Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường điện biên

17 19 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:36

ĐỀ THI THỬ SỞ GD – ĐT ĐIỆN BIÊN MÔN TOÁN ( thời gian: 90 phút ) Câu 1: Cho hàm số y  x  2x  x  , khẳng định sau tính đơn điệu hàm số?   A Hàm số đồng biến  ; 1   ;       B Hàm số nghịch biến   ;     1  C Hàm số đồng biến  1;   3    D Hàm số nghịch biến  ; 1   ;     Câu 2: Cho hàm số y  f  x   3 x có đồ thị (C) Khẳng định sau đúng? x2  A Đồ thị (C) có tiệm cận đường thẳng x  tiệm cận ngang B Đồ thị (C) có tiệm cận đường thẳng x  tiệm cận ngang đường thẳng y = C Đồ thị (C) có hai tiệm cận đường thẳng x  2, x   tiệm cận ngang đường thẳng y = D Đồ thị (C) có hai tiệm cận đường thẳng x  2, x   tiệm cận ngang Câu 3: Điểm cực đại đồ thị hàm số y  A  1;  x3  2x  3x  3  2 B  3;   3 C 1; 2  D 1;  Câu 4: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Khẳng định sau khẳng định sai? A Hàm số có hai điểm cực trị B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ – C Hàm số đồng biến  ;0   2;   D Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị  0;   2; 2  Câu 5: Tìm giá trị nhỏ hàm số y  x3  đoạn  2; 4 x 1 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A y  B y  2  2;4  2;4 Câu 6: Nghiệm phương trình 2x 1  D y  C x  D x   2;4  2;4 19 B x  2 A x  C y  3 Câu 7: Đạo hàm hàm số y  log3 x A y '  x ln B y '  x C y '  1 Câu 8: Nghiệm bất phương trình   3 A x  x 2  D x  1 C x  1  log  x  2x B  0; 2 A  0;  D y '  x ln 27 B x  Câu 9: Tập xác định hàm số y  ln x  C  0; 2 \ 1 D  0;  \ 1 Câu 10: Trong hàm số đây, hàm số đồng biến 1 A y    2 x B y  log  x  1 ?   C y  log x   Câu 11: Cho số thực dương a, b, c với c  Khẳng định sau sai? A log c a  log c a  log c b b B log c2 b  log c b  log c a a2 2 a ln a  ln b C log c  b ln c b D log c2    log c b  log c a a Câu 12: Tính nguyên hàm hàm số f  x   e2x A  f  x  dx  e C  f  x  dx  2e Câu 13: Cho 2x C B  f  x  dx  2e2x  C C D  f  x  dx   e2x  C  f  x  dx  1, 2 A I  3 2x 4 2  f  t  dt  4 Tính I   f  y  dy B I  C I  5  D y  log 2x  D I  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải x Câu 14: Thể tích vật thể tròn xoay quay hình phẳng giới hạn y  x e , x  1, x  2, y   quanh trục Ox V   a  be2 A   dvtt  Tính giá trị biểu thức a + b B C D Câu 15: Vi khuẩn HP (Helicobacter pylori) gây đau dày ngày thứ t với số lượng F  t  , phát sớm số lượng không vượt 4000 bệnh nhân cứu chữa Biết F'  t   1000 ban đầu bệnh nhân có 2000 vi khuẩn Sau 15 ngày bệnh nhân phát bị 2t  bệnh, Hỏi có vi khuẩn dày bệnh nhân có cứu chữa không? A 5434 không cứu B 1500 cứu C 283 cứu D 3717 cứu Câu 16: Mênh đề sai? A Số phức z   i có phần thực phần ảo – B Tập số phức chứa tập số thực C Số phức z  3  4i có môđun D Số phức z  3i có số phức liên hợp z  3i Câu 17: Tổng phần thực phần ảo số phức z  1  2i   i  A B 10 C D Câu 18: Cho số phức z   2i Tìm số phức liên hợp số phức P  A  i 3 B  i 3 C  z D  i Câu 19: Gọi A, B hai điểm biểu diễn nghiệm số phức phương trình z2  2z  10  Tính độ dài đoạn thẳng AB A B C 12 D Câu 20: Tính môđun cảu số phức z thỏa mãn z  2i.z   5i A z  10 B z  10 C z  170 D z  Câu 21: Các mặt cảu hình hộp chữ nhật gì? A Hình vuông B Hình chữ nhật C Hình bình hành D Tam giác Câu 22: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ biết tam giác ABC vuông cân A, AB = AA’ = a Thể tích khối lăng trụ cho Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải A a3 B a3 12 C a3 D a Câu 23: Cho khối trụ có độ dài đường sinh 8, bán kính Thể tích khối trụ bằng: A 32 B 128 C 32 D 128 Câu 24: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với trọng tâm G Biết A 1; 1; 2  , B  2;1; 3 ,G 1; 2; 3 Khi tọa độ điểm C là:  8 A  ;  ;    3 3 Câu 25: Trong B  0; 6; 4  không gian với D  1; 4; 1 C  4; 2; 8 hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với A 1; 1;0 , B  0;1;1 ,C 1;0; 1 Một vecto pháp tuyến mặt phẳng (ABC) là: A n   3;1;1 B n   3; 1;1 C n   3;1; 1 D n   3;1;1 Câu 26: Trong gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A 1;1;0  , B  0; 1;1 Phương trình đương thẳng qua hai điểm A B là: x   t  A  y  z  t  x   t  B  y  z   t  x  t  C  y  1  2t z   t  x   t  D  y  1  2t z  t  Câu 27: Trong gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2; 4;0  , B  0;0;4  ,C  1;0;3 Phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện OABC là: A x  y2  z2  2x  4y  4z  B x  y2  z2  4x  3y  4z  C x  y2  z2  6x  2y  4z  D x  y2  z2  2x  4y  4z  Câu 28: Trong gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d1 : x 2 y3 z4    x  2t  d :  y   4t Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? z   6t  A d1 d cắt B d1 d trùng C d1 d chéo D d1 d song song với Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 29: Cho đồ thị hàm số bậc trùng phương y  ax  bx  c có đồ thị hình bên Dấu hệ số a, b, c A a  0, b  0,c  B a  0, b  0,c  C a  0, b  0,c  D a  0, b  0,c  Câu 30: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình x  8x   2m  có nghiệm phân biệt A  11 m 2 B m  C m   11 D  11 m 2 Câu 31: Giá trị m để hàm số y  x  3x  m có cực đại, cực tiểu cho giá trị cực đại giá trị cực tiểu hàm số trái dấu là: A m  B 2  m   m  2 D  m  C m  2 Câu 32: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  2cos x  nghịch biến khoảng 2cos x  m    0;   3 A m  3  m  3 B  m  C m  3  3  m  D  m  Câu 33: Tìm m để đường thẳng d : y  x  m cắt đồ thị (C) hàm số y  x hai điểm x 1 phân biệt A B cho hai điểm A, B cách đường thẳng  : 2x  4y   A m  C m  B m  5 D m  Câu 34: Một xe lửa chuyển động chậm dần dừng lại hẳn sau 20s kể từ lúc bắt đầu hãm phanh Trong thời gian xe chạy 120m Cho biết công thức tính vận tốc chuyển động   biến đổi v  v0  at ; a m / s gia tốc, v  m / s  vận tốc thời điểm t  s  Hãy tính vận tốc xe lửa lúc bắt đầu hãm phanh A 12  m / s  B  m / s  C 30  m / s  D 45  m / s  Câu 35: Nếu log8 a  log b2  log a  log8 b  giá trị ab Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải B 218 A 29 C D Câu 36: Người ta thả bèo vào hồ nước Sau thời gian t giờ, bèo sinh sôi kín mặt hồ Biết sau giừo, lượng bèo tăng gấp 10 lần lượng bèo trước tốc độ tăng không đổi Hỏi sau giừo số bèo phủ kín A t B 10 t mặt hồ? C t  log D Câu 37: Tìm tất giá trị tham số m để phương trình 2x  t log  m có hai nghiệm log  x  1 phân biệt m  2 C  m  B m  2 A Không tồn D 2  m  Câu 38: giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số f  x   2sin A 2 B 2  x  2cos C 2 x D 2  Câu 39: Cho I   f  x  dx  m Tính J   x.f x  dx A  m B 2m C m D  m x2 chia hình tròn có tâm gốc tọa độ, bán kính 2 thành hai phần S có diện tích S1 S2 , S1  S2 Tìm tỉ số S2 Câu 40: Parabol y  A 3  21  B 3  12 C 9  3  D 3  9  Câu 41: Để trang trí tòa nhà người ta vẽ lên tường sau: cạnh hình lục giác có cạnh 2dm cánh hoa hình parabol mà đỉnh parabol (P) cách cạnh lục giác 3dm nằm phía lục giác; đầu mút cạnh điểm giới hạn đường (P) Hãy tính diện tích hình (kể lục giác)  A  24 dm2   B  12 dm2  Câu 42: Cho số phức z thỏa mãn z  Đặt A  A A  B A   C  12 dm2   D  24 dm2 2z  i Mệnh đề đúng?  iz C A  D A  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình thoi cạnh a, mặt bên SAB tam giác vuông cân S thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy Biết thể tích khối chóp S.ABCD a3 12 Khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) A a B a C 2a 3 D a Câu 44: Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC tam giác vuông, AB = AC = a, cạnh bên BB'  a Gọi M trung điểm AC Khoảng cách hai đường thẳng A’C bà BM A 4a B a C 3a D 2a Câu 45: Người ta xếp viên bi có bán kính r vào lọ hình trụ cho tất viên bi tiếp xúc với đáy, viên bi nằm tiếp xúc với viên bi xung quanh viên bi xung quanh tiếp xúc với đường sinh lọ hình trụ Khi diện tích đáy lọ hình trụ là: A 16r B 18r C 9r D 36r Câu 46: Cho khối nón có bán kính đường tròn đáy diện tích xung quanh 108 Chiều cao h khối nón là: A B C D Câu 47: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật với AD  a 2, AB  a , góc mặt phẳng (SBD) (ABCD) 600 Gọi H trung điểm BC Biết mặt bên (SBC) tam giác cân đỉnh S bà thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.BHD A a B a C a D a Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  2; 4;0  đường thẳng  x   2t  d :  y  1  t Gọi A '  a; b;c  điểm đối xứng với A qua d Khi đó, tổng a + b + c z   t  A B – C  D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải x  t  Câu 49: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d :  y  6  t , x   t   x   2t   :  y   t mặt phẳng  P  : x  3y  z   Mặt cầu (S) có tâm I thuộc d, tiếp xúc với z  1  t   (P) Biết hoành độ điểm I số nguyên Tung độ điểm I A C – B D – Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A  3;1;0  , B  9;4;9  mặt phẳng (P) có phương trình 2x  y  z   Gọi I  a; b;c  điểm thuộc mặt phẳng (P) cho IA  IB đạt giá trị lớn Khi tổng a + b + c A a  b  c  22 B a  b  c  4 C a  b  c  13 D a  b  c  13 Đáp án 1-A 2-C 3-D 4-B 5-A 6-B 7-A 8-B 9-D 10-D 11-D 12-A 13-C 14-C 15-D 16-C 17-B 18-A 19-A 20-B 21-C 22-A 23-B 24-B 25-A 26-C 27-D 28-B 29-A 30-D 31-B 32-C 33-D 34-A 35-A 36-C 37-B 38-D 39-D 40-D 41-D 42-A 43-A 44-B 45-C 46-C 47-D 48-D 49-C 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A    y '   3x  4x     x     Ta có y '  3x  4x     x  1   y '   3x  4x    1  x    Suy hàm số đồng biến khoảng  ; 1     ;   , nghịch biến   1  khoảng  1;   3  Câu 2: Đáp án C Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Hàm số có tập xác định D  0   lim y  xlim  \  2;   x   x    x     Suy đồ thị (C) có hai tiệm cận đứng đường thẳng x  2, x   tiệm cận ngang đường thẳng y = Câu 3: Đáp án D  x3 x  2 Ta có y '    2x  3x   '  x  4x   y '   x  4x     3 x    y '' 1  2  Mặt khác y ''  2x     tọa độ điểm cực đại đồ thị hàm số 1;   y ''  3   Câu 4: Đáp án B Câu 5: Đáp án A Hàm số có tập xác định D  \ 1  y '  x  2x   x  1  x  1  y '   x  2x     x   y    7, y  3    y  y  3  Suy  19  2;4 y      Câu 6: Đáp án B PT  2x 1  23  x 1  3  x  2 Câu 7: Đáp án A Câu 8: Đáp án B 1 BPT    3 x 3 1    x2 3 x 5  3 Câu 9: Đáp án D Hàm số xác định 2   0  x   x  2x   x  2x     D   0;  \ 1    2 x  log  x  2x   x  2x         Câu 10: Đáp án D Câu 11: Đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Dựa vào đáp án ta thấy  log c a  log c a  log c b b  logc2 b 1   logc b  2logc a   log c b  logc a 2 a  log c a ln a  ln b  b ln c 2 b  log c2     log c b  log c a  a Câu 12: Đáp án A Ta có  f  x  dx   e2x dx  2x e d  2x   e2x  C  2 Câu 13: Đáp án C Ta có I   f  y  dy  2 2  f  y  dy   f  y  dy  2 2  f  t  dt   f  x  dx  4 1  5 Câu 14: Đáp án C 2 Thể tích cần tính V     1 1 x 2e2  a   a  b 1  dx  e  dvdt    b   Câu 15: Đáp án D Ta có F  t    F'  t  dt   1000 dt  500ln 2t   C 2t  Ban đầu có 2000 vi khuẩn, suy F    2000  C  2000  F  t   500ln 2t   2000 Suy số vi khuẩn có sau 15 ngày F 15  3717 , suy bệnh nhân cứu Câu 16: Đáp án C Câu 17: Đáp án B Ta có z  1  2i   i    5i Câu 18: Đáp án Câu 19: Đáp án A Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  z  1  3i A  1;3 PT     AB   z  1  3i B  1; 3 Câu 20: Đáp án B Đặt z  a  bi;a, b  a  2b   a  bi  2i  a  bi    5i   a  2b    b  2a  i   5i   b  2a  5 a    z  32  12  10 b   Câu 21: Đáp án C Câu 22: Đáp án A a Diện tích tam giác ABC B  a Ta có: AA'  2 a a3 Thể tích khối lăng trụ cho V  Bh  a  2 Câu 23: Đáp án B Thể tích khối trụ V  R 2h  .42.8  128 Câu 24: Đáp án B  x C  3.1 1    Giả sử Khi đó:  yC   2  1 1  6  C 0; 6; 4  z C   3     Câu 25: Đáp án A    3; 1; 1  n Ta có: AB  1;2;1 , AC 0;1;    AB;AC   Câu 26: Đáp án C Ta có: BA 1;2; 1  Đường thẳng AB qua điểm B, nhận BA làm vtpt Câu 27: Đáp án D Giả sử phương trình mặt cầu là: S : x  y  z  2ax 2by 2cz d 0 22   4 2  02  2a.2  2b  4   2c.0  d  a    02  02  42  2a.0  2b.0  2c.4  d  b  2  Vì A, B,C,O  S nên   2  1    2a  1  2b.0  2c.3  d  c   2 d  0    2a.0  2b.0  2c.0  d  Trang 11 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  S : x  y2  z  2x  4y  4z  Câu 28: Đáp án B d1 d có vtcp u 1; 2;3  d1 d song song trung Mà điểm A  0;1;   d  d1 nên d1  d Câu 29: Đáp án A Dựa vào đồ thị đáp án ta thấy  lim y    a  x   Đồ thị hàm số có cực trị, suy  b 0b0 2a  Đồ thị hàm số qua điểm có tọa độ  0;c   c  Câu 30: Đáp án D Đặt t  x , t   pt  t  8t   2m  * PT ban đầu có nghiệm phân biệt PT (*) có hai nghiệm phân biệt thỏa mãn t >  ' *  15    2m     11  m Khi  t1  t   8  2  t t  5  2m  1  Câu 31: Đáp án B  x1  x   Ta có y '  x  3x  m '  3x   y '   3x      x  1 x  1   Giá trị cực tiểu giá trị cực đại trái dấu, y1.y2    m  2 m     2  m  Câu 32: Đáp án C '  2cos x    2m   sin x Ta có y '      2cos x  m   2cos x  m  Hàm số nghịch biến khoảng  2m   sin x  y '       2m    m  3  0;    x   0;        3     x   0;   3    3 2cos x  m  m  2cos x    Mặt khác       m   1;   m  3  x   0;  cos x    ;1       Trang 12 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 33: Đáp án D PT hoành độ giao điểm hai đồ thị  x  x  mx  m  *  x  m   x 1  x  Hai đồ thị cắt hai điểm PT (*) có hai ngiệm phân biêt x  A  x A ; y A   m    *   x  x B yA  yB  Suy   m2  4m      I A ;  trung m  2 B x ; y  m  m          B B  điểm AB Hai điểm A, B cách đường thẳng  : 2x  4y    I    x A  x B    yA  yB      x A  x B    x A  x B  2m      x A  x B   4m     m   m  m  m5 Kết hợp với điều kiện  m  Câu 34: Đáp án A Xe dừng hẳn v  t   v0  at   t   Ta có S  20 20 0  v  t  dt     v0  at  dt   v0.t    v0 v  20  s   a   m / s a 20   20 at   20v  200a  10v  120  v  12  m / s   Câu 35: Đáp án A 1 log a  log b  log8 a  log b  log a  a   Ta có      ab  29    log b  b  log a  log8 b  log a  log b  2  Câu 36: Đáp án C Gọi khoảng thời gian cần để bèo phủ kín 10t mặt hồ, suy 10t   t  t  log 3 Câu 37: Đáp án Xét hàm số f  x   2x   x  1 1 0 với  , ta có f '  x    log  x  1  x  1 ln 2.log 22  x  1 x  Suy f  x  hàm đồng biến  1; 0  0;   Tính lim f  x   2; lim f  x    x 1 x 0 Dựa vào bảng biến thiên, để phương trình f  x   m có hai nghiệm  m  2 Câu 38: Đáp án D Đặt t  sin x, t  0;1  f  x   2t  21t  2t  2t Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải 2 2  Ta có f '  t    2t  t  '  2t ln  t ln  f '  t    2t ln  t ln   t  2  2  f    min f  t    min f  x    0;1  1 Suy f    2     2 max f  t   2 max f  x   2  0;1 f 1   Câu 39: Đáp án D  x  1, t  1 m Đặt t  x   dt  2xdx    J   f  t  dt    f  t  dt    f  x  dx   25 25 25  x  2, t  2 Câu 40: Đáp án D Ta có S1 diện tích hình phẳng giới hạn đường y  x2 , y   x2  x2  Suy S1     x   dx  2   2  Gọi S diện tích hình tròn có bán kính 2 Suy S  8 Khi S2  S  S1  6  Suy S1 3   S2 9  Câu 41: Đáp án D Xét cánh hoa hình parabol (P) qua điểm A  0;3 , B  1;0  , C 1;0  với A đỉnh (P) B, C hai đầu mút thỏa mãn BC = độ dài cạnh hình lục giác Gọi phương trình parabol (P) y  ax  bx  c , điểm A, B,C   P    P  : y   3x Diện tích cánh hoa giới hạn y   3x , trục hoành hai đường thẳng x  1, x  1  x3  2  3x dx   x dx  x    4     1 1 1 S0    Vậy diện tích cần tìm tổng diện tích cảu sáu cánh hoa ứng với sáu cạnh lục giác cộng với 22   24dm diện tích lục giác S  6.4  Câu 42: Đáp án A Trang 14 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Từ giả thiết, ta có A  2z  i  A   iz   2z  i  2A  Azi  2z  i  iz  2A  i  z  Ai    z  2A  i 2A  i Mà z     2A  i  Ai  * Ai  Ai  Đặt A  x  yi  x, y   , *  2x   2y  1 i  y   xi  4x   2y  1   y  2  x  4x  4y2  4y   x  y2  4y   x  y2  Vậy môđun A  x  y2  Câu 43: Đáp án A Gọi H hình chiếu S lên AB  H trung điểm AB Ta có SH   ABCD  ; SH  AB a  ; SABCD 2 a3 3 12  a  a 2 a 3a a Lại có CH     a  cos 600  2  BC2  BH2  HC2   HBC vuông H CH  AB a  CH   SAB  d  C;  SAB   CH  Khi  CH  SH Câu 44: Đáp án B Gọi N trung điểm AA’ Ta có A 'C / /MN  d  A 'C;BM   d  C;  BMN   a a a3 AN  ; AM   VABMN  AM.AN.AB  2 24 a a 3a a 5a a 6a 2 2 MN    ; MB  a   ; NB  a   4 4 5a 3a 3a     sin MBN  Ta có cos MBN  15 a a 30 2 Khi a AM  nên d  C;  BMN   d A; BMN   BC Câu 45: Đáp án C Trang 15 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Bán kính đáy hình trụ là: 3.2r : 3r Diện tích đáy cảu lọ hình trụ là: diện tích đáy lọ hình trụ S    3r   9r 2 Câu 46: Đáp án C Độ dài đường sinh l  Sxq r  12  h  l2  r  122  92  Câu 47: Đáp án D Gọi K hình chiếu vuông góc H lên BD  SBD  ;  ABCD   SK;HK   SKH  600 a 2 a Ta có DH    a  ; BD  a  2a  a      Lại có S BCD  2S BDH a2 a2 a  S BDH   HK   BD 2 Tam giác SHK vuông H, có tan SKH  Xét tam giác BHD có cos BHD  SH a  SH  HK BH  DH  BD2   sin BHD  2.BH.DH 3 Suy bán kính đường tròn ngoại tiếp  BHD BD sin BHD  2R  BHD  R  BHD  3a Vậy bán kính mặt cầu R  R 2BHD  3a  a a SH         Câu 48: Đáp án D VTPT d u   2;1; 1 Gọi (P) mặt phẳng qua A vuông góc với d Khi (P) nhận u làm VTCP Suy phương trình mặt phẳng (P)  P  : 2x  y  z  Gọi H giao điểm (d) (P)  H 1; 1;1 a  2.1    Vì H trung điểm AA’ nên b  2.  1    a  b  c     c  2.1    Câu 49: Đáp án C Gọi I  t; 6  t;  t  tâm mặt cầu R bán kính mặt cầu (S) Trang 16 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Ta có R  d  I;  P    t   6  t     t   1    1 2  5t  21 1 11 Điểm A  5;1; 1      AI   t  5; t  7;3  t  suy VTCP  u   2;1; 1  u; AI  2t  20t  98    Mặt khác R  d  I;      u Từ (1), (2) ta 5t  21 11   2 2t  20t  98  t   x1   y1  4 Câu 50: Đáp án B  f  x A ; y A ; z A   Đặt f  x; y; z   2x  y  z     f  A  f  B   72   f  x B ; yB ; z B   12 Do hai điểm A, B nằm khác phía so với mặt phẳng (P) Gọi B’ điểm đối xứng B qua mặt phẳng (P)   BB' : x 9 y 4 z 9   1 Điểm H   BB'  H  2t  9;4  t; t     P    2t      t   t     t   H  5; 2;11 mà H trung điểm BB’ suy B'  1;0;13 Ta có IA  IB  IA  IB'  AB'  IA  IB max  AB'  I giao điểm AB’ mp (P) Lại có AB'   4; 1;13  u  AB'   4;1; 13   AB'  : x  y 1 z   13 t 1 Điểm I   AB'  I  4t  3; t  1; 13t    P    I  7;2; 13  a  b  c  4 Trang 17 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... :  y   4t Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? z   6t  A d1 d cắt B d1 d trùng C d1 d chéo D d1 d song song với Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải... A  A A  B A   C  12 dm2   D  24 dm2 2z  i Mệnh đề đúng?  iz C A  D A  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải  Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD,... biến thi n, để phương trình f  x   m có hai nghiệm  m  2 Câu 38: Đáp án D Đặt t  sin x, t  0;1  f  x   2t  21t  2t  2t Trang 13 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường điện biên , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường điện biên , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay