Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 80/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2012 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN LUẬT QUẢN THUẾ VỀ ĐĂNG KÝ THUẾCăn cứ Luật Quản thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;Căn cứ các Luật Thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông hướng dẫn Luật Quản thuế về đăng ký thuế như sau:Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhThông này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản và sử dụng mã số thuế.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sau:1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh và cung cấp dịch vụ, hàng hoá.2. Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.3. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm khấu trừ và nộp thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.4. Tổ chức được ủy quyền thu phí, lệ phí.5. Tổ chức nước ngoài không có cách pháp nhân Việt Nam, cá nhân nước ngoài hành nghề độc lập kinh doanh tại Việt Nam phù hợp với luật pháp Việt Nam có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.6. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các vấn đề về thuế như: các Ban quản dự án, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế, hoặc được tiếp nhận hàng viện trợ từ nước ngoài.7. Tổ chức, cá nhân khác có phát sinh khoản phải nộp Ngân sách nhà nước.Điều 3. Mã số thuế1. Mã số thuế là một dãy các chữ số được mã hoá theo một nguyên tắc thống nhất để cấp cho từng người nộp thuế theo quy định của các Luật Thuế, Pháp lệnh phí và lệ phí (gọi chung là “pháp luật về thuế”), bao gồm cả người nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Mã số thuế để nhận biết, xác định từng người nộp thuế và được quản thống nhất trên phạm vi toàn quốc.2. Mã số thuế được cấu trúc là một dãy số được chia thành các nhóm như sau:N1N2 N3N4N5N6N7N8N9 N10 N11N12N13Trong đó:- Hai chữ số đầu N1N2 là số phân khoảng tỉnh cấp mã số thuế được quy định theo danh mục mã phân khoảng tỉnh.- Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được đánh theo số thứ tự từ 0000001 đến 9999999. Chữ số N10 là chữ số kiểm tra.- Mười số từ N1 đến N10 được cấp cho đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.- Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999 được cấp cho từng đơn vị trực thuộc của đơn vị chính và doanh nghiệp thành viên.3. Nguyên tắc cấp mã số thuếa) Tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 Thông này được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hoạt động, trừ các trường hợp quy định tại điểm d, đ, e khoản này. Mã số thuế được dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà người nộp thuế phải nộp, kể cả trường hợp người nộp thuế kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa bàn khác nhau.Mã số thuế đã cấp không được sử dụng để cấp cho người nộp thuế khác. Tổ chức kinh doanh khi chấm dứt hoạt động thì mã số thuế chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.Mã số thuế đã cấp cho người nộp thuế là chủ hộ kinh doanh hoặc một cá nhân không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, kể cả trường hợp đã ngừng hoạt động kinh doanh sau đó kinh doanh trở lại.Mã số thuế VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 79/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng năm 2017 THÔNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIẾT B1 ĐIỂM B KHOẢN ĐIỀU 48 THÔNG SỐ 156/2013/TTBTC NGÀY 06/11/2013 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN THUẾ Căn Luật Quản thuế số 78/2006/QH 11 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản thuế; Căn Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Quản thuế Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản thuế; Căn Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2017 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Xét đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản Điều 48 Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài sau: Điều Sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản Điền 48 Thông số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 Bộ Tài hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản thuế sau: “b.1) Đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản theo quy định điểm a khoản Điều này: - Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp Tòa án; - Tài liệu phân chia tài sản chấp hành viên thể số nợ thuế thu hồi không thu hồi được; - Quyết định việc đình thi hành định tuyên bố phá sản quan thi hành án dân Các tài liệu y chính” VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Hiệu lực thi hành Thông có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Trong trình thực nến có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời Bộ Tài để nghiên cứu giải quyết./ Nơi nhận: - Văn phòng Trung ương Ban Đảng; - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Kiểm toán nhà nước; - Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; - Cơ quan Trung ương đoàn thể; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn (Bộ pháp); - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TCT (VT, CS, QLN (2b)) KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 18 /2011/TT-BTC _______________________ Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2011. THÔNG Sửa đổi, bổ sung Thông số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ______________________ Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Luật quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2225/VPCP-KTTH ngày 9/4/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc xử chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) như sau: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông số 130/2008/TT-BTC: 1. Phương pháp tính thuế TNDN. a) Bổ sung điểm 3 Phần B nội dung sau: Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng. Ví dụ: Doanh nghiệp A kỳ tính thuế TNDN năm 2010 áp dụng theo năm dương lịch, nhưng đầu năm 2011 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi được tính từ ngày 01/01/2011 đến hết ngày 31/03/2011, kỳ tính thuế TNDN năm tài chính tiếp theo được tính từ ngày 01/04/2011 đến hết ngày 31/03/2012. b) Sửa đổi, bổ sung điểm 4 Phần B như sau: - Đơn vị sự nghiệp có phát sinh hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này hạch toán được doanh thu nhưng không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động 1 kinh doanh thì kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau: + Đối với dịch vụ: 5%; + Đối với kinh doanh hàng hoá: 1%; + Đối với hoạt động khác (bao gồm cả hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật): 2%; Ví dụ: Đơn vị sự nghiệp A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà 1 năm là 100 triệu đồng, đơn vị không hạch toán và xác định được chi phí, thu nhập của hoạt động cho thuê nhà nêu trên do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau: Số thuế TNDN phải nộp = 100.000.000 đồng x 5% = 5.000.000 đồng. 2. Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. a) Bổ sung điểm 2.1 mục IV Phần C nội dung sau: a1. Hồ sơ đối với tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn được tính vào chi phí được trừ như sau: - Văn bản của doanh nghiệp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản giải trình về tài sản, hàng hoá bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn. - Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hoá bị tổn thất do doanh nghiệp lập. Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hoá tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hoá bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản hàng hoá có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo hồ sơ về tài sản, hàng hoá; bảng kê xuất nhập tồn hàng hoá bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền. - Văn bản xác nhận của chính quyền cấp xã nơi xảy ra sự việc thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn là trong thời gian đó có xảy ra thiên tai, dịch bệnh, hoả hoạn. - Hồ #ࡱ# ################>###�� � �� #################/###########1####### ####*###+###,###-���� ###.###������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ##`������������������������� ### # ############### ####bjbjm m ##################� � �� � � ###;8### ### ## ######� � �� %####################### ########## ########## ################## ###########�� �� �� � ######################################################$####### ###### ###### ##8� � � ###, ######0 ## ###$####### ## ###0 ######0 ##"###R ######R ######R ######1 ###� � � �� � � � � � � � ###1 ######1 ######� � % ######' ######' ######' ######' ######' ######' ##$###B ##h### ##`###K ## ###� � � � � � � � �� � � ########################1 ######################-� ######1 ######1 ######1 ######K ##############################R ##############R� � � � � � ## #### ##B### ###### ###### ######1 ##P###########R ##############R ######� � � �� �� �� � � � % ############## ######################################################1 ######� �� � % ############## ###### ##R### ## ###########################################� �� �� �� � ################################] ######R ######$ ##� � � ###`7# f ######### ###### ##Z### ############## ##t###J ##H### ###### ## #�� � � �� �� �� � �� �� � ## ######� ۳## ###� ##<###] #######################################################################� � ####### ######################] ##T� � ##1 ######1 ###### ######1 ######1 ######################################1 ####� � �� � � � ##1 ######1 ######K ######K ######################################] ##^#########� � � � � ##########################1 ######1 ######1 ###### ######1 ######1 ######1 ####� � � �� � � � ##1 ##############$###d### ### ###L)## 7## `###6##$####### #######L)###### `####� � � � � � � ##$#######$#######$####################################################### ##���� #### ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ###################B# # #T# #I# #C#H# #N#H### # # # # # # #S# #:# # # # # # # # � � � � # # #/#2#0#1#1#/#T#T#-#B#T#C###C# #N#G# #H#O# # #X# # #H# #I# #C#H# # � � � � � #N#G#H#(#A# #V#I# #T# #N#A#M#### #c# #l# #p# #-# #T# # #d#o# #-# #H# #n#h# � � � � � #p#h# #c### # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #H# # #N# #i#,# � � � #n#g# #y# # # # # # # # # #t#h# #n#g# # # # # #n###m# #2#0#1#1#.######T#H# #N#G#� � � #T# ##H# # #n#g# #d# #n# #L#u# #t# #Q#u# #n# #l# # #t#h#u# # #v# # #v#i# #c# � � � � � � � � � � #####n#g# #k# # #t#h#u# # #� � #_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_#_###C###n# #c# # � #L#u# #t# #Q#u# #n# #l# # #t#h#u# #;##C###n# #c# # #L#u# #t# #D#o#a#n#h# � � � � � � #n#g#h#i# #p#;#L#u# #t# #l#u# #t# #s# #;# #L#u# #t# #c# #n#g# #c#h# #n#g#,# � � � � � � � #L#u# #t# #c# #c# #t# # #c#h# #c# #t# #n# #d# #n#g# #k#h# #c##C###n# #c# # � � � � � � � � #c# #c# #L#u# #t# #T#h#u# #,# #P#h# #p# #l# #n#h# #p#h# # #l# # #p#h# # #v# # � � � � � � � � � #c# #c# #v###n# #b# #n# #h# # #n#g# #d# #n# #t#h#i# #h# #n#h#;##N#g#h# # � � � � � � � ### #n#h# #s# # #4#3#/#2#0#1#0#/#N###-#C#P# #n#g# #y# #1#5#/#4#/#2#0#1#0# � � � #c# #a# #C#h# #n#h# #p#h# # ###B# # #T# #i# THÔNG Hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông này quy định về việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước (sau đây gọi tắt là Phần mềm). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng áp dụng Thông này bao gồm: a) Bộ Tài chính; b) Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản báo cáo kê khai tài sản nhà nước (gọi chung là cơ quan tài chính), cơ quan quản công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản công nghệ thông tin (gọi chung là cơ quan quản công nghệ thông tin) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở Trung ương (gọi chung là Bộ, cơ quan trung ương); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác liên quan đến việc quản Phần mềm, kê khai, đăng nhập, chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm và khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 2 2. Thông này không áp dụng đối với đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ðiều 3. Giải thích từ ngữ 1. Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: a) Tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; b) Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai; c) In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê khai tài sản nhà nước; d) Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 2. Chứng thư số áp dụng cho Phần mềm là một dạng chứng thư điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (dịch vụ chứng thực chữ ký số) để đảm bảo tính bảo mật của Phần mềm. 3. Thiết bị lưu khoá bí mật (eToken) là thiết bị điện tử dùng để lưu trữ chứng thư số và khóa bí mật của người sử dụng. 4. Cán bộ quản trị Phần mềm là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ quản trị, vận hành Phần mềm. Mỗi cán bộ quản trị Phần mềm được cấp một chứng thư số. 5. Người sử dụng Phần mềm (gọi tắt là Người sử dụng) là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia sử dụng Phần mềm, được đăng ký và có quyền truy cập Phần mềm theo một vai trò cụ thể THÔNG Hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008; Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Căn cứ Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước như sau: Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Thông này quy định về việc quản lý, khai thác Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước (sau đây gọi tắt là Phần mềm). Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đối tượng áp dụng Thông này bao gồm: a) Bộ Tài chính; b) Cơ quan tài chính hoặc cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiếp nhận và quản báo cáo kê khai tài sản nhà nước (gọi chung là cơ quan tài chính), cơ quan quản công nghệ thông tin hoặc cơ quan có chức năng về quản công nghệ thông tin (gọi chung là cơ quan quản công nghệ thông tin) của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ quan khác ở Trung ương (gọi chung là Bộ, cơ quan trung ương); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; c) Cơ quan, tổ chức, đơn vị khác liên quan đến việc quản Phần mềm, kê khai, đăng nhập, chuẩn hoá dữ liệu trong Phần mềm và khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước. 2 2. Thông này không áp dụng đối với đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Ðiều 3. Giải thích từ ngữ 1. Phần mềm Quản đăng ký tài sản nhà nước là ứng dụng dịch vụ tài chính công trực tuyến hỗ trợ Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện: a) Tin học hoá quá trình báo cáo kê khai tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; b) Theo dõi tình hình biến động (tăng, giảm, thay đổi thông tin) của các loại tài sản nhà nước phải báo cáo kê khai; c) In báo cáo kê khai tài sản nhà nước, các báo cáo tổng hợp tình hình kê khai tài sản nhà nước; d) Tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của cả nước, của từng Bộ, cơ quan trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từng cơ quan, tổ chức, đơn vị để hình thành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 2. Chứng thư số áp dụng cho Phần mềm là một dạng chứng thư điện tử do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (dịch vụ chứng thực chữ ký số) để đảm bảo tính bảo mật của Phần mềm. 3. Thiết bị lưu khoá bí mật (eToken) là thiết bị điện tử dùng để lưu trữ chứng thư số và khóa bí mật của người sử dụng. 4. Cán bộ quản trị Phần mềm là cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Tài chính, cơ quan tài chính của các Bộ, cơ quan trung ương, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ trưởng đơn vị giao nhiệm vụ quản trị, vận hành Phần mềm. Mỗi cán bộ quản trị Phần mềm được cấp một chứng thư số. 5. Người sử dụng Phần mềm (gọi tắt là Người sử dụng) là cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia sử dụng Phần mềm, được đăng ký và có quyền truy cập Phần mềm theo một vai trò cụ thể để ...VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Điều Hiệu lực thi hành Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng năm 2017 Trong trình thực... chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn (Bộ Tư pháp); - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; Website Tổng cục Thuế; - Các
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế, Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế, Thông tư 79/2017/TT-BTC về sửa đổi thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn luật quản lý thuế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay