TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:33

TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH (1A) (Bắt buộc dự án) 1) a Họ tên học sinh/nhóm trưởng: Võ Bảo Linh Lớp: 9A1 Email:vobaolinh.thanhloi.tm@gmail.com Điện thoại: 0918 256 214 b Thành viên nhóm: …………………………………………………………… Lớp: ……………… 2) Tên dự án: Tạo khí Hiđro từ điện phân dung dịch muối ăn 3) Trường: Trung học sở Thạnh Lợi Điện thoại: 0673 952210 Địa chỉ: Ấp 1- xã Thạnh Lợi Huyện: Tháp Mười Tỉnh/Thành phố: Đồng Tháp 4) Người bảo trợ: Nguyễn Hữu Thiện Điện thoại/email: 01214208398/nguyenhuuthien.thanhloi.tm@gmail.com 5) Dự án có tiếp tục từ năm trước không? Có  Không Nếu có: a) Đính kèm Tóm tắt Kế hoạch nghiên cứu năm trước b) Giải thích khác dự án so với năm trước Phiếu dự án tiếp tục (7) 6) Năm nay, thí nghiệm/thu thập số liệu khoảng thời gian: (Phải nêu rõ ngày/tháng/năm) Ngày bắt đầu: 12/9/2016 Ngày kết thúc: 23/10/2016 7) Bạn tiến hành thí nghiệm đâu? (Đánh dấu tất nơi thích hợp) Cơ quan nghiên cứu  Trường học Thực địa Ở nhà Nơi khác……… 8) Liêt kê tên địa tất nơi làm việc nhà trường: a) Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………… b) Tên đơn vị: …………………………………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………… Điện thoại: …………………………………………………………………………………………… 9) 10)  Kế hoạch nghiên cứu kèm theo Bản tóm tắt dự án sau thí nghiệm kèm theo Thạnh Lợi, Ngày 24 tháng 10 năm 2016 Nhóm trưởng Võ Bảo Linh
- Xem thêm -

Xem thêm: TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT, TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT, TỜ KHAI DÀNH CHO HỌC SINH THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay