Đề thi THPT QG Hóa DAP AN GIAI CHI TIET LAN 8 2016 NAP

10 21 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:56

NGUYỄN ANH PHONG www.facebook.com/groups/thithuhoahocquocgia/ ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN – NĂM 2016 MÔN : HÓA HỌC Ngày thi : 16 – 4– 2016 Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm Thi thử lần tổ chức vào ngày 21/5/2016 Câu 01: Hợp chất sau dùng để bó bột, đúc tượng A CaSO4.2H2O B CaSO4.H2O C CaSO4 D CaSO4.3H2O Câu 02: Kim loại sau khử nước nhiệt độ thường: A Mg B Ca C Cr D Mg Ca Câu 03: Công thức axit fomic là: A HCOOH B CH3COOH C HCHO D CH3OH Câu 04: Chất sau tác dụng với H2 (Ni, t ) dư thu ancol đơn chức: A CH2=CHCOOH B HOC-CHO C CH2=CHCHO D C2H4 2 Câu 05: Nguyên tố X có cấu hình 1s 2s 2p 3s Phát biểu X đúng: A X phi kim B X khí C X Al D X tác dụng với H2O nhiệt độ thường Câu 06: Chất tác nhân gây mưa axit là: A CO2 B N2O C SO2 D O3 Câu 07: Chất sau chất điện ly mạnh: A K B HCl C HCOOH D NH3 Câu 08: Chất sau điều chế phản ứng trùng ngưng: A Nilon – 6,6 B PVC C Tơ Olon D Tơ visco Câu 09: Chất sau có mạch thẳng (không phân nhánh): A aminopectin B Aminozơ C Cao su lưu hóa D Nhựa rezit Câu 10: Chất sau amin bậc 1: A CH3NHCH3 B (CH3)3N C C3H7NH2 D CH3OH Câu 11: Cho 5,6 gam Fe tác dụng với dung dịch chứa HCl dư thu a mol khí H2 Giá trị a là: A 0,1 B 0,2 C 0,15 D 0,25 Câu 12: Cho 0,1 mol HCHO tác dụng hoàn toàn với AgNO3/NH3 khối lượng Ag thu là: A 43,2 gam B 21,6 gam C 32,4 gam D 86,4 gam Câu 13: Trong trình sản xuất nhôm, để điện phân nhôm oxit, phải hòa tan nhôm oxit chất sau đây? A apatit B pirit C cacnalit D criolit Câu 14: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao là? A Fe B Mo C W D Cr Câu 15: Loại thực vật sau có chứa đường sacarozơ? A Lúa, gạo B Củ sắn C Cây mía D Quả nho Câu 16: Phương pháp sau dùng để rửa lọ đựng anilin: A Rửa dung dịch NaOH, sau rửa lại nước B Rửa dung dịch thuốc tím C Rửa dung dịch NaCl, sau rửa lại nước D Rửa dung dịch HCl , sau rửa lại nước Câu 17: Khi cho dung dịch Ba(OH)2 vào ống nghiệm có chứa Ba(HCO3)2 A xuất kết tủa màu trắng B xuất kết tủa màu xanh C phản ứng hóa học xẩy D xuất bọt khí không màu bay lên Câu 18: Số công thức cấu tạo este có công thức phân tử C4H8O2 là? A B C D Câu 19: Muối sau khó bị nhiệt phân hủy? A NH4NO3 B K2CO3 C KNO3 D KHCO3 Câu 20: Có lọ, lọ đựng bột kim loại sau bị nhãn Al, Ba, Mg, Ag Chỉ dùng dung dịch H2SO4 loãng nhận biết lọ trên? A B C D Câu 21: Khi nhúng Zn vào dung dịch H2SO4(loãng), sau thời gian phản ứng, nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4 Hiện tượng quan sát là? A Không có bọt khí thoát mà có Cu bám vào Zn B Thấy bọt khí thoát chậm C Dung dịch chuyển thành màu nâu D Thấy bọt khí thoát nhanh Câu 22: Chất sau dùng để sản xuất thuốc súng không khói? A Sacarozơ B Glixerol C Xenlulozơ D Toluen Aminoaxit X có thiên nhiên có khối lượng mol phân tử 89 Tên gọi X Câu 23: A lysin B axit 3-aminopropanoic C alanin D glyxin Câu 24: Cho phản ứng sau: N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) ∆H < Để cân hóa học chuyển dịch theo chiều thuận ta phải ? A Tăng nhiệt độ, giảm áp suất B Giảm nhiệt độ, giảm áp suất C Tăng nhiệt độ, tăng áp suất D Giảm nhiệt độ, tăng áp suất Câu 25: Cho 11,5 gam axit đơn chức X tác dụng với 0,4 mol NaOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn dung dịch thu 23 gam rắn khan X là: A HCOOH B CH3COOH C CH2=CHCOOH D C2H5COOH Câu 26: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X chất rắn Y: Dung dịch X Khí Z Khí Z Dung dịch X Chất rắn Y H2O Hình vẽ minh họa cho phản ứng sau ? t0 A K2SO3 (rắn) + H2SO4 B 2KMnO4 t K2SO4 + SO2 + H2O K2MnO4 + MnO2 + O2 C NaOH + NH4Cl (rắn) t0 NH3 + NaCl + H2O D Mg + H2SO4 (loãng) t MgSO4 + H2 Câu 27: Cho chất sau: etilen, axetilen, phenol (C6H5OH), buta-1,3-đien, toluen, anilin Số chất làm màu nước brom điều kiện thường A B C D Câu 28: Cho X, Y, Z, T chất khác số chất: CH3NH2, NH3, C6H5OH (phenol), C6H5NH2 (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiiệt độ sôi ( C) 182 184 -6,7 -33,4 pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6,48 7,82 10,81 10,12 Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X NH3 Câu 29: Tiến hành thí nghiệm sau (a) Cho dung dịch NH3 vào dung dịch BaCl2 (b) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S (c) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch H3PO4 (d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (e) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HF (f) Sục khí CO2 vào dung dịch Na2SiO3 Sau kết thúc thí nghiệm, số trường hợp thu kết tủa A B C D Câu 30: Tiến hành thí nghiệm sau: (1) Sục khí etilen vào dung dịch KMnO4 loãng (2) Cho ancol etylic qua bột CuO nung nóng (3) Sục khí ozon vào dung dịch KI (4) Cho dung dịch glucozơ vào dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng (5) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (6) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2 (7) Cho FeS vào dung dịch HCl (8) Cho Si vào dung dịch NaOH đặc, nóng (9) Cho Fe2O3 vào dung dịch chứa HI Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm có xảy phản ứng oxi hóa-khử A B C D Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng ankan X là: A 16% B 25% C 20% D 24% Câu 32: Dung dịch X chứa 0,15 mol Ca2+, a mol Na+, 0,2 mol Cl- HCO3- Cho 0,15 mol Ca(OH)2 vào X thấy dung dịch X không tính cứng Giá trị a là: A 0,2 B 0,15 C 0,1 D Đáp án khác Câu 33: Cho hỗn hợp X gồm 0,3 mol C2H5OH 0,4 mol C3H7OH dẫn qua H2SO4 đặc nóng thu m gam hỗn hợp Y gồm ete anken Cho Y vào dung dịch brom dư thấy có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng Giá trị m là: A 24,3 B 47,2 C 27,9 D 45,2 Câu 34: Điện phân dung dịch X (rất loãng) chứa 0,08 mol Fe(NO3)3 0,02 mol FeCl2 với cường độ dòng điện 9,65A 1000 giây (H = 100%) Sau điện phân khuấy dung dịch thấy có khí NO (sản phẩm khử N+5) thoát Dung dịch sau có khối lượng giảm so với dung dịch đầu m gam Giá trị gần m là: A 2,22 B 2,75 C 2,18 D 2,45 Câu 35: Đốt cháy hoàn toàn 11,94 gam hỗn hợp X chứa ancol no đơn chức Y ancol không no (có liên kết đôi C = C) hai chức Z Sản phẩm cháy thu có chứa 0,57 mol H2O Mặt khác, cho Na dư vào hỗn hợp X thấy có 0,135 mol khí H2 thoát Phần trăm khối lượng Y X là: A 12,45% B 11,56% C 32,16% D 18,28% Câu 36: Nhỏ từ từ dung dịch chứa 0,03 mol K2CO3 0,06 mol KHCO3 vào dung dịch chứa 0,08 mol HCl Sau phản ứng hoàn toàn thấy thoát x mol khí CO2 Giá trị x là: A 0,05 B 0,04 C 0,06 D 0,035 Câu 37: Cho K (dư) vào dung dịch chứa 0,2 mol axit CH3CH2COOH Sau phản ứng xảy hoàn toàn cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn Giá trị m : A 22,4 B 21,8 C 22,2 D 28,4 Câu 38: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,05 mol Ba(OH)2, thu m gam kết tủa Giá trị m A 14,775 B 9,85 C 29,55 D 19,70 Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X chứa amin no, bậc cần V lít O2 (đktc) Biết sản phẩm cháy có 12,32 gam CO2 0,13 mol N2 Giá trị V là: A 12,656 B 14,224 C 11,984 D 12,208 Câu 40: Nung hỗn hợp gồm 0,15 mol Al 0,06 mol Fe3O4 thời gian, thu hỗn hợp rắn X Hòa tan hoàn toàn X dung dịch H2SO4 dư thu 0,195 mol khí H2 m gam muối Giá trị m là: A 544,12 B 52,58 C 41,97 D.55,89 Câu 41: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm Mg Fe vào 150ml dung dịch Cu(NO3)2 2M AgNO3 1M đến kết thúc phản ứng dung dịch Y 42,12 gam chất rắn Z Cho dung dịch Y phản ứng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung không khí đến khối lượng không đổi 18 gam chất rắn Phần trăm khối lượng Mg có X là: A 42,16% B 26,18% C 33,11% D 39,74% Câu 42: 1M Cho X tác dụng với AgNO3 dư lượng kết tủa thu là: A 5,40 B 4,32 C 6,48 D 3,24 Câu 43: Đốt cháy hoàn toàn m gam P cho toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,15 mol KOH Sau phản ứng hoàn toàn cô cạn dung dịch thu m + 9,72 gam chất rắn khan Giá trị m là: A 1,86 B 1,55 C 2,17 D 2,48 Câu 44: X hỗn hợp chứa hai hợp chất hữu (phân tử chứa C, H, O) no, hở, có loại nhóm chức, không tác dụng với H2 (Ni, t0) Đốt cháy hoàn toàn a mol X với tỷ lệ cần 2a mol khí O2 Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,14 mol X khí O2 sản phẩm thu gồm CO2 H2O có tổng khối lượng m gam hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) thấy có kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch giảm 15,12 gam Giá trị m gần với: A 24,6 B 20,8 C 32,6 D 42,2 Câu 45: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol ancol đơn chức X 0,95 mol O2 (dư), thu tổng số mol khí 1,35 mol Phát biểu sau đúng: A Khối lượng ancol X đem đốt cháy 11,6 gam B Ancol X no C Ancol X không no D Số nguyên tử hidro X nguyên tử Câu 46: X, Y, Z ba peptit mạch hở MX < MY < MZ Đốt cháy a mol X a mol Y hay a mol Z thấy số mol CO2 lớn số mol H2O 1,5a mol Thủy phân hoàn toàn 56,22 gam hỗn hợp E chứa x mol X, y mol Y y mol Z KOH thu 103,38 gam hỗn hợp muối Gly Ala Biết 4x – 9y = 0,38 Số nguyên tử H có Z là: A 31 B 23 C 29 D 27 Câu 47: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K, Ba, Al vào nước dung dịch X 8,512 lít H2 (đktc) Cho X phản ứng với 200 ml dung dịch H2SO4 1,25M HCl 1M thu 24,86 gam kết tủa dung dịch Y chứa muối clorua sunfat trung hòa Cô cạn Y 30,08 gam chất rắn khan Phần trăm khối lượng Ba có hỗn hợp ban đầu là: A 44,16% B 60,04% C 35,25% D 48,15% Câu 48: Cho 26,96 gam hỗn hợp Cu(NO3)2, Fe3O4, FeCl2 vào 680 ml dung dịch HCl 1M dung dịch X 0,04 mol NO Cho AgNO3 vừa đủ vào X 120,54 gam kết tủa không thấy khí thoát Mặt khác, cho m gam Fe vào X thu 1,12 lít khí Y Giá trị m là: A 11,2 B 11,76 C 12,32 D 9,52 Câu 49: A, B, C ba ancol no, đơn chức, bậc 1, mạch hở ( MA < MB < MC), D axit cacboxylic không no (có liên kết C = C), ba chức, mạch hở, E este mạch hở tạo A, B, C D Đốt cháy hoàn toàn 26,86 gam hỗn hợp T gồm A, B, C, D, E 1,425 mol khí oxi vừa đủ thu hỗn hợp CO2 nước số mol CO2 số mol H2O 0,03 mol Lấy 26,86 gam T cho tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu hỗn hợp ancol Cho toàn lượng ancol tác dụng với K dư thấy có 0,18 mol khí H2 bay Mặt khác, oxi hóa hoàn toàn lượng ancol CuO (chỉ tạo thành andehit) đem lượng andehit phản ứng hoàn toàn với AgNO3/NH3 dư thu 129,6 gam Ag Biết D cacbon có nhiều nhóm –COOH đính vào Phần trăm khối lượng D có hỗn hợp ban đầu : A 23,32% B 26,53% C 18,15% D 22,56% Câu 50: Cho 33,4 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, MgO, Fe(NO3)2 FeCO3 vào dung dịch chứa 1,29 mol HCl 0,166 HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y chứa muối 0,163 mol hỗn hợp khí Z gồm N2O, N2 0,1 mol CO2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y thu 191,595 gam kết tủa Nếu tác dụng tối đa với chất tan có dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,39 mol KOH Biết tổng số mol nguyên tử oxi có X 0,68 mol Số mol N2 có Z bao nhiêu: A 0,028 B 0,031 C 0,033 D 0,035 HẾT ĐÁP ÁN – LẦN – 2016 01.B 11.A 21.D 31.A 41.D 02.D 12.A 22.C 32.D 42.C 03.A 13.D 23.C 33.C 43.A 04.C 14.C 24.D 34.A 44.B 05.D 15.C 25.A 35.B 45.D 06.C 16.D 26.D 36.C 46.D 07.B 17.A 27.C 37.D 47.B 08.A 18.C 28.B 38.B 48.B 09.B 19.B 29.B 39.C 49.D 10.C 20.A 30.A 40.D 50.C Thi thử lần tổ chức vào ngày 21/5/2016 GIẢI CHI TIẾT LẦN – 2016 Câu 25: Chọn đáp án A Định hướng tư giải BTKL 11,5 0, 4.40 23 18n H2O n H2O 0, 25 11,5 46 HCOOH 0, 25 Câu 29: Chọn đáp án B Các thí nghiệm có kết tủa (b), (d), (f) Câu 30: Chọn đáp án A Ngoại trừ thí nghiệm (7) lại có phản ứng oxi hóa khử Câu 31: Chọn đáp án A Định hướng tư giải n ankan 0, 0,35 0, 05 CH : 0, 05 Ta có: %CH 0,35 C 1, 75 C2 H : 0,15 0, MX Câu 32: Chọn đáp án D Định hướng tư giải X hết tính cứng → không Ca2+ n HCO 0,3 a 0, n anken H2 O 0,4 n ete H2 O 0,3 0,4 0,4 0,15 16% Câu 33: Chọn đáp án C Định hướng tư giải Ta có: n Br BTKL 0,4 n anken 0,4 0,3.46 0,4.60 m 0,55.18 Câu 34: Chọn đáp án A Định hướng tư giải It 9, 65.1000 Ta có: n e F 96500 Fe 1e Fe m 27,9(gam) 0,1(mol) Bài toán cần ý di chuyển H+ Cl 0, 08 2H 1e Cl 0, 04 2e H 2H 2O 4e 4H 0, 02 0, 06 Vậy dung dịch sau điện phân chứa n H m O2 NO : 0, 01 O2 : 0, 015 Cl2 : 0, 02 m 0,04 n NO 0,01 2, 22(gam) H : 0, 01 Câu 35: Chọn đáp án B Định hướng tư giải Cn H 2n 2O : y NAP y 2z 0,135.2 y 0, 03 Ta có: Cm H 2mO2 : z 0,57.14 4y 32z 11,94 z 0,12 Nhận xét: Z phải có nguyên tử C hay nguyên tử H Nếu Z có 10H số mol H2O vô lý Z : CH CH CH(OH) CH OH : 0,12 %Y 11,56% Y : C2 H6O : 0, 03 Câu 36: Chọn đáp án C Định hướng tư giải Chú ý: Với kiểu nhỏ CO2 thoát CO32- HCO3- sinh Lượng khí sinh tương ứng theo tỷ lệ mol CO32 : 0, 03 CO2 : a HCl Ta có: 2a 2a 0, 08 a 0, 02 CO2 : 2a HCO3 : 0, 06 x 3a 0, 06(mol) Câu 37: Chọn đáp án D Chú ý: Vì K dư nên chất rắn muối CH3CH2COOK có KOH K dư m 0, 2(29 44 39) Do đó: Câu 38: Chọn đáp án B Định hướng tư giải n CO2 0,15 Ta có: n OH 0, 25 n Ba 0, 05 22, 4(gam) CO32 : 0,1 m Ba : 0, 05 0, 05.197 9,85(gam) Câu 39: Chọn đáp án C Định hướng tư giải Cn H 2n : 0,1 Cn H 2n : 0,1 Dồn X BTNT.N NH : 0, 26 CO : 0, 28 NH : 0, 26 H O : 0,51 H : 0,1 0, 28.2 0,51 0,535 V 11,984 Câu 40: Chọn đáp án D Định hướng tư giải n H2 0,195 n H2SO4 0,195 0, 24 0, 435(mol) Ta có: n O 0, 24 BTNT.O BTKL n O2 m 0,15.27 0, 06.3.56 0, 435.96 55,89(gam) Câu 41: Chọn đáp án D Định hướng tư giải Ag : 0,15 Nhận thấy : 42,12 Cu : 0,3 Fe : 0,12 18 X MgO : a Fe2O3 : 0,5b Mg : 0,3 Fe : 0,195 Mg : a Y Fe2 : b NO3 : 0, 75 a 40a 80b 18 %Mg a b 0,375 0,3.24 18,12 0,3 b 0, 075 39,74% Câu 42: Chọn đáp án C Định hướng tư giải Cho HCl vào X có khí NO nên HNO3 thiếu Ta có: n NO 0,05 BTE X n Trong NO 0,05.3 0,15 Na : 0, 25 Lại có n NaOH 0, 25 BTDT BTE nFe2 BTNT.N Cl : 0,12 0, 02 NO3 : 0,13 BTE 0,02.3 0,06 n NO mAg 0,06.108 6, 48(gam) Câu 43: Chọn đáp án A Định hướng tư giải BTNT.P Ta dùng kỹ thuật điền số điện tích : m 9, 72 PO34 : m 31 K : 0,15 BTDT H : 3m 0,15 31 m 3m 0,15.39 0,15 m 1,86 31 31 Câu 44: Chọn đáp án B Định hướng tư giải Từ kiện toán biện luận X chứa CH3COOH HOOC – CH2 – COOH C2 H O : a CO2 : 2a 3b Ta có: n X 0,14 C3H 4O4 : b H 2O : 0, 28(mol) BTKL m 9, 72 95 a b 0,14 a 56(2a 3b) 0, 28.18 15,12 b 0, 08 Câu 45: Chọn đáp án D Định hướng tư giải CO2 : 0, 2n o Cn H 2n 2k O t H 2O: 0,2(n k) 0, 06 n Opu2 m 20,88 CO2 : 0,36 H 2O : 0, 28 0, 4n 0, 2n 0, 2k 0,3n 0,1k CO : 0, 2n 1,35 H 2O: 0,2(n k) 0, 4n 0, 0, 2k 0,95 0,3n 0,1k 1,35 O : 0,95 0,3n 0,1k 0,1n 0,1k 0, Câu 46: Chọn đáp án D Định hướng tư giải Ta có: C n H 2n NO : ka H2O : a Với toán này: 1,5a a( Vậy đáp án D chắn n k n CO2 n H2O k 1) a( k 1) (với k số mắt xích) k Ta dồn E về: 56, 22 C n H 2n NO : 5x 10y H O : x 2y 32 15 x 0,14 y 0,02 n BTKL 103,38 56, 22 56.5 x 2y 18(x y) x 2y 0,18(mol) a b 0,9 Gly : a Gọi Ala : b a 0,78 b 0,12 32 2a 3b 0,9 15 Y : Gly3 Ala : 0,02 Z : GlyAla : 0,02 X : Gly5 : 0,14 Y : Gly Ala : 0,02 Z : Ala : 0,02 Câu 47: Chọn đáp án B Định hướng tư giải n H2SO4 Ta có: n HCl n H2 BTDT a 24,86 30,08 54,94 0, n ne 0,76 SO : 0, 25 Cl : 0, 0,38 ne BTKL 0,06 24,86 m 0, 25 0, 76 OH : a m 22,82 Al(OH)3 : 0, 02 %Ba BaSO4 : 0,1 0,1.137 22,82 60, 04% Câu 48: Chọn đáp án B Định hướng tư giải Cho Fe vào X có khí →X chứa H+ dư muối sắt X Fe3+ n 0,84 HCl : 0, 68 FeCl2 : 0, 08 BTNT.Clo Ta có: n NO 0, 04 BTE n Fe2 FeCl2 : 0, 08 0,12 Fe3O4 : 0, 04 NO3 : 0, 04 Cl : 0,84 Cu(NO3 ) : 0, 04 BTKL X Fe3 : 0, 26,96 Fe3O4 : 0, 04 Cu : 0, 04 FeCl2 : 0, 08 BTDT Y BTNT.Fe NO : 0, 04 Cl : 0,84 BTNT.H H : 0, 01 BTDT T H : 0, 0, 04.4 0, 01.2 0, 02 Fe2 : 0, 41 m 56(0, 41 0, 2) 11, 76 Câu 49: Chọn đáp án D Định hướng tư giải CO2 : a(mol) Ta có H 2O : a 0, 03(mol) BTNT.O H : 0, X n Trong O Cn H 2n 2O : x Cm H 2m 6O6 : y BTKL 26,86 1, 425.32 1,16.2 1,19 1, 425.2 44a 18(a 0, 03) 0, 66(mol) a 6y 0, 66 NAP a 1,16(mol) 1,16.0,3 18x 90y 26,86 x 0, 24 y 0,07 Và n H2 0,36 0, 24 0, 03 n este 0,18 n axit Lại có n H2 0,18 n Ag 1, n CH3OH T nB n ancol n CHO 0, 04 CH3OH : 0, 24 0,36 RCH OH : 0,12 0, 0, 04 C n axit 0, 03 n este 0, 04 BTNT.C 4CB,C 3CD 4CE 0, 0, 04CB,C 0, 03CD 0, 04CE 1,16 96 (D có nguyên tử C) Nhận thấy 4.3 3.8 4.15 96 D : C 8H 10O 6: 0,03(mol) %C8H10O6 0,03.202 26,86 22,56% Câu 50: Chọn đáp án C Định hướng tư giải Ta có: 191,595 AgCl :1,29 BTKL BTE Ag : 0,06 Fe : 0,06 X n Trong O 0, 68 K :1,39 Dung dịch cuối chứa: Cl :1, 29 BTDT Gọi n NH a NO3 : 0,1 NH : a Fe : 0,06 Dung dịch Y chứa Fe3 : b BTDT Mg : c a 3b 2c 1, 27 Cl :1, 29 NO3 : 0,1 FeCO3 : 0,1 Fe(NO3 )2 : 0, 06 b 0,1 b 0, 04 33, MgO : 0, 68 0,3 6(b 0, 04) 0, 62 6b Mg : c b 0, 62 BTKL 180(b 0, 04) 40(0, 62 b) 24(c b 0, 62) 0,1.116 33, BTNT.N 2(b 0, 04) 0,166 0,1 a 0, 063.2 a 3b 2c 1,27 a 2b 0,14 84b 24c 19,08 Gọi N2 : x N 2O : 0, 063 x x a 0,04 b 0,09 c 0,48 BTE n Mg 0,4 10x 8(0, 063 x) 0, 04.8 0, 4.2 0, 09 Mg Fe3 0, 033 10 ... (anilin) tính chất ghi bảng sau: Chất X Y Z T o Nhiiệt độ sôi ( C) 182 184 -6 ,7 -3 3,4 pH (dung dịch nồng độ 0,001M) 6, 48 7 ,82 10 ,81 10,12 Nhận xét sau đúng? A Y C6H5OH B Z CH3NH2 C T C6H5NH2 D X... hỗn hợp X gồm ankan anken, thu 0,35 mol CO2 0,4 mol H2O Phần trăm khối lượng ankan X là: A 16% B 25% C 20% D 24% Câu 32: Dung dịch X chứa 0,15 mol Ca2+, a mol Na+, 0,2 mol Cl- HCO 3- Cho 0,15 mol... HCl n H2 BTDT a 24 ,86 30, 08 54,94 0, n ne 0,76 SO : 0, 25 Cl : 0, 0, 38 ne BTKL 0,06 24 ,86 m 0, 25 0, 76 OH : a m 22 ,82 Al(OH)3 : 0, 02 %Ba BaSO4 : 0,1 0,1.137 22 ,82 60, 04% Câu 48: Chọn đáp án B
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi THPT QG Hóa DAP AN GIAI CHI TIET LAN 8 2016 NAP , Đề thi THPT QG Hóa DAP AN GIAI CHI TIET LAN 8 2016 NAP , Đề thi THPT QG Hóa DAP AN GIAI CHI TIET LAN 8 2016 NAP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay