Nhiem vu nganh NHNN

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:33

Nội dung Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam định hướng giải pháp triển khai Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 16 tháng năm 2010, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 thay Luật NHNN số 01/1997/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật NHNN số 10/2003/QH11 Luật NHNN (mới) tạo sở pháp lý để nâng cao vai trò quản lý nhà nước tiền tệ hoạt động ngân hàng, nâng cao trách nhiệm, quyền hạn NHNN việc hoạch định thực thi sách tiền tệ quốc gia, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD), bảo đảm vận hành an toàn, hiệu hệ thống toán, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng Xã hội chủ nghĩa Đồng thời, phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết thông lệ, chuẩn mực quốc tế ngân hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập quốc tế kinh tế Việt Nam Luật NHNN số 46/2010/QH12 (sau viết tắt Luật NHNN 2010) gồm chương 66 điều, có nhiều nội dung thay đổi, sửa đổi so với Luật NHNN năm 1997 Luật sửa đổi, bổ sung năm 2003, tập trung vào nội dung quan trọng sau đây: Vị trí NHNN Xây dựng NHNN trở thành Ngân hàng Trung ương (NHTƯ) đại có tính tự chủ tính độc lập cao định hướng lớn Đảng Nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Tuy nhiên, việc lớn cần có bước thích hợp đòi hỏi phải có trình chuẩn bị điều kiện cần thiết cho hoạt động NHTƯ; theo đó, năm tới đây, cần tăng cường tính chủ động tính trách nhiệm NHNN hoạch định thực thi sách tiền tệ (CSTT) vừa bảo đảm linh hoạt điều hành CSTT, vừa bảo đảm tính đồng hệ thống sách kinh tế tài quốc gia Trên sở điều kiện đặc thù thể chế trị, kinh tế - xã hội Việt Nam mức độ hội nhập kinh tế nguồn lực Việt Nam, Điều Luật NHNN 2010 quy định địa vị pháp lý NHNN quan ngang Bộ Chính phủ, NHTƯ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Mặc dù địa vị pháp lý NHNN quy định Điều Luật NHNN 2010 thay đổi lớn so với quy định Luật NHNN 1997 Luật sửa đổi, bổ sung 2003, nhiên, nghiên cứu kỹ quy định Luật NHNN 2010 mối tương quan so sánh với Luật NHNN 1997 Luật sửa đổi, bổ sung 2003 thấy rằng, mặt pháp lý, thẩm quyền NHNN nâng cao rõ rệt thông qua quy định liên quan đến cấu tổ chức, thực chức NHNN thông qua việc tham gia hoạt động thị trường, sử dụng công cụ để điều tiết thị trường, hoạt động TCTD Cơ cấu tổ chức NHNN Cơ cấu NHNN vừa phản ánh cấu tổ chức quan ngang Bộ, vừa thể cấu tổ chức đặc thù NHTƯ NHNN tổ chức thành hệ thống tập trung, thống nhất, gồm máy điều hành đơn vị hoạt động nghiệp vụ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc khác Với vị quan ngang Bộ, Chính phủ quy định cấu tổ chức NHNN Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đơn vị thuộc NHNN Thống đốc NHNN quy định NHNN NHTƯ Vì vậy, Thống đốc NHNN định cấu mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện NHNN Bên cạnh đó, Thống đốc NHNN có thẩm quyền định thành lập, chấm dứt hoạt động đơn vị trực thuộc NHNN hoạt động lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng, nghiên cứu, thông tin, lý luận khoa học ngân hàng, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kho quỹ, dịch vụ công nghệ tin học ngân hàng toán, dịch vụ thông tin tín dụng Ngoài ra, NHNN có quyền thành lập doanh nghiệp đặc thù đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước TCTD Trong thời gian qua, Đảng Nhà nước ta có chủ trương định hướng giảm dần chức đại diện chủ sở hữu nhà nước doanh nghiệp nhà nước Tuy nhiên, việc quản lý phần vốn Nhà nước TCTD có đặc thù riêng so với việc quản lý doanh nghiệp khác, vậy, có nhiều ý kiến băn khoăn qua trình thảo luận thống quy định Luật NHNN 2010, theo đó, NHNN có chức đại diện phần vốn Nhà nước TCTD, quy định phù hợp với quy định hành điều kiện thực tiễn Việc thay đổi chức thời gian tới thực trình đổi công tác quản lý nguồn vốn Nhà nước doanh nghiệp Chính phủ phân công thực Điều Luật NHNN 2010 quy định NHNN sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù Việc NHNN góp vốn thành lập doanh nghiệp không nhằm mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận mà nhằm thực thi số chức năng, nhiệm vụ NHNN Theo thực tiễn hoạt động NHNN kinh nghiệm số nước, NHNN tham gia góp vốn để thành lập số doanh nghiệp đặc biệt nhằm thực chức nhiệm vụ mình, góp phần đảm bảo an toàn hiệu hoạt động TCTD, bảo đảm lợi ích tất TCTD, người sử dụng dịch vụ ngân hàng kiểm soát Nhà nước (như thành lập Nhà máy in tiền quốc gia, tham gia góp vốn vào Banknetvn ) NHNN không tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác chức nhiệm vụ NHNN Vì vậy, Điều Luật NHNN 2010 quy định cho phép NHNN sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực chức năng, nhiệm vụ NHNN theo định Thủ tướng Chính phủ Hơn nữa, Thống đốc NHNN có quyền thành lập, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, ban, hội đồng tư vấn vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ NHNN Ở Việt Nam nay, theo quy định Luật Tổ chức Chính phủ hành, Thống đốc NHNN người đứng đầu NHNN phải chịu trách nhiệm cuối định NHNN không lĩnh vực CSTT quốc gia, mà lĩnh vực khác giám sát an toàn hoạt động ngân hàng có định quan trọng CSTT quốc gia có tác động lớn đến hoạt động kinh tế - xã hội Để đảm bảo tính hiệu sách ban hành, tính thực tiễn tính linh hoạt sách, Thống đốc NHNN cần cân nhắc đầy đủ thấu đáo ý kiến tham vấn chuyên gia Do đó, Luật NHNN 2010 quy định Thống đốc NHNN có quyền thành lập ban, hội đồng tư vấn vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ NHNN (khoản Điều Luật NHNN 2010) CSTT quốc gia 3.1 Đối với việc hoạch định thực thi CSTT Luật quy định rõ khái niệm CSTT quốc gia để làm sở xây dựng thẩm quyền quan (Quốc hội, Chính phủ, NHNN) CSTT Theo đó, CSTT quốc gia định tiền tệ tầm quốc gia quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm định mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền biểu tiêu lạm phát, định sử dụng công cụ biện pháp để thực mục tiêu đề (Điều 3) Về thẩm quyền định CSTT quốc gia, Luật cụ thể hóa vai trò, vị trí quan nhà nước việc định thực thi CSTT quốc gia phù hợp Hiến pháp Quốc hội định tiêu lạm phát năm thể thông qua việc định số giá tiêu dùng giám sát việc thực CSTT quốc gia Chủ tịch nước thực nhiệm vụ, quyền hạn Hiến pháp pháp luật quy định việc đàm phán, ký kết, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Chính phủ trình Quốc hội định tiêu lạm phát năm Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN định việc sử dụng công cụ biện pháp điều hành để thực mục tiêu CSTT quốc gia theo quy định Chính phủ (Điều 3) 3.2 Về thẩm quyền cụ thể NHNN việc thực thi CSTT Luật NHNN nâng cao thẩm quyền trách nhiệm NHNN việc xây dựng thực thi CSTT Luật quy định rõ thẩm quyền Thống đốc NHNN việc định sử dụng công cụ thực CSTT quốc gia, bao gồm tái cấp vốn, lãi suất, tỷ giá hối đoái, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở công cụ, biện pháp khác Đối với công cụ tái cấp vốn, đối tượng áp dụng mở rộng cho TCTD không ngân hàng quy định hành Đối với công cụ lãi suất, Luật quy định thẩm quyền NHNN việc công bố lãi suất điều hành CSTT, lãi suất để chống cho vay nặng lãi định chế điều hành lãi suất TCTD khách hàng trường hợp thị trường tiền tệ có diễn biến bất thường nhằm ổn định thị trường, tránh tác động bất lợi cho kinh tế Quy định công cụ lãi suất vừa đảm bảo để NHNN điều hành, thực thi CSTT theo chế thị trường có quản lý nhà nước, vừa có sở để áp dụng quy định luật liên quan Bộ luật Dân sự, Hình sự, Lao động, Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước Đây sở pháp lý quan trọng để NHNN thay đổi nội hàm lãi suất theo hướng lãi suất sở TCTD ấn định lãi suất kinh doanh, mà làm sở cho việc phòng, chống cho vay nặng lãi kinh tế Về công cụ tỷ giá, Luật quy định NHNN định chế độ tỷ giá, chế điều hành tỷ giá nhằm nâng cao thẩm quyền NHNN điều hành CSTT Đối với công cụ dự trữ bắt buộc, Luật bỏ quy định giới hạn tỷ lệ dự trữ bắt buộc từ 0% đến 20 % để bảo đảm linh hoạt điều hành CSTT NHNN, đồng thời nâng cao thẩm quyền NHNN việc trả lãi tiền gửi dự trữ bắt buộc tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc Về tạm ứng cho ngân sách nhà nước Luật NHNN quy định bảo đảm thống với Luật Ngân sách nhà nước Theo đó, NHNN tạm ứng cho ngân sách trung ương để xử lý thiếu hụt tạm thời quỹ ngân sách nhà nước theo định Thủ tướng Chính phủ Khoản tạm ứng phải hoàn trả năm ngân sách, trừ trường hợp đặc biệt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội định (Điều 26) Quy định bảo đảm nguyên tắc NHTƯ không phát hành tiền cho chi tiêu ngân sách, đồng thời xử lý vấn đề thiếu hụt tạm thời ngân sách trung ương Quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước Việc quy định NHNN quản lý Dự trữ ngoại hối nhà nước theo quy định Chính phủ bảo đảm thống với pháp luật hành quản lý ngoại hối Trong trường hợp việc sử dụng dự trữ ngoại hối làm thay đổi dự toán ngân sách nhà nước thực theo quy định Luật Ngân sách (Điều 32) Kể từ hình thành vào năm 1991 đến nay, Dự trữ ngoại hối nhà nước Việt Nam Chính phủ giao NHNN quản lý đóng vai trò quan trọng việc bảo đảm nguồn lực để thực thi CSTT quốc gia, sách tỷ giá, đảm bảo khả toán quốc tế đáp ứng nhu cầu ngoại hối đột xuất cấp bách Nhà nước Dự trữ ngoại hối hạng mục tài sản Có Bảng cân đối NHNN coi tài sản bảo đảm cho giá trị tiền lưu thông Dự trữ ngoại hối nhà nước sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, chủ yếu để can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ổn định giá trị đồng tiền thông qua nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ với TCTD Thanh tra, giám sát ngân hàng Vai tròi, nhiệm vụ NHNN lĩnh vực tra, giám sát điều chỉnh để tăng cường thẩm quyền xử lý Luật quy định theo hướng khẳng định thẩm quyền NHNN toàn trình giám sát an toàn hoạt động TCTD từ khâu cấp phép, xây dựng quy chế an toàn, theo dõi, giám sát hoạt động, can thiệp phát sinh khó khăn chủ động xử lý có nguy đổ vỡ a) Quy định Luật NHNN khẳng định khác biệt chất tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng với tra hành thông thường thông qua việc đưa nguyên tắc cho hoạt động tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng sau: Thanh tra, giám sát ngân hàng thực theo quy định Luật NHNN quy định khác pháp luật có liên quan; trường hợp có khác quy định tra, giám sát ngân hàng Luật NHNN với quy định luật khác thực theo quy định Luật NHNN; Thống đốc NHNN quy định trình tự, thủ tục tra, giám sát ngân hàng (Điều 51) b) Luật quy định nguyên tắc thực tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng kết hợp tra, giám sát việc chấp hành sách, pháp luật tiền tệ ngân hàng với tra, giám sát rủi ro hoạt động đối tượng tra, giám sát ngân hàng c) Mở rộng phạm vi giám sát toàn hoạt động TCTD, kể hoạt động thông qua công ty TCTD: Thanh tra, giám sát ngân hàng thực nguyên tắc tra, giám sát toàn hoạt động TCTD (khoản Điều 51); Trong trường hợp cần thiết, NHNN yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền tra phối hợp tra công ty con, công ty liên kết TCTD (khoản Điều 52); bổ sung vào Điều 56 quy định trường hợp cần thiết, NHNN yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền giám sát phối hợp giám sát công ty con, công ty liên kết TCTD d) Nội dung tra, giám sát quy định cụ thể, phản ảnh tính ổn định thực tiễn, thông lệ yêu cầu hoạt động tra, giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, tập trung xem xét, đánh giá mức độ rủi ro, lực quản trị rủi ro tình hình tài đối tượng tra ngân hàng (Điều 55); Xem xét, theo dõi tình hình chấp hành quy định an toàn hoạt động ngân hàng ; Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hoạt động, quản trị, điều hành mức độ rủi ro TCTD; Phát hiện, cảnh báo rủi ro gây an toàn hoạt động ngân hàng nguy dẫn đến vi phạm pháp luật tiền tệ ngân hàng; Kiến nghị, đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn xử lý rủi ro, vi phạm pháp luật (Điều 58) đ) Thẩm quyền NHNN việc can thiệp, xử lý “sớm” TCTD quy định cụ thể nhằm ngăn chặn kịp thời khả đổ vỡ: NHNN có thẩm quyền định áp dụng biện pháp xử lý đặc biệt TCTD vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật tiền tệ ngân hàng, gặp khó khăn tài chính, có nguy gây an toàn cho hệ thống ngân hàng, gồm mua cổ phần TCTD; đình chỉ, tạm đình chỉ, miễn nhiệm chức vụ người quản lý, người điều hành TCTD; định sáp nhập, hợp nhất, giải thể TCTD; đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; thực nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật phá sản TCTD (khoản 12 Điều 4) e) Để bảo đảm kỷ luật hoạt động ngân hàng, chế tài thẩm quyền xử lý NHNN TCTD cụ thể hoá rõ Luật NHNN (Điều 59) Quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi Hoạt động bảo hiểm tiền gửi gắn chặt với hoạt động ngân hàng khách hàng gửi tiền TCTD Để bảo đảm có quan nhà nước thực chức quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi, Luật có quy định mang tính nguyên tắc thẩm quyền quản lý nhà nước NHNN bảo hiểm tiền gửi: “ Thực quản lý nhà nước bảo hiểm tiền gửi theo quy định pháp luật bảo hiểm tiền gửi.” (khoản 14 Điều 4) Góp vốn thành lập doanh nghiệp NHNN góp vốn thành lập doanh nghiệp không nhằm mục tiêu kinh doanh thu lợi nhuận, mà nhằm thực thi sô chức năng, nhiệm vụ NHNN Theo thực tiễn hoạt động NHNN kinh nghiệm số nước, NHNN tham gia góp vốn để thành lập số doanh nghiệp đặc biệt nhằm thực chức năng, nhiệm vụ mình, góp phần đảm bảo an toàn, hiệu hoạt động TCTD, bảo đảm lợi ích tất TCTD, người sử dụng dịch vụ ngân hàng kiểm soát Nhà nước (như tham gia góp vốn vào Banknetvn ) NHNN không tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác chức nhiệm vụ NHNN Để bảo đảm tính khách quan, Luật có quy định cho phép NHNN sử dụng vốn pháp định để góp vốn thành lập doanh nghiệp đặc thù nhằm thực chức năng, nhiệm vụ NHNN theo Quyết định Thủ tướng Chính phủ (Điều 4) Đối với mở tài khoản Kho bạc Nhà nước Luật có quy định liên quan đến việc mở tài khoản Kho bạc Nhà nước NHNN Theo đó, nguyên tắc, Kho bạc Nhà nước phải mở tài khoản NHNN Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh chi nhánh NHNN, việc thực giao dịch cho Kho bạc Nhà nước theo quy định NHNN (Điều 27) Quy định nhằm mục tiêu bảo đảm NHNN điều hành CSTT cách chặt chẽ, hiệu bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng 10 Tính minh bạch trách nhiệm giải trình Nhiệm vụ, quyền hạn NHNN nâng cao gắn liền với tính minh bạch hoạt động trách nhiệm giải trình NHNN Luật quy định rõ trách nhiệm giải trình, báo cáo NHNN trước Quốc hội, Chính phủ công chúng (Điều 73, Điều 40) Đây nội dung mới, quan trọng hoạt động NHTƯ nhằm minh bạch hóa, công khai hóa định điều hành với quan cấp mà với công chúng, thị trường Nguồn thông tin liệu quan trọng để NHNN xây dựng sách, đánh giá diễn biến thị trường đưa định điều tiết Do đó, quy định liên quan đến nghĩa vụ cá nhân, tổ chức việc cung cấp thông tin, số liệu cho NHNN cụ thể hoá Luật (Điều 35, Điều 40) Luật NHNN có hiệu lực thực thi từ ngày 01/01/2011 Để quy định Luật vào sống Luật có hiệu lực, Thống đốc NHNN ban hành Kế hoạch số 5286/KH-NHNN ngày 15/7/2010 triển khai Luật NHNN Luật Các TCTD; đó, tập trung tuyên truyền phổ biến hai luật ngân hàng nhiều hình thức phong phú, tổ chức xây dựng văn quy phạm pháp luật trình quan có thẩm quyền ban hành ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn thi hành Luật NHNN Những quy định luật rõ ràng cụ thể cần nhanh chóng triển khai Đồng thời, vào tình hình thực tiễn để có bước điều chỉnh phù hợp, không gây biến động lớn, ổn định hệ thống Những quy định chung Luật NHNN cần Chính phủ, NHNN hướng dẫn thực NHNN khẩn trương rà soát để triển khai xây dựng văn quy phạm pháp luật kịp thời trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền xây dựng đề án lãi suất để tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng triển khai Luật NHNN có hiệu đời sống kinh tế - xã hội ... cấu tổ chức NHNN Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đơn vị thuộc NHNN Thống đốc NHNN quy định NHNN NHTƯ Vì vậy, Thống đốc NHNN định cấu mạng lưới chi nhánh, văn phòng đại diện NHNN Bên cạnh... tham gia góp vốn vào Banknetvn ) NHNN không tham gia góp vốn vào doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác chức nhiệm vụ NHNN Vì vậy, Điều Luật NHNN 2010 quy định cho phép NHNN sử dụng vốn pháp định để góp... liên quan đến chức năng, nhiệm vụ NHNN Ở Việt Nam nay, theo quy định Luật Tổ chức Chính phủ hành, Thống đốc NHNN người đứng đầu NHNN phải chịu trách nhiệm cuối định NHNN không lĩnh vực CSTT quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiem vu nganh NHNN, Nhiem vu nganh NHNN, Nhiem vu nganh NHNN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay