Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường hà nam

18 21 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:36

Đề thi thử THPTQG năm 2017 môn Toán - Sở GD & ĐT Nam Câu 1: Cho hàm số y  ax3  bx  cx  d có điểm cực trị thỏa mãn x1   1;0  , x  1;2  Biết hàm số đồng biến khoảng  x1; x  đồng thời đồ thị hàm số cắt trục tung điểm có tung độ âm Mệnh đề đúng? A a  0, b  0,c  0,d  B a  0, b  0,c  0,d  C a  0, b  0,c  0,d  D a  0, b  0,c  0,d  Câu 2: Cho số thực a, b thỏa mãn a  1, b  Tìm giá trị nhỏ biểu thức P 27  2.logab a  logab b   4loga ab A Pmin  36 B Pmin  24 C Pmin  32 D Pmin  48 Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác vuông B Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy Biết SA  2a, AB  a, BC  a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp cho A R  a B R  a C R  a D R  2a Câu 4: Với số thực dương Mệnh đề sau đúng?  a4  A log    1  4.log a  log b  10b   a4  B log     4.log a  log b  10b   a4  C log     4.log a  log b  10b   a4  D log    1  4.log a  log b  10b  Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng  P  : 3x  y z  mặt phẳng  Q  :  m  1 x  y  m   z  Tìm tất giá trị tham số m để hai mặt phẳng (P), (Q) vuông góc với A m  Câu 6: Cho hàm số y  B m   C m  D m   x2  Mệnh đề đúng? 2x  A Cực đại hàm số C Cực đại hàm số B Cực đại hàm số 2 D Cực đại hàm số 3 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 7: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục  2;3 , f    1,f 3   2 Tính I   f '  x dx A I  1 B I  3 D I  C I  Câu 8: Với số thực a, b Mệnh đề sau đúng? B ea b  ea  eb A eab  ea eb C ea b  ea eb D eab  ea  eb Câu 9: Cho hàm số y  x  4x  5x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  5 B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   3 5  C Hàm số nghịch biến khoảng  ;   3   5 D Hàm số nghịch biến khoảng 1;   3 Câu 10: Cho hàm số y  f  x  xác định liên tục  3;3 có bảng biến thiên hình vẽ x 3 f ' x  2   + f x 6 4 Hàm số f(x) đạt cực tiểu điểm đây? A x  C x  3 B x  D x  Câu 11: Tìm nghiệm phương trình 52x  125 A x  C x  1 B x  5 D x  Câu 12: Ký hiệu zo nghiệm phức có phần ảo âm phương trình 4z2  24z  37  Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm điểm biểu diễn số phức w  iz 1 3 2   A M  ;3  1 2   B Q  ;3      C N   ;3      D P   ;3  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 13: Tìm tập nghiệm S bất phương trình log  2x    log  3x  3 A S   ; 1 B S  1;   D S   2; 1 C S   1;1  x   3t  Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng  d  :  y  2  t  z   3t   Vecto vecto phương đường thẳng (d) A u  1;0; 1 B u   3;0;3 C u   3; 2; 3 D u  1; 2;2  Câu 15: Biết đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d có điểm cực trị E  0; 4  ,F  1; 3 Tìm giá trị hàm số điểm x  2 A y  2   8 B y  2   6 C y  2   4 D y  2   2 x 1 x2  x  Câu 16: Tìm tất đường tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2  x  A x  B x  2 C x  2 x  1 D x  x  Câu 17: Một vật chuyển động theo quy luật h  18t  3 t , với t khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động (tính giây) h quãng đường vật (tính mét) khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt bao nhiêu? A 540  m / s  B 144  m / s  C 72  m / s  D 162  m / s  Câu 18: Tìm số mặt phẳng đối xứng hình tứ diện A B C D Câu 19: Cho khối nón (N) có bán kính đáy thể tích 12 Tính diện tích xung quanh hình nón A Sxq  15 B Sxq  24 C Sxq  16 D Sxq  18 Câu 20: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e2x A e 2x dx  e2x  C  B e2x dx  e2x  C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C e 2x dx  2e2x  C D e 2x dx  2ex  C Câu 21: Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m để phương trình 4x    m  2x  2m  có nghiệm thuộc khoảng  0;2  A m   2;4  B m  1;4  C m  1;4 D m   2;4 Câu 22: Tìm số phức liên hợp số phức z  i  3i   A z   2i C z  3  2i B z   2i Câu 23: Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   D z  3  2i 1 F    Tính F(4) 2x  2 A F    ln  B F    ln  C F    ln  D F    ln  0 Câu 24: Cho  f  x  dx  27 Tính I   f  3x  dx A I  18 B I  C I  27 D I  Câu 25: Để trang trí cho khu đất hình elip có độ dài trục lớn 12m, độ dài trục nhỏ 8m, người chủ khu đất vẽ đường tròn có đường kính độ dài trục nhỏ có tâm trùng với tâm elip (như hình vẽ) Trên hình tròn người chủ trồng hoa với kinh phí 100.000 đồng/1m2, phần lại khu đất trồng cỏ với kinh phí 60.000 đồng/1m2 Hỏi người chủ khu đất cần tiền để trồng hoa cỏ khu đất này? (Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 6.535.000 đồng B 6.931.000 đồng C 6.332.000 đồng D 6.737.000 đồng Câu 26: Cho số phức z   6i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo -6 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B Phần thực phần ảo -6i C Phần thực -6 phần ảo D Phần thực phần ảo Câu 27: Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' tích 18 Gọi M, N trung điểm AA' BB' Tính thể tích khối đa diện CNMA'B'C' A 12 B C D 15 2 Câu 28: Đồ thị hàm số y  x  2x  đò thị hàm số y  x  có tất điểm chung? A B C D Câu 29: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC tam giác vuông cân B Cạnh AC  2a Biết AA' = h Tính thể tích V khối trụ ngoại tiếp lăng trụ cho A V  2 a h B V  a h D V  2a h C V  a h Câu 30: Cho số phức z thỏa mãn z   2i   14i  Tìm mô đun số phức z? A z  B z  D z  17 C z  15 Câu 31: Cho biểu thức P  x x x với x > Mệnh đề đúng? A P  x B P  x C P  x D P  x   Câu 32: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để hàm số y  ln x   mx  đồng biến  ;     A m   ;     1 2 B m   ;   1 2   D m    ;  2 1   1   C m   ;   Câu 33: Cho số phức z  thỏa mãn z 3z.z   z   6iz  Mệnh đề sau đúng? A 1 z B 1 z C  z  D z  Câu 34: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Cạnh bên tạo với đáy góc 600 Tính thể tích V khối chóp Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải a3 A V  B V  a3 C V  Câu 35: Cho số phức z  a  bi  a,b   a3 D V  a3 thỏa mãn   i  z  18z  1  19i Tính S  3a  2b A S  B S  1 C S  13 12 D S   Câu 36: Đường thẳng tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A x  2 B y  2 13 12 3x  ? x2 D x  C y  Câu 37: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a Mặt bên SAB tam giác nằm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) Lấy điểm I đoạn SB cho IB = 2IS Tính khoảng cách h từ điểm I đến mặt phẳng (SCD) A h  Câu a 21 21 38: B h  Trong không a 21 gian C h  với hệ tọa 2a 21 21 độ Oxyz, D h  a 21 14 cho ba điểm A 3;2; 3 ,B  1;2;2 ,C 4; 1; 2  Tìm tọa độ trọng tâm G tam giác ABC A G  2; 1; 1 Câu 39: Biết x B G  2;1; 1 C G  2;1; 1 D G  2; 1;1 dx  a ln  bln  cln  d ln với a, b, c, d số nguyên  3x  Tính P  ab  cd A P  5 B P  C P  4 D P  Câu 40: Số lượng loại virut H phòng thí nghiệm tính theo công thức s  t   s 0 .3 t s(0) số lượng virut H lúc ban đầu, s(t) số lượng virut H có sau thời gian t phút Biết sau phút số lượng virut H 815.000 Hỏi sau bao lâu, kể từ lúc ban đầu, số lượng virut H 22.005.000 con? A phút B 30 phút C 27 phút D 15 phút Câu 41: Thể tích V vật tròn xoay tạo hình phẳng giới hạn đường y   x , y  quay quanh trục Ox có kết V  a a (với a,b  ;b  0; phân b b số tối giản) Tính a + b A 27 B 25 C 31 D 11 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Câu 42: Tính đạo hàm hàm số y  ln  x  2x  x 1 A y '   x  2x  2  x  2x  x 1 B y '  x  2x  D y '  Câu  x  2x  2  x  2x  x 1  x  2x  Cho 43:  2x  C y '   ngũ giác ABCNM có độ dài cạnh AB  2cm;CN  3cm;MN  4cm;AM  6cm Biết góc đỉnh A, M, N tứ giác góc vuông Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo quay ngũ giác quanh trục MN  A 76 cm3   B 114 cm3   C 38 cm3 Câu 44: Cho hàm số y = f(x) xác định   D 104 cm3  \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau x  f ' x       f x   Tìm tập hợp tất giá trị tham số thực m cho phương trình f(x) = m có ba nghiệm thực phân biệt Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B m   2;3 A m   2;3 D m   2;3 C m   2;3 Câu 45: Trong không gian Oxyz, phương trình phương trình mặt cầu có tâm I  1;2; 1 tiếp xúc với mặt phẳng  P  : 2x  y  2z   ? A  x  1   y     z  1  B  x  1   y     z  1  C  x  1   y     z  1  D  x  1   y     z  1  2 2 2 2 2 2 Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(3;1;1) B(1;-1;-3) Phương trình phương trình mặt phẳng trung trực AB? A 2x  y  B x  y  2z   C x  2y  2z   D x  y  2z  Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;-3;-1) B(-4;5;3) Đường thẳng AB cắt mặt phẳng (Oxy) điểm M Tính tỉ số A Câu MA  MB 48: B Trong MA 2 MB không gian  S  :  x  3   y     z   C 2 cho MA MB MA  MB mặt D cầu có MA 3 MB phương trình  mặt phẳng  P  : x  y  z   Biết mặt cầu (S) cắt mặt phẳng (P) theo đường tròn (C) Tính chu vi đường tròn (C) A 8 D 4 C 2 B 4 Câu 49: Cho số thực dương a, b, c khác Biết với số thực âm x0 ta có a x0   bx0  cx0 Mệnh đề đúng? A a  b  c Câu 50: B a  c  b Trong không gian D c  a  b C b  c  a với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  1;1;6 ,B  3; 2; 4 ,C 1;2; 1 ,D 2; 2;0  Gọi M(a;b;c) làm điểm thuộc đường thẳng CD cho tam giác ABM có chu vi nhỏ Tính S = a + b + c A S  1 C S  2 B S  D S  Đáp án 1-D 2-A 3-C 4-A 5-B 6-D 7-A 8-C 9-B 10-A 11-C 12-A 13-C 14-A 15-A 16-B 17-C 18-D 19-A 20-A 21-B 22-A 23-D 24-D 25-A 26-A 27-A 28-D 29-D 30-D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 31-C 32-B 33-A 34-A 35-B 36-A 37-A 38-B 39-B 40-A 41-C 42-A 43-B 44-A 45-D 46-D 47-A 48-C 49-A 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Dựa vào giả thiết, ta có nhận xét sau - Đồ thị hàm số y = f(x) cắt trục tung điểm có tung độ âm  f    d   d  - Hàm số y = f(x) đồng biến khoảng  x1;x   f  x1   f  x   x1 điểm cực tiểu x2 điểm cực đại  x CT  xCD  hệ số a < - Ta f '  x   3ax  2bx  c có x1  x   2b 0b0 3a có tích hai hai nghiệm nghiệm x1 , x x1.x  thỏa mãn tổng c 0c0 3a 1  x1   x1  x    1  x   x1.x  Câu 2: Đáp án A 27 27    Ta có P   2.logab a  logab b   4loga ab     4.log a b  2  log a ab log b ab  t  log a b  t    log b a  , t Đặt 27  t  27  t   P      4t      4t   t 1 t 1  t 1  2 27  t   f  t      4t  t 1  Xét hàm số  t   2t  5 f ' t    t  1 với t  0;   , ta có ;f '  t    t  Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy f(t) đạt giá trị nhỏ f    32  Pmin  36 Câu 3: Đáp án C Xây dựng toán tổng quát [MOONBOOK_MẶT CẦU - KHỐI CẦU] Bài toán 2: Tứ diện ABCD có cạnh vuông góc với mặt, chẳng hạn có đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (BCD) Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Dựng tâm Dựng trục d tam giác BCD, d AB Trong mặt phẳng (AB,d), dựng đường trung trực  AB Tâm I mặt cầu giao điểm d  Tính bán kính R mặt cầu Gọi O tâm đường tròn ngoại tiếp BCD Gọi E trung điểm AB Xét  BOI vuông O, có AB2 R  BI  OB  OI  OB  BE  OB  2 2 2 Với OB bán kính đường tròn ngoại tiếp  BCD Công thức tính nhanh Gọi h chiều cao tứ diện ABCD, r bán kính đường tròn ngoại tiếp  BCD Khi đó, bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD R  r  h2 [CT1] h  SA  2a SA   R  R  a Với toán trên, áp dụng [CT1]:  AC ABC r  R   a ABC  Câu 4: Đáp án A  a4  Ta có log    log a  log 10b   4.log a   log b  1  4.log a  log b 10b   Câu 5: Đáp án B Để mp  P   mp  Q   n  P  n  Q    m  1   m    m   Câu 6: Đáp án D Xét hàm số y  x2  x  2x  với x  1 , ta có y '  ; x  1 2x  2  x  1 d   y '' dx x 1 y ''   0     x  1 x     Phương trình y '    d x   x  2x    y ''    dx x 3 y ''        Suy hàm số đạt cực đại x  3 cực đại (giá trị cực đại) hàm số 3 Câu 7: Đáp án A Ta có I  f '  x  dx  f  3  f    2   1  1  Câu 8: Đáp án C Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Ta có ea b  ea eb (nhiều bạn không nhớ công thức để chọn a = 1, b = để kiểm tra) Câu 9: Đáp án B , ta có y'  3x  8x  5; x  Xét hàm số y  x  4x  5x   x 5   Bất phương trình y '   3x  8x     x   ;1   ;    3  x   5  3 Tương tự, y'   3x  8x    x  1;  Suy hàm số nghịch biến khoảng  5 1;   3 Câu 10: Đáp án A " " điểm x = nên hàm số Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy f '  x  đổi dấu từ " "  đạt cực tiểu x = giá trị cực tiểu 4 Câu 11: Đáp án C Phương trình 52x  125  52x  53   x   x  1 Câu 12: Đáp án A   Phương trình 4z  24z  37   z  6z   1   2z    i  z  Khi z   6i i i  3   w  iz0   i       3i  A w   ;3  2  2  Câu 13: Đáp án C Bất phương trình 3x   x  1 log  2x    log  3x  3     S   1;1 2x   3x  x  3 Câu 14: Đáp án A Vecto phương đường thẳng (d) u  d    3;0; 3  1;0; 1 Câu 15: Đáp án A 2 Xét hàm số y  ax  bx  cx  d , ta có y'  3ax  2bx  c; x   c  y ' 0   1 d   y        - Điểm E  0;  4 điểm cực trị đồ thị hàm số   Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải - Điểm F  1;  3 điểm cực trị đồ thị hàm  y'  3a  2b     2 y     a  b        Từ (1) (2) suy a  2,b  3,c  0,d  4  y  2x  3x   y  2   8 Câu 16: Đáp án B    Ta có x    x  1  x  x   x   x  x  2  x   x 1 x2  x  Khi y    x  1 x    x  2 x   x  x   x   x  x   0; x   x2  x  Suy lim y    x  2 tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho x 2 Câu 17: Đáp án C '   Ta có v  t   h '  t   18t  t   36t  t  m / s    Ta có v'  t   36  9t  v'  t    36  9t   t  v  0   Suy  v    72  max v  t   72  m / s  0;6  v  54    Câu 18: Đáp án D Có tất mặt phẳng qua cạnh trung điểm cạnh đối diện Câu 19: Đáp án A Chiều cao khối nón là: h  3.12 4 32 2 2 Đường sinh hình nón là: l  r  h    Diện tích xung quanh hình nón là: Sxq  rl  .3.5  15 Câu 20: Đáp án A Ta có 2x  e dx  2x 2x e d 2x  e C   2 Câu 21: Đáp án B Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải số Đặt t  2x  t  1;4   PT  t    m  t  2m   m  t  2t , t  1;4   m  t t2 PT cho có nghiệm m  1;4  Câu 22: Đáp án A Ta có z  i  3i     2i  z   2i Câu 23: Đáp án D dx d  2x  1    ln 2x  2x  2x  0 Ta có  f  x  dx   4  ln  F    F    F    ln  Câu 24: Đáp án D 3  x  0, t  1  I   f  t  dt   f  x  dx  27  Đặt t  3x  dt  3dx   30 30  x  1, t  Câu 25: Đáp án A Ta có bán kính hình tròn R  b  4m;2a  12  a  6m Diện tích trồng hoa S1  R ; diện tích trồng cỏ S2  Selip  Shinhtron  ab  R Suy số tiền cần trồng hoa R  100S1  60S2  6.535 nghìn đồng Câu 26: Đáp án A Câu 27: Đáp án A Gọi h, V chiều cao thể tích khối trụ Ta có: VC.A 'B'C'  1 h.SA ' B'C '  V  18  3 Ta có: VC.ABB'A'  V   18   12 VC.MNB' A '  VC.ABB' A ' :  12 :  Thể tích khối đa diện CNMA'B'C' là: VC.A 'B'C'  VC.MNB' A '    12 Câu 28: Đáp án D PT hoành độ giao điểm hai đồ thị Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải x  x2   x  2x   x   x  x      x2    x   x      2 Suy hai đồ thị có hai điểm chung Câu 29: Đáp án D Gọi I trung điểm AC Khi I tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: R  AC 2a  a 2  Thể tích khối trụ ngoại tiếp lăng trụ là: V  R h   a  h  2a h 2 Câu 30: Đáp án D Ta có: z   2i   14i   z   14i  1  4i  z   2i  1   4  2  17 Câu 31: Đáp án C Ta có: P  x x    15  x  x x x  x  x    x   x     Câu 32: Đáp án B Hàm số có tập xác định D   ;    y'  mx  2x  4m x2  Hàm số đồng biến  ;   y'  0, x   ;   m   mx  2x  4m   mx  2x  4m        1  4m  Suy  x2   x   ;    x   ;    x   ;   Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải m   m  1   m  m     Câu 33: Đáp án A Ta thấy z.z  z đặt t  z  , ta z 3z.z   z   6iz  z   z   z i  z  z   3t   6t.i  2t (*)  z1.z  z1 z , ta có z z  z  Lấy mô đun hai vế (*) ý   z    3t   6t.i  t  3t   6t.i  2t  t 39t   2t  39t    t  1 z 13 13 Câu 34: Đáp án A Ta có: AC  a  a  a 2;AH  SH  AH.tan 600  AC a  2 a a 3 ;SABCD  a 2 a a3 a  Thể tích khối chóp là: V  SH.SABCD  Câu 35: Đáp án B PT    i  a  bi   18  a  bi   1  19i   6a  6b    6a  30b  i  1  19i  a   6a  6b  1  12    S  3a  2b   6a  30b  19 b   Câu 36: Đáp án A Câu 37: Đáp án A Gọi H K hình chiếu S I AB a a Ta có: SH  a     2 Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 1 1 IS  BS  d  I; SCD    d  B; SCD    d  H; SCD    HK 3 3 Ta có: 1 1 a 21       HK  2 2 HK SH HE 3a a 3 a      d  I; SCD    HK a 21  21 Câu 38: Đáp án B   1   2 x G      1  Giả sử G  x G ; yG ;zG  Ta có:  y G    G  2;1; 1   3    2   1 z G   Câu 39: Đáp án B dx  x 1     Ta có   dx  ln x  3x   x  x   x2 5  2ln  2ln  ln  ln a  b   P  ab  cd  c  d  1 Suy  Câu 40: Đáp án A Sau phút số 815.000  s   35  s    Gọi t0 phút 22.005.000  thời lượng virut H 815.000 con, suy virut, suy 815.000 35 gian để có 22.005.000 815.000 t  t  phút 35 Câu 41: Đáp án C x   x  1 PT hoành độ giao điểm hai đồ thị  x    Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Suy thể tích cần tính V    1  x  2 dx  1 16 a  16   a  b  31 b  15 15  Câu 42: Đáp án A  Ta có y '    x  2x  2  x  2x   ' x  2x   '  x  2x  2  x  2x  x 1  x  2x  2  x  2x    Câu 43: Đáp án B Thể tích khối tròn xoay sinh gồm phần Phần 1: hình trụ có bán kính đáy r = chiều cao h = Phần 2: hình nón cụt có r1  6;r2  3;h  Khi V1  62.2;V2    S1  S1.S2  S2   r12  r1r2  r22  3   Suy V  V1  V2  72  42  114 Chú ý: Thể tích nón cụt V    h S1  S1.S2  S2 Câu 44: Đáp án A Câu 45: Đáp án D Bán kính mặt cầu tâm I là: R  d  I;  P     1    1  22   1  22  Do PT mặt cầu  x  1   y     z  1  2 Câu 46: Đáp án D Ta có BA   2;2;4   1;1;2   2u Gọi I trung điểm AB Ta có: I  2;0; 1 Phương trình mặt phẳng trung trực AB là:  P  :1 x    1 y     z  1  hay  P  : x  y  2z  Câu 47: Đáp án A Phương trình (Oxy)L z = Ta có: AB   6;8;4    3;4;2  Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  x   3t  Phương trình đường thẳng AB:  y  3  4t Viết hệ phương trình giao điểm AB z  1  2t  (Oxy) ta có t  MA 1   M  ; 1;0    MB 2  1 2       3  1   1   2  1 2   4      1     2   Câu 48: Đáp án C Mặt cầu (S) có tâm I  3;5;7  bán kính R = 3    Khoảng cách từ tâm I đến (P) là: d     1  2 Bán kính đường tròn (C) là: r  R  d  22     Chu vi đường tròn (C) là: C  2r  2.1  2 Câu 49: Đáp án A Câu 50: Đáp án B x   t  Ta có: CD 1; 4;1 Phương trình đường thẳng CD là: đến (P) là: CD :  y  2  4t z  t  Vì M  CD nên M   t; 2  4t; t  Chu vi tam giác MAB là: P = AB + MA + MB Vì A, B cố định nên AB không đổi Ta có: P  AB   t  3   4t  3   t  6 2   t  5   4t    t   2 2 27 73   27   73  18t  18t  18  18t  18t  41  18  t     18  t      2 2  2  2 1 3 Dấu = xảy  t    M  ;0;    S     2 2 2 2 Trang 18 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... 9: Cho hàm số y  x  4x  5x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  ;1  5 B Hàm số nghịch biến khoảng 1;   3 5  C Hàm số nghịch biến khoảng  ;   3   5 D Hàm số...  16 D Sxq  18 Câu 20: Tìm nguyên hàm hàm số f  x   e2x A e 2x dx  e2x  C  B e2x dx  e2x  C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải C e 2x dx... tối giản) Tính a + b A 27 B 25 C 31 D 11 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Câu 42: Tính đạo hàm hàm số y  ln  x  2x  x 1 A y '   x  2x  2 
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường hà nam , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường hà nam , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường hà nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay