 2012 2 LỜI CẢM ƠN  !!"!#$"%&'()*$"%+,'-.!/.!0 +,1"234)156738(! +.(%93:;"!<=4>!=?%@ A.BCD0"!3E.!1F 6$!"!4GDHI.4J()KJ3?:.! 6:H.()*'L/#4GDHMG4NO/ "P6B430H6:=C46738(!+.(% 93:;696Q@ $R4'#@SATD)* )15=!%09)15738!64: ;6U4<96Q@ V!<=4*63"6:;?"96Q T43=?(.=W?@ C!+,'-.!/ .!6."B43;7386M15:>9 6Q!46.31F?4+?33-!2)X.!1F (!!"4@  3 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT $/#G $H4G $LAELG $"%ATLGH $L#S $"%#)3" '&YL  &0H ADEV A,.!1F ADG' A,()* #E #..!=! 'L/# '(%K IVEIB1)8.!6: 4 MỤC LỤC MỞ ĐẦU@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z Z@D,1!%<@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Z [@\FC:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ ]@ .>6T)X:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ ^@E=!%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@[ _@G46F:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] `@S"6:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] a@S)3.3:;@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@] b@/2(796Q@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^ Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ ÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở CÁC TRUNG HỌC @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_ Z@Z@Dcd:;62<@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@_ Z@[@/.=.4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b Z@[@Z@E.!6:6.!6:(%Ke@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@b Z@[@[@IB1)8.B1)8.!6:eee@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Zf Z@[@]@A,6+,.B1)8.!6:eeeeeeeeeZ[ Z@[@^@E3.363.3+,.B1)8.!6:@@@@@@@@@@@@@@@@Z_ Z@]@\HT62<,9B1)8.!6:6+,.B1)8 .!6:'L/#@@@ Giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè? Tôi muốn hỏi việc giáo viên nghỉ thai sản, vợ Giáo viên cấp I, tiền lương toàn 3.456.000/tháng, dự sinh vào chừng 20/5/2017 khoảng 20/11/2017 vợ phải làm vợ bị ba tháng nghỉ hè Theo biết sau nghỉ chế độ thai sản tháng vợ có trợ cấp tiền lương tháng triệu sau tháng tiền trợ cấp Bảo hiểm khoảng 20 triệu có không Nếu vợ bị tháng nghỉ hè lại thêm tháng tiền lương nghỉ hè làm mà hưởng nguyên lương, có thiệt thòi không? Trả lời: Căn Khoản Điều Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT quy định: “Thời gian nghỉ năm giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ ngày nghỉ khác, cụ thể sau: a) Thời gian nghỉgiáo viên thay cho nghỉ phép năm 02 tháng, hưởng nguyên lương phụ cấp (nếu có); b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo; c) Các ngày nghỉ khác theo quy định Bộ Luật lao động Căn kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ năm cho giáo viên cách hợp lý theo quy định.” Theo quy định tháng nghỉgiáo viên tính thời gian nghỉ năm Thời gian giáo viên làm hưởng nguyên lương Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn nghỉ thai sản trùng với tháng nghỉ hè, đó, vợ bạn đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước nghỉ thai sản lùi thời gian nghỉ phép sau nghỉ thai sản Căn quy định điểm c khoản Điều Thông tư số 141/2011/TT ngày 20/10/2011 Bộ Tài Chính, trường hợp vợ bạn có đơn xin nghỉ phép trước sau nghỉ thai sản, yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí thời gian cho vợ bạn nghỉ phép không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, khả nguồn kinh phí, tổng số ngày chưa nghỉ phép năm vợ bạn, Hiệu trưởng định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho vợ bạn Mức chi hỗ trợ quy định quy chế chi tiêu nội nhà trường, tối đa không mức tiền lương làm thêm vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hành Thời gian chi trả thực lần năm toán vào niên độ ngân sách hàng năm Như vậy, trường hợp có hai phương án giải sau: Phương án 1: đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước nghỉ chế độ thai sản lùi thời gian nghỉ sau nghỉ thai sản Phương án 2: nhà trường không xếp cho bạn nghỉ phép định hỗ trợ tiền bồi thường cho vợ bạn Trên giải đáp vấn đề giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè Trả chuyên gia, cộng tác viên về cơ quan cũ sau khi hết thời gian làm việc ở nước ngoài đối với cán bộ, giáo viên công tác tại các cơ quan, các trường trực thuộc Bộ. Thông tin Lĩnh vực thống kê:Giáo dục và Đào tạoCơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Giáo dục và Đào tạo Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Đào tạo với nước ngoài Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đào tạo với nước ngoài Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cảTTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Quyết định hành chính Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 -Trung tâm Hợp tác chuyên gia và Kỹ thuật với nước ngoài (TTHTCG&KTVNN) tiếp nhận hồ sơ về nước của đương sự. 2. Bước 2 -Sau khi đương sự hoàn tất việc nộp nghĩa vụ theo quy định của Nhà nước, TTHTCG&KTVNN làm công văn trình Lãnh đạo Cục xem xét, ký văn bản gửi Vụ Tổ chức Cán bộ đề nghị Vụ TCCB làm Quyết định trả đương sự về cơ quan cũ (kèm theo hồ sơ). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. -Bản báo cáo nhiệm kỳ công tác (có xác nhận của Đại Sứ quán hoặc cơ quan đại diện của VN ở nước ngoài). 2. Bản xác nhận nộp nghĩa vụ. 3. Quyết định cử đi hoặc Quyết định gia hạn lần cuối. Số bộ hồ sơ: 07 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, TP. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bảo hiểm xã hội huyện. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bảo hiểm xã hội huyện. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH cấp huyện. Thời hạn giải quyết: Cơ quan BHXH thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Hóa đơn thanh toán Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: BHXH cấp huyện: Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ để giải quyết chế độ. 2. Bước 2: Người lao động nộp Sổ BHXH; Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con và Đơn đề nghị giải quyết chế độ (nhận nuôi con nuôi có thêm hồ sơ nhận nuôi con nuôi) cho BHXH cấp huyện nơi cư trú. Tên bước Mô tả bước 3. Bước 3: BHXH cấp huyện: Tiếp nhận hồ sơ do người lao động chuyển đến, thực hiện giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Sổ BHXH (bản chính); 2. Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con (bản sao); 3. Đơn đề nghị giải quyết chế độ thai sản; 4. Trường hợp nhận nuôi con nuôi thì có thêm hồ sơ nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật (bản sao); Số bộ hồ sơ: Mỗi loại hồ sơ trên 01 bản. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Chưa ban hành mẫu Đơn Quyết định số 815/QĐ-BHXH ng Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi; Luật Bảo hiểm xã hội 2. Lao động nữ sinh con, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, đã có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Luật Bảo hiểm xã hội Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện Cơ quan có thẩm quyền quyết định: BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở BHXH tỉnh. Thời hạn giải quyết: Người sử dụng lao động thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày quyết định, cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Danh sách người lao động hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được duyệt. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1: BHXH tỉnh, TP (theo phân cấp thu BHXH để thực hiện); BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP: - Cung cấp biểu mẫu cho người sử dụng lao động; - Cung cấp phần mềm giải quyết chế độ; - Hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ, sử dụng phần mềm giải quyết chế độ và thực hiện giải quyết chế độ. 2. Bước 2: Người sử dụng lao động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định số người lao động và số ngày nghỉ dưỡng sức PHSK sau thai sản theo quy định; thực hiện chi trả trợ cấp dưỡng Tên bước Mô tả bước sức PHSK cho người lao động; hàng quý hoặc tháng lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức PHSK sau thai sản (mẫu số C69a – HD) nộp cho phòng “Một cửa” của Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP (BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP có quy định riêng) để quyết toán. 3. Bước 3: BHXH tỉnh, TP; BHXH Bộ QP, Bộ CA, Ban CYCP: Tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến, thực hiện quyết toán và trả kết quả quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để lưu trữ. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản do người sử dụng lao động lập (mẫu số C69a – HD, bản chính); Số bộ hồ sơ: Lập 03 bản. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số C69a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khoẻ sau thai sản QUYẾT ĐỊNH Số 51/2007/QĐ-BTC Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc. Luật Bảo hiểm xã hội 2. Lao động nữ sau khi sảy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu và sau thời gian hưởng chế độ sinh con mà sức khoẻ còn yếu. Luật Bảo hiểm xã hội 1 | Báo quản trị | Thảo luận #2014 28/07/2008 Đánh giá(0) Chế độ thai sản đối với Giáo viên đang trong thời gian tập sự? Kính nhờ LS giải đáp giúp: Trường tôi có 1 Giáo viên đang trong thời gian tập sự thì phải nghỉ sinh. Theo quy định của luật BHXH thì không được tính trợ cấp thai sản (vì chưa có đủ thời gian đóng BHXH theo quy định). Vậy, chế độ của giáo viên này bao gồm tiền lương và các khoản phụ cấp ưu đãi phải giải quyết như thế nào? trường tôi có đóng BHXH, BHYT cho cô trong thời gian nghỉ sinh không? Cô có đủ điều kiện để bổ nhiệm vào ngạch theo quy định không? (chỉ vì cô phải nghỉ sinh chứ không vi phạm kỷ luật của nhà trường) Xin cảm ơn LS. 2 DANGTHANHLIEM Vietnam > Hồ Chí Minh Tham gia:12/07/2008 Tổng số bài viết (294) Số điểm: 1515 nghỉ hộ sản Chào bạn; + Công chức dự bị có các quyền lợi sau đây: 1. Được hưởng các quyền lợi như cán bộ, công chức quy định tại khoản 1, 2, 3, 5, 6 Điều 9 và các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; 2. Được hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội, ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản và chế độ tử tuất theo quy định tại các điều 107, 142, 143 và 144 của Bộ luật Lao động. Trờng hợp công chức dự bị bị tai nạn lao động, được hưởng chính sách quy định tại khoản 2 Điều 146 của Bộ luật Lao động; 3. Được hưởng lương và các chế độ phụ cấp (nếu có) như đối với công chức trong thời gian tập sự. Ngoài ra công chức dự bị còn được hưởng các quyền lợi khác như cán bộ, công chức nơi công chức dự bị công tác. (Theo điều 21 Nghị định 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị). + Đối tượng không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi trong các thời gian sau (kể cả những người trong thời gian thử việc, hợp đồng): - Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên; - Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của Điều lệ bảo hiểm xã hội hiện hành; (Thông tư Liên tịch số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập). Như vậy, các giáo viên trong thời gian thử việc khi nghỉ thai sản vẫn được hưởng chế độ lương và phụ cấp ưu đãi như những cán bộ, công chức khác (đương nhiên tính theo mức lương thử việc). Trong thời gian này, cơ quan vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội cho giáo viên. Khi hết thời gian thử việc, người thử việc phải làm bản báo cáo kết quả thử việc; người hướng dẫn thử việc phải có bản nhận xét, đánh giá kết quả đối với người thử việc và báo cáo người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức.Người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức đánh giá phẩm chất đạo đức và kết quả công việc của người thử việc. Nếu đạt yêu cầu thì đề nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức hoặc đơn vị được giao quyền 3 tuyển dụng viên chức ký tiếp hợp đồng làm việc và quyết định bổ nhiệm vào ngạch viên chức (Theo khoản 1, 2 điều 22 Nghị định 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ). Việc nghỉ hộ sản không ảnh hưởng đến việc đánh giá và bổ nhiệm vào ngạch viên chức. Một vài ý trao đổi cùng bạn. Thân. Báo quản trị • #2037 08/08/2008 Đánh giá(0) ptc_2008 Vietnam > Quảng Bình Tham gia:27/07/2008 Tổng số bài viết (42) Số điểm: 610 Re: Chế độ thai sản đối với Giáo viên đang trong ... Theo quy định tháng nghỉ hè giáo viên tính thời gian nghỉ năm Thời gian giáo viên làm hưởng nguyên lương Theo thông tin bạn cung cấp, vợ bạn nghỉ thai sản trùng với tháng nghỉ hè, đó, vợ bạn... độ thai sản lùi thời gian nghỉ sau nghỉ thai sản Phương án 2: nhà trường không xếp cho bạn nghỉ phép định hỗ trợ tiền bồi thường cho vợ bạn Trên giải đáp vấn đề giáo viên nghỉ thai sản trùng với. .. xin nghỉ phép trước sau nghỉ thai sản, yêu cầu công tác mà nhà trường không bố trí thời gian cho vợ bạn nghỉ phép không bố trí đủ số ngày nghỉ phép năm, khả nguồn kinh phí, tổng số ngày chưa nghỉ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ, Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ, Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè: Được bố trí tiếp thời gian nghỉ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay