Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường QN

12 20 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:37

10 thi th THPT quc gia cỏc S GD&T Ngc Huyn LB S THI TH THPT QUC GIA NM 2017 S GD&T QUNG NINH Mụn: Toỏn Thi gian lm bi: 90 phỳt Cõu 1: ng thng no di õy l tim cn C xC ngang ca th hm s y x3 A y B x C x D y D Hm s khụng cú im cc i Cõu 2: Bit rng th hm s y x 3x v ng thng y ct ti hai im phõn bit A x1 ; y1 , B x2 ; y2 Tớnh x1 x2 B x1 x2 C x1 x2 18 D x1 x2 cú cc tr? A y x 3x x B y x x x4 C y x x D y x Cõu 4: Tỡm cỏc khong ng bin hm s A ; B 1; C 1; D ;1 v 3; Cõu 5: Cho hm s y f ( x) xỏc nh trờn \1;1 , liờn tc trờn mi khong xỏc nh v cú bng bin thiờn nh sau: y' y + + + + -1 -2 Tỡm hp tt c cỏc giỏ tr ca thm s m cho phng trỡnh f x m cú ba nghim thc phõn bit A 2; C ; nh bi cụng thc G x 0,024x2 30 x , ú x l liu lng thuc tiờm cho bnh nhõn cao huyt ỏp ( x c A 20 mg B 0,5 mg C 2,8 mg D 15 mg kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy, khụng xỏc nhõn cao huyt ỏp huyt ỏp gim nhiu nht Cõu 3: Hm s no bm hm s c lit x c tớnh bng mg) Tỡm lng thuc tiờm cho bnh A x1 x2 y x x 3x Cõu 7: gim huyt ỏp ca mt bnh nhõn Cõu 8: Tỡm tt c cỏc ng tim cn ng ca x 3x 20 x 5x 14 th hm s y A x v x B x C x v x D x Cõu 9: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m phng trỡnh m tan x m tan x cú ớt nht mt nghim thc A m B m C m D m Cõu 10: Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m im cc tr nm v hai phớa khỏc i xng vi trc tung? m B m C m D m Cõu 11: ng cong hỡnh bờn l th ca 1 A m 3 mt hm s bn hm s c lit kờ bn phng ỏn A, B, C, D di õy Hi hm s ú l hm s no? y B 2; D 2; Cõu 6: Tỡm im cc i xC (nu cú) ca hm s th hm s y x x m2 x cú hai -2 O x y x3 6x A M 0; 2; -3 B xC 33|LOVEBOOK.VN Ngc Huyn LB The best or nothing A y x x B y x x C y x 3x D y x 3x Bc 1: iu kin x Bc 2: Vỡ Cõu 12: Tỡm xỏc nh D ca hm s y 3x x S ; 1 ; D D 3 Cõu 13: Tớnh o hm ca hm s y log x ln B y x ln ln A y x ln 1 D y x ln ln x ln ln Cõu 14: Cho hm s f x 2x 5x Hi khng nh A f x x x log x x log log 2 C f x x.log x log A Sai bc B Sai bc C Sai bc D ỳng Cõu 18: Cho hm s y x2 x Trong cỏc khng nh di õy, khng nh no ỳng? A Hm s luụn ng bin trờn B Hm s luụn nghch bin trờn khong ;1 C Hm s luụn ng bin trờn trờn ;1 D Hm s luụn nghch bin trờn Cõu 19: Vi nhng giỏ tr no ca x thỡ th no di õy l khng nh sai? B f x x Vy nghim ca bt phng trỡnh ó cho l ; C D ; nờn Bc 3: T ú suy 5x x B D C y \ A D D f x x.ln x ln hm s y x nm phớa trờn ng thng y 27 A x B x C x D x Cõu 20: Mt loi cõy xanh quỏ trỡnh quang hp s nhn mt lng nh Carbon 14 (mt n v ca Carbon) Khi cõy ú cht i thỡ hin tng quang hp cng s ngng v nú s khụng nhn Cõu 15: Tỡm nghim nguyờn nh nht ca bt Carbon 14 na Lng Carbon 14 ca nú s phõn phng trỡnh log x log x hy chm chp v chuyn húa thnh Nit 14 Gi A x B x C x D x P t l s phn trm Carbon 14 cũn li mt b phn ca cõy sinh trng t nm trc õy thỡ P t c cho bi cụng thc: t P t 100 0,5 5350 % Cõu 16: Cho a log m vi m ng thc no di õy ỳng? 3a A log m 8m B log m 8m a a a 3a C log m 8m D logm 8m a a a Cõu 17: Mt hc sinh gii bt phng trỡnh: LOVEBOOK.VN|34 x Phõn tớch mt mu g t cụng trỡnh kin trỳc g, ngi ta thy lng Carbon 14 cũn li g l 65,21% Hóy xỏc nh s tui ca cụng trỡnh kin trỳc ú A 3574 (nm) B 3754 (nm) C 3475 (nm) D 3547 (nm) 10 thi th THPT quc gia cỏc S GD&T Cõu 21: Cho hm s f x Ngc Huyn LB 4x Tớnh tng 4x 2013 2014 S f f f f f 2015 2015 2015 2015 2015 A 2014 B 2015 C 1008 D 1007 Cõu 22: Tỡm nguyờn hm ca hm s f x sin 2x A 0;10 tha món: 10 C P D P B F ln D F ln Cõu 25: Tớnh tớch phõn I x cos xdx B I C I D I Cõu 26: Gi s: x x dx a ln b ln 3; a, b 4x B P C P D P Cõu 27: Kớ hiu H l hỡnh phng gii hn bi ng cong y tan x , trc honh v hai ng thng x 0, x Tớnh th tớch V ca trũn xoay thu c quay hỡnh H xung quanh trc Ox Tớnh mụun ca s phc z1 z2 17 15 B C D biu thc A z1 z2 A 15 B 20 C 19 D 17 Cõu 31: Tỡm im biu din s phc z tho i z i z i A 1; B 1; C 1;1 Cõu 32: Cho s phc z5 z6 z7 z8 A B D 1;1 i z i C 4i 2017 Tớnh D z 4i z 2i Tỡm s phc z cú mụun nh nht Tớnh P a.b A P Cõu 29: Cho s phc z1 3i v z2 4i Cõu 33: Cho s phc z tho iu kin A I D 1110m sin x v F Tớnh F 3cos x A F ln C F ln C 1010m phng trỡnh z2 2z 10 Tớnh giỏ tr ca Cõu 24: Bit F x l mt nguyờn hm ca hm s f x B 100m Cõu 30: Gi z1 , z2 l hai nghim phc ca Tớnh P f x dx f x dx A P 10 B P A 1100m A f x dx vi tc 10 m/s thỡ tng tc vi 10 s k t lỳc bt u tng tc l bao nhiờu? f x dx cos 2x C Cõu 23: Cho hm s f x liờn tc trờn Cõu 28: Mt ng viờn ua xe F ang chy ng xe ca i c thi gian D D V gian tớnh bng giõy k t lỳc tng tc Hi quóng f x dx f x dx , C V f x dx cos 2x C 10 B V tc a t 6t m/s , ú t l khong thi cos 2x C C f x dx cos 2x C B A V A z i B z 2i C z 2i D z 2i Cõu 34: Cho hai s phc z1 , z tho z1 z2 z1 z2 Tớnh giỏ tr ca biu thc 2 z z P z2 z1 A P i B P i C P D P i Cõu 35: Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú ỏy l hỡnh vuụng ABCD cnh a , cỏc cnh 35|LOVEBOOK.VN Ngc Huyn LB The best or nothing bờn cú chiu di l 2a Tớnh chiu cao ca hỡnh phng ỏy Tớnh th tớch ca cu ngoi tip chúp ú theo a hỡnh chúp ó cho B 2a A a D a C 2a A Cõu 36: Khng nh no sau õy sai? A Tng s nh, s cnh v s mt ca mt hỡnh t din u bng 14 B S cnh ca mt hỡnh hai mi mt u 5a 15 18 B 5a 15 54 a 3 5a D 27 Cõu 42: Tớnh din tớch vi cn cú may mt cỏi C m cú hỡnh dng v kớch thc (cựng n v o) bng 30 C S mt ca mt hỡnh mi hai mt u c cho bi hỡnh v bờn (khụng k rim, mộp) bng 12 D S nh ca mt hỡnh bỏt din u bng Cõu 37: Cho hỡnh chúp S.ABCD , ỏy ABCD l 30 hỡnh vuụng cnh a , SA SB SC SD a Tớnh th tớch chúp S.ABCD 10 a3 a3 C D 12 Cõu 38: Cho hỡnh lng tr ng ABC.ABC cú a3 B a3 A 10 30 ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A , AC a , ACB 60 ng chộo BC ca mt bờn BCCB to vi mt phng ACCA mt gúc 30 Tớnh th tớch ca lng tr theo a 4a3 A V C V 2a3 B V a D V vuụng ti A cú AB 2, AC quay xung quanh cnh AC to thnh hỡnh nún trũn xoay Tớnh din tớch xung quanh Sxq ca hỡnh nún ú A Sxq B Sxq 12 C Sxq D Sxq Cõu 40: Cho hỡnh lp phng ABCD.ABCD cú cnh bng a Mt hỡnh nún cú nh l tõm ca hỡnh vuụng ABCD v cú ng trũn ỏy ngoi tip hỡnh vuụng ABCD Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh nún ú A C a a 2 B D a 2 a Cõu 41: Cho hỡnh chúp S.ABC cú ỏy ABC l tam giỏc u cnh a , mt bờn SAB l tam giỏc u v nm mt phng vuụng gúc vi mt LOVEBOOK.VN|36 B 400 C 450 D 500 Cõu 43: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai im M 0; 2; v N 1; 3; Tỡm giao im ca ng thng MN v mt phng Oxz a3 Cõu 39: Trong khụng gian, cho tam giỏc ABC A 350 A E 2; 0; B H 2; 0; C F 2; 0; D K 2; 1; Cõu 44: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai im A 2; 1; v B 1; 2; Lp phng trỡnh ng thng i qua hai im A, B x y z x y z B : x1 y z C : x y z D : Cõu 45: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , A : cho hai ng thng d : x 4t d : y 6t t z 4t x y z v 10 thi th THPT quc gia cỏc S GD&T Ngc Huyn LB Xỏc nh v trớ tng i gia hai ng thng d v d A d v d song song vi B d v d trựng C d v d ct v cho mt phng P : 2x y z 18 Tỡm phng trỡnh mt phng Q song song vi mt phng P ng thi Q tip xỳc vi mt cu S D d v d chộo A Q : 2x y z 22 Cõu 46: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , B Q : 2x y z 28 cho A 1; 0; B 2; 1; , Trong khụng gian vi C Q : 2x y z 18 h ta Oxyz , cho Vit phng trỡnh ng D Q : 2x y z 12 thng i qua hai im A , B x t A : y t z t x y z B : 1 x y z C : x y z D : 1 Cõu 47: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho hai im A 2; 4; , B 1; 1; v mt phng P : x 3y 2z Vit phng trỡnh mt phng Q i qua hai im A , B v vuụng Cõu 49: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho A 1; 3; , B 1; 0; , C 2; 3; Vit phng trỡnh mt phng ABC B 3x y 3z A 3x y 3z C 15x y 3z 12 D y 3z Cõu 50: Trong khụng gian vi h ta Oxyz Vit phng trỡnh mt phng P i qua im M 1; 2; v ct cỏc trc Ox , Oy , Oz ln lt ti ba im A , B , C khỏc vi gc ta O gúc vi mt phng P A Q : y 3z cho biu thc B Q : 2x 3z 11 nht 1 cú giỏ tr nh 2 OA OB OC A P : x y 3z 11 C Q : y 3z 12 B P : x y 3z 14 D Q : y 3z 11 C P : x y z 14 Cõu 48: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , D P : x y z cho mt cu S : x2 y2 z2 2x 4y 6z 11 P N 1.D 6.D 11.D 16.A 21.D 26.B 31.C 36.D 41.B 46.A 2.B 7.A 12.A 17.C 22.B 27.C 32.B 37.C 42.A 47.D 3.D 8.D 13.D 18.C 23.B 28.A 33.C 38.B 43.B 48.D 4.D 9.C 14.C 19.A 24.B 29.A 34.C 39.C 44.A 49.D 5.B 10.B 15.A 20.D 25.B 30.B 35.D 40.C 45.A 50.B 37|LOVEBOOK.VN Ngc Huyn LB The best or nothing ớnhchớnh: t Cõu20:Sathnh P t 100 0, 5750 % P N 1D 11D 21D 31C 41B 2B 12A 22B 32B 42A 3D 13D 23B 33C 43B 4D 14C 24B 34C 44A 5B 15A 25B 35D 45A 6D 16A 26B 36D 46A 7A 17C 27C 37C 47D 8D 18C 28A 38B 48D 9C 19A 29A 39C 49D 10B 20D 30B 40C 50B HNG DN GII CHI TIT Cõu5:ỏpỏnB. Snghimcaphngtrỡnh f ( x) = m cnglsgiaoimcathhms y = f ( x) vingthng y = m (songsongviOx). Quansỏtbngbinthiờn,tathyphngtrỡnh f ( x) = m cúbanghimphõnbit khith y = f ( x) ctngthng y = m tibaimphõnbit -2 < m < Cõu9:ỏpỏnC. iukin: cos x x p + kp ,( k ẻ ) tan x Phngtrỡnh m + tan x = m + tan x m = + tan x - t t t = tan x , t ẻ Khiú (*) trthnh: m = t Xộthms f (t ) = Tacú f  (t ) = ( + t2 -1 trờn ) t + t - - t ( + t2 -1 (*) ) + t2 -1 + t2 = - + t2 + t2 ( ) + t2 -1 ; f  (t ) = + t = t = Giihn lim f (t ) = lim x-Ơ x-Ơ - +1t t = -1; lim f (t ) = lim x+Ơ x+Ơ +12 t t = Bngbinthiờn: ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB The best or nothing -Ơ t f  (t) - - -1 f (t) + - - Quansỏtbngbinthiờn,tathyphngtrỡnh (*) cúớtnhtmtnghim thckhingthng y = m ctth f (t) tiớtnhtmtim - Ê m Ê Cõu20:ỏpỏnD. Khiphõntớchmtmugtcụngtrỡnhkintrỳcg,ngitathylngCacbon 14cũnlitronggl65,21%nờntacú: t t 65, 21 = 100.(0, 5) 5750 (0, 5)5750 = 0,6521 t = log ,5 (0,6521) t ằ 3547 5750 Cõu21:ỏpỏnD. x 41-x Phõntớch:Tacú f (1 - x) = 1-x = = = x x 4 +2 ( + 2) + + 4x Suyra f ( x) + f (1 - x) = 4x + x = +2 +2 x Ligii: ửữ Tacú S = f ỗỗ ữ+ ỗố 2015 ữữứ ữữ + = f ỗỗ ốỗ 2015 ứữữ ửữ f ỗỗ ữ+ ốỗ 2015 ứữữ ữử f ỗỗ ữ ++ ỗố 2015 ữữứ 2014 ửữự ửữ ữỳ + f ữ+ f ỗỗ ỗố 2015 ữứữỳ ỗốỗ 2015 ứữữ ỷ 2013 ữử f ỗỗ ữ+ ỗố 2015 ữữứ 2014 ữử f ỗỗ ữ ỗố 2015 ữữứ 1007 2013 ửữự ữữ + ữữỳ + + f ỗỗ f ỗỗ ốỗ 2015 ứữữ ốỗ 2015 ứữỳỷ 1008 ửữự ữỳ f ỗỗ ốỗ 2015 ứữữỳỷ = + + + (tngca1007s1). Vy S = 1007 Cõu24:ỏpỏnB. p p 0 Cỏch1:Tacú ũ f ( x) dx = ũ p ũ p p sin x sin x d (1 + cos x) dx = ũ + cos x + cos x -3 sin x d (1 + cos x) = - ln + cos x f ( x) dx = - ũ + cos x p 2 = ln = ln 3 ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB p M ũ The best or nothing p ổp ổpử 2 f ( x) dx = F ỗỗ ữữữ - F (0) nờn F (0) = F ỗỗ ữữữ - ũ f ( x) dx = - ln ốỗ ứữ ốỗ ứữ Cỏch2:Tacú F ( x) = ũ f ( x) dx = ũ F ( x) = - sin x sin x d (1 + cos x) dx = ũ + cos x + cos x -3 sin x d (1 + cos x) = - ln + cos x + C ũ + cos x ổpử p Tgithit: F ỗỗ ữữữ = - ln + cos + C = C = ỗố ữứ 1 Vy F (0) = - ln + 3cos + = - ln + = - ln + 3 Cõu26:ỏpỏnB. Nhclilýthuytvtớnhtớchphõnbtnh I = ũ mx + n dx ,vi a v ax + bx + c phngtrỡnh ax2 + bx + c = cúhainghimphõnbit x1 , x2 Taphõntớchc ax + bx + c = a ( x - x1 )( x - x2 ) ,vi x1 , x2 lhainghim caphngtrỡnh ax2 + bx + c = Gi a , b lcỏchsthamón: a ( x - x1 ) + b ( x - x2 ) = mx + n (a + b ) x - (a x1 + b x2 ) = mx + n ùa + b = m ,gihphngtrỡnh Sdngngnhtthc,tac ùớ ù ù ợa x1 + b x2 = -n tatỡmc a , b Khiú I = ũ a ( x - x1 ) + b ( x - x2 ) mx + n dx = ũ dx a ( x - x1 )( x - x2 ) ax + bx + c ự a b dx b dx ỳ dx = a I = ũ ờờ + + ũ ỳ ũ a x - x2 a x - x1 ờở a ( x - x2 ) a ( x - x1 ) ỳỷ Phõntớch:Tathyphngtrỡnh x2 + 4x + = cúhainghim x1 = -1, x2 = -3 nờn x + x + = ( x + 1)( x + 3) Gi a , b lcỏchsthamón a ( x + 1) + b ( x + 3) = x - (a + b ) x + (a + 3b ) = x - ỡa + b = ù ùa = ngnhths,tacúhphngtrỡnh ùớ ù ù ùa + 3b = -1 ù ùb = -1 Suyra x - = ( x + 1) - ( x + 3) Vy I = ũ 2 2 ( x + 1) - ( x + 3) x -1 ửữ ỗỗ dx = dx = ữ dx ũ ũ x + 4x + x + x + 1ữữứ (x + 1)( x + 3) 0 ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB The best or nothing Ligii: 2 ửữ ữ dx = ln x + - ln x + = ln - ln Tacú I = ũ ỗỗ ỗố x + x + 1ữữứ 0 ùa = Vy P = ab =-6 Suyra ùớ ù ù ợb = -3 Cõu27:ỏpỏnC. Nhclilýthuyt:Thtớchkhitrũnxoaysinhrabihỡnhphnggiihnbi th y = f ( x) liờn tc trờn on ộở a; bựỷ , trc Ox v hai ng thng x = a , b x = b (a < b) khiquayxungquanhtrcOxl: Vx = p ũ f ( x) dx a Ligii: Thtớchkhitrũnxoayl: p p p ửữ pử ữ Vx = p ũ tan xdx = p ũ ỗỗ dx x x = = p ỗỗ1 - ữữữ (vtt). p tan ( ) ữ ỗố ứữ ốỗ cos x ứữ 0 Cõu28:ỏpỏnA. STUDYTIP Hmvntclohmcahm quóngng,hmgiatclo hmcahmvntc. Phõntớch:Tacú s = v (t) s = ũ v (t) dt v a (t) = v (t) v (t) = ũ a (t) dt Ligii:Tacú v (t) = ũ a (t) dt = ũ 6tdt = 3t + C Theobira,tacú v (0) = 10 C = 10 Suyra v (t ) = 3t + 10 Vyquóngngmanhtaictrongkhongthigian 10 (s) ktlỳcbt 10 10 0 utngtcl: s = ũ v (t ) dt = ũ (3t + 10) dt = 1100 (m) Cõu32:ỏpỏnB. + i ửữ Tacú z = ỗỗ ữ ỗố - i ữữứ 2017 ự (1 + i) ỳ =ờ ỳ (1 - i)(1 + i) ỳ ởờ ỷỳ 2017 = i 2017 = i.(i ) 1008 = i Khiú: P = z + z + z + z = i + i + i + i = (i ) i + (i ) + (i ) i + (i ) 3 P = (-1) i + (-1) + (-1) i + (-1) = i - - i + = 3 Cõu33:ỏpỏnC. t z = x + yi ( x , y ẻ ) Tacú z - - 4i = z - 2i ( x - 2) + ( y - 4) i = x + ( y - 2) i ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB ( x - 2) The best or nothing + ( y - 4) = x + ( y - 2) x + y - x - y + 20 = x + y - y + 2 x + y - = y = - x Suyra z = x + y = x + (4 - x) z = x - x + 16 = ( x - x + 4) + = ( x - 2) + 2 Du=xyra x = 2; y = - x = Vysphccntỡml z = + 2i Cõu34:ỏpỏnC. Cỏch1:Phngphỏptlun ù z1 z1 = z1 = ù ù ù ù Tacú ùớz2 z2 = z2 = ù ù ù ù (z - z2 ) z1 - z2 = z1 - z2 = ù ù STUDYTIP Visphcz,taluụncú: z z = z ( ) ( ) ( ) ( ) Suyra ( z1 - z2 ) z1 - z2 = z1 z1 + z2 z1 - z1 z2 + z1 z2 ( ) ( ) z1 z2 + z1 z2 = z1 z1 + z2 z1 - ( z1 - z2 ) z1 - z2 = Licú z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z2 z1 z2 + = + = + = z1 z2 + z1 z2 = z2 z1 z2 z2 z1 z1 z2 z1 ổz ổz ổz z Vy P = ỗỗỗ ữữữ + ỗỗỗ ữữữ = ỗỗỗ + ữữữ - = -1 ỗố z2 ữứ ỗố z1 ữứ ỗố z2 z1 ữứ 2 Cỏch2:Phngphỏptrcnghim(chunhúasliu) Chn z1 = 1, z2 = i thamón z1 = z2 = z1 - z2 + 2 ửữ ỗỗ ữữ ỗỗ + i ữữữ ỗỗ ữữữ ữữữ +ỗỗ Suyra P = ỗỗ ỗỗ ữ ữữ ữ ỗỗ ữ ữữ i ữữ ỗỗ ỗỗ + ố2 ứữ ứ 2 SdngmỏytớnhCASIO,tatớnhc P =-1 Cõu40:ỏpỏnC. A D S B Phõntớch:GiS,OlnltltõmcacỏchỡnhvuụngABCDvABCD. C A Suyrahỡnhnúnóchocúngcaol h = SO = AA  ,bỏnkớnhỏycahỡnh núnl r = OC  = A ÂC  vngsinh l = SC  D Ligii: O B C Tacú AÂC  = a r = OC  = a AÂC  = ; h = SO = AA = a 2 ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB The best or nothing a ửữ ữữ = a Suyrangsinhcahỡnhnúnl l = SC  = h + r = a + ỗỗỗ ỗố ữứữ 2 Dintớchxungquanhcahỡnhnúnl Sxq = prl = p 2 a a pa = (vdt). 2 Cõu41:ỏpỏnB. Phõntớch:GiHltrungimAB,suyra SH ^ AB DSAB u. S d I K ỡù(SAB) ^ ( ABC ) , (SAB) ( ABC ) = AB Tacú ùớ SH ^ ( ABC ) ùù AH è (SAB) : SH ^ AB ùợ GiGltrngtõmca DABC u,quaGkngthng d ^ ( ABC ) d SH d C A Licú CH ^ AB , CH ^ SH CH ^ (SAB) GiKltrongtõmca DSAB u,qua G H vdltrccangtrũnngoitip DABC Kkngthng d  ^ (SAB) d  CH vdltrccangtrũnngoitip B DSAB Gi I = d ầ d  KhiúIchớnhltõmcamtcungoitiphỡnhchúpS.ABC, bỏnkớnh R = SI Ligii: DoHltrungimcaAB, DABC v DSAB ucnhanờn SH = CH = a a Suyra HG = CH = ,doGltrngtõmca DABC LicúGHKIlhỡnhchnhtnờn IK = GH = a a DSAB u,Kltrngtõmnờn SK = SH = 3 a ửữ a ữử a 15 vthtớchkhicungoi Vy R = SI = SK + IK = ỗỗỗ ữữữ + ỗỗ ữữữ = ỗố ữứ ỗố ữứ 2 2 4 ổỗ a 15 ửữữ 5pa 15 tiphỡnhchúpS.ABCl V = p R3 = p ỗỗ (vtt). ữữ = 3 ỗố ữứ 54 Cõu42:ỏpỏnA. Phõntớch:Dthyrng,dintớchvimaycỏim(kớchthcvhỡnhdng nhhỡnhbờn)bngtngdintớchcahaiphn: 30 10 10 Phn I: Din tớch xung quanh ca hỡnh tr cú chiu cao h, bỏn kớnh ỏy 10 r = = vngsinh l = 30 30 ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB The best or nothing PhnII:Dintớchcahỡnhvnhkhncgiihnbihaingtrũnbỏn 30 10 = 15 v r = = kớnhlnltl R = 2 Ligii: Dintớchxungquanhcaphnhỡnhtrl: S1 = prl = p.5.30 = 150p (vdt). DintớchcahỡnhvnhkhncgiihnbihaingtrũnbỏnkớnhR,rl: S2 = p R - pr = p ( R - r ) = p (152 - 52 ) = 200p (vdt). Vydintớchvicnmỏycỏiml: S = S1 + S2 = 150p + 200p = 350p (vdt). Cõu50:ỏpỏnB. Cỏch1:Phngphỏphỡnhhc GiHlhỡnhchiucaOtrờnmtphng ( P) OH ^ ( P ) O Suyra M H 1 1 + + = cúgiỏtrnhnhtkhiOHlnnht. 2 OA OB OC OH Vimiim M ẻ ( P ) ,taluụncú OH Ê OM Khiú: OH max = OM H M hay OM ^ ( P ) Mtphng ( P ) iquaim M (1; 2; 3) vcúvộctphỏptuynl OM = (1; 2; 3) nờnphngtrỡnhtngquỏtcúdng: 1( x - 1) + ( x - 2) + ( z - 3) = x + y + z - 14 = Cỏch2:Phngphỏpis Gis A (a; 0; 0) , B (0; b; 0) , C (0; 0; c) vi abc Phngtrỡnhonchncamtphng ( P) : STUDYTIP Bt ng thc CauchySchwarz (Bunyakovsky): Cho cỏc s thc a1 , a2 , , an v b1 , b2 , , bn Khi ú tacú: (a1b1 + a2 b2 + + an bn ) (a + a + + a 2 n )(b 1 Do M ẻ ( P) nờntacú + + = pdngbtngthcBunyakovsky,tacú: a b c ổ1 1ử 1ử 12 = ỗỗ1 + + ữữữ Ê (12 + 2 + 32 )ỗỗ + + ữữữ ỗố a ữ b ốa b c ữứ Ê + b22 + + bn2 ) x y z + + = a b c 1 1 1 + + = + + 2 14 OA OB OC a b c ù ù 1 ùù ùùa = 14 ù a b c = = = = ùù ù ù ù a 2b 3c ù Du=xyra ù ớ1 ớb = ù ù + + =1 ù ù ù ù + + = 14 ù ùù ù ợa b c ù c= a b c ù ù ù ù Vyphngtrỡnhmtphng ( P) : x y 3z + + = x + y + z - 14 = 14 14 ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! ... Vyquóngngmanhtaictrongkhongthigian 10 (s) ktlỳcbt 10 10 0 utngtcl: s = ũ v (t ) dt = ũ (3t + 10) dt = 1100 (m) Cõu32:ỏpỏnB. ổ + i ửữ Tacú z = ỗỗ ữ ỗố - i ữữứ 2017 ộ ự (1 + i) ỳ =ờ ỳ (1 - i)(1 + i) ỳ ở ỷỳ 2017 = i 2017. .. Bngbinthiờn: ó núi l lm ó lm l khụng hi ht ó lm l ht mỡnh ó lm l khụng hi hn! Ngc Huyn LB The best or nothing -Ơ t f  (t) - - -1 f (t) + +Ơ - - Quansỏtbngbinthiờn,tathyphngtrỡnh... xe ca i c thi gian D D V gian tớnh bng giõy k t lỳc tng tc Hi quóng f x dx f x dx , C V f x dx cos 2x C 10 B V tc a t 6t m/s , ú t l khong thi cos
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường QN , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường QN , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường QN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay