TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

1 45 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:31

TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN (1) (Bắt buộc cho tất dự án) Họ tên học sinh: Võ Bảo Linh Tên dự án:Tạo khí Hiđro từ điện phân dung dịch muối ăn 1)  Tôi tìm hiểu hướng dẫn thể lệ Cuộc thi 2)  Tôi xem xét Bảng kiểm học sinh Kế hoạch nghiên cứu 3)  Tôi làm việc với học sinh thảo luận rủi ro dự án 4) Dự án có liên quan đến số yêu cầu sau cần phê duyệt Hội đồng thẩm định: Con người Động vật có xương sống Tác nhân sinh học nguy hiểm Vi sinh vật r DNA Mô 5) Các thủ tục đòi hỏi phải hoàn thành cho dự án  Bảng kiểm cho người hướng dẫn (1)  Kế hoạch nghiên cứu  Phiếu phê duyệt dự án  Bảng kiểm dành cho học sinh (1A) Phiếu Cơ quan nghiên cứu có kiểm soát (Nếu có, sau hoàn thành thí nghiệm) Phiếu dự án tiếp tục (Nếu có) 6) Các phiếu khác theo yêu cầu dự án liên quan đến số nội dung sau: Con người (Yêu cầu phê duyệt trước Hội đồng thẩm định) Phiếu người tham gia (4) Phiếu cho phép thông tin người (Nếu có) Phiếu xác nhận nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có) Động vật có xương sống (Yêu cầu phê duyệt trước) Phiếu động vật có xương sống (5A) (Thực trường/nhà/cơ sở nghiên cứu thực tế) Phiếu động vật có xương sống (5B) (Thực quan nghiên cứu có kiểm soát) Phiếu xác nhận nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có) Tác nhân sinh học nguy hiểm (Yêu cầu phê duyệt trước Hội đồng thẩm định) Phiếu đánh giá rủi ro tác nhân sinh học nguy hiểm (6A) Phiếu sử dụng mô người động vật có xương sống (6B) (Cùng phiếu 6A dự án có sử dụng mô tươi hay đông lạnh, tế bào gốc, máu, sản phẩm từ máu dịch thể) Phiếu xác nhận nhà khoa học chuyên ngành (2) (Nếu có) Phiếu đánh giá rủi ro (3) (Yêu cầu cho tất dự án sử dụng sinh vật đơn bào; vi sinh vật; phân bón; nhiên liệu; phân hủy cấu trúc thực vật…) Hóa chất, hoạt động thiết bị nguy hiểm (Không yêu cầu phê duyệt trước) Phiếu đánh giá rủi ro (3) Phiếu xác nhà khoa học chuyên ngành (2) (Yêu cầu dự án sử dụng chất bị kiểm soát theo luật ma túy, có) Thạnh Lợi, Ngày 24 tháng 10 năm 2016 Người bảo trợ Điện thoại/Email 01214208398/nguyenhuuthien.thanhloi.tm@gmail.com Nguyễn Hữu Thiện
- Xem thêm -

Xem thêm: TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT, TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT, TỜ KHAI NGƯỜI HƯỚNG DẪN THI SÁNG TẠO KHOA HỌC KỸ THUẬT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay