Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường lê quý đôn lần 1

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN QU NG TR Đ THI TH THPT QU C GIA NĂM Ng c Huy n LB s u t m gi i thi u L N1 Môn: Toán Th i gian làm bài: 90 phút Câu 1: Cho h̀nh ch́p S.ABCD ć đ́y l̀ h̀nh Câu 7: G i z0 l̀ nghi m ph c ć ph n o âm c a b̀nh h̀nh v̀ ć th t́ch b ng ph G i M, N l n l t l̀ trung m c a ćc c nh AB, AD T́nh th t́ch c a kh i t di n SCMN A B C Câu 2: Cho x, y l̀ ćc s th c d ng u, v l̀ ćc s th c Kh ng đ nh ǹo sau không ph i   A yu v  y u v u C x  xu v xv D xu y u   xy  u A c nh BC  3a Tam gíc SBC cân t i S v̀ n m m t ph ng vuông ǵc v i m t ph ng đ́y Bi t th t́ch c a kh i ch́p b ng a t́nh ǵc gi a SA v̀ m t ph ng SBC  A  B  C D arctan Câu 4: Cho h̀m s y  x  x  x  m (m l̀ C c t tr c m phân bi t ć hònh đ x1 , x2 , x3 v i x1  x2  x3 3 1 C M3  ;   2 2 3 1 D M2  ;  2 2 A y  Kh ng đ nh ǹo sau đ́ng A  x1   x2   x3  2x   x2  x3 y  B  y  C y  r ng đ D y  ng a, b kh́c y  a x , y  b x v̀ tr c tung l n l t t i A, B, C cho V n m gi a A v̀ B v̀ AC  2BC Kh ng i đ́ng a B b  2a C b  a2 D b  a2 Câu 10: T̀m t t c ćc gí tr th c c a m đ A b  ph ng tr̀nh 2log x  log x   m ć ba nghi m th c phân bi t A m  0;  B m0; 2 C m  ;  D m2 h n nh không kh́ n C  x1   x2   x3 c s đ s gi m d n theo qũng đ D x1    x2   x3  Câu 5: Trong ćc h̀m s sau h̀m s ǹo ć hai m c c đ i v̀ m t m c c ti u A y  x  x  B y   x  x  C y   x  x  D y  x  x  th c th a m̃n  a   b kh ng đ nh ǹo sau đ́ng A log b a  log a b  B log b a  C log a b  D log a b  log b a  Bi t ng th ng y  c t đ th ćc h̀m s Câu 11: Khi ́nh śng qua môi tr B  x1  x2   x3  Câu 6: Cho a b l̀ ćc s ng ti m c n ngang c a Câu 9: Cho ćc s th c d đ nh ǹo d tham s th c ć đ th C Gi s hònh t i 1 3 B M1  ;  2 2 đ th h̀m s y  Câu 3: Cho h̀nh ch́p S.ABC ć đ́y l̀ tam gíc vuông cân  3 A M4   ;   2 Câu 8: T̀m t t c ćc đ B xu xv  xu.v i bi u di n s ph c iz0 ? D đ́ng ng tr̀nh 2z2  6z   Đi m ǹo d ng ch ng ng m̀ c ng truy n x theo công th c I  x   I e x đ́ I l̀ c ng đ c a ́nh śng b t đ u truy n v̀o môi tr v̀  l̀ h s h p thi c a môi tr r ng n ta t́nh đ đ sâu ng ng ng đ́ Bi t c bi n ć h s h p th   1.4 v̀ ng i c r ng t đ sâu m xu ng đ n m th̀ c ng đ ́nh śng gi m l.1010 l n S nguyên ǹo sau g n v i l nh t A B 10 C D 90 Câu 12: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho ba m A 1;0;0  , B  0; 2;0  ,C  0;0; 5 Vect Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 ǹo d The best or nothing i l̀ m t vect ph́p n c a m t ph ng ABC)?  1 A n   1; ;    5  1 B n   1;  ;   5   1 C n   1; ;   5  1 D n   1;  ;  5   B a; a cho b n c nh đ u nh h̀nh v bên ćc ḱch c c n thi t cho nh  v i a  Bi t r ng đ th h̀m s y  x chia h̀nh H th̀nh hai ph n ć di n t́ch Câu 13: Bên h̀nh vuông c nh a d ng h̀nh th Câu 17: Trong m t ph ng t a đ cho h̀nh ch nh t H ć m t c nh n m tr c hònh v̀ ć hai đ nh m t đ ng ch́o l̀ A  1;0  v̀ h̀nh T́nh th b ng t̀m a D a  Câu 18: Trong m t ph ng ph c g i A, B, C l n A a  C a  B a  t́ch c a kh i tr̀n xoay sinh quay h̀nh l t l̀ m bi u di n c a ćc s ph c z1   2i , đ́ quay tr c xy z2   2i , z3  3  2i Kh ng đ nh ǹo sau l̀ sai? x A B v̀ C đ i x ng qua tr c tung B Tr ng tâm c a tam gíc ABC l̀ m  2 G  1;   3 C A v̀ B đ i x ng qua tr c hònh D A, B, C n m đ đ v̀ b́n ḱnh b ng y A 5 a 48 B 5 a 16 C  a  a D 1 B C D 12 Câu 15: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho d: x 1 y  z    v̀ m t ph ng  P  : mx  10 y  nz  11  Bi t r ng m t ph ng  P  ch a đ f  x  ng th ng d t́nh m  n f  x dx  m t ph ng  P  : x  2z   Vecto ǹo d A n4   0;1;0  B n2  1; 0; 2  C n3   1; 1;  D n1  1; 2;  Câu 21: Cho s ph c z   3i T́nh môđun c a B m  n  33 s ph c w  z  C m  n  21 D m  n  21 A w  13 B w  C w  10 D w  S  :  x  1   y  1   z   A 1;1; 1 Ba m t ph ng thay đ m t c u m 2 4 v̀ i qua A v̀ đôi m t vuông ǵc v i c t m t c u S theo ba giao n l̀ ćc đ C  , C  , C  T́nh t ng di n t́ch c tr̀n C  , C  , C  A 4 ng tr̀n a ba h̀nh B 12 C 11 Câu 22: Cho s ph c z  a  bi  a, b  D 3  th a m̃n 3z    5i  z  17  11i T́nh ab A ab  B ab  6 C ab  3 D ab  Câu 23: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho hai m A  3; 2; 1 , B  5; 4;  M l̀ m thu c tia đ i c a tia BC cho i l̀ m t vecto ph́p n c a P)? A m  n  33 Câu 16: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho e2x e x 1  C B  f  x dx  e 2x  C  e2x C  f  x dx   C D  f  x dx  e x 1  C Câu 20: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho A A ng th ng 13 Câu 19: T̀m nguyên h̀m c a h̀m s Câu 14: Bi t log a  t́nh gí tr c a log a đ ng tr̀n tâm t i g c t a AM  T̀m t a d c a BM m M Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing A  7; 6;7   10 10  B  ; ;   3 3  11  C   ;  ;   3 3 D 13;11;  T̀m t p h p t t c ćc gí tr th c c a m đ Câu 24: Cho h̀nh h p ch nh t ABCD A B C D ć ćc ḱch th c l̀ AB  2, AD  3, AA  G i (N l̀ h̀nh ńn ć đ nh l̀ tâm c a m t ABB A v̀ đ ng tr̀nh f  x   m ć nghi m th c nh t ph ng tr̀n đ́y l̀ đ ofng tr̀n ngo i ti p h̀nh ch nh t CDD C T́nh th t́ch V c a h̀nh ńn N) 13 25 B 5 C 8 D   Câu 25: T̀m t p nghi m c a b t ph ng tr̀nh A x A  0;    1 B  0;   C 0;   D 0;    1 Câu 29: Cho h̀m s F  x  l̀ m t nguyên h̀m c a h̀m f  x s  f  x dx  v̀ F  1  1 A  ; 1 B   1;   C  ; 1 D  1;   Câu 26: Đ th h̀m s A F    B F    C F    D F    A V  y  ax  bx  c c t tr c sau đ́ng y B A a x D V  3a3 Câu 31: Đ ng th ng ǹo d ngang c a đ th h̀m s y  B y  nh  1;  h̀nh v bên ng cao b ng 3 T́nh di n t́ch c a S c a m t c u ngo i ti p h̀nh ch́p đ́ y  f  x  x́c đ nh \1 liên t c t ng kho ng x́c đ nh v̀ ć 1 i  + +   O x -1 A I  B I  11 C I  D I  Câu 33: Cho h̀m s y  x  mx   m T̀m t t c ćc gí tr th c c a m đ đ th h̀m s ć ba m c c tr t o th̀nh m t tam gíc nh n g c t a đ O l̀m tr c tâm 1  -1 D 32 3 C 12 b ng bi n thiên nh h̀nh d T́nh t́ch phân y = f(x) Câu 27: Cho h̀nh ch́p t gíc đ u ć c nh đ́y Câu 28: Cho h̀m s D x  3 y D a  0, b  0, c  0,100b2  9ac  C y  3 1 C a  0, b  0, c  0,9b2  100ac B 3  3x ? x2 B a  0, b  0, c  0,0,9b2  100ac A 48 i l̀ ti m c n I   f  x dx A a  0, b  0, c  0,100b2  9ac b ng v̀ đ 3 a Câu 32: Cho h̀m s y  f  x  ć đ th đo n D C B V  C V  a3 A x  2 O T́nh F   1 th t́ch V c a kh i lăng tr v bên Bi t r ng AB  BC  CD m nh đ ǹo y Bi t b ng a di n t́ch xung quanh b ng 3a T́nh hònh t i b n m phân bi t A, B, C, D nh h̀nh y  1; 2  Câu 30: Cho lăng tr đ u ABC A B C ć c nh đ́y 1   2 2 x đo n A m  B m  C m   Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận D m  1 Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 34: Cho s ph c w v̀ hai s th c a, b Bi t Câu 40: Cho h̀nh tr ć b́n ḱnh đ́y b ng z1  w  2i v̀ z2  2w  l̀ hai nghi m ph c c a th t́ch b ng 18 T́nh di n t́ch xung quanh Sxq ph c a h̀nh tr ng tr̀nh z2  az  b  T́nh T  z1  z2 97 B T  A T  13 85 D T  13 Câu 35: Trong không gian v i h t a đ Oxyz cho C T   P  : 6x  3y  2z  24  m t ph ng v̀ m A  2; 5;1 T̀m t a đ h̀nh chi u vuông ǵc H c a A  P  A H  4; 2;  B H  4; 2; 3 C H  4; 2; 3 D H  4; 2; 3 Câu 36: B ng bi n thiên b n h̀m s đ y  + y D Sxq  6 1 y  x3  x2  12x  M nh đ ǹo sau l̀ đ́ng Câu 41: Cho h̀m s A H̀m s đ ng bi n kho ng  4;   B H̀m s ngh ch bi n kho ng  3;   Câu 42: T̀m t p nghi m S c a ph i H̃y t̀m 1  C Sxq  12 D H̀m s đ ng bi n kho ng  3;  h̀m s đ́ x B Sxq  36 C H̀m s đ ng bi n kho ng  ;  h̀nh bên l̀ c a m t c li t kê d A Sxq  18 +  log2  x  1  log2  x  1   2x  2x  B y  x1 x 1 x  2 x  C y  D y  x2 x1 Câu 37: Trong không gian v i h t a đ Oxyz vi t ph ng tr̀nh m t ph ng  P qua m M  3; 4;7  v̀ ch a tr c Oz A  P  : 3x  4z  B  P  : 4x  3y  C  P  : 3x  y  D  P  : y  3z   Câu 38: Bi t  x.cos xdx  a  b, v i a, b l̀ ćc s C S  3 C S  B S  Câu 39: Bi t t́ch phân b  x dx  D S  đ́ a b l̀ a ćc h ng s d eb dx ng T́nh t́ch phân I   x ln x ea A I  ln B I  C I  1 D I  ln 2 x2  x1 D -6 Câu 43: T̀m gí tr c c ti u c a h̀m s y  B C -3 th c th a m̃n log4  x  y   log4  x  y   T̀m gí tr nh nh t PMin c a bi u th c P  2x  y B Pmin  4 A Pmin  10 3 Câu 45: M t ch t m chuy n đ ng đ C Pmin  D Pmin  th ng n m ngang chi u d ph i v i gia t c ph  a  t   2t  m / s m s h i ch t m  ng h ng ng sang thu c th i gian t s l̀ Bi t v n t c ban đ u b ng giây đ u tiên th i m ǹo xa nh t v ph́a bên ph i A (s) h u t T́nh S  a  2b A S  B S  Câu 44: Cho x, y l̀ ćc s A y  ng tr̀nh  10 D S   10; 10  A S  3; 3 A v̀ B (s) C (s) D (s) Câu 46: T́nh đ o h̀m c a h̀m s y  x.e x A x  3e  x 1 C 3x e x  ln  ln1 B 3x e x ln   e  D 3x e x  ln  1 Câu 47: Trong t t c ćc h̀nh đa di n đ u h̀nh ǹo ć s m t nhi u nh t A H̀nh nh th p di n đ u B H̀nh th p nh di n đ u Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu 49: Bi t đ C H̀nh b́t di n đ u D H̀nh l p ph The best or nothing ng Câu 48: Cho s ph c z ć m bi u di n l̀ m A h̀nh v bên T̀m ph n th c ph n o c a 4x  t i hai m phân bi t ć tung x 1 đ y1 v̀ y T́nh y1  y2 h̀m s y  s ph c z y A A y1  y2  10 B y1  y2  11 C y1  y2  D y1  y2  Câu 50: Trong không gian v i h t a đ Oxyz ph O ng th ng y  3x  c t đ th x A Ph n th c b ng ph n o b ng -2 B Ph n th c b ng ph n o b ng C Ph n th c b ng ph n o b ng -3i D Ph n th c b ng ph n o b ng i ng tr̀nh ǹo d i l̀ ph ng tr̀nh c a m t c u tâm I  3; 2; 4  v̀ ti p x́c v i m t ph ng Oxz? A  x     y     z    2 2 B  x     y     z    2 C  x     y     z    2 D  x     y     z    16 2 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing ĐÁP ÁN 1D 2B 3B 4A 5C 6A 7B 8B 9C 10D 11C 12B 13A 14B 15D 16C 17D 18B 19C 20B 21C 22D 23A 24B 25A 26C 27A 28A 29B 30D 31C 32A 33A 34B 35D 36A 37B 38A 39B 40C 41A 42C 43B 44C 45D 46D 47A 48A 49B 50C H Câu NG D N GI I CHI TI T Đáp án D 1 1 1 Ta ć SAMN  SMAD  SDAB  SABCD  SABCD 2 1 1 SCDN  SCAD  SABCD  SABCD 2 T ng t SCMB  SABCD SCMN  SABCD  SAMN  SCDN  SCMB 1  SABCD  SABCD  SABCD  SABCD  SABCD 4 1 3 VS.CMN  h.SCMN  h SABCD  VS ABCD   3 8 Câu Đáp án B Câu Đáp án B G i H l̀ trung m c a BC V̀ tam gíc SBC cân t i S v̀ n m m t ph ng vuông ǵc v i m t ph ng đ́y nên SH   ABC   Đ t AB  x Ta ć x2  3a   1 SABC  x2  a 2 SH   xa  3a2 3VS ABC 3a BC 3a   a , AH    3a SABC 2 3a  AH  BC  AH   SBC  L i ć   AH  SH Ta ć tan ASH  AH   ASH  600 SH Ǵc gi a SA v̀ m t ph ng SBC b ng ASH  Câu  Đáp án A Đ th C c t tr c hònh t i ba m phân bi t Khi đ́ PT x3  6x2  9x  m  ć ba nghi m phân bi t Suy PT x3  6x2  9x  m ć ba nghi m phân bi t suy đ ng th ng y  m c t đ th h̀m s y  x  x  x t i m phân bi t Ta ć đ th hai h̀m s nh h̀nh bên Hai đ th ć giao m v̀ ch 4  m  Khi đ́  x1   x2   x3  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu The best or nothing Đáp án C D a v̀o đ́p ́n ta th y  H̀m s ć   lim y   H̀m s ć hai c c đ i v̀ m t c c ti u đ́  x  lo i A y    xlim  Câu c c tr suy PT y '  ć nghi m phân bi t Lo i B D Đáp án A Ch n gí tr a  , b  2 Câu Đáp án B  z  i  2  z   i  iz   i  M  ;  PT   '  i     0 2 2 2 2 z   i  2 Câu Đáp án B  1   1  x x  21   lim y  lim x   x   lim x   x  x  x3 1  x  đ th h̀m s đ̃ cho ć hai đ Ta ć  1    1  2x   x2  x x  1 1  lim y  lim  xlim  x   x x3  1  x ti m c n ngang l̀ y  1, y  Câu Đáp án C   AC  log a  A  log a 2;     BC  T a đ ba m A B C l n lu t l̀  B  log b 2;    log b    C  0;    AB    log b log a V̀ AC  BC   log b  log a2  b  a2 2   log b  4log a    2 2   log a log b b  a log b  log a M t kh́c C n m gi a A v̀ B  AB  AC  BC  Ta ć 1 1    *  log b log a log b log a 1 1     *    0 log b log a log b log a log b.log a  log2 b.log2 a    T Câu  b  a2 Đáp án D  x x   m PT   x  0, x  3 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận ng Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing PT l̀ pt hònh đ giao m đ th h̀m s y  x2 x  v̀ đ ng th ng y  m song song tr c hònh Hai đ th ć giao m th̀ PT ć b y nhiêu nghi m Hai đ th ć ba giao m v̀ ch 2m   m  Suy m2 Câu Đáp án C Ta ć I  20    I e Câu 1,4. 20    I  20    I0 8,79.1010  l  8,79  Đáp án B  1 Ta ć AB  1; 2;0  , AC  1;0; 5    AB; AC   10; 5; 2   10  1;  ;    10n2  n2 l̀ vtpt c a ABC   5  Câu Đáp án A G i V l̀ th t́ch kh i tr̀n xoay c n t́nh G i V1 l̀ th t́ch kh i tr̀n xoay quay h̀nh ph ng đ c tô m̀u h̀nh bên quanh tr c hònh Khi đ́ V  2V1 a 2 a 2 x a  5 a Ta ć V1      dx    x   dx  a 96   a 0 Suy V  2V1  5 a 48 Cách Th t́ch c a h̀nh ńn ć b́n ḱnh đ́y b ng  a  a a a a v̀ chi u cao b ng l̀ V2        48 a a a v̀ chi u cao b ng a l̀ V3     a  Th t́ch h̀nh ńn ć b́n ḱnh đ́y b ng 2 12 2 Th t́ch h̀nh ńn ć b́n ḱnh đ́y b ng  a  a a a a v̀ chi u cao b ng l̀ V4        96 T́nh th t́ch c a kh i tr̀n xoay sinh quay h̀nh đ́ quanh tr c xy l̀ V1   V3  V Câu V  a a a  5a       2 96 48  48  12 Đáp án B 1 1  Ta ć log a  log a  log a  4log a 12 Câu Đáp án D Ćc m A 1; 2; 3 , B  3; 5;7   d V̀ m t ph ng P ch a đ ng th ng d nên A, B  d  m.1  10.2  n.3  11  m  27    m  n  27   21 m.3  10.5  n.7  11   n6 Câu Đáp án C X  x   Đ t Y  y  Trong h tr c t a đ m i A  0; 0;  , I  0; 0; 1 ,  S  : X  Y   Z  1  Z  z   Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Trong m t ph ng AXY th̀ C1  : X2  Y   R12  Trong m t ph ng AXZ th̀  C2  : X   Z  1   R22  Trong m t ph ng AYZ th̀ C3  : Y   Z  1   R32    T ng di n t́ch c a ba h̀nh tr̀n C1  , C2  , C3  l̀ S   R12  R22  R32        11 Câu Đáp án D Ta ć Di n t́ch H b ng S  a  a  1 Di n t́ch h̀nh ph ng gi i h n b i ćc đ a y  x , y  0, x  0, x  a b ng S1   xdx  ng a 3 V̀ S1  S  a  a  a  1  a  3 Câu Đáp án B Ta ć A  3;  , B  3; 2  , C  3; 2  , suy  B v̀ C đ i x ng qua tr c tung   2 Tr ng tâm c a tam gíc ABC l̀ m G  1;   3   A v̀ B đ i x ng qua tr c hònh  A B C n m đ Câu Đáp án C Ta ć f  x dx    Câu Đáp án B Câu Đáp án C ng tr̀n tâm t i g c t a đ v̀ b́n ḱnh b ng 13 e2x e2x dx   e x d  2x   C 4 Ta ć w  z    3i  w  12   3   10 Câu Đáp án D PT   a  bi     5i  a  bi   17  11i   a  5b    5a  7b  i  a  5b  17 a   17  11i     ab   5a  b  11 b  Câu Ta ć Đáp án A AM   AM  2.AB  AM  AB   xM   ; yM  2; zM    2; 2;    4; 4;8  BM  xM    xM      y M     y M   M  7; 6;7  z 1 z   M  M Câu Đáp án B Ta ć BA '  2   B́n ḱnh đ ng tr̀n đ́y c a h̀nh ńn l̀ R  1 Th t́ch c a h̀nh ńn l̀ V  R2 h   3     5 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu The best or nothing Đáp án A 1 x 1 1 BPT        x  1  S   ; 1 2 2 Câu Đáp án C D a v̀o đ th h̀m s ta th y     lim y  lim ax4  bx2  c    a  x x Đ th h̀m s c t tr c hònh t i  b  0 b   a  m nh h̀nh đ́  c   c 0  a  b  x1  x2   a  c  G i x1 , x2 l̀ nghi m PT ax  bx  c  suy  x1 x2  a  2  x A  xD  x1  x2  x2  x C  B  Ta ć AB  BC  CD , suy xA  cC  xB   x1  x2  2 x2  x1  x2  x1  x2     b  x1  x2   a  9b  x  c   10 a  c  9b  9b2  100 ac  suy  x1 x2  a a 100 a  x   b   x1  x2 10 a   T Suy a  0, b  0, c  0,9b2  100ac Câu Đáp án A G i I l̀ trung m c a BC J l̀ tâm đ Đ ng tr̀n ngo i ti p SBC ng th ng qua J v̀ vuông ǵc v i SI giao v i SO t i K Khi đ́ K l̀ tâm m t c u ngo i ti p h̀nh ch́p S ABCD   Ta ć 2OB2  BC  2OB2  2  18  OB  2    OI  2 OI OB SI  SO  OI  2 SB  SO2  OB2  3  3  Đ t SJ  r l̀ b́n ḱnh đ   14     2  32  ng tr̀n ngo i ti p SBC SB.SC.BC SB.SC r  Ta ć SSBC  SI BC  4r 2.SI 62 14  12 12  SJ  14 14 14 12 SK SI SI V̀ SKJ ~ SIO nên SJ    SK  2 SJ SO SO 3 14 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing   Di n t́ch c a m t c u ngo i ti p h̀nh ch́p S ABCD l̀ S  4.SK  4 Câu Đáp án A Câu Đáp án B Ta ć  48  f  x dx  F    F  1   F     F  1  1 Câu Đáp án D Ta ć Sxq  3.SABB ' A '  3.2a.AA '  3a  AA '  3a SABC   2a  sin 600  2a2  a2 2 Th t́ch c a kh i lăng tr l̀ V  AA '.SABC  3a.a2  3a3 Câu Đáp án C Câu Đáp án A Ta ć     1  b ng di n t́ch h̀nh thang          f  x dx   1 d tr di n t́ch h̀nh thang ph́a i Câu Đáp án A  x0 Ta ć y '  x  mx    H̀m s ć x  m    OB.AC   m ;1  2m    m ; m    m  1  2m  m   m  Khi đ́ g i A  0;1; m  ; B Ta ć Câu  m c c tr m  m ;1  2m ; C  m ;1  2m l̀ ćc m c c tr c a đ th h̀m s Đáp án B Đ t w  m  ni Ta ć z1  z2  3w  2i   3m    3n   i  a l̀ s th c đ́ n  2 4  4i   L i ć z1 z2   m   2m   i   b l̀ s th c đ́  2m  3  m   m  3   3  4i 4i 97 ; z2    T  3 Đáp án D Do đ́ z1   Câu Vtpt c a P l̀ n  6; 3; 2  G i d l̀ đ ng th ng qua A v̀ nh n n l̀m vtcp  x   6t  ng tr̀nh d :  y   3t Khi đ́ H  d   P  Vi t h ph  z   2t  Ph ng tr̀nh giao m c a d v̀ P ta ć   6t     3t   1  2t   24   t  1 Khi đ́ H  4; 2; 3 Câu 36: Đáp án A D a v̀o b ng bi n thiên v̀ đ́p ́n ta th y  Đ th h̀m s ć ti m c n đ ng v̀ ti m c n ngang l̀ x  1, y   H̀m s đ ng bi n ćc kho ng x́c đ nh  H̀m s ć t p x́c đ nh D  \1 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu The best or nothing Đáp án B Đi m A  0;0;1  Oz M t ph ng P qua hai m M A v̀ nh n Oz  0;0;1 l̀m m t vtcp Ta ć MA  3; 4; 6  vtpt c a  P  l̀ n   MA; Oz    4; 3;0    Ph Câu ng tr̀nh m t ph ng P l̀  P  :  x  0   y     z  1  hay  P  : 4x  3y  Đáp án A     du  dx  ux 14   Đ t     x.cos xdx  x sin x2 x   sin xdx 20 dv  cos xdx v  sin x 0      a   1 1  x sin x  cos x        S  a  2b  4  b 0  Câu Đáp án B Đ t t  ln x  dt  Câu b b a 1 dx  x  e , t  a  I dt   dx     b x t x  a a x  e , t  b Đáp án C Ta ć V  r h  18  .32.h  h  Khi đ́ Sxq  2rh  12 Câu Đáp án A   x4  y'    Ta ć y '  x  x  12   x   x      x  3  y '   3    Suy h̀m s đ ng bi n ćc kho ng  ; 3 v̀ 4;  ngh ch bi n kho ng  3;  Câu Đáp án C    x 1 x 1  x 1   x1     x   x   S  3 PT   x   log  x  1 x  1     x  3    Câu Đáp án B H̀m s ć t p x́c đ nh D  \1  y '  x2  2x   x  1  y'   x 1  x2  2x      x  3 M t kh́c y "  Câu  x  1  y " 1     yCT  y 1   y "  3   1  Đáp án C Ta ć log  x  y   log  x  y    x  y   x  y  Do đ́ P  y   y  f  y  Khi đ́ P '  2y y2  y 0     y  Suy Pmin  Câu Đáp án D Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 c t́nh theo công th c v  t   10  t  7t  m / s  V nt cc av tđ Suy qũng đ The best or nothing ng v t đ c t́nh theo công th c S  t    v  t  dt  t3  t  10t  m  t  Ta ć S '  t   t  t  10  S '  t    t  t  10    t   S0   S  26    26 Suy   MaxS  t   S    0;6  S    25   S 6    Câu Đáp án D   Ta ć y '  3x.e x '  3x ln 3.e x  3x.e x  3x.e x  ln  1 Câu Đáp án A Câu Đáp án A Ta ć z   2i  z   2i Câu Đáp án B PT hònh đ giao m hai đ th l̀   x  1 4x  x  x    3x     x 1 x1   x2   x  1  y1    y1  y2  11 Suy   x2   y2  10 Câu 50: Đáp án C Ta ć Oxz  : y  Kho ng ćch t I đ n Oxz  l̀ d  02  12  02 2 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận ... n1  1; 2;  Câu 21: Cho s ph c z   3i T́nh môđun c a B m  n  33 s ph c w  z  C m  n  21 D m  n   21 A w  13 B w  C w  10 D w  S  :  x  1   y  1   z   A 1; 1; 1 ... 16 2 Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing ĐÁP ÁN 1D 2B 3B 4A 5C 6A 7B 8B 9C 10 D 11 C 12 B 13 A 14 B 15 D 16 C... 20    I e Câu 1, 4. 20    I  20    I0 8,79 .10 10  l  8,79  Đáp án B  1 Ta ć AB  1; 2;0  , AC  1; 0; 5    AB; AC   10 ; 5; 2   10  1;  ;    10 n2  n2 l̀ vtpt
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường lê quý đôn lần 1 , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường lê quý đôn lần 1 , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường lê quý đôn lần 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay