Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường sở ninh bình

16 25 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing SỞ GD&ĐT NINH BÌNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Ngọc Huyền LB sưu tầm giới thiệu Môn: Toán Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Gọi h  t  (cm) mức nước bồn chứa Câu 7: Tìm tất giá trị tham số thực m sau bơm nước vào bồn t giây Biết để đồ thị hàm số y   x  3x  m2  x  3m2  h ' t   có điểm cực đại điểm cực tiểu với gốc tọa 13 t  lúc đầu bồn nước Tìm mức nước bồn sau bơm nước 56 giây A 38,4 cm B 51,2 cm C 36 cm D 40,8 cm Câu 2: Hàm số y   x  x  x  đồng biến khoảng khoảng đây? A 1;   B  ;1 C 1; 3 D  3;   Câu 3: Tìm tập xác định D hàm số  y  x  3x  4  ?   độ O tạo thành tam giác vuông O  m  1 A  m  B m  1  m  C   m  D m   Câu 8: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  2x 2x  2x  m  x  có hai tiệm cận đứng A D   ; 1   4;   B D   ; 2    2;   C D   ; 2  2;   D D   ;   A m  ( ; 4] B m  [  4; 5) C m [  4; 5)\{1} D m  Câu 9: Mệnh đề đúng? e2x C A  e xdx  B  e xdx  e x  C A hình lục giác e x 1 C 2x  Câu 10: Tìm môđun số phức z thỏa mãn B hình chóp tứ giác (1  2i ) z  2i  6 Câu 4: Trung điểm cạnh hình tứ diện đỉnh C hình tám mặt C  e xdx  2e x  C Câu 5: Khối lượng M (tấn) cá heo tính theo công thức M  36  35,5.e  kt , t (năm) tuổi cá heo k số Biết cá heo 10 tuổi khối lượng 20 Tìm k (làm tròn đến hàng phần chục nghìn) A k  0,0797 B k  0,0797 C k  0,0796 D k  0,0796 Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tứ diện ABCD với A  0;0; 3 , B  0;0;  1 , C 1;0;   D  0;1;  1 Mệnh đề sai? B z  2 A z  D hình tứ diện C z  D  e xdx  D z  Câu 11: Cho số phức z  a  bi ( a, b  ); a2  b2  thỏa mãn (1  i) z  (2  2i) z  z( z  i)  Tìm a giá trị biểu thức F  b A F  B F   C F  5 D F  5 Câu 12: Giả sử dx  2x   ln K Tìm K A K  B K  C K  81 D K  Câu 13: Cho hàm số y  f ( x) xác định \{0}, liên tục khoảng xác định có A AB  BC B AB  BD C AB  CD D AB  AC bảng biến thiên hình vẽ sau: Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405  x y’  + + A Cực tiểu hàm số 12   y The best or nothing B Cực đại hàm số 12 C Cực đại hàm số D Cực tiểu hàm số   Câu 20: Hàm số không nguyên Tìm tất giá trị tham số thực m để phương trình f (x)  m có nghiệm A m (3; ) B m [3; ) C m ( ;1)  (3; ) D m ( ;1]  [3; ) Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz ,  x  2  t  cho đường thẳng d :  y   2t  t  z   t   Vectơ B u2   2; 3;1 C u3   1; 2;1 D u4  1;  2;1 mx  nghịch biến khoảng xm (  ;1) C 2  m  1 D m  1  x2  x  x2 B x1 x1 x2  x  x2  x  C D x1 x1 Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD A hình vuông, SA vuông góc với mặt phẳng a3 , tính khoảng cách d hai đường thẳng SB AC a a D d  a a 10 C d  B d  A d  x B y  ? Câu 22: Cho I   x  xdx u  x  Câu 16: Hàm số đồng biến  A y    4 chóp S.ABCD Câu 15: Tìm tất giá trị tham số thực m B 2  m  1  x  1 A u1   2;  3;  1 A 2  m  1 x   x  ABCD , góc đường thẳng SC mặt phẳng  ABCD  45 Biết thể tích khối vectơ phương d ? để hàm số y  hàm hàm số f  x   7  x ? x Mệnh đề sai?  u5 u3  A I     2 1   B I    2 u u  du 1 e D y    3 Câu 17: Cho m n số nguyên dương 298 15 Câu 23: Hình hình khác Gọi P tích nghiệm phương đa diện? C y  x C I   u2 u2  du D I  trình  logm x  logn x   7logm x  6logn x  2017 Khi P số nguyên, tìm tổng m  n để P nhận giá trị nhỏ nhất? A m  n  20 B m  n  48 C m  n  12 D m  n  24 Câu 18: Mệnh đề sai? Hình Hình A log x  log y  x  y  B log ,3 x  log ,3 y  x  y  C log x  log y  x  y  D ln x  ln y  x  y  Câu 19: Cho hàm số y  x2  đúng? 16 Mệnh đề x Hình Hình A Hình B Hình C Hình D Hình Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 24: Đồ thị hàm số y   x  x cắt trục Câu 31: Cho phương trình z4  2z2   có hoành điểm? nghiệm tập hợp số phức z1 ; z2 ; z3 ; z4 Tính A B C giá trị biểu thức F  z12  z22  z32  z42 D Câu 25: Tính thể tích V phần vật thể giới hạn hai mặt phẳng x  x  , biết thiết diện vật thể cắt mặt phẳng vuông góc với trục Ox điểm có hoành độ x (  x  ) hình chữ nhật có hai kích thước x  x A V   x  x2 dx   B V  4  x2 dx   C V  2 x   x2 dx   log  xy  ? B log  xy   A log  xy   3 C log  xy   Câu 33: Cho số D log  xy   z phức thỏa mãn mặt phẳng tọa độ iz  đường tròn Tìm bán kính R đường tròn     Câu 32: Biết log xy  log x y  , tìm số phức w  D V   x   x2 dx D F  2 C F  (2  i)z  3i   Biết tập hợp điểm biểu diễn zi A F  4 B F  Câu 26: Sau phát bệnh dịch, A R  B R  chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể C R  D R  2 từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t tính theo công thức f (t )  45t  t ,  t  25 Nếu coi f  t  hàm số xác định đoạn [0;25] đạo hàm f '  t  xem tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn nhất? A Ngày thứ 16 B Ngày thứ 15 C Ngày thứ D Ngày thứ 19 Câu 34: Cắt mặt cầu S  I ; R  mặt phẳng  P  R ta thu thiết diện đường tròn có chu vi bao nhiêu? cách I khoảng A R B R D 2R C 2R Câu 35: Hàm số y  f ( x) xác định , có đồ thị đường cong hình y Câu 27: Có số nguyên dương x thỏa mãn điều kiện log  x  40   log  60  x   ? A 20 B 18 C 21 D 19 Câu 28: Cho số phức z   2i Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức liên hợp số phức z ? A M1 (1; 2) B M ( 1; 2) C M3 ( 1; 2) D M4 (1; 2) Câu 29: Tìm nghiệm phương trình: 10x.102 x  1000 A x  B x  C x  -2 O x Mệnh đề đúng? A Hàm số đạt cực đại x  D x  Câu 30: Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  ? x1 A y  B x  C x  1 D y  B Hàm số đạt giá trị nhỏ giá trị lớn C Đồ thị hàm số có điểm cực đại x  2 x  D Giá trị cực tiểu hàm số Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 Câu 36: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a Góc hai mặt phẳng SBC   ABCD  600 Tính thể tích V khối chóp S.ABC theo a A V  a3 B V  a3 36 a3 a3 D V  12 Câu 37: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , C V  x1 y z 2 cho đường thẳng d : , mặt phẳng   1  P  : x  y  2z   điểm A 1;  1;  Viết phương trình đường thẳng cắt d  P  M N cho A trung điểm đoạn thẳng MN x3 y2 z4 A :   x 1 y 1 z  B :   x5 y2 z C :   x1 y  z 3 D :   Câu 38: Cho tứ diện ABCD Khi quay tứ diện xung quanh trục AB , có The best or nothing Câu 41: Cho hàm số y  ax  bx  c Biết đồ thị hàm số qua điểm M(1;1) đạt cực tiểu điểm A(2; 4) Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  B a  0, b  0, c  C a  0, b  0, c  D a  0, b  0, c  Câu 42: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho tam giác ABC có A  2;  1; 3 , B  3; 5;  1 C 1; 2;7  Tìm toạ độ trọng tâm G tam giác ABC  9 A G  3; 3;  2  B G  6;6;9   10  C G  ; ;  3 3  D G  2; 2;  Câu 43: Cho đồ thị hàm số y  f  x  qua gốc tọa độ O , cắt trục Ox điểm có hoành độ 3 hình bên Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số trục Ox y O -3 B Bốn hình nón C Một hình nón D Hai hình nón  f  x  dx A S  3 hình nón khác tạo thành? A Ba hình nón B S  3  f  x  dx   f  x  dx 0 tâm I I ' , bán kính đáy chiều cao 3  f  x  dx   f  x  dx a Trên đường tròn đáy tâm I lấy điểm A , đường tròn đáy tâm I ' lấy điểm B cho f  x  dx   f  x  dx Câu 39: Cho hình trụ có đáy hai hình tròn x C S  D S   3 0 AB  2a Tính tỷ số thể tích khối trụ khối Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , tứ diện II ' AB cho hình lăng trụ đứng 4 B  C  D 12 Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có SA,SB,SC đôi A vuông góc với SA  3a,SB  4a AC  3a 17 Tính theo a thể tích V khối cầu qua đỉnh hình chóp S.ABC có A  x0 ;0;  , B  x0 ;0;0  , C  0;1;0  B'  x0 ;0; y0  , x0 , y0 số thực dương thoả mãn x0  y0  Khi khoảng cách hai đường thẳng AC ' B' C lớn mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ có bán kính R bao nhiêu? 29 2197 a3 A V  2197 a3 B V  A R  C V  8788a 8788a3 D V  C R  17 ABC.A' B' C ' B R  17 D R  Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận 29 Ngọc Huyền LB – facebook.com/huyenvu2405 The best or nothing Câu 45: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm A 1; 2;  mặt phẳng   : x  4y  z  Viết phương trình mặt phẳng  qua A song song với mặt phẳng   A x  4y  z  12  B x  4y  z   C x  4y  z   D x  4y  z   điểm A  2; 2;0  Viết phương trình mặt phẳng OAB , biết điểm B thuộc mặt cầu S  , có hoành độ dương tam giác OAB A x  y  2z  B x  y  z  C x  y  z  D x  y  2z  Câu 48: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình Câu 46: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , vuông ABCD có diện tích 36, đường thẳng cho tam giác ABC có A  3; 2;   , B  4;1;1 chứa cạnh AB song song với trục Ox , đỉnh A , B C nằm đồ thị hàm C  2;6;  3 Viết phương trình đường thẳng d số y  log a x, y  log a x y  log a x với a qua trọng tâm G tam giác ABC vuông số thực lớn Tìm a góc với mặt phẳng  ABC  A a  B a  C a  D a  x3 y3 z2   1 x  12 y  z  B d :   1 x3 y3 z2 C d :   1 x3 y3 z2 D d :   1 Câu 47: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , A d : Câu 49: Cho a số thực dương khác Mệnh đề ? B log a3 a  C log a3 a  3 D log a3 a   Câu 50: Biết số phức z  a  bi ( a , b  ) thỏa mãn A log a3 a  (1  i)z  zi   3i Tính P  a  2b A P  cho mặt cầu S : x2  y2  z2  2x  y  2z  B P  C P  D P  1 ĐÁP ÁN 1.C 2.C 3.B 4.C 5.A 6.D 7.B 8.C 9.A 10.B 11.D 12.A 13.A 14.C 15.B 16.B 17.C 18.B 19.A 20.D 21.C 22.C 23.B 24.C 25.A 26.B 27.B 28.A 29.A 30.D 31.A 32.C 33.A 34.A 35.D 36.D 37.A 38.D 39.C 40.B 41.D 42.D 43.D 44.A 45.D 46.C 47.B 48.D 49.B 50.A Đã nói làm - Đã làm không hời hợt - Đã làm - Đã làm không hối hận Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỞ GD - ĐT NINH BÌNH LẦN II (Mã đề 121) Câu 1: Đáp án C Mức nước sau bơm vào bồn t giây tính công thức Sau 56 giây mực nước bể cao Câu 2: Đáp án C Ta có Do hàm số bậc ba có hệ số phương trình có hai nghiệm phân biệt nên đồ thị hàm số có dạng N ngược, tức hàm số đồng biến Câu 3: Đáp án B Hàm số có luỹ thừa số vô tỉ nên xác định Vậy tập xác định hàm số Câu 4: Đáp án C Từ hình vẽ minh hoạ bên ta thấy trung điểm cạnh hình tứ diện đỉnh hình tám mặt Câu 5: Đáp án A Do cá heo 10 tuổi khối lượng 20 nên thay vào công thức đề cho ta có Câu 6: Đáp án D Ta có Vậy A Vậy B Vậy C Ta chọn D Câu 7: Đáp án B Ta có Xét phương trình Với có không thoả mãn yêu cầu đề Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Vậy với phương trình THE BEST or NOTHING có hai nghiệm phân biệt Ta có Với Với Vậy để tam giác OAB vuông O Hướng dẫn khai triển đa thức nhanh chóng máy tính cầm tay: làm trên, để việc thay giá trị vào tìm tung độ hai điểm A, B cách nhanh chóng, ta sử dụng máy tính cầm tay sau: Ta làm với trường hợp Khi thay vào y ta có biểu thức dài sau: Bước 1: Nhập biểu thức vào máy tính cầm tay sau: ta coi m biến nên nhập: Bước 2: Ấn CALC máy X=? Nhập 100 = Bước 3: Màn hình kết -2000002 Tiếp theo ta thực tạo kết sau: Hoặc ta tách từ phải qua trái, ghép chữ số số vào cặp ta được: Với trường hợp ta thay vào y thực tương tự bước hình kết 1999998 Vậy tách ta có: Nếu thực hệ số to, điều bất hợp lí, ta có quy ước thực cách làm cặp số mà lớn 50 ta lấy hiệu 100 số Tức ta có: Câu 8: Đáp án C Để đồ thị hàm số cho có hai đường tiệm cận đứng phương trình có hai nghiệm phân biệt khác Phương trình có hai nghiệm phân biệt Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB Câu 9: Đáp án A Ta có Câu 10: Đáp án B Đặt Lúc từ đề ta có: Câu 11: Đáp án D Đặt STUDY TIP Ta nên ý công thức sau để thuận tiện toán Cho số phức Ta có Với Ta có Câu 12: Đáp án A Ta có Vậy Đáp án A Câu 13: Đáp án A Số nghiệm phương trình với đường thẳng số giao điểm đồ thị hàm số (cùng phương với trục hoành) Để phương trình có nghiệm đường thẳng d cắt đồ thị hàm số điểm nhất, tức Câu 14: Đáp án C Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ta có đường thẳng THE BEST or NOTHING có vecto phương Câu 15: Đáp án B Với không thoả mãn yêu cầu đề Để hàm số nghịch biến Câu 16: Đáp án B Ta có Vậy hàm số phương án B đồng biến Câu 17: Đáp án C Đặt Lúc ta có: Do nên phương trình có hai nghiệm trái dấu Khi theo định lí Viet ta có Ta thấy phần phương án có giá trị tổng m n trường hợp 12; 20; 24; 48 Do máy chức TABLE máy fx 570 VN Plus đưa bảng giá trị hai hàm số lúc nên ta sử dụng TABLE lần Với phương án A: Lúc ta có Với phương án B: Lúc ta có Sử dụng MODE 7:TABLE Máy nhập = Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Máy nhập Ngọc Huyền LB = Chọn START End khoảng từ đến 46, phải chia lần phù hợp máy tính hiển thị khoảng dài Step? = số nguyên dương Lúc máy hàng loạt giá trị giá trị P nguyên Tiếp theo sử dụng TABLE với hai phương án C D ta chọn trường hợp Khi , với So sánh hai trường hợp chọn ta thấy thoả mãn nhận giá trị nguyên nhỏ Câu 18: Đáp án B Ta thấy phương án B có số nên phải đổi chiều bất phương trình Sửa lại sau: Câu 19: Đáp án A Điều kiện Xét hàm số có Ta thấy đạo hàm hàm số đổi dấu từ âm sang dương qua số đạt cực tiểu nên hàm Tức giá trị cực tiểu hàm số Câu 20: Đáp án D Ta có: Với phương án A STUDY TIP toán này, sau nhận thấy hàm số phương án A nguyên hàm hàm số Vậy hàm số phương án A nguyên hàm hàm ta đưa hàm số Với phương án B Vậy nguyên hàm lại dạng hàm số Với phương án C hàm số S Vậy ta chọn D Câu 21: Đáp án C Do Vậy tam giác SAC vuông cân A H A D O K B C Ta có Vậy nguyên hàm Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ta kẻ tia THE BEST or NOTHING hình vuông Ta có Ta có Kẻ H Ta có Ta có Từ Tam giác SAK vuông A có AH đường cao ta có Câu 22: Đáp án C Đặt Ta có Vậy ta chọn C Câu 23: Đáp án B Hình hình đa diện vi phạm tính chất cạnh cạnh chung hai đa giác Câu 24: Đáp án C Ta có điểm Chọn C Câu 25: Đáp án A Vậy đồ thị hàm số cho cắt trục hoành Diện tích thiết diện hình chữ nhật Thể tích vật thể V tính công thức Câu 26: Đáp án B STUDY TIP Chú ý toán này, phải để ý đề cho tốc độ truyền bệnh thời điểm t hàm Xét hàm số hàm tốc độ truyền bệnh thời điểm t Bài toán trở thành tìm giá trị lớn hàm số , nhiều bạn tìm GTLN hàm Ta có bị sai Ta có Ta có truyền bệnh lớn Câu 27: Đáp án B Điều kiện Vậy ngày thứ 15 ngày mà tốc độ Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB Ta có Kết hợp với điều kiện xác định ta có Vậy có tất 18 giá trị x nguyên dương thoả mãn Câu 28: Đáp án A Số phức liên hợp số phức diễn số phức liên hợp số phức z Câu 29: Đáp án A Ta có Câu 30: Đáp án D Câu 31: Đáp án A Ta có Câu 32: Đáp án C Ta có Câu 33: Đáp án A Đặt ta có Câu 34: Đáp án A Bán kính đường tròn thiết diện tính công thức Vậy chu vi đường thiết diện là điểm biểu Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình THE BEST or NOTHING Câu 35: Đáp án D Mệnh đề A sai hàm số đạt cực tiểu Mệnh đề B sai giá trị cực tiểu hàm số giá trị nhỏ hàm số Mệnh đề C sai điểm cực đại hàm số điểm cực đại đồ thị hàm số Mệnh đề D Câu 36: Đáp án D Gọi O giao điểm AC BD Do S.ABCD hình chóp tứ giác nên SO đường cao hình chóp S.ABCD Gọi H trung điểm BC S Ta có Tam giác vuông O có A B H O D C Câu 37: Đáp án A Ta có phương trình tham số đường thẳng Điểm M nằm đường thẳng d Mặt khác A trung điểm đoạn thẳng MN D A C B Vậy ta loại B C Ta loại D không chứa điểm A Vậy ta chọn A Câu 38: Đáp án D Ta thấy quay tứ diện xung quanh cạnh AB có hai hình nón tạo thành Do hai đường gấp khúc ADB ACB tạo hai hình nón trùng nên có hai hình nón tạo thành Câu 39: Đáp án C Kẻ với A’ nằm đường tròn đáy tâm I’ Suy tứ giác AA’I’I hình chữ nhật Ta có hai tứ diện ABA’I’ ABII’ có chiều cao kẻ từ B xuống mặt phẳng AA’I’I diện tích đáy Ta có A I A’ B I’ Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB Vậy Thể tích khối trụ Câu 40: Đáp án B Gọi M trung điểm BC, SBC vuông S nên M tâm đường tròn ngoại tiếp SBC A Từ M dựng x N Suy Mx trục đường tròn ngoại tiếp ABC Gọi N trung điểm SA, qua N kẻ mặt phẳng trung trực SA, mặt phẳng cắt Mx I Khi đó, I tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC , bán C kính mặt cầu R  IS  MN (do IMSN hình chữ nhật) I S M B Vậy R  SI  MN  SM  SN  13a thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp 4  13a  2197 a3 (đvtt) R      3   Câu 41: Đáp án D Hàm số đạt cực tiểu x  nên y     32a  4b  S.ABC V  Đồ thị qua điểm A  2; 4  M 1;1 Vậy ta có hệ phương trình sau:  a   16 a  4b  c  4  40    b    a  b  c  32 a  4b    44  c    Vậy ta chọn đáp án D Câu 42: Đáp án D Nếu G trọng tâm tam giác ABC  x  xB  xC y A  yB  yC z A  zB  zC  G A ; ;  3   Như vậy, G  2; 2;  trọng tâm ABC với A  2;  1;  , B  3; 5;  1 , C 1; 2;7  Câu 43: Đáp án D Ta thấy f  x   0, x   3;  f  x   0, x   0;  y O -3 x Quan sát đồ thị hình bên, diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  trục Ox là: S  f  x  dx  3 S  f  x  dx   f  x  dx   3 0 3  f  x  dx   f  x  dx  3 f  x  dx   f  x  dx Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Câu 44: Đáp án A Gọi O trung điểm AB, suy O  0; 0;  z B’ C’ y0 Ta có Gắn hệ trục tọa độ Oxyz hình vẽ bên Với A’ B THE BEST or NOTHING B '  x0 ; 0;  x0  , y -x0 , C  0;1;  x0  x0  y0   x0 , y0  C x0 A x STUDY TIP Trong không gian tọa độ Oxyz, khoảng cách hai đường thẳng chéo AB CD tính theo công thức: , Với  x0  , ta có   x0   x02 Như d  AC; BC   AM GM   x  x  2x   x  x 4  x  x 4  x    2 x  x   4  x   x  2 0 0 0 0 Dấu “=” xảy x0   x0  x0   y0 Khi A  2; 0;  , B  2; 0;  , C  0;1;  , B '  2; 0;  Giả sử phương trình mặt cầu ngoại tiếp lăng trụ ABC.A’B’C’ S  : x2  y  z2  2ax  2by  2cz  d  Ta có hệ phương trình sau: a  2    2a.2  2b.0  2c.0  d  4a  d      2     2a  2   2b.0  2c.0  d  4a  d  4 b      2 0    a.0  2b.1  2c.0  d   2b  d  c   4a  4c  d  8  2  d  4  2     a  2   2b.0  2c.2  d  29   Vậy mặt cầu  S  có tâm I  0;  ;1  bán kính R  a2  b2  c  d  2   Câu 45: Đáp án D Phương trình mặt phẳng    qua điểm A 1; 2;  song song với mặt phẳng    : x  y  z  là: 1 x  1   y    1 z     x  y  z   Câu 46: Đáp án C Trọng tâm tam giác ABC điểm C  2;6;   Do d   ABC  nên Ta có đường thẳng d có véctơ pháp tuyến x3 y3 z2 , ta thấy d qua điểm   1  3; 3; 2  nên chọn đáp án C Phương trình đường thẳng d : Câu 47: Đáp án B Mặt cầu  S  có tâm I 1;1;1 , bán kính R  Ta thấy A  S  O  S  Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB Gọi H tâm OAB đều, bán kính đường tròn ngoại tiếp OAB   OA OA Khi d I ; OAB   IH  R2  r  Ta thấy   3 3 có hai mặt phẳng đáp án B C thỏa mãn điều kiện này, nên ta loại A D – Với phương án B: H hình chiếu điểm I mặt phẳng x  y  z  nên r I O H A B 4 2 ta tìm H  ; ;  , OAB nên H trọng tâm, suy B  2; 0;  có 3 3 hoành độ dương thỏa mãn toán Vậy ta chọn phương án B – Với phương án C: H hình chiếu điểm I mặt phẳng x  y  z  nên 2 2 ta tìm H  ; ;  , H trọng tâm OAB nên B  0; 2;  3 3 xB  không thỏa yêu cầu toán Vậy loại phương án C Câu 48: Đáp án D Từ giả thiết, ta có đỉnh A, B, C hình vuông ABCD nằm đồ thị y  log a x, y  2log a x, y  3log a x Do       Giả sử A ax1 ; x1 , B a x2 ; x2 , C ax3 ; 3x3 Ta có  2 x  x   x1  x2  x3  k  nên  x x1  a  a   AB2  a k  a2 k  2k k k Khi A a ; k , B a ; k , C a ; 3k   2  BC  k    a6  a12  6  a k  a2 k  36    Ta có SABCD  AB2  BC  36      a6  a12  2    BC  k  36   k   k   Do                6  a  a    a6     a6  a6      a  (thỏa mãn)    a  2  L   k  Câu 49: Đáp án B 1 Ta có: log a3 a  log a a  Vậy có phương án B 3 Câu 50: Đáp án A Ta có 1  i  a  bi    a  bi  i   3i  a  b   b  a  i  2ai  2b   3i a  3b  a    a  3b    a  b  i   3i    Vậy P  a  2b  a  b  b  CHÚC CÁC EM VÀ QUÝ THẦY CÔ LUÔN KHỎE MẠNH VÀ CÔNG TÁC TỐT! Mọi thắc mắc, trao đổi chuyên môn xin liên hệ qua Mail: huyenvu2405@gmail.com Ngọc Huyền LB chân thành cảm ơn! ... làm - Đã làm không hối hận Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỞ GD - ĐT NINH BÌNH LẦN II (Mã đề 121) Câu 1: Đáp án C Mức nước sau bơm... Bán kính đường tròn thi t diện tính công thức Vậy chu vi đường thi t diện là điểm biểu Đáp án chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình THE BEST or NOTHING Câu 35: Đáp án D Mệnh đề A sai hàm số đạt... chi tiết đề thi thử sở GD – ĐT Ninh Bình Ngọc Huyền LB Câu 9: Đáp án A Ta có Câu 10: Đáp án B Đặt Lúc từ đề ta có: Câu 11: Đáp án D Đặt STUDY TIP Ta nên ý công thức sau để thuận tiện toán Cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường sở ninh bình , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường sở ninh bình , Đề thi thử Môn Toán 2017 ở Trường sở ninh bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay