Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về quy định khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập

10 19 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG   NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH           LUẬT GIÁO DỤC LUẬT GIÁO DỤC   1. Giới thiệu 1. Giới thiệu     !" #$$% !  &'  ()* (+    !" #$$% !  &'  ()* (+ ,-./0(+1-23-45 .65789 ,-./0(+1-23-45 .65789 : ; <= (+>? $%@% AB( (+>? CD@E@#$$%F : ; <= (+>? $%@% AB( (+>? CD@E@#$$%F G(+ H- I> J 3 KL  >( = (+>? G(+ H- I> J 3 KL  >( = (+>? $C@$C@#$$E6 -? B      !" (M4 $C@$C@#$$E6 -? B      !" (M4 CNNO CNNO    #$$% K> PL Q B   A)R(+ K'6   #$$% K> PL Q B   A)R(+ K'6 H-(AQ4+ !"0-S(+TIM(53( H-(AQ4+ !"0-S(+TIM(53( TS(+KU(:.I>+VH?BW TS(+KU(:.I>+VH?BW (+V5 . (+V5 .     !"#$$% +X4 N )Y(+6 C#$ AZ    !"#$$% +X4 N )Y(+6 C#$ AZ 6 6 H?AV(IZ3'(++ !"H'![(6(> H?AV(IZ3'(++ !"H'![(6(> \)R(+ I>  Y P] +  !" 5 0- 3 \)R(+ I>  Y P] +  !" 5 0- 3 '(+ +  !" H' ![(6 0- Y H-( > '(+ +  !" H' ![(6 0- Y H-( > ()*6^:_(\V6^:_(\V`a/ ()*6^:_(\V6^:_(\V`a/ 6KLK)b(+Ic\-(+([(![(6^:I> 6KLK)b(+Ic\-(+([(![(6^:I> ([(-4+- TA(++ !" ([(-4+- TA(++ !"   K> Y P]99 K_ H-( \8(+   I3  K> Y P]99 K_ H-( \8(+   I3 A^4*6([(+- dK)b(++ !"I>HS( A^4*6([(+- dK)b(++ !"I>HS( K_ +  !" e  )*(+ f(  6 3( AT K_ +  !" e  )*(+ f(  6 3( AT  6a/ 6+J99U(L3(G(+gh(+  6a/ 6+J99U(L3(G(+gh(+ a/6(95(BH'BI>a[?!L(+a/ a/6(95(BH'BI>a[?!L(+a/ 89 89   2. Luật GD và công tác KĐCLGD 2. Luật GD và công tác KĐCLGD   i i Điều 17: Kiểm định chất lượng giáo dục Điều 17: Kiểm định chất lượng giáo dục    Kiểm định chất lượng giáo dục Kiểm định chất lượng giáo dục  K> g3( 99 0  K> g3( 99 0 ?B (h4 a AV( 4: A L 3( 4" 6 ?B (h4 a AV( 4: A L 3( 4" 6 )Y(+\7(6(!(++ !"A'I*(>\)R(+I> )Y(+\7(6(!(++ !"A'I*(>\)R(+I> YP]+ !"5 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc - - Số: 51/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU KHÁC TRONG CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRỪ CÁC SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; Căn Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND năm 2004; Căn Luật Giáo dục năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Giáo dục năm 2009; Căn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Căn Thông tư Bộ Giáo dục Đào tạo: Thôngsố 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 quy định tài trợ cho sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thôngsố 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 ban hành quy định dạy thêm, học thêm; Thôngsố 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 quy định việc mặc đồng phục lễ phục tốt nghiệp học sinh sinh viên; Xét đề nghị Liên Sở: Tài - Giáo dục Đào tạo Tờ trình số 5437/LN: TCGD&ĐT ngày 08 tháng 10 năm 2013, QUYẾT ĐỊNH: VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Ban hành kèm theo Quyết định "Quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập Thành phố Hà Nội" (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) Điều Quyết định hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký Bãi bỏ quy định trước trái với Quyết định Điều Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở: Giáo dục Đào tạo; Tài chính; Cục trưởng Cục thuế Thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng Sở, Ngành, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ TM ỦY BAN NHÂN DÂN KT CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như Điều 3; - Văn phòng Chính phủ; - Các Bộ: TC, GD&ĐT, LĐTB&XH; - Thường trực Thành ủy, - Thường trực HĐND Thành phố; - Đ/c Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Các đ/c PCT UBND TP; - Cục KT văn (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Ban VX, PC, KTNS (HĐND TP); - Cổng GTĐT TP; Trung tâm công báo; - Sở Tư pháp; Đài PTTH HN, - Báo Hà Nội mới, Báo Kinh tế đô thị; - Đ/c CVP, đ/c PCVP, TH; - Lưu: VT, VXch VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THU, SỬ DỤNG CÁC KHOẢN THU KHÁC TRONG CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI (TRỪ CÁC SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP CHẤT LƯỢNG CAO) (Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2013 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quyết định quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà Nội (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) bao gồm: Các sở giáo dục mầm non, sở giáo dục phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên Điều Nguyên tắc chung Các sở giáo dục thực thu, chi khoản thu khác phải đảm bảo nguyên tắc sau: Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập địa bàn Mức thu sở dự toán chi phí, nội dung chi, phải thỏa thuận văn cha mẹ học sinh tinh thần tự nguyện, thống Ban giám hiệu nhà trường quan quản lý cấp (Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã Sở Giáo dục Đào tạo theo phân cấp quản lý) trước ban hành Thực công khai theo quy định Thôngsố 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành quy chế thực công khai sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân, Thôngsố 19/2005/TT-BTC ngày 11/3/2005 Bộ Tài hướng dẫn việc công khai tài quỹ nguồn từ ngân sách nhà nước quỹ nguồn từ khoản đóng góp nhân dân VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Hạch toán riêng khoản thu vào sổ sách kế toán, tổng hợp chung vào báo cáo toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, không dùng khoản thu để điều chuyển chi cho nội dung, mục đích khác Ngoài nội dung khoản thu quy định Điều đến Điều 12 Quy định này, sở giáo dục công lập không thu khoản thu khác Chương QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN THU, CHI KHÁC TRONG CÁC SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Điều Thu, chi phục vụ bán trú Nội dung thu, mức thu: a) Tiền ăn (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở): Thỏa thuận với cha mẹ học sinh b) Chăm sóc bán trú (Mầm non, Tiểu học, Trung học sở): Không 150.000 đồng/học sinh/tháng c) Trang thiết bị phục vụ bán trú: - Học sinh mầm non: Không 150.000 đồng/học sinh/năm học - Học sinh Tiểu học, Trung học sở: Không 100.000 đồng/học sinh/năm học Nội dung chi: a) Tiền ăn: Chi bữa ăn bữa ăn phụ (nếu có) theo thỏa thuận b) Chăm sóc bán trú: Bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán quản lý, nhân viên phục vụ công tác bán trú c) Trang thiết bị phục vụ bán trú: Trang bị sở vật chất cho bán trú (giường, chiếu, chăn, khăn mặt, bát, đĩa, cốc, xoong, nồi, bếp gas ) Điều Thu, chi học buổi/ngày Mức thu: a) Học sinh Tiểu học: Không 100.000 đồng/học sinh/tháng b) Học sinh Trung học sở: Không 150.000 đồng/học sinh/tháng VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn ... QUY TRÌNH, CHU KÌ QUY TRÌNH, CHU KÌ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG (QĐ 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008) (QĐ 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2008) ThS. Lê Bá Lộc ThS. Lê Bá Lộc NỘI DUNG CHÍNH NỘI DUNG CHÍNH  Quy trình và chu kì KĐCL CSGDPT Quy trình và chu kì KĐCL CSGDPT  Tự đánh giá của CSGDPT Tự đánh giá của CSGDPT  Đăng kí KĐCL của CSGDPT Đăng kí KĐCL của CSGDPT  Đánh giá ngoài và đánh giá lại CSGDPT Đánh giá ngoài và đánh giá lại CSGDPT  Công nhận và cấp giấy chứng nhận KĐCLGD Công nhận và cấp giấy chứng nhận KĐCLGD QUY TRÌNH VÀ CHU KÌ KĐCL CSGDPT QUY TRÌNH VÀ CHU KÌ KĐCL CSGDPT I. Quy trình I. Quy trình 1. Tự đánh giá 1. Tự đánh giá 2. Đăng ký kiểm định 2. Đăng ký kiểm định 3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu 3. Đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có) có) 4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận 4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận KĐCLGD. KĐCLGD. 1. 1. Tự đánh giá Tự đánh giá Điều 9: Quy trình tự đánh giá Điều 9: Quy trình tự đánh giá 1. Thành lập Hội đồng TĐG. 1. Thành lập Hội đồng TĐG. 2. Xác định mục đích, phạm vi TĐG. 2. Xác định mục đích, phạm vi TĐG. 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 3. Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 4. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, 4. Thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, minh chứng. minh chứng. 5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu 5. Đánh giá mức độ đạt được theo từng tiêu chí. chí. 6. Viết báo cáo TĐG. 6. Viết báo cáo TĐG. 7. Công bố báo cáo TĐG. 7. Công bố báo cáo TĐG. Điều 10: Hội đồng T Điều 10: Hội đồng T ĐG ĐG 1. Hội đồng TĐG ít nhất 07 thành viên. 1. Hội đồng TĐG ít nhất 07 thành viên. 2. Thành phần của Hội đồng TĐG gồm: 2. Thành phần của Hội đồng TĐG gồm:  Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng là Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng là Phó Hiệu trưởng  Thư ký là thư ký Hội đồng trường hoặc giáo viên Thư ký là thư ký Hội đồng trường hoặc giáo viên uy tín; uy tín;  Các thành viên: đại diện Hội đồng trường hoặc Hội Các thành viên: đại diện Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị, các tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo đồng quản trị, các tổ trưởng tổ chuyên môn, giáo viên uy tín, tổ trưởng tổ văn phòng, đại diện các viên uy tín, tổ trưởng tổ văn phòng, đại diện các tổ chức đoàn thể; đại diện một số phòng, ban, tổ tổ chức đoàn thể; đại diện một số phòng, ban, tổ Giáo vụ và Quản lý HS, tổ QL nội trú (nếu có). Giáo vụ và Quản lý HS, tổ QL nội trú (nếu có). 3. Nhóm thư ký: 3. Nhóm thư ký: từ 2 đến 3 người do Chủ tịch từ 2 đến 3 người do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập; nhóm trưởng là một Hội đồng quyết định thành lập; nhóm trưởng là một thành viên trong Hội đồng. thành viên trong Hội đồng. 4. Chủ tịch Hội đồng: 4. Chủ tịch Hội đồng: chịu trách nhiệm về các hoạt chịu trách nhiệm về các hoạt động của Hội đồng TĐG. động của Hội đồng TĐG. 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng TĐG: 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng TĐG:  Phổ biến quy trình TĐG và yêu cầu các bộ phận, Phổ biến quy trình TĐG và yêu cầu các bộ phận, cá nhân của CSGDPT phối hợp thực hiện; cá nhân của CSGDPT phối hợp thực hiện;  Xây dựng kế hoạch TĐG; Xây dựng kế hoạch TĐG;  Thu thập thông tin, minh chứng; rà soát các hoạt Thu thập thông tin, minh chứng; rà soát các hoạt động giáo dục, đối chiếu, so sánh kết quả TĐG với động giáo dục, đối chiếu, so sánh kết quả TĐG với các tiêu chuẩn đánh giá CLGD do Bộ ban hành; BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 83/2008/QĐ-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của các Bộ, quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông. Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các Bộ, quan ngang Bộ, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học sở giáo dục phổ thông; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Trưởng phòng phòng giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng, Giám đốc các sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC (đã ký) Bành Tiến Long 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc QUY ĐỊNH Về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông (Ban hành kèm theo Quyết định số: 83/2008/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Văn bản này quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng sở giáo dục phổ thông, bao gồm: tự đánh giá của sở giáo dục phổ thông; đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục của sở giáo dục phổ thông; đánh giá ngoài và đánh giá lại sở giáo dục phổ thông; công nhận sở giáo dục phổ thông đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 2. Văn bản này áp dụng đối với các trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp (sau đây gọi chung là sở giáo dục phổ thông) thuộc loại hình công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân. Điều 2. Giải thích từ ngữ Trong văn bản này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. “Chất lượng sở giáo dục phổ thông” là sự đáp ứng của sở UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Số: 4561 /TTr-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hạ Long, ngày 23 tháng 11 năm 2009 TỜ TRÌNH Về quy định mức hỗ trợ kinh phí chi trả tiền công và các khoản đóng góp chế độ theo tiền công cho giáo viên hợp đồng đạt chuẩn đào tạo trong các sở giáo dục mầm non công lập Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, kỳ họp thứ 17. Thực hiện Quyết định số 149/2006/QĐ-TTg ngày 23/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2006 - 2015", Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 639/2008/QĐ-UBND ngày 05/3/2008 phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020. Thực hiện các mục tiêu của Đề án, thời gian qua tỉnh đã rất quan tâm đầu tư về sở vật chất, trang thiết bị, biên chế . nên đời sống của cán bộ giáo viên mầm non từng bước được cải thiện, tỷ lệ huy động trẻ ra lớp và chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ ngày càng cao. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2008 và 2009, các sở giáo dục mầm non (GDMN) ở khu vực miền núi, hải đảo đã được tỉnh đầu tư gần 30 tỷ đồng để xây dựng sở vật chất; bổ sung 1.446 chỉ tiêu biên chế (tính cả năm 2010) cho các sở GDMN trong tỉnh, đảm bảo 100% sở GDMN ở 103 xã, thị trấn khu vực miền núi, hải đảo đều đủ biên chế theo qui định của nhà nước. Việc quan tâm đầu tư cho giáo dục mầm non đã tạo bước chuyển biến quan trọng cho sự phát triển 2 của ngành học mầm non nói riêng và sự nghiệp giáo dục đào tạo nói chung, đồng thời cũng tạo được sự đồng thuận của đông đảo nhân dân và toàn xã hội. Mặc dù đã được tỉnh quan tâm hỗ trợ (theo Quyết định số 3718/2004/QĐ-UB ngày 20/10/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh: giáo viên hợp đồng được trợ cấp từ NSNN là 100% mức lương tối thiểu đối với khu vực miền núi, hải đảo và 50% mức lương tối thiểu đối với khu vực còn lại), được ngân sách cấp huyện, nguồn thu học phí và các nguồn hợp pháp khác để chi trả tiền công, nhưng đến nay đã bộc lộ một số bất cập: - Mức hỗ trợ còn thấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chăm sóc - giáo dục trẻ, tiền công chi trả cho giáo viên hợp đồng chưa tương đương với ngạch, bậc (đạt bình quân khoảng 1.000.000 đồng/tháng), giáo viên hợp đồng chưa được hưởng phụ cấp ưu đãi như giáo viên trong biên chế. Do thu nhập thấp nên đã tình trạng giáo viên mầm non hợp đồng bỏ việc (Móng Cái); - Mất công bằng ngay ở trong một sở GDMN về thu nhập giữa tiền công của giáo viên hợp đồng với tiền lương của giáo viên biên chế làm cùng công việc, cùng trình độ và năm công tác; - Để nguồn thu chi trả BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ------------ ------------------ Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập ----------------------------------------Căn Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2003 Chính phủ phân cấp quản lý biên chế hành chính, nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ việc đổi chương trình giáo dục phổ thông thực Nghị số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội; Ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ công văn số 3091/VPCPKG ngày 09 tháng năm 2006 Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp giáo dục địa phương. Sau ý kiến Bộ Tài công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08 năm 2006 việc định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04 tháng 08 năm 2006 việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập. Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng a) Thông tư hướng dẫn định mức biên chế áp dụng viên chức sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm cán quản lý, giáo viên, nhân viên. Định mức biên chế viên chức không bao gồm chức danh hợp đồng quy định Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 Chính phủ thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp; b) Thông tư áp dụng trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học công lập. Thông tư không áp dụng trường chuyên biệt, trường trung học phổ thông chất lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. 2. Biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở giáo dục phổ thông, đặc điểm công tác giáo dục địa phương khả ngân sách. 3. Định mức biên chế giáo viên lớp cấp học quy định Thôngsố giáo viên để làm công tác giảng dạy tất môn học làm chủ nhiệm lớp, hoạt động giáo dục tập thể hoạt động giáo dục lên lớp kế hoạch giáo dục quy định Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 4. Việc xếp hạng trường thực theo quy định sau đây: TT Trường Hạng I Hạng II Hạng III Tiểu học: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 18 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Trung học sở: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 18 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Trung học phổ thông: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 27 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Các hạng I, II III trường tiểu học, trường trung học sở trường trung học phổ thông quy định tương đương với hạng tám, chín mười trường tiểu học, hạng bảy, tám chín trường trung học sở, hạng sáu, bảy tám trường trung học phổ thông quy định Điều Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ quy định phân loại, xếp hạng tổ chức nghiệp, dịch vụ công lập. 5. Đối với trường phổ thông nhiều cấp học việc xác định hạng trường, biên ... khoản thu quy định Điều đến Điều 12 Quy định này, sở giáo dục công lập không thu khoản thu khác Chương QUY ĐỊNH VỀ CÁC KHOẢN THU, CHI KHÁC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Điều Thu, chi... Ban hành kèm theo Quy t định "Quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập Thành phố Hà Nội" (trừ sở giáo dục công lập chất lượng cao) Điều Quy t định có hiệu lực sau... Nội) Chương QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi, đối tượng điều chỉnh Quy t định quy định việc thu, sử dụng khoản thu khác sở giáo dục phổ thông công lập thành phố Hà Nội (trừ sở giáo dục công lập chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về quy định khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về quy định khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập, Quyết định 51/2013/QĐ-UBND về quy định khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay