Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước

12 16 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:31

BỘ TÀI CHÍNH - CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 303/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016 THÔNG HƯỚNG DẪN VIỆC IN, PHÁT HÀNH, QUẢN SỬ DỤNG CÁC LOẠI CHỨNG TỪ THU TIỀN PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn Luật phí lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Căn Luật Quản thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi bổ sung số điều Luật Quản thuế, Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn thi hành; Căn Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật phí lệ phí; Căn Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Tài chính; Theo đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài ban hành Thông hướng dẫn việc in, phát hành, quản sử dụng loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước sau: Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông hướng dẫn việc in, phát hành, quản sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước (sau gọi biên lai) tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định Luật phí lệ phí Đối tượng áp dụng: a) Tổ chức thu phí, lệ phí b) Người nộp phí, lệ phí c) Tổ chức nhận in biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in biên lai, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp biên lai điện tử d) Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp quản sử dụng phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước Điều Loại hình thức biên lai 1 Biên lai chứng từ tổ chức thu phí, lệ phí lập thu khoản tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật Các loại biên lai a) Biên lai in sẵn mệnh giá loại biên lai mà tờ biên lai in sẵn số tiền phí, lệ phí cho lần nộp tiền sử dụng để thu loại phí, lệ phí mà mức thu cố định cho lần (kể hình thức tem, vé) b) Biên lai không in sẵn mệnh giá loại biên lai mà số tiền thu tổ chức thu phí, lệ phí lập thu tiền phí, lệ phí áp dụng cho trường hợp sau: b.1) Các loại phí, lệ phí pháp luật quy định mức thu tỷ lệ phần trăm (%) b.2) Các loại phí, lệ phí có nhiều tiêu thu tuỳ thuộc vào yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp tiền phí, lệ phí b.3) Các loại phí, lệ phí mang tính đặc thù giao dịch quốc tế Hình thức biên lai Biên lai thể hình thức sau: a) Biên lai đặt in biên lai tổ chức thu phí, lệ phí đặt in theo mẫu để sử dụng cung ứng dịch vụ công có thu phí, lệ phí quan thuế đặt in để bán cho tổ chức thu phí, lệ phí b) Biên lai tự in biên lai tổ chức thu phí, lệ phí tự in thiết bị tin học, máy tính tiền thiết bị khác cung ứng dịch vụ công có thu phí, lệ phí c) Biên lai điện tử tập hợp thông điệp liệu điện tử cung ứng dịch vụ công tổ chức thu phí, lệ phí khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ quản phương pháp điện tử theo quy định pháp luật giao dịch điện tử Điều Nội dung biên lai lập Nội dung bắt buộc biên lai lập phải thể mặt giấy a) Tên loại biên lai b) Ký hiệu mẫu biên lai ký hiệu biên lai Ký hiệu mẫu biên lai thông tin thể tên loại biên lai, số liên biên lai số thứ tự mẫu loại biên lai (một loại biên lai có nhiều mẫu) Ký hiệu biên lai dấu hiệu phân biệt biên lai hệ thống chữ tiếng Việt 02 chữ số cuối năm Đối với biên lai đặt in, 02 chữ số cuối năm năm in biên lai đặt in Đối với biên lai tự in biên lai điện tử, 02 chữ số cuối năm năm bắt đầu sử dụng biên lai ghi thông báo phát hành năm biên lai in Ví dụ: Tổ chức thu phí A thông báo phát hành biên lai tự in vào ngày 01/02/2017 với số lượng biên lai 500 số Đến hết năm 2017, tổ chức thu phí A chưa sử dụng hết 500 số biên lai thông báo phát hành Tổ chức thu phí A tiếp tục sử dụng hết 500 số biên lai thông báo phát hành nêu Trường hợp không muốn tiếp tục sử dụng số biên lai phát hành chưa sử dụng tổ chức thu phí A thực hủy số biên lai chưa sử dụng thực Thông báo phát hành biên lai theo quy định c) Số thứ tự biên lai dãy số tự nhiên liên tiếp ký hiệu biên lai, gồm chữ số Với ký hiệu biên lai số thứ tự phải số 0000001 d) Liên biên lai số tờ số biên lai Mỗi số biên lai phải có từ 02 liên 02 phần trở lên, đó: - Liên (phần) 1: lưu tổ chức thu; - Liên (phần) 2: giao cho người nộp phí, lệ phí; Các liên từ thứ trở đặt tên theo công dụng cụ thể phục vụ công tác quản theo quy định pháp luật đ) Tên, mã số thuế tổ chức thu phí, lệ phí e) Tên loại phí, lệ phí số tiền phí, lệ phí phải nộp g) Ngày, tháng, năm lập biên lai h) Họ tên, chữ ký người thu tiền (trừ biên lai in sẵn mệnh giá) i) Tên, mã số thuế tổ chức nhận in biên lai (đối với trường hợp đặt in) k) Biên lai thể tiếng Việt Trường hợp cần ghi thêm tiếng nước phần ghi thêm tiếng nước đặt bên phải ngoặc đơn “( )” đặt dòng nội dung ghi tiếng Việt với cỡ chữ nhỏ chữ tiếng Việt Chữ số ghi biên lai chữ số tự nhiên 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Đồng tiền ghi biên lai đồng Việt Nam Trường hợp loại phí, lệ phí pháp luật quy định có mức thu ngoại tệ thu ngoại tệ thu đồng Việt Nam sở quy đổi từ ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định Khoản Điều Nghị định số ...BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ==========o0o========== Ph¹m Minh Gi¸p ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2013 BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ==========o0o========== Ph¹m Minh Gi¸p ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH: QUẢN ðẤT ðAI Mà SỐ: 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ðỖ THỊ TÁM HÀ NỘI - 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñã ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Phạm Minh Giáp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ, những ý kiến ñóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy giáo, cô giáo trong Viện ñào tạo sau ñại học, Khoa Tài nguyên Môi trường, trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. ðể có ñược kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận ñược sự hướng dẫn chu ñáo, tận tình của cô giáo TS. ðỗ Thị Tám là người hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu ñề tài viết luận văn. Tôi cũng nhận ñược sự giúp ñỡ, tạo ñiều kiện của phòng Thống kê, phòng Tài nguyên Môi Trường, các phòng ban nhân dân các xã, thị trấn của huyện Mê Linh, các anh chị em bạn bè ñồng nghiệp, sự ñộng viên, tạo mọi ñiều kiện của gia ñình người thân. Với tấm lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp ñỡ quý báu ñó! Tác giả luận văn Pham Minh Giáp Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục các chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ðẦU 1 1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2 1.3 ðối tượng nghiên cứu 2 1.4 Phạm vi nghiên cứu 2 Chương 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU 3 1.1 Khái niệm về ñất ñai, quản ñất ñai 3 1.1.1 Khái quát về ñất ñai 3 1.1.2 Khái quát về quỹ ñất các tổ chức kinh tế 4 1.1.3 Khái niệm phân loại các tổ chức sử dụng ñất 4 1.1.4 Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng ñất của các tổ chức 6 1.1.5 Cơ sở pháp của công tác giao ñất, cho thuê ñất 6 1.2 Tổng quan về quản ñất ñai trong nước ngoài nước 8 1.2.1 ðối với một số nước trên thế giới 8 1.2.2 Quá trình hình thành hệ thống quản ñất ñai trong nước 9 1.2.3 Quản ñất ñai ñối với các tổ chức kinh tế giao ñất, cho thuê ñất. 22 1.3 Tình hình quản sử dụng ñất của các tổ chức kinh tế ñược nhà nước giao ñất, cho thuê ñất 23 1.3.1 Hiện trạng sử dụng ñất cả nước 23 1.3.2 Hiện trạng sử dụng ñất theo các mục ñích sử dụng của các tổ chức 25 1.3.3 Thực trạng quản sử dụng ñất các tổ chức của cả nước 27 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 1.3.4 ðánh giá thực trạng quản lý, sử dụng ñất của các tổ chức 31 Chương 2 NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i Bé gi¸o dôc ®µo t¹o Tr−êng ®¹i häc n«ng nghiÖp hµ néi NGUYỄN ĐỨC TÂM ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN QUẬN CẦU GIẤY – THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHUYÊN NGÀNH : QUẢN ĐẤT ĐAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ĐỖ THỊ TÁM HÀ NỘI 2013 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Nguyễn ðức Tâm Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy giáo, cô giáo trong Ban quản đào tạo sau đại học, Khoa Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Để có được kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của TS. Đỗ Thị Tám là người hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của phòng Thống kê, phòng Tài nguyên Môi Trường, các phòng ban nhân dân các xã, phường của quận Cầu Giấy, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp, sự động viên tạo mọi điều kiện của gia đình người thân. Với tấm lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó! Tác giả luận văn Nguyễn ðức Tâm Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 CHXHCN Cộng hòa xã hội chủ nghiã 2 CQ Cơ quan 3 GCNQSD Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 4 HTX Hợp tác xã 5 QSDĐ Quyền sử dụng đất 6 TC Tổ chức 7 TCKT Tổ chức kinh tế 8 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 9 TTCN Tiểu thủ công nghiệp 10 UBND Uỷ ban nhân dân Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC HÌNH vi DANH MỤC CÁC BẢNG vi MỞ ðẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Cơ sở luận tầm quan trọng của công tác quản đất đai đất của tổ chức 3 1.1.1. Cơ sở luận 3 1.1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 6 1.1.3. Cơ sở pháp của công tác giao đất, cho thuê đất cho tổ chức kinh tế 6 1.2. Tổng quan quản đất đai trong nước ngoài nước 8 1.2.1. Ngoài nước 8 1.2.2. Trong nước 10 Chương 2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 2.1. Nội dung nghiên cứu 32 2.1.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội quận Cầu Giấy 32 2.1.2. Đánh giá tình hình quản sử dụng đất đai của các tổ chức kinh tế trên địa bàn quận Cầu Giấy 33 2.1.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn quận 33 2.2. Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 33 2.2.2. Phương pháp tổng hợp xử tài liệu, số liệu 34 2.2.3. Phương pháp so sánh đánh giá 34 Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội của quận Cầu Giấy- Hà Nội 35 Trường ðại Học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp v 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ==========o0o========== NGUYỄN TIẾN HẢI ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN THỊ Xà TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, 2014 BỘ GIÁO DỤC ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ==========o0o========== NGUYỄN TIẾN HẢI ðÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN SỬ DỤNG ðẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ðƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT TRÊN ðỊA BÀN THỊ Xà TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH: QUẢN ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ðỖ THỊ TÁM TS. TRẦN MINH TIẾN HÀ NỘI, 2014 Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực cha từng đợc ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã đợc chỉ rõ nguồn gốc./. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Hải Nguyễn Tiến HảiNguyễn Tiến Hải Nguyễn Tiến Hải Trng i Hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii LI CM N ! Sau thời gian học tập nghiên cứu, đến nay tác giả đã hoàn thành luận văn thạc sĩ Quản đất đai với đề tài: Đánh giá tình hình quản sử dụng đất của các Đánh giá tình hình quản sử dụng đất của các Đánh giá tình hình quản sử dụng đất của các Đánh giá tình hình quản sử dụng đất của các tổ chức kinh tế đợc nhà nớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thị xã Từ S tổ chức kinh tế đợc nhà nớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thị xã Từ Stổ chức kinh tế đợc nhà nớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thị xã Từ S tổ chức kinh tế đợc nhà nớc giao đất, cho thuê đất trên địa bàn thị xã Từ Sơ ơơ ơn, n, n, n, tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Bắc Ninh Bắc NinhBắc Ninh Bắc Ninh . . Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Đỗ Thị Tám, TS. Trần Minh Tiến đã tận tình giúp đỡ, hớng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài, cũng nh trong quá trình hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp. Tôi xin trân thành cảm ơn tới tất cả các thầy cô giáo Bộ môn Quy hoạch Đất đai - Khoa Quản Đất đai, Ban Quản Đào tạo - Trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội. Sở Tài nguyên Môi trờng tỉnh Bắc Ninh, phòng Tài nguyên Môi trờng, phòng Thống kê, phòng Kinh tế Nông nghiệp, Ban quản các khu công nghiệp, Ban quản các dự án xây dựng thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Trân trọng cảm ơn các cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân địa phơng nơi tôi tiến hành điều tra nghiên cứu đã tận tình giúp đỡ để tôi hoàn thành luận văn. Trân trọng cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã khích lệ, giúp đỡ tôi thực hiện đề tài. Trân trọng cảm ơn đối với tất cả các tập thể, ngời thân trong gia đình, ngời vợ con tôi đã luôn tạo điều kiện về mọi mặt, động viên tôi trong cuộc sống, học tập, thực hiện hoàn chỉnh luận văn này./. Hà Nội, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Tác giả luận vănTác giả luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Tiến Hải Nguyễn Tiến HảiNguyễn Tiến Hải Nguyễn Tiến Hải Trường ðại BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGỌC LINH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NGỌC LINH ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN ĐẤT ĐAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. NGUYỄN THANH TRÀ HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực chưa từng được ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam đoan rằng các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Linh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập thực hiện đề tài, tôi đã nhận được sự giúp đỡ, những ý kiến đóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy giáo, cô giáo trong Ban quản đào tạo sau đại học, Khoa Quản đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Để có được kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng nỗ lực của bản thân, tôi còn nhận được sự hướng dẫn chu đáo, tận tình của PGS.TS Nguyễn Thanh Trà là người hướng dẫn trực tiếp tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài viết luận văn. Tôi cũng nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, phòng Tài nguyên môi trường, phòng Thống kê, phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn, Ban quản các khu công nghiệp thành phố Bắc Ninh, các cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân địa phương nơi tôi tiến hành điều tra nghiên cứu, các anh chị em bạn bè đồng nghiệp, sự động viên tạo mọi điều kiện của gia đình người thân. Với tầm lòng biết ơn, tôi xin chân thành cảm ơn mọi sự giúp đỡ quý báu đó! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Ngọc Linh Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục đích, yêu cầu 2 2.1. Mục đích 2 2.2. Yêu cầu nghiên cứu 3 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở luận tầm quan trọng của công tác quản đất đai 4 1.1.1. Cơ sở luận 4 1.1.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quản sử dụng đất của các tổ chức 6 1.2. Tổng quan quản đất đai trên thế giới 6 1.2.1. Chính sách đất đai ở Thụy Điển 7 1.2.2. Chính sách đất đai ở Mỹ 8 1.2.3. Chính sách đất đai ở Trung Quốc 9 1.3. Tình hình quản sử dụng đất ở Việt Nam 10 1.3.1. Cơ sở pháp của công tác giao đất, cho thuê đất 10 1.3.2. Tình hình sử dụng đất đai của cả nước 22 1.3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất 22 1.3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất theo các mục đích sử dụng đất của tổ chức 23 1.3.2.3. Hiện trạng sử dụng đất của các tổ chức kinh tế trên cả nước 24 1.3.2.4. Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất của các tổ chức kinh tế 27 1.4. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 29 1.4.1. Hiện trạng sử dụng đất 29 1.4.2. Tình hình sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 31 CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 34 NGHIÊN CỨU 34 2.1. Đối tượng phạm vi nghiên cứu 34 2.2. Nội dung nghiên cứu 34 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 2.3. Phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1. Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 34 2.3.2. Phương pháp tổng hợp xử tài liệu, số liệu 35 2.3.3. Phương pháp so ... 01/01/2017 thay Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý sử dụng loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thu c ngân sách nhà nước Thông tư gồm 03 Phụ lục... công việc quản lý nhà nước có thu phí, lệ phí b) Tên, mã số thu , địa tổ chức thu phí, lệ phí quan uỷ quyền thu phí, lệ phí uỷ nhiệm lập biên lai thu phí, lệ phí c) Các loại biên lai sử dụng (kèm... chức thu phí, lệ phí tổ chức ủy quyền uỷ nhiệm thu phí, lệ phí suốt thời gian sử dụng biên lai b) Trường hợp nhận Thông báo phát hành biên lai tổ chức thu phí, lệ phí gửi đến, quan thu phát Thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư 303/2016/TT-BTC hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí thuộc ngân sách nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay