Đề xuất bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

3 10 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2011PHẦN A: HƯỚNG DẪN CƠ QUAN CHI TRẢ THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCNI. Đối tượng quyết toánTổ chức, nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế) có trách nhiệm khai quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ của nhân trong năm và quyết toán thay cho nhân có uỷ quyền, bao gồm:1. Tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho nhân cư trú và không cư trú.2. Tổ chức, nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, từ trúng thưởng cho nhân và trả thu nhập từ kinh doanh cho nhân không cư trú.3. Tổ chức, nhân trả thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán cho nhân.4. Cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm (Công ty Bảo hiểm).5. Cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số (Công ty Xổ số)Lưu ý:* Trường hợp tổ chức trả thu nhập bị hợp nhất hoặc sáp nhập thì trước khi hợp nhất hoặc sáp nhập phải quyết toán số thuế TNCN đã khấu trừ và cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho người lao động để người lao động làm cơ sở quyết toán thuế TNCN.* Trường hợp quyết toán cho các nhânthu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13: Miễn thuế TNCN từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với các 1nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công đến mức phải chịu thuế thu nhập nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Khi tổ chưc, nhân trả thu nhập được ủy quyền quyết toán thay cho nhân phải xác định đúng đối tượng được miễn thuế, số thuế được miễn tính theo công thức sau: Số thuế được miễn= Thuế phải nộp năm 2011 x 5 tháng12 thángII. Hồ sơ quyết toán thuế1. Tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho nhân cư trú- Tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho tổ chức, nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công cho nhân - Mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú có ký hợp đồng lao động - Mẫu số 05A/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế TNCN đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng và nhân không cư trú - Mẫu số 05B/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.- Phụ lục miễn giảm thuế TNCN - Mẫu số 25/MGT-TNCN theo Nghị quyết số 08/2011/QH13 (Nếu thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN theo Nghị quyết 08/2011/QH13).Trường hợp tổ chức, nhân trả thu nhập nhận ủy quyền quyết toán thuế TNCN thay cho các nhân thì các nhân phải nộp cho tổ chức các giấy tờ sau:2Mẫu số: 05A/BK-TNCN(Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính)+ Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập nhân theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.+ Các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từ thiện, nhân đạo khuyến học. Chứng từ đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định (cá nhân tự đóng) . Kê khai các Mẫu biểu được hướng dẫn tại Phần D Hướng dẫn kê khai các mẫu biểu.2. Tổ chức, nhân trả Đề xuất bỏ toán thuế thu nhập nhân Để tạo điều kiện thuận lợi cho quan thuế người nộp thuế, Bộ Tài trình Chính phủ sửa đổi quy định toán thuế Thu nhập nhân (TNCN), có phương án bỏ toán thuế TNCN Theo quy định khoản Điều 7, Điều Luật thuế TNCN kỳ tính thuế theo năm áp dụng thu nhập từ tiền lương, tiền công Trong năm, nhân phát sinh thu nhập quan chi trả tạm khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến, trường hợp không ký hợp đồng lao động khấu trừ theo thuế suất 10% thu nhập từ triệu đồng trở lên lần chi trả nhân có nhiều nguồn thu nhập năm đến cuối năm phát sinh số thuế phải nộp thêm phát sinh số thuế nộp thừa đề ằ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Việt Nam sau khấu trừ nguồn theo quy định toán thuế Theo Bộ Tài chính, so với số lượng người nộp thuế số lượng nhân trực tiếp toán thuế khoảng 1% Tuy nhiên, số lượng gây tải cho quan thuế thời điểm toán hàng năm Đại đa số trường hợp tự toán với quan thuế trường hợp đề nghị hoàn thuế năm phát sinh thu nhập vãng lai khấu trừ thuế suất 10% thu nhập triệu đồng Cũng theo số liệu thống kê năm qua khoảng 50% trường hợp toán có số thuế chênh lệch nhỏ (bao gồm trường hợp nộp thêm trường hợp hoàn) người nộp thuế quan thuế phải thực đầy đủ thủ tục, quy trình phứ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí quy nguồn áp dụng biểu thuế lũy tiến Ngoài ra, với nguyên tắc tính thuế nơi khấu trừ không điều chỉnh lại không thu thuế từ nhân nước cư trú Việt Nam nhận thu nhập nước - từ bỏ quyền đánh thuế Việt Nam theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Phương án giữ quy VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcGIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TỐNTHUẾ THU NHẬP NHÂNNăm Tên tơi là: ………………………… Quốc tịch :…………………….Mã số thuế: …………………………………………………… …….Năm . tơi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Cơng ty/đơn vị Đề nghị Cơng ty/đơn vị (mã số thuế) thay mặt tơi thực hiện quyết tốn thuế thu nhập nhân năm . với cơ quan thuế.Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tơi có thu nhập chịu thuế ở nơi khác thì tơi hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật./ ., ngày . tháng . năm . NGƯỜI UỶ QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) Mẫu số: 04 - 2/TNCN(Ban hành kèm theo Thơng tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính Thủ tục: Khai quyết toán thuế thu nhập nhân đối với tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú - Trình tự thực hiện: + Các tổ chức, nhân chuẩn bị tài liệu, lập hồ sơ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế, qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân (dành cho tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú) mẫu 05/KK-TNCN + Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế thu nhập nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho nhân có ký hợp đồng lao động - mẫu số 05A/BK-TNCN + Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế thu nhập nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho lao động không ký hợp đồng lao động - mẫu số 05B/BK-TNCN Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhân, Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thuế quản lý trực tiếp + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thuế - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân (dành cho tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú) mẫu 05/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế thu nhập nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho nhân có ký hợp đồng lao động - mẫu số 05A/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính + Bảng kê thu nhập chịu thuếthuế thu nhập nhân đã khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cho lao động không ký hợp đồng lao động - mẫu số 05B/BK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP NHÂN (Dành cho tổ chức, nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công của nhân cư trú) Chính thức: [ ] Bổ sung: [ ] Lần: [ ] [01] Kỳ tính thuế: Năm……… [02] Tên tổ chức, Thủ tục: Khai quyết toán thuế Thu nhập nhân đối với nhânthu nhập từ tiền lương, tiền công và nhânthu nhập từ kinh doanh - Trình tự thực hiện: + Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch - Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc qua hệ thống bưu chính - Thành phần, số lượng hồ sơ: Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân (dành cho nhânthu nhập từ tiền lương, tiền công và nhânthu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN + Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN + Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - Mẫu số 09B/PL-TNCN + Phụ lục Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN + Các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm + Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài). + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân của nhóm nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu nhânthu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh). Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: nhân - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục thuế + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục thuế nơi nhân kinh doanh - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai thuế gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết - Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân (dành cho nhânthu nhập từ tiền lương, tiền công và nhânthu nhập từ kinh doanh) -mẫu số 09/KK-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Phụ lục Thu nhập từ tiền lương, tiền công - mẫu số 09A/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Phụ lục Thu nhập từ kinh doanh - mẫu số 09B/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT- BTC ngày 30/09/2008 + Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc - mẫu số 09C/PL-TNCN, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 + Thư xác nhận thu nhập năm - mẫu số 20/TXN-TNCN (nếu có thu nhập nhận từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài), Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008. + Tờ khai quyết toán thuế thu nhập nhân của nhóm nhân kinh doanh - mẫu số 08B/KK-TNCN (nếu nhânthu nhập từ kinh doanh trong nhóm kinh doanh), Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008. - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Thuế Thu nhập nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 + Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 + Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 Mẫu số: 09/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 84 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP NHÂN (Dành cho nhóm nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế theo kê khai) [01] Kỳ tính thuế: Năm……….… [02] Lần đầu: [03] ̉ sung lần thứ: [04] Tên người nộp thuế:………………… …………………………… . [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: …………………………………… . [07] Quận/huyện: . [08] Tỉnh/thành phố: [09] Điện thoại:……………… [10] Fax: [11] Email: [12] Tên đại lý thuế (nếu có):… ……………………… . [13] Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………. [15] Quận/huyện: [16] Tỉnh/thành phố: [17] Điện thoại: [18] Fax: . [19] Email: . [20] Hợp đồng đại lý thuế: Số: .Ngày: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam Stt Chỉ tiêu Số tiền 1 Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ [21] 2 Các khoản giảm trừ doanh thu [22] 3 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ [23] 4 Thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh [24] 5 Doanh thu hoạt động tài chính [25] 6 Chi phí tài chính [26] 7 Thu nhập từ hoạt động tài chính [27] 8 Thu nhập khác [28] 9 Chi phí khác [29] 10 Thu nhập chịu thuế khác [30] 11 Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh trong kỳ [31] 12 Tổng thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế trong kỳ [32] 1 Mẫu số: 08B/KK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính) CHI TIẾT THU NHẬP VÀ SỐ THUẾ CỦA NHÂN TRONG NHÓM Stt Họ và tên Mã số thuế Tỷ lệ chia TNCT TNCT tương ứng Các khoản giảm trừ Thu nhập tính thuế Thuế TNCN Thuế TNCN được giảm Thuế TNCN đã tạm nộp Tổng số Trong đó: thu nhập làm căn cứ tính giảm thuế [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] 1 2 … Tổng cộng [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: …………………… Chứng chỉ hành nghề số: . Ngày tháng … .năm … NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Ghi chú: Đối với nhóm nhân kinh doanh tự kê khai thì chỉ cần người đại diện cho nhóm kinh doanh ký và ghi rõ họ tên. 2 ... áp dụng biểu thu lũy tiến Ngoài ra, với nguyên tắc tính thu nơi khấu trừ không điều chỉnh lại không thu thu từ cá nhân nước cư trú Việt Nam nhận thu nhập nước - từ bỏ quyền đánh thu Việt Nam... hợp tự toán với quan thu trường hợp đề nghị hoàn thu năm phát sinh thu nhập vãng lai khấu trừ thu suất 10% thu nhập triệu đồng Cũng theo số liệu thống kê năm qua khoảng 50% trường hợp toán có... nguồn theo quy định toán thu Theo Bộ Tài chính, so với số lượng người nộp thu số lượng cá nhân trực tiếp toán thu khoảng 1% Tuy nhiên, số lượng gây tải cho quan thu thời điểm toán hàng năm Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề xuất bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Đề xuất bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân, Đề xuất bỏ quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay