Lệ phí trước bạ là gì?

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:32

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT[01] Người nộp thuế: .[02] Mã số thuế: .[03] Địa chỉ: .[04] Quận/huyện: . [05] Tỉnh/Thành phố: .[06] Điện thoại: . [06] Fax: [08] Email: ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:1. Đất:1.1 Địa chỉ thửa đất:1.2. Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):1.3. Mục đích sử dụng đất:1.4. Diện tích (m2):1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho): a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ: Địa chỉ người giao QSDĐ:b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày tháng . năm 1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):2. Nhà:2.1. Cấp nhà: Loại nhà:2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):2.3. Nguồn gốc nhà: a) Tự xây dựng: - Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà): b) Mua, thừa kế, cho, tặng: - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà ngày . tháng năm 2.4. Giá trị nhà (đồng):3. Trị giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):4. Tài sản thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ (lý do): 5. Giấy tờ có liên quan, gồm:--Tôi cam đoan số liệu khai trên đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./ ., ngày . tháng . năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Mẫu số: 01/LPTB(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)Thế lệ phí trước bạ Lệ phí trước bạ khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định như:ô tô, xe mô tô, nhà đất, súng săn phải kê khai nộp cho quan thuế trước đưa tài sản cố định vào sử dụng Lệ phí trước bạ gì? Lệ phí trước bạ khoản lệ phí mà người sở hữu tài sản cố định phải kê khai nộp cho quan thuế trước đưa tài sản cố định vào sử dụng Do đó, hiểu theo cách đơn giản muốn đăng kí quyền sở hữu tài sản thường phải nộp thêm khoản phí gọi phí trước bạ cho quan mà họ tới đăng kí Trường hợp phổ biến mà người thường thấy lệ phí trước bạ ô tô, xe máy Theo quy định pháp luật hành, đối tượng chịu phí, người nộp phí mức phí quy định Thông tư 301/2016/TT-BTC hướng dẫn lệ phí trước bạ Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Cụ thể: Về đối tượng chịu lệ phí trước bạ Nhà, đất: a) Nhà, gồm: nhà ở; nhà làm việc; nhà sử dụng cho mục đích khác b) Đất, gồm: loại đất nông nghiệp đất phi nông nghiệp theo quy định Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình) Súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao Tàu thủy, kể sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy Thuyền thuộc loại phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với quan quản lý Nhà nước, kể du thuyền Tàu bay Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, loại xe tương tự phải đăng ký gắn biển số quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau gọi chung xe máy) Ô tô, rơ moóc sơ mi rơ moóc kéo ô tô, loại xe tương tự phải đăng ký gắn biển số quan nhà nước có thẩm quyền cấp Trường hợp loại máy, thiết bị thuộc diện phải đăng ký gắn biển số quan nhà nước có thẩm quyền cấp ô tô theo quy định Luật Giao thông đường văn hướng dẫn thi hành chịu lệ phí trước bạ Vỏ, tổng thành khung (gọi chung khung), tổng thành máy tài sản phải chịu lệ phí trước bạ nêu khoản 3, 4, 5, Điều khung, tổng thành máy thay khác với số khung, số máy tài sản quan Nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng Về người nộp lệ phí trước bạ Tổ chức, cá nhân (bao gồm tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với quan nhà nước có thẩm quyền Về tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ Căn tính lệ phí trước bạ giá trị tính lệ phí trước bạ mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) Giá tính lệ phí trước bạ đất a) Giá tính lệ phí trước bạ đất giá đất Bảng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành theo quy định pháp luật đất đai thời điểm kê khai lệ phí trước bạ b) Giá tính lệ phí trước bạ đất xác định sau: Giá mét vuông đất Giá tính lệ phí trước bạ đất (đồng) = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ (m2) x (đồng/m2) Bảng giá đất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Trong đó, diện tích đất chịu lệ phí trước bạ toàn diện tích đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp tổ chức, cá nhân Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định cung cấp cho quan Thuế theo “Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài đất đai” c) Giá tính lệ phí trước bạ đất số trường hợp cụ thể áp dụng sau: c.1) Đối với đất kèm theo nhà thuộc sở hữu nhà nước bán cho người thuê theo quy định pháp luật bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người thuê, giá tính lệ phí trước bạ giá bán thực tế theo định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; c.2) Đối với đất nhà nước giao theo hình thức đấu thầu, đấu giá (sau gọi chung đấu giá), giá tính lệ phí trước bạ giá trúng đấu giá thực tế ghi hóa đơn giá trúng đấu giá thực tế theo biên trúng đấu giá theo văn phê duyệt trúng đấu giá quan nhà nước có thẩm quyền; c.3) Trường hợp người sử dụng đất cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà nộp lệ phí trước bạ, sau quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo mục đích sử dụng thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ giá tính lệ phí trước bạ giá đất theo mục đích sử dụng Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật đất đai thời điểm tính lệ phí trước bạ; c.4) Đối với đất tái định cư quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất phê duyệt giá cụ thể mà giá phê duyệt cân đối bù trừ giá đền bù nơi bị thu hồi đất giá đất nơi tái định cư giá tính lệ phí trước bạ đất giá đất quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; c.5) Trường hợp giá đất hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất cao giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá tính lệ phí trước bạ đất giá hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất Trường hợp giá đất hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thấp giá đất Bảng giá đất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành giá đất tính lệ phí trước bạ giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật đất đai thời điểm kê khai lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ nhà a) Giá tính lệ phí trước bạ nhà giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật xây dựng thời điểm kê khai lệ phí trước bạ Sở Tài chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng quan liên quan địa phương quy định điểm b khoản Điều Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ hướng dẫn khoản Điều để xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng ...TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊNTÊN CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁOCỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: …… .…. , ngày tháng năm THÔNG BÁO NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤTCăn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số……… / VPĐK ngày….tháng .năm 200… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất … …………, cơ quan thuế . thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau:I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ: 1.Tên chủ tài sản: . 2. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN1. Thửa đất số:……………………………Tờ bản đồ số: .Thôn (ấp, bản, phum, sóc)………………… xã (số nhà, đường phố) .2. Loại đất 3. Loại đường/khu vực: .4. Vị trí (1, 2, 3, 4…): 5. Cấp nhà:……………………………… Loại nhà: .6. Hạng nhà: 7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: .8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): .8.1. Đất: 8.2. Nhà (m2 sàn nhà): .9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): .9.1. Đất: 9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): .III. TÍNH PHÍ CỦA CƠ QUAN THUẾ1. Tổng giá trị nhà, đất tính lệ phí trước bạ: 1.1. Đất (8 x 9): .2.2. Nhà (7 x 8 x 9): 2. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng): .(Viết bằng chữ: )Nộp theo chương loại .khoản hạng mục tiểu mục .3. Địa điểm nộp .4. Thời hạn nộp tiền chậm nhất đến ngày . tháng .năm 200 Quá thời hạn nêu trên mà chủ tài sản chưa nộp thì mỗi ngày chậm nộp bị chịu phạt 0.05% số tiền chậm nộp /ngày. 5. Không thu lệ phí trước bạ (nếu có): Chủ tài sản thuộc diện không phải nộp LPTB theo quy định tại điểm… khoản… Điều 3 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP 1 THÁNG 02/2014 CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ 1 Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/03/2013 của Chính phủ 2 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính 3 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của Bộ Tài chính 4 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 5 [...]... NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 26 Tài sản hàng hóa kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật mà không đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 24 I/ CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 1 Căn cứ tính lệ phí trước bạ giá trị tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) 2 Mức thu lệ phí trước bạ Số tiền lệ phí trước bạ. .. đấu giá thực tế ghi trên hoá đơn bán hàng 35 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 2- Căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ 2.2- Đối với nhà Giá tính lệ phí trước bạ nhà = Diện tích nhà chịu X Giá nhà tính lệ lệ phí trước bạ phí trước bạ giá 01 mét vuông nhà tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm tính lệ phí trước bạ 36 ... Mức thu lệ phí lệ phí trước bạ trước bạ theo (đồng) tỷ lệ (%) Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước tối đa 500 triệu đồng/1 tài sản/lần trước bạ, trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền 26 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ Giá tính lệ phí trước bạ giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành 27 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 1- Nguyên... định và các chi phí liên quan để trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành kịp thời 34 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 2- Căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ 2.1- Đối với đất Giá tính lệ phí trước bạ đất = Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ X Giá đất tính lệ phí trước bạ Đối với đất mua theo phương thức đấu giá đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá thì giá tính lệ phí trước bạ giá trúng... giá tính lệ phí trước bạ Sở Tài chính phối hợp với các sở, ban ngành liên quan xây dựng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định việc xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định như sau: - Đối với đất Giá đất tính lệ phí trước bạ giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai nộp lệ phí trước bạ 28 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 1- Nguyên... tính lệ phí trước bạ - Đối với nhà Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, xây dựng giá tính lệ phí trước bạ nhà, căn cứ giá thực tế xây dựng "mới" một (01) m2 sàn nhà đối với từng cấp nhà, hạng nhà để xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và áp dụng tại địa phương 29 II/ GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 1- Nguyên tắc ban hành giá tính lệ phí trước bạ -... giấy đăng ký phương tiện 16 III/ CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG PHẢI NỘP LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 15 Nhà, đất được bồi thường (kể cả trường hợp mua nhà bằng tiền bồi thường, hỗ trợ) khi nhà nước thu hồi nhà, đất mà tổ chức, cá nhân bị thu hồi nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (hoặc không phải nộp, hoặc được miễn lệ phí trước bạ hoặc đã khấu trừ lệ phí trước bạ phải nộp khi tính tiền bồi thường nhà đất bị thu hồi theo quy... sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ LOGO CHÍNH SÁCH THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ hthgiang@gdt.gov.vn www.themegallery.com CHÍNH SÁCH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, VAI TRÒ 1 PHẠM VI ÁP DỤNG2 CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ 3 NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ 4 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 5 www.themegallery.com KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, VAI TRÒ 1.1 Khái niệm: - Trước bạ: Ghi sổ của cơ quan quản lý nhà nước để xác nhận và đảm bảo về mặt pháp lý QSH, QSD tài sản. - Lệ phí trước bạ: khoản thu do Nhà nước quy định thu khi tổ chức, cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi vào sổ sách công nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó. www.themegallery.com KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA, VAI TRÒ 1.2. Vai trò, ý nghĩa của LPTB: - Thông qua việc thu LPTB nhà nước tăng cường quản lý, kiểm soát sự chuyển dịch tài sản. - Nguồn thu quan trọng và đáng kể của NSNN - Góp phần thực hiện công bằng xã hôi thông qua huy động sự đóng góp của của chủ tài sản theo tỷ lệ % trên giá trị tài sản. www.themegallery.com Số thu LPTB (tỷ đồng) 9658 10596 7363 5636 2007 2008 2009 2010 www.themegallery.com PHẠM VI ÁP DỤNG 2.1. §èi tîng chÞu LPTB  a/ Nhà, đất .  b/ Súng săn, súng thể thao.  c/ Tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.  d/Thuyền, kể cả du thuyền.  e/Tàu bay.  g/Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (sau đây gọi chung xe máy). www.themegallery.com PHẠM VI ÁP DỤNG - đối tượng chịu LPTB  h/Ô tô (kể cả ô tô điện), rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. ◊ Vỏ, khung, tổng thành máy chịu LPTB: loại thay thế có số khung, số máy khác với số khung, số máy của tài sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận sở hữu, sử dụng. -Trường hợp cải tạo, sửa chữa khung, máy; thay block máy=>ĐK: không thay đổi số khung, số máy; không thay đổi chủ sở hữu sử dụng -> không phải chịu LPTB. www.themegallery.com PHẠM VI ÁP DỤNG – Đối tượng 2.2. Đối tượng nộp LPTB: Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu LPTB phải nộp khi đăng ký quyền SH, SD với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 2.3. Trường hợp không phải nộp LPTB: 2.3.1. Nhà đất của cơ quan đại diện ngoại giao… 2.3.2. Tài sản khác của cơ quan đại diện ngoại giao, nhân viên ngoại giao 2.3.3. Đất được nhà nước giao: mục đích công cộng; Thăm dò, khai thác khoáng sản; nghiên cứu khoa học theo giấy phép hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê www.themegallery.com PHẠM VI ÁP DỤNG – Đối tượng 2.3. Trường hợp không phải nộp LPTB (tiep): 2.3.4. Đất được Nhà nước giao hoặc công nhận sd vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và làm muối. 2.3.5. Đất nông nghiệp chuyển đổi QSD giữa các hộ gia đình, cá nhân theo chủ trương chung về dồn điền đổi thửa. 2.3.6. Đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. www.themegallery.com PHẠM VI ÁP DỤNG – Đối tượng 2.3. Trường hợp không phải nộp LPTB (tiep): 2.3.7. Đất thuê của Nhà nước hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp. 2.3.8. Nhà, đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng được Nhà nước công nhận hoặc được phép hoạt động. 2.3.9. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa. [...]... Khai lệ phí trước bạ Hồ sơ khai cụ thể  c/ Khai lệ phí trước bạ nhà đất: • 02 bản Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu 01/LPTB) • Giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp • Giấy tờ chứng minh tài sản (hoặc chủ tài sản) thu c đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có) www.themegallery.com LỜI MỞ ĐẦUSau khi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, nền kinh tế nước nhà đã bắt đầu có nhưng bước hội nhập sâu rộng hơn đối với thế giới. Đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam tăng mạnh, cuộc sống của người dân được cải thiện, nhu cầu đi lại bằng phương tiện riêng có xu hướng tăng lên. Nắm bắt được nhu cầu của người dân, năm 1994, công ty TNHH Đức Phương đã được thành lập với mục đích lắp ráp, sản xuất xe máy, ô tô để đáp ứng nhu cầu của người dân.Trải qua gần 17 năm xây dựng và phát triển với phương châm “kinh doanh văn minh, lành mạnh cùng phát triển ”. Tập đoàn Đức Phương đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm và bài học thực tiễn quỹ báu. Công ty đã từng bước hoàn thiện và phát triển, góp phần tích cực và sự nghiệp phát triển ngành công nghiệp ôtô nói riêng và công cuộc công nghiệp hóa– hiện đại hóa, hội nhập quốc tế của đất nước Việt Nam nói chung.Lĩnh vực chính của tập đoàn Đức Phương lắp ráp kinh doanh xe máy, ô tô, xe 4 bánh phục vụ trong nông nghiệp . Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật giỏi, lành nghề, đội ngũ công nhân chăm chỉ nhiệt tình làm việc hăng say để tạo ra những sản phẩm với chất lượng tốt nhất và được người tiêu dùng tin cậy .Trong tương lai, Đức Phương sẽ phát triển thành một tập đoàn đa ngành với những dự án trong việc đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, láp ráp ô tô , xe máy, … tại Việt Nam. Mục tiêu của Đức Phương tao ra những sản phẩm với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý qua đó nhằm xây dựng nền công nghiệp ô tô theo định hướng phát triển biền vững và than thiện với môi trường. Góp phần phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, khẳng định vị trí trên bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới.1PHẦN ITỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG1.1. Thông tin chung về công ty thực tập.1.1.1 Giới thiệu công ty. Tên đăng ký : CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG. Trụ sở Công ty : 291 Hoàng Văn Thụ- Tp. Nam Định. Điện thoại: 0350 3842797. Fax : 0350 3849553. Người đại diện : Vũ Đình Ngọc- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty. Đăng ký kinh doanh số: 0600003563 đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 08/04/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển.Tháng 5- 1994, CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG được thành lập từ với mục đích tham gia sản xuất, láp ráp, phân phối phương tiện giao thông trong lĩnh vực xe 2 bánh và ô tô với phương châm mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả hợp lý để tạo ra những sản phẩm mà tất cả khách hàng có nhu cầu đều cũng có thể tiếp cận được.Năm 1998, khi phát hiện ra nhu cầu xe máy phương tiện đi lại cần thiết của người dân. Nhanh chóng nắm bắt cơ hội, Đức Phương đã trở thành một trong những công ty tiên phong đi đầu trong viêc nhập khẩu xe máy Trung Quốc và xây dựng nhà máy lắp ráp xe máy tại Quận 9- TPHCM để đưa đến tay người tiêu dùng với giá cả hợp lý và được sự chấp nhận của khách hàng trên toàn quốc.Năm 2005, sau một thời gian dài hội nhập kinh tế với thế giới, nền kinh tế đã có những bước chuyển biến rõ rệt, tăng trưởng GDP cao. Kéo theo đó đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Nhu cầu về phương tiện đi lại cũng tăng lên, ô tô đã rở thành một nhu cầu mới của người dân, nó không chỉ đơn thuần phương tiện đi lại mà còn khẳng định vị trí của những người sở hữu nó. Nhận biết được nhu cầu sử dụng xe hơi làm phương tiện đi lại của người dân, CÔNG TY TNHH ĐỨC PHƯƠNG công ty tiên phong trong việc nhập khẩu bộ linh kiện xe ô tô Trung Quốc và thành BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 304/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016 THÔNG TƯ BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY Căn Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Quốc hội Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế; Căn Luật Phí Lệ phí số ... tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ Căn tính lệ phí trước bạ giá trị tính lệ phí trước bạ mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%) Giá tính lệ phí trước bạ đất a) Giá tính lệ phí trước bạ. .. tính lệ phí trước bạ nhà trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ nhà áp dụng địa phương b) Giá tính lệ phí trước bạ nhà xác định sau: Giá tính lệ phí trước trước bạ. .. đất tính lệ phí trước bạ giá Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định pháp luật đất đai thời điểm kê khai lệ phí trước bạ Giá tính lệ phí trước bạ nhà a) Giá tính lệ phí trước bạ nhà giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Lệ phí trước bạ là gì?, Lệ phí trước bạ là gì?, Lệ phí trước bạ là gì?

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay