Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường HCM

12 17 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:37

Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing CỤM CHUYÊN MÔN – SỞ GD&ĐT TP.HCM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Ngọc Huyền LB sưu tầm giới thiệu Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Hàm số sau đồng biến R? A y  x B y  x C y  x  3x D y  x3  x2  x  1  2 C I   ; ;0  , r  D I  1;1;  , r   2  Câu 8: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình mặt phẳng qua điểm M(2;3;4) Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình hình chiếu vuông góc đường x1 x2 z  thẳng d: mặt phẳng toạ   độ Oxy nhận n  ( 2; 4;1) làm vectơ pháp tuyến  x   6t  A  y  11  9t z    x   6t  B  y  11  9t z    x   6t  C  y  11  9t z    x   6t  D  y  11  9t z   Câu 4: Xét B 2 3i  C 2 2i  D 2x  y  z  11  e x dx  ln Khi giá trị m ex  B m  D m  0, m  Câu 10: Cho log ab a  Tính log ab D 3 2i z   2; w  (1  3i)z  Tập hợp điểm biểu diễn số phức w đường tròn, tính bán kính đường tròn A R  B R  C R  D R  3x  Câu 6: Đồ thị hàm số y  có tiệm cận 2x  ngang đường thẳng đường thẳng sau? 3 A y   B y  C y  D y   2 Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt mặt phẳng Oxy theo giao tuyến đường tròn Tìm tâm bán kính đường tròn  1  B I   ; ;  , r   2  a b 17 15 13 B C D Câu 11: Cho log  log a   Tính a A x2  y  z2  x  y  z   cắt  ln m C m  I   x3 x4  dx Bằng cách đặt  1  A I   ; ;0  , r   2  Câu 9: Cho A m  u  4x4  , khẳng định sau 1 A I   u5 du B I   u5 du 12 C I   u5 du D I   u5 du 16 Câu 5: Cho số phức z thỏa mãn cầu (S): C 2x  y  z  10  là: Câu 3: Tìm bậc hai – 12 tập số phức C A 4 3i A 2x  y  z  12  B 2x  y  z  12  A 1 C D 3 Câu 12: Hàm số y  x  3x  đồng biến khoảng sau đây? A (0; ) B ( ;0) C ( ; 3) D ( 1; 5) B Câu 13: Một hình trụ (T) có bán kính đáy R có thiết diện qua trục hình vuông Tính diện tích xung quanh khối trụ (T) R Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , viết phương trình tham số đường thẳng qua điểm M(1;2;3) song song với giao tuyến hai mặt phẳng (P): 3x  y   , (Q): A 4R2 B R2 C 2R2 D 2x  y  z   x   t  A  y   3t z   t  x   t  B  y   3t z   t  x   t  C  y   3t z   t  x   t  D  y   3t z   t  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 15: Tính thể tích khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB  3, AD  4, AA'  A 12 B 20 C 10 D 60 Câu 16: Cho a2 b  Tính 2.a6 b A 120 B 250 C 15 D 125 Câu 17: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác cạnh a, góc tạo hai mặt phẳng ( ABC),( A ' BC) 600 Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’ 3a A 3 B 3a 3 C Câu 18: Tính tích phân a 3 D a 3 24 e  ( x  1)ln xdx e2  e2  e2  e2  B C D 4 Câu 19: Từ đồ thị y  log a x, y  logb x, y  logc x cho hình vẽ Khẳng định sau y qua điểm điểm sau ? A (4;1) B (2;3) C (1;14) D (3;5) Câu 25: Cho số phức z thỏa mãn z   z Max z   2i  a  b Tính a  b Câu 26: Gọi F(x) nguyên hàm hàm số B thỏa C mãn D  F    Tính 3  F  6 3 B C D 12 Câu 27: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , A cho mặt cầu (S): x2  y  z2  2x  y  2z   y = logax  x   5t  đường thẳng (d) :  y   2t Đường thẳng z   y = logbx x 1 có nghiệm x  a Khi đường thẳng y  ax  f ( x)  cos 5x cos x 1 A A O Câu 24: Phương trình log ( x  10)  log y = logcx (d) cắt (S) hai điểm phân biệt A B Tính độ dài đoạn AB? 29 17 17 29 B C D 17 29 17 29 Câu 28: Trongcác hàm số sau, hàm số đồng biến R? A A  a  b   c B  c   a  b C  c  a   b D  c   b  a Câu 20: Cho số phức z1   3i , z2   4i Tìm số phức liên hợp với số phức z1 z2 A 14  5i B 10  5i C 10  5i D 14  5i Câu 21: Giải bất phương trình log (2x  3)  A x  B x  C  x  D  x  Câu 22: Tính tổng nghiệm phương trình 2log8 ( x 6 x9)  32logx x 1 A B C D Câu 23: Tìm nguyên hàm F(x) hàm số f ( x)  e x (1  3e 2 x ) A F( x)  e x  3e 3 x  C B F( x)  e x  3e  x  C C F( x)  e x  3e  x  C D F( x)  e x  3e 2 x  C  2 A y        x   B y     2e  x x x   C y    D y    e 4 Câu 29: Tính diện tích hình phẳng giới hạn parabol y  x2  đường thẳng y  x  1 1 B C D 12 Câu 30: Tính thể tích khối chóp tứ giác có tất cạnh a A a3 a3 a3 2a3 B C D Câu 31: Một bể nước lớn khu công nghiệp có phần chứa nước khối nón đỉnh S phía (hình vẽ) , đường sinh SA  27 mét Có lần lúc bể chứa đầy nước, người ta phát nước bể không đạt yêu cầu vệ sinh nên lãnh đạo khu công nghiệp cho thoát để làm A Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing vệ sinh bể chứa Công nhân cho thoát nước ba lần qua lổ đỉnh S Lần thứ mực nước tới điểm M thuộc SA dừng, lần thứ hai mực nước tới điểm N thuộc SA dừng, lần thứ ba thoát Biết lượng nước lần thoát Tính độ dài đoạn MN (Hình vẽ 4: Thiết diện qua trục hình nón nước) O 34: A k  Câu B k  Cho C k  hình D k  chóp SABC, SA  4, SB  5, SC  6; ASB  BSC  450 , CSA  600 Các điểm M, N, P thỏa mãn đẳng thức: AB  AM; BC  4BN; CA  4CP Tính thể tích chóp S.MNP 128 35 245 35 B C D 32 Câu 35: Cho hàm số f(x) có đạo hàm A A M f '( x)  x( x  1)2 ( x  2)4 x  R Số điểm cực tiểu N hàm số f(x) A B C D Câu 36: Gọi F( x)  ( ax  bx  cx  d)e x nguyên S hàm A 27(  1)m B 9(  1)m C 9(  1)m D 3(  1)m 3 3 Câu 32: Cho log a  log4 b  log12 c  log13 (a  b  c) Hỏi log abc 144 thuộc tập hợp sau đây? 7  A  ; ;   10  1 3 B  ; ;  2 4 4  C  ; ;  D 1; 2; 3 5  Câu 33: Bên cạnh đường trước vào thành phố người ta xây tháp đèn lộng lẫy Ngọn tháp hình tứ giác S.ABCD cạnh bên SA = 600 mét, ASB  150 Do có cố đường dây điện điểm Q (là trung điểm SA) bị hỏng, người ta tạo đường từ A đến Q gồm bốn đoạn thẳng: AM, MN, NP, PQ (hình vẽ) Để tiết kiệm kinh phí , kỹ sư nghiên cứu có chiều dài đường từ A đến Q ngắn AM  MN Tính tỷ số k  NP  PQ S Q hàm x số A(3;2;1), B(3;5;2) vuông góc với mặt phẳng (Q) : 3x  y  z   Tính tổng S  a  b  c A S  2 B S  C S  4 D S  12 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , A(0;-1;2) B(1;0;-2) hình chiếu vuông x y 1 z 2 góc điểm I( a; b; c)  :   1 ( P) : 2x  y  2z   Tính S  a  b  c A  B  C D  Câu 39: Cho số phức z  x  yi; x, y  Z thỏa mãn z3  18  26i Tính T  ( z  2)2  (4  z)2 A B C D Câu 40: Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x4  2mx2  có điểm cực trị nằm trục tọa độ A m = B m = -2 m = C Không có giá trị m D m = -2 Câu 41: Cho n số tự nhiên cho  1)n xdx  1 20 Tính tích phân  P A  sin n x cos xdx D M A C A 244 B 247 C 245 D 246 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng ( P) : ax  by  cz  27  qua hai điểm  (x N f ( x)  (2x  9x  2x  5)e Tính a  b  c  d2 3 B 10 B 15 C Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận D 20 Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 42: Tính tổng hoành độ điểm thuộc đồ thị (C) : y  x  3x  cách hai điểm A(12;1), B(6; 3) A B C D Câu 43: Cho hàm số y  2x  3x  Đẳng thức sau đúng? A yy '' ( y ')2  B yy '' ( y ')2  C yy '' ( y ')2  D yy '' ( y ')2  z1  z2  z1  z2  Tính giá trị nhỏ biểu thức P  z  z  z1  z  z2 B  2 Câu 45: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng (P) qua hai điểm M(1;8;0), C(0;0;3) cắt nửa trục dương Ox , Oy A,B C  D cho OG nhỏ ( G trọng tâm tam giác ABC) Biết G(a; b; c) , tính P  a  b  c A 12 B C D Câu 46: Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị (P) hàm số y  6x  x2 trục hoành Hai đường thẳng y  m, y  n chia hình (H) thành ba phần có diện tích P  (9  m)  (9  n) Tính 3 30 B C D 12 10 Câu 48: Ông A vay ngân hàng T(triệu đồng) với lãi suất 12 % năm Ông A thỏa thuận với ngân hàng cách thức trả nợ sau: sau tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ; hai lần hoàn nợ liên tiếp cách tháng Nhưng cuối tháng thứ ba kể từ lúc vay ông A hoàn nợ lần thứ nhất, cuối tháng thứ tư ông A hoàn nợ lần thứ hai, cuối tháng thứ năm ông A hoàn nợ lần thứ ba (hoàn hết nợ) Biết số tiền hoàn nợ lần thứ hai gấp đôi số tiền hoàn nợ lần thứ số tiền hoàn nợ lần thứ ba tổng số tiền hoàn nợ hai lần trước Tính số tiền ông A hoàn nợ ngân hàng lần thứ A T (1  0.01)5 (2.01)2  B T (1  0.01)5 (1.01)2  5 ) 100 D Câu 49: Cho số phức z có z  Tập hợp T (1  T (1  0.01)5 C điểm M mặt phẳng tọa độ Oxy biểu diễn số phức w  z  3i đường tròn Tính bán kính đường tròn A B C D Câu 50: Cho hàm số: y y = 6x – x2 y=n y  x3  3(m2  3m  3)x2  3(m2  1)2 x  m  y=m Gọi S tập giá trị tham số m cho hàm số đồng biến 1;   S tập hợp tập hợp sau đây? A ( ;0) B ( ; 2) C (1; ) D ( 3; 2) x O AB  AC  BB '  a; BAC  1200 Gọi I trung điểm CC’ Tính cosin góc tạo hai mặt phẳng ( ABC),( AB' I ) A Câu 44: Cho số phức z , z1 , z2 thỏa mãn A  A P  405 B P  409 C P  407 D P  403 Câu 47: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có ĐÁP ÁN 1.D 6.C 11.C 16.B 21.B 26.C 31.C 36.D 41.A 46.A 2.D 7.A 12.A 17.A 22.B 27.B 32.B 37.D 42.B 47.D 3.B 8.B 13.A 18.A 23.B 28.C 33.D 38.C 43.B 48.A 4.C 9.C 14.D 19.B 24.C 29.D 34.B 39.C 44.C 49.A 5.C 10.A 15.D 20.D 25.A 30.D 35.C 40.D 45.B 50.A Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB Ngọc Nam The best or nothing ĐÁP ÁN  1D  11C  21B  31C  41A  2D 12A 22B 32B 42B 3B 13A 23B 33D 43B 4C 14D 24C 34B 44C 5C 15D 25A 35C 45B 6C 16B 26C 36D 46A 7A  17A  27B  37D  47D  8B  18A  28C  38C  48A  9C 19B 29D 39C 49A 10A 20D 30D 40D 50A HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT  Câu 9: Đáp án C.  x   t    Đặt  e x  t  e x dx  dt  Đổi cận    x  ln m  t  m ln m Ta có   m e x dx dt   ln t  e x  1 t  ln m Từ giả thiết:   m  ln m   ln   e x dx  ln  ln m   ln  ln  ln m   ln  m    ex  Câu 19: Đáp án B.  y Quan sát hình bên, ta thấy:  y = log x a – Hai hàm số  y  log a x  và  y  log b x  đồng biến trên   0;   , khi đó  a , b    y = log x b O x – Hàm số  y  log c x  nghịch biến trên   0;    nên   c     Như vậy   c   a , b Ta loại ngay được A và C.  y = log x c – Với mọi điểm  x0  , thì ta có:  log a x0  log b x0  1   log x0 a  log x0 b  a  b   log x0 a log x0 b Vậy   c   a  b   Câu 22: Đáp án B.   x  x   Điều kiện     x    0  x  Phương trình   log x 6 x 9   3log x x 1     log x  x     x   Vậy  x1  x2     x2  x    x2  x      x2  Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam The best or nothing Câu 25: Đáp án A.  y Đặt  w  z   2i  Khi đó  z   z  w   2i  w   2i   M  1   Đặt  w  x  yi ,  x , y     thì   1   x     y   i   x  1   y   i   I   x     y     x  1   y     x     y      –2 O x 2 2 Suy  ra  tập  hợp  các  điểm  M  x; y    biểu  diễn  sỗ  phức  w  là  đường  tròn  có  tâm  I  2;   và bán kính  R    Ta có  w  z   2i  x  y  OM , khi đó  w max  OM max  OI  R   2   Vậy  a  b   a  b    Câu 31: Đáp án C.  O A M K H S   Gọi thể tích nước trong bể khi đầy là  V m   Sau lần xả thứ nhất, thể tích nước còn lại trong bể là:  N V 2 .KM SK  SM   KM SK SM  V1  V        ,     OA SO SA  V .OA SO  SA   Suy ra  SM 2   SM  27  18  m    SA 3 Sau lần xả thứ hai, thể tích nước còn lại trong bể là:  V 1 .HN SH  SN   HN SH SN  V2  V        ,      V .OA SO  SA   OA SO SA  Suy ra  27 SN   SN   9  m    SA Vậy  MN  SM  SN  18  9  9     m    Câu 32: Đáp án B.   a  3t  t b  Đặt  log a  log b  log12 c  log13  a  b  c   t  thì     t c  12 a  b  c  13t  t t t      12  Suy ra    12  13              1    13   13   13  t t t t Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam t The best or nothing t t      12  Xét hàm số  f  t            trên      13   13   13  t t t          12   12  Ta có  f   t     ln      ln      ln    0, t    nên hàm số  13 13 13 13 13            13  f  t    nghịch  biến  trên     Khi  đó  phương  trình  f  t     có  không  quá  một  nghiệm trên     Nhận thấy  f     nên phương trình   1  có đúng một nghiệm  t    Với  t   thì  a  9, b  16, c  144  Vậy  log abc 144    Câu 33: Đáp án D.  S Dàn bốn mặt bên của hình chóp S.ABCD ra mặt phẳng, ta được hình bên.    BSC   CSD   DSA   150  (trong đó A’ trùng với A trong  Từ giả thiết, ta có  ASB   60  và  ASC   CSA   30  SN  là đường phân giác  không gian). Suy ra  ASA Q P N   Suy ra  của  SAQ M Aʹ D A Con đường từ A đến Q là ngắn nhất khi và chỉ khi năm điểm A, M, N, P, Q thẳng  AM  MN AN hàng (trong mặt phẳng). Khi đó  k      NP  PQ NQ C B NA SA SA      NQ SQ SQ Câu 34: Đáp án B.  Công thức tính nhanh thể tích khối chóp tam giác: Hình chóp S.ABC có  SA  a ,     , BSC   , CSA     thì ta có:  SB  b ,  SC  c  và  ASB VS ABC  abc  cos   cos   cos   cos .cos .cos     1   SAMP AM.AP.sin A AM AP 3      SAMP  SABC   Ta có  16 SABC AB AC 4 16 AB.AC.sin A S Tương tự, ta cũng có  SBMN  P A 3 SABC , SCNP  SABC   16 16 C Suy ra  SMNP  SABC  SAMP  SBMN  SCNP  SABC  M N SABC  SABC   16 16 B  VS MNP  V   16 S ABC Áp dụng công thức   1 , ta tính được:  Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB VS ABC  Ngọc Nam The best or nothing 4.5.6  cos 450  cos 450  cos 600  cos 450.cos 450.cos 60  10   Vậy  VS MNP  7 35 VS ABC  10   (đvtt).  16 16 Câu 36: Đáp án D.      Ta có  F   x   3ax  2bx  c e x  ax  bx  cx  d e x    F   x    ax   3a  b  x   2b  c  x  c  d  e x   Do   f  x  dx  F  x   nên  F  x   f  x    a    3a  b  x x     ax   3a  b  x   2b  c  x  c  d  e  x  x  x  e     2b  c  2 c  d    Suy ra  a  2, b  3, c  8, d  13  Vậy  a  b  c  d  246   Câu 39: Đáp án C.      Ta có  z   x  yi   x  3x yi  3x  yi    yi   x  3xy  3x y  y i    Từ giả thiết, suy ra:  x  3xy  3  x  xy  18  x y  y i  18  26i     3 x y  y  26  1    x  xy 18    13x  27 x y  39 xy  y    26 13 3x y  y    x  y  13x  12 xy  y 2  x  3y    6     x  13 Với  x  y  thay vào phương trình , ta được:   y  y  y  26  y   y  1, x    Khi  đó  T   z      z     Ta  2 chọn ngay phương án C có kết quả thỏa mãn.  Câu 41: Đáp án A.   x   t  1   Đặt  x   t  x  t   xdx  dt  Đổi cận   x   t  Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam   n Suy ra   x  xdx  The best or nothing t n 1 10 n t dt   1  n  1  1    n  1 n 1  1  1     1   n    Từ giả thiết, ta có   20  n  1  n  1 20 n 1   0 n 1 Khi đó   sin n x cos xdx   sin x cos xdx    10 Câu 44: Đáp án C.  Chọn  z1  6, z2  6i  Đặt  z  x  yi ,  x , y       Ta có  P  z  z  z1  z  z2  x  y  STUDY TIP  Bất đẳng thức Minkowski bậc 2: Cho  các số thực không âm  a1 , a2 , , an  và  b1 , b2 , , bn  Ta có:  a12  a22   an2  b12  b22   bn2    a Ta có  x  y  Suy ra  P  xy  b1    a2  b2     an  bn    2 xy   và  x  6 x  6  y2  x2   y      y  x2   y     x  y  12    x  y  2  x  y  12    x  y  2    Đặt  t  x  y   Xét hàm số  f  t   Ta có  f   t    t   t  12  2t  12  t  12   t 2  t ;   ; f   t    t         Lập bảng biến thiên, ta được  f  t   f         Vậy  P     Câu 45: Đáp án B.  m n  Giả sử  A  m; 0;  , B  0; n;  m, n    Suy ra  G  ; ;1   là trọng tâm của  ABC   3  Phương trình mặt phẳng   ABC  : Do  M  1; 8;    ABC   nên ta có  x y z      m n 8m  1 n   m    m n m 1 m n2  8m  Khi đó  OG  m2    1   9   9  m1 Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam The best or nothing  8x  Xét hàm số  f  x   x     trên   1;      x 1 Ta có  f   x   x  128 x  x  1 ; f   x    x   Lập bảng biến thiên, ta thấy hàm số  f  x   đạt giá trị nhỏ nhất tại  x   Hay  f  x   f    125   Vậy  OG   8m  1 134    m2   125    9  3  m 1 Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  m  5, n  8.5  10   10 , hay  G  ; ;1    51 3  10 Khi đó  a  ; b  ; c   a  b  c    3 Câu 46: Đáp án A.  h R Công thức tính diện tích của hình Parabol có độ dài cạnh đáy là  R  và chiều cao  h (hình vẽ):  S  Rh       R Áp dụng công thức    , diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đường parabol  y y = 6x–x y  x  x  và trục Ox là  S  3.9  36   y = n y = m ∗ Xét phương trình  x  x  n  x  x  n   1  Do đường thẳng  y  n  cắt đồ  thị hàm số  y  x  x  tại hai điểm phân biệt nên phương trình   1  có hai nghiệm  phân biệt  x1 , x2  1   n   n   Khi đó  x1    n  và  x2    n   O x Áp dụng công thức    , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y  n  và  x  x1 S   n     n   n   12    n   81   y  x  x  là:  S1  3 ∗ Tương tự như trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y  m  và  y  x  x  là:  S2  2S   m   m   24    m   324   Vậy  P    m     n   324  81  405   3 Câu 48: Đáp án A.  Từ giả thiết, lãi suất hàng tháng mà ông A vay ngân hàng là  1%   Đến cuối tháng thứ ba, ông A nợ ngân hàng  T  1,01  (triệu đồng).  Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam The best or nothing Do cuối tháng thứ 3 kể từ ngày vay, ông A mới bắt đầu hoàn nợ  X  triệu đồng.  Như vậy, ông còn nợ ngân hàng  T  1,01  X  (triệu đồng).    Cuối tháng thứ tư, ông A nợ ngân hàng  T  1,01  X  1,01  T  1,01  1,01X   (triệu đồng). Hoàn nợ lần 2 là 2X triệu đồng nên số tiền ông còn nợ là:  T  1,01  1,01X  X   Tương tự, đến cuối tháng thứ năm, ông A hoàn nợ lần 3 với 3X triệu đồng nên   số tiền còn nợ ngân hàng là:  T  1,01   1,01 X  X.1,01  3X  (triệu đồng).  Từ giả thiết, ta có  T  1,01   1,01 X  X.1,01  3X    X T  1,01 1,01  2.1,01   T   0,01  2,01 2  (triệu đồng).  Câu 49: Đáp án A.  Đặt  w  x  yi ,  x , y     Từ  w  z  3i  z  w  3i  x   y   i   Suy ra  z  x   y   i  và  z   x   y    16  Vậy tập hợp các điểm biểu  diễ số phức w là đường tròn tâm  I  0;  , bán kính  R    Câu 50: Đáp án A.      Ta có  y  3x  m2  3m  x  m2   Đây là một tam thức bậc hai có biệt        số    m2  3m   m2    3m   m2  3m    2 – Nếu     m    thì  y  0, x    Khi đó hàm số luôn đồng biến trên   ,  nên hiển nhiên rằng hàm số cũng đồng biến trên  1;     –  Nếu     m    ,  thì  phương  trình  y    có  hai  nghiệm  phân  biệt  x1  x2  thỏa mãn  x1      ; x2  , với    3  3m    m   3m    Khi  đó,  y  0, x   ; x1    x2 ;     nên  hàm  số  đồng  biến  trên  mỗi  khoảng   ; x   và   x ;     Để hàm số đồng biến trên  1;    thì  1;     x2 ;   , hay  x2           : mâu thuẫn với       Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! Ngọc Huyền LB Ngọc Nam The best or nothing  2 Vậy các giá trị của m cần tìm thỏa mãn yêu cầu bài toán là  m   ;     ;    3  Đã nói làm – Đã làm không hời hợt – Đã làm – Đã làm không hối hận! ... Nam   n Suy ra   x  xdx  The best or nothing t n 1 10 n t dt   1  n  1  1    n  1 n 1  1  1     1   n    Từ giả thi t, ta có   20  n  1  n  1 20 n 1... LB Ngọc Nam The best or nothing  8x  Xét hàm số  f  x   x     trên   1;      x 1 Ta có  f   x   x  128 x  x  1 ; f   x    x   Lập bảng biến thi n, ta thấy hàm số  f... , diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y  n  và  x  x1 S   n     n   n   12    n   81   y  x  x  là:  S1  3 ∗ Tương tự như trên thì diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường  y
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường HCM , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường HCM , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay