Đề thi THPT QG Hóa LAN 5 2016 NAP

6 14 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:56

NGUYỄN ANH PHONG www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN – NĂM 2016 MÔN : HÓA HỌC Ngày thi : 01/01/2016 Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm Cho biết nguyên tử khối nguyên tố (theo đvC): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137 Họ tên thí sinh: …………………………… Câu 1: Khí Cl2 có màu A Vàng lục B Lục nhạt C Đen tím D Đỏ nâu Câu 2: Phenol không phản ứng với chất sau đây? A NaOH B Br2 C NaHCO3 D Na Câu 3: Thành phần hoá học quặng boxit A FeCO3 B Al2O3.2H2O C Fe3O4.nH2O D AlF3.3NaF Câu 4: Axit fomic có công thức là: A CH3COOH B HCHO C HCOOH D HOOC Câu 5: Kim loại sắt không tan dung dịch sau đây? A FeCl3 B H2SO4 loãng, nguội C AgNO3 D HNO3 đặc, nguội Câu 6: Ancol amin sau bậc? A (CH3)2CHOH (CH3)2CHNH2 B (C2H5)2NH C2H5CH(OH)CH3 C (C2H5)2NH C2H5CH2OH D (CH3)3COH (CH3)3CNH2 Câu 7: Ở điều kiện thường, kim loại sau không phản ứng với nước? A Li B K C Sr D Be Câu 8: Cho anđehit acrylic (CH2=CH-CHO) phản ứng hoàn toàn với H2 (dư, xúc tác Ni, to) thu A CH3CH2CH2OH B CH3CH2CHO C CH3CH2COOH D CH2=CH-COOH Câu 9: Cho 0,78 gam kim loại M hoá trị II phản ứng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 268,8 cm3 khí không màu (đktc) Kim loại M A Ca B Mg C Pb D Zn Câu 10: Cho chất HCl (X); C2H5OH (Y); CH3COOH (Z); C6H5OH (phenol) (T) Dãy gồm chất xếp theo chiều tính axit tăng dần là: A (Y), (Z), (T), (X) B (X), (Z), (T), (Y) C (Y), (T), (Z), (X) D (T), (Y), (Z), (X) Câu 11: Trong công nghiệp, amoniac điều chế từ nitơ hiđro phương pháp tổng hợp theo phương trình hoá học sau: N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) H
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT QG Hóa LAN 5 2016 NAP , Đề thi THPT QG Hóa LAN 5 2016 NAP , Đề thi THPT QG Hóa LAN 5 2016 NAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay