Đề cương khoa học quản lý đại cương

26 48 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:29

3. Mục tiêu học phần3.1. Mục tiêu chungHọc xong học phần này, sinh viênhọc viên có được:•Kiến thức:Phát biểu được các khái niệm quản lý (QL); Người QL; Môi trường QL; Trình bày được đối tượng, bản chất, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của khoa học QL (KHQL); Phân tích được một số tư tưởng học thuyết QL của các trường phái QL qua các thời kỳ; Phát biểu đúng khái niệm quyết định QL; đặc điểm, các chức năng của QĐQL, các phương pháp ra QĐQL; trình bày đúng qui trình ra và tổ chức thực hiện QĐQL; Trình bày được khái niệm nguyên tắc QL, phương pháp QL; Phân tích được một số nguyên tắc QL và PPQL cơ bản.•Kỹ năng:Phân biệt được quản lý và lãnh đạo; Biết phân loại người quản lý theo cấp quản lý; Xác định được các yếu tố ảnh hưởng của môi trường quản lý đối với sự tồn tại và thành công của tổ chức; Có khả năng lựa chọn và vận dụng các tư tưởng, học thuyết quản lý vào công tác QL tổ chức; Biết thực hành quy trình của việc ra quyết định quản lý và tổ chức thực hiện theo đúng quy trình; Biết thực hiện các nguyên tắc QL cơ bản đúng yêu cầu; Biết lựa chọn và áp dụng phương pháp quản lý phù hợp với thực tiễn quản lý. Biết vận dụng vào lý thuyết và thực tiễn quản lý.•Thái độ:Ý thức được vai trò của quản lý và người quản lý trong tổ chức để thực hiện đúng; Có ý thức tuân thủ các nguyên tắc QL và thái độ mềm dẻo, linh hoạt trong QL•Mục tiêu khác Định hướng và cung cấp kiến thức cơ sở ngành là nền tảng để giúp cho người học tiếp cận và hiểu được môn quản lý nhà nước về giáo dục, quản lý giáo dục. Từ đó tiếp cận được kiến chính sách, Luật GD, các loại Chuẩn trong Giáo dục và phát triển các năng lực nghề nghiệp, năng lực xã hội,.. khi tham gia vào các loại hình tổ chức giáo dục sau này. HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC KHOA QUẢN BỘ MÔN: KHOA HỌC QUẢN ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KHOA HỌC QUẢN ĐẠI CƯƠNG Đề cương học phần: Khoa học Quản Đại cương thuộc chương trình đào tạo phê duyệt theo Quyết định số 580 /QĐ-HVQLGD ngày 28 tháng 12 năm 2014 Giám đốc Học viện Quản Giáo dục Hà Nội - 2014 HỌC VIỆN QUẢN GIÁO DỤC KHOA QUẢN BỘ MÔN: KHOA HỌC QUẢN ĐẠI CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần: KHOA HỌC QUẢN ĐẠI CƯƠNG Tên tiếng Anh: Introduction to Management Science Tên tiếng Việt: KHOA HỌC QUẢN ĐẠI CƯƠNG Trình độ đào tạo: CỬ NHÂN Số tín chỉ: TÍN CHỈ Mã học phần: QL 422 Loại học phần: BẮT BUỘC 1.Bộ môn phụ trách giảng dạy TS Nguyễn Thị Tuyết Hạnh TS Lê Thị Ngọc Thúy 3.Ths Nguyễn Thị Mai Phương CN Đậu Thị Hồng Thắm TS Ngô Viết Sơn 6.TS Đặng Kim Dung Thông tin chung học phần Tên học phần: Khoa học quản đại cương - Mã học phần: QL 422 - Loại học phần: - Học phần tiên quyết: Những nguyên chủ nghĩa Mac- Lenin, Số tín chỉ: 03 Bắt buộc logic học Học phần kế tiếp: Cơ sở pháp giáo dục Quản Giáo dục, Quản hành nhà nước, Khoa học dự báo, luận dạy học Giờ tín hoạt động: + Nghe giảng thuyết: 30 + Thực hành (thảo luận ): 09 + Tự học (tự NC): 06 Mục tiêu học phần 3.1 Mục tiêu chung Học xong học phần này, sinh viên/học viên có được: • Kiến thức: Phát biểu khái niệm quản (QL); Người QL; Môi trường QL; Trình bày đối tượng, chất, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu khoa học QL (KHQL); Phân tích số tư tưởng/ học thuyết QL trường phái QL qua thời kỳ; Phát biểu khái niệm định QL; đặc điểm, chức QĐQL, phương pháp QĐQL; trình bày qui trình tổ chức thực QĐQL; Trình bày khái niệm nguyên tắc QL, phương pháp QL; Phân tích số nguyên tắc QL PPQL • Kỹ năng: Phân biệt quản lãnh đạo; Biết phân loại người quản theo cấp quản lý; Xác định yếu tố ảnh hưởng môi trường quản tồn thành công tổ chức; Có khả lựa chọn vận dụng tư tưởng, học thuyết quản vào công tác QL tổ chức; Biết thực hành quy trình việc định quản tổ chức thực theo quy trình; Biết thực nguyên tắc QL yêu cầu; Biết lựa chọn áp dụng phương pháp quản phù hợp với thực tiễn quản Biết vận dụng vào thuyết thực tiễn quản • Thái độ: Ý thức vai trò quản người quản tổ chức để thực đúng; Có ý thức tuân thủ nguyên tắc QL thái độ mềm dẻo, linh hoạt QL • Mục tiêu khác - Định hướng cung cấp kiến thức sở ngành tảng để giúp cho người học tiếp cận hiểu môn quản nhà nước giáo dục, quản giáo dục Từ tiếp cận kiến sách, Luật GD, loại Chuẩn Giáo dục phát triển lực nghề nghiệp, lực xã hội, tham gia vào loại hình tổ chức giáo dục sau 3.2 Mục tiêu chi tiết học phần 3.2.1 Mục tiêu chi tiết Mục tiêu Nội dung Bậc Bậc Nội dung I.A.1.Nhận biết khái Nhập môn Khoa học niệm quản Quản I.A.2 Nhận biết vai trò quản đời Bậc I.B.1.Hiểu I.C.1.Phân tích Khái niệm quản quản I.C.2.Phân tích đựợc I.B2 Hiểu đựợc vai trò quản Nội dung Sự phát triển tư tưởng học thuyết QL sống xã hội vai trò quản I.A3 Nhận biết người đời sống quản xã hội I.B3 Hiểu I.A.4 Nhận biết khái niệm, vai Khái niệm phân loại trò, kỹ môi trường quản lý; Ảnh yêu cầu hưởng môi trường người quản đến phát triển tổ I.B.4 Hiểu chức; Môi trường vĩ Khái niệm mô;Môi trường vi mô phân loại môi I.A.5 Nhận biết trường quản lý; Đối tượng, nhiệm vụ, Ảnh hưởng phương pháp nghiên cứu môi trường đến khoa học quản phát triển I.A.6 Nhận biết tổ chức; Môi Đặc điểm khoa học trường vĩ quản mô;Môi trường vi mô I.B.5 Hiểu Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản I.B.6 Hiểu Đặc điểm khoa học quản đời sống xã hội I.C3.Phân tích khái niệm, vai trò, kỹ yêu cầu người quản I.C.4 Phân tích Khái niệm phân loại môi trường quản lý; Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức; Môi trường vĩ mô;Môi trường vi mô I.C.5 Phân tích Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản I.C.6 Phân tích Đặc điểm khoa học quản II.A1.Biết tư tưởng quản thời kỳ cổ đại; II.A2 Biết Các thuyết quản thời kỳ tư II.A3 Tư tưởng quản nhà kinh điển II.C1.Phân tích đựợc tư tưởng quản thời kì cổ đại; II.C2 Phân tích các thuyết quản thời kỳ tư II.C3 Phân tích II.B1 Hiểu tư tưởng quản thời kì cổ đại; II.B2 Hiểu thuyết quản thời kỳ tư Nội dung Chức quản Nội dung Quyết định quản chủ nghĩa Mác-Lê II.B3 Hiểu Tư nin tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa MácLê nin III.A1.Nhận biết khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản lý; III.A2.Nhận biết chức quản III.C1.Phân tích khái niệm chức quản lý, quản chu quản lý; III.C2 Phân chức quản IV.A.1 Nhận biết Khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.A2 Nhận biết bước quy trình định quản lý; Các phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản III.B.1.Nhận biết khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản lý; III.B.2.Nhận biết chức quản IV.B.1 Hiểu khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.B.2 Hiểu bước quy trình định quản lý; phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản trình trình tích IV.C.1 Phân tích khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.C.2 Phân tích bước quy trình định quản lý; phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản Nội dung Nguyên tắc phương pháp quản V.A.1.Nhận biết khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.A.2 Nhận biết phương pháp quản V.B.1.Hiểu khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.B.2 Hiểu phương pháp quản V.C.1.Phân tích khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.C.2 Phân tích phương pháp quản 3.2.2 Bảng tổng hợp mục tiêu chi tiết Mục tiêu Bậc Nội dung Nội dung I.A.1.Nhận biết khái niệm quản I.A.2 Nhận biết vai trò quản đời sống xã hội I.A3 Nhận biết người quản I.A.4 Nhận biết Khái niệm phân loại môi trường quản lý; Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức; Môi trường vĩ mô;Môi trường vi mô I.A.5 Nhận biết Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Bậc Bậc I.B.1.Hiểu Khái niệm quản I.B2 Hiểu đựợc vai trò quản đời sống xã hội I.B3 Hiểu khái niệm, vai trò, kỹ yêu cầu người quản I.B.4 Hiểu Khái niệm phân loại môi trường quản lý; Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức; Môi trường vĩ mô;Môi trường vi mô I.B.5 Hiểu I.C.1.Phân tích quản I.C.2.Phân tích đựợc vai trò quản đời sống xã hội I.C3.Phân tích khái niệm, vai trò, kỹ yêu cầu người quản I.C.4 Phân tích Khái niệm phân loại môi trường quản lý; Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức; Môi trường vĩ mô;Môi trường vi mô I.C.5 Phân tích Đối tượng, khoa học quản I.A.6 Nhận biết Đặc điểm khoa học quản Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản I.B.6 Hiểu Đặc điểm khoa học quản nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản I.C.6 Phân tích Đặc điểm khoa học quản Nội dung II.A1.Biết tư tưởng quản thời kì cổ đại; II.A2 Biết Các thuyết quản thời kỳ tư II.A3 Tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin II.B1 Hiểu tư tưởng quản thời kì cổ đại; II.B2 Hiểu thuyết quản thời kỳ tư II.B3 Hiểu Tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin II.C1.Phân tích đựợc tư tưởng quản thời kì cổ đại; II.C2 Phân tích các thuyết quản thời kỳ tư II.C3 Phân tích tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin Nội dung III.A1.Nhận biết khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản lý; III.A2.Nhận biết chức quản IV.A.1 Nhận biết Khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại III.B.1.Nhận biết khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản lý; III.B.2.Nhận biết chức quản IV.B.1 Hiểu khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại III.C1.Phân tích khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản lý; III.C2 Phân tích chức quản IV.C.1 Phân tích khái niệm Quyết định Quản lý; Phân loại Nội dung Nội dung định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.A2 Nhận biết bước quy trình định quản lý; Các phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.B.2 Hiểu bước quy trình định quản lý; phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản định quản lý; Đặc trưng định quản lý; Chức định quản lý; IV.C.2 Phân tích bước quy trình định quản lý; phương pháp định quản lý; Tổ chức thực định quản V.A.1.Nhận biết khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.A.2 Nhận biết phương pháp quản V.B.1.Hiểu khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.B.2 Hiểu phương pháp quản V.C.1.Phân tích khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản bản; V.C.2 Phân tích phương pháp quản Tóm tắt nội dung học phần Học phần đề cập đến vấn đề chung quản lý: Vai trò quản tổ chức, khái niệm QL, người QL, môi trường QL, đặc điểm, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý; Sự phát triển tư tưởng học thuyết quản lý; định quản lý, nguyên tắc phương pháp quản Nội dung chi tiết học phần Chương 1: Nhập môn khoa học quản 1.1 Khái niệm quản 1.2 Vai trò quản đời sống xã hội 1.3 Người quản 1.3.1.Khái niệm người QL 1.3.2.Phân loại người QL 1.3.3 Các vai trò người quản 1.4 Môi trường QL 1.4.1 Khái niệm phân loại môi trường quản 1.4.2 Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức 1.5 Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản 1.5.1.Đối tượng Khoa học Quản 1.5.2 Nhiệm vụ Khoa học Quản 1.5.3 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Quản 1.6 Đặc điểm khoa học quản 1.6.1 Khoa học quản khoa học có tính ứng dụng 1.6.2 Khoa học quản môn khoa học có tính liên ngành, liên môn, có giao thoa nhiều môn khoa học khác Chương 2: Sự phát triển tư tưởng học thuyết QL 2.1 Tư tưởng quản thời kì cổ đại 2.1.1.Tư tưởng quản thời cổ đại Hy Lạp 2.1.2 Tư tưởng quản thời cổ Trung Hoa 2.1.3 Tư tưởng quản thời phong kiến Việt Nam 2.2 Các thuyết quản thời kỳ tư 2.2.1.Thuyết quản khoa học: Thuyết QL Frededric W.Taylor 2.2.2 Các thuyết quản lí hành Henry Fayol 2.2.3.Thuyết QL Bàn giấy (quan liêu) Max Weber 2.2.4 Thuyết X thuyết Y Douglas Mc Gregor 2.2.5 thuyết nhóm lao động quan hệ xã hội quản Mary Paker Follet 2.2.6 thuyết tâm xã hội xuất lao động tổ chức Elton Mayo 2.2.7 thuyết định lượng (lý thuyết hệ thống )về quản 2.2.8 thuyết Z William Ouchi 2.2.9 Thuyết Kaizen Masaaki Imai 2.2.10 Thuyết quản tổng hợp Peter Druker 2.3 Tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin 2.3.1.Tư tưởng quản chủ nghĩa Mác-Lê nin 2.3.2.Tư tưởng quản Chủ tịch Hồ Chí Minh Chương 3: Chức quản 3.1 Khái niệm chức quản lý, trình quản chu trình quản 3.1.1 Chức quản 3.1.2 Quá trình quản 3.1.3 Chu trình quản 3.2 Các chức quản 3.2.1 Chức kế hoạch 3.2.2 Chức tổ chức 3.2.3 Chức đạo 3.2.4 Chức kiểm tra 3.2.5 Mối quan hệ chức quản lí Chương 4: Quyết định quản 4.1 Một số vấn đề chung Quyết định quản 4.1.1.Khái niệm 4.2.2 Phân loại định quản 4.1.3 Đặc trưng định quản 4.2.4.Chức định quản 4.2 Quy trình tổ chức thực định quản 4.2.1 Các bước quy trình định quản 4.2.2 Các phương pháp định quản 4.2.3 Tổ chức thực định quản lí Chương 5: Nguyên tắc phương pháp quản 5.1.Các nguyên tắc quản 5.1.1 Khái niệm, yêu cầu nguyên tắc QL 5.1.3 Các nguyên tắc quản 5.2 Các phương pháp quản 5.2.1.Khái niệm 5.2.2.Vai trò phương pháp quản 5.2.3.Phân loại phương pháp quản 5.2.4 Một số phương pháp quản thường dùng Tài liệu học tập 6.1 Tài liệu Nguyễn Thành Vinh (2012).Khoa học quản Đại cương NXBGD Việt Nam 6.2 Tài liệu tham khảo (1) Đoàn Thị Thu Hà (chủ biên), (Trường Đại học Kinh tế quốc dân), Giáo trình (2) Nguyễn Cảnh Chất (2002), Tinh hoa quản lý, NXB Lao động (3) Peter Drucker (1997), Những thách thức quản kỷ XXI, NXB trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, 2003 10 Thực hành/Xêmina 01 Tự học/Tự NC 02 KT – ĐG Tư vấn niệm quản lý? (Đọc 6.1.1Chương 1) - Vai trò Quản đời sống xã hội? (Đọc sách 6.1.1- Chương 1.) - Xác định cấp độ môi trường: môi trường vĩ mô, vi mô môi trường nội tổ chức? GV giao tập thảo - Cho SV chuẩn bị luận thảo luận nhóm Môi trường quản 1.Khái niệm phân loại môi trường quản Ảnh hưởng môi trường đến phát triển tổ chức SVđọc 6.1.1- Chương Sử dụng điểm đánh giá thông qua Bài tập Thực hành Nhóm Liên hệ bối cảnh thực tiễn ảnh hưởng môi trường với hiệu quản chủ thể quản Nộp Bài tập thực hành 12 Đọc số sách viết kỹ quản lý, lãnh đạo Henry Mingbert, Cacnegie, Bilgate… Tuần 2: Nhập môn khoa học quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Lí thuyết Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Tự học/Tự NC KT – ĐG Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị 1.5.Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản 1.6 Đặc điểm khoa học quản - Xác định đối tượng, phương pháp KHQL - Nêu đặc điểm KHQL Đọc 6.1.1- Chương Lập bảng phân biệt Đọc 6.1.1- Chương đối tượng Quản Khoa học quản Kiểm tra 15phút cũ Yêu cầu kiểm tra theo danh sách gọi SV Tư vấn Tuần 3: Sự phát triển tư tưởng học thuyết Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết 2.1.Giới thiệu lịch sử tư tưởng quản thời kì cổ đại 2.2 Tổng kết lại nội dung tư tưởng, học thuyết quản phương diện: + Tiến trình phát triển tư tưởng quản lý; + Mỗi tư tưởng quản thời kỳ cổ đại có ưu nhược điểm - SV đọc 6.11Chương 3, 6.2.3 - Sau SV thực hành phần tập GV tổng kết hết chương Thực 2.1.1 Tư tưởng quản - Mỗi nhóm chuẩn bị 13 hành/Xêmina/Thí nghiệm … Tự học/Tự NC thời kì cổ đại Tìm hiểu sâu tư tưởng quản thời kỳ cổ đại KT – ĐG Đánh giá qua Phần thực hành nhóm Tư vấn - Liên hệ tập thực hành để nêu quan điểm quản cho thân vận dụng vào tình quản giả định 14 trình bày tư tưởng quản thời kỳ tiền tư với phương pháp: Thuyết trình, đóng vai, quay video, thảo luận nhóm nội dung: + Nội dung tư tưởng quản thời kỳ tiền tư bản; + Đánh giá ưu nhược điểm tư tưởng thời kỳ tiền tư bản; + Nêu quan điểm nhóm SV nên tham khảo thêm số tài liệu liên quan Yêu cầu SV đọc 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 Nộp Phần chuẩn bị Nhóm (Theo phân công GV nhà tư tưởng QL thời kỳ cổ đại…) - Chuẩn bị tốt Bài tập thực hành rút ưu điểm để vận dụng việc xây dựng phương pháp QL, đề xuất xây dựng sách quản nhân sự, chuyên môn, tài chính,… tổ chức Tuần 4: Sự phát triển tư tưởng học thuyết Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết - SV đọc 6.1.1Chương - Sau SV thực hành phần tập GV tổng kết hết chương Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Tự học/Tự NC 2.1.Giới thiệu lịch sử học thuyết quản 2.2 Tổng kết lại nội dung học thuyết quản phương diện: + Tiến trình phát triển học thuyết quản lý; + Mỗi học thuyết quản có ưu nhược điểm 2.1.2 Các thuyết quản tư - Mỗi nhóm chuẩn bị trình bày thuyết quản tư với phương pháp: Thuyết trình, đóng vai, Làm phim, thảo luận nhóm nội dung: + Nội dung tư tưởng, học thuyết QL; + Đánh giá ưu nhược điểm tư tửong, học thuyết; + Vận dụng liên hệ với số tình quản thưc tiễn mà nhóm biết Tìm hiểu sâu tư SV nên tham khảo tưởng quản thời kỳ tư thêm số tài liệu liên quan Yêu cầu 15 SV đọc 6.1.1Chương 3, 6.2.3 Đánh giá qua Nộp Phần chuẩn bị Phần thực hành nhóm Nhóm (Theo phân công GV nhà tư tưởng, nhà học thuyết…) KT – ĐG Tư vấn - Liên hệ tập thực hành thuyết QL để xây dựng mô hình quản kinh tế thực tiễn - Chuẩn bị tốt Bài tập thực hành rút ưu điểm để vận dụng việc xây dựng phương pháp QL, đề xuất xây dựng sách quản nhân sự, chuyên môn, tài chính,… tổ chức Tuần 5: Sự phát triển tư tưởng học thuyết quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết - SV đọc 6.11Chương 3, 6.2.3 - Sau SV thực hành phần tập GV tổng kết hế chương 2 2.1.Giới thiệu lịch sử tư tưởng nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin 2.2 Tổng kết lại nội dung tư tưởng quản phương diện: + Tiến trình phát triển tư tưởng quản nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lê nin; + Mỗi tư tưởng quản 16 có ưu nhược điểm Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Phân tích tư tương Thuyết trình phần nhà kinh điển chủ tập thực hành nghĩa Mác-Lê nin Tự học/Tự NC Tham khảo số tài SV nên tham khảo liệu liên quan đến tư thêm số sách viết tưởng thuyết quản thuyết Quản (về Kinh tế Anh- A đam Smith, MacĂnghen, Toàn Tập) Đánh giá qua Nộp Phần chuẩn bị Phần thực hành nhóm Nhóm (Theo phân công GV nhà tư tưởng quản …) KT – ĐG Tư vấn Tuần 6: : Chức Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết 3.1 Nêu phân tích khái niệm chức quản ( chất, đặc điểm chức quản lý) ; 3.2 Nêu phân tích trình quản 3.3 Nêu phân tích chu trình quản -SV đọc 6.1.1Chương - Phát biểu khái niệm chức quản - Phát biểu khái niệm trình quản - Phát biểu khái niệm chu trình quản Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Không thực 17 Tự học/Tự NC KT – ĐG Phân tích chức SV đọc hiểu quản chức quản liên hệ thực tiễn Kiểm tra vấn đáp Yêu cầu SV phát biểu trình giảng khái niệm Tư vấn Tuần 7: Chức Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết 3.4 Phân tích chức quản cụ thể - Chức lập kế - Chức tổ chức - Chức đạo - Chức kiểm tra/ đánh giá 3.5 Phân tích mối quan hệ chức quản Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Hướng dẫn cho SV chuẩn bị xây dựng ý tưởng cho phần tập thực hành: “Lập kế hoạch trung hạn cho tổ chức nhóm sáng lập ” - Hướng dẫn công thức - Phát biểu phân tích khái niệm lập kế hoạch - Phát biểu phân tích khái niệm tổ chức - Phát biểu phân tích khái niệm đạo - Phát biểu phân tích khái niệm kiểm tra - Phát biểu mối quan hệ chức quản - Các nhóm chuẩn bị ý tưởng vòng 01 tuần; - Hiểu kỹ thuật SWOT SMART 18 Tự học/Tự NC KT – ĐG Tư vấn SWOT SMART Tự nghiên cứu đọc - Đọc tài liệu liên tài liệu liên quan đến quan đến văn bản, kỹ chức quản lập kế hoạch chiến lược giáo dục mạng tài liệu khac tìm Đánh giá ý tưởng ý Yêu cầu SV rèn kỹ thức làm việc nhóm làm việc nhóm ý thức tự học Các kiến thức chức chức quản giúp cho việc xây dựng sách định hướng, hoạch định tổ chức sau Tuần : Chức Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết Không thực Không thực Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Các nhóm trình bày tập: “Lập kế hoạch trung hạn cho tổ chức nhóm sáng lập ” -Yêu cầu SV trình bày dựa số điểm sau: - Lập Dự báo ( dùng kỹ thuật SWOT để phân tích thực trạng tổ chức, bên liên quan ); - Xây dựng mục tiêu định hướng ( Nhân sự, tài chính, 19 Tự học/Tự NC Hướng dẫn nội dung tự nghiên cứu đọc tài liệu liên quan đến chức quản KT – ĐG Đánh giá tập thực hành Nhóm Tư vấn Các kiến thức chức chức quản giúp cho việc xây dựng sách định hướng, hoạch định tổ chức sau sở vật chất, chuyên môn, mối quan tổ chức) theo nguyên tắc SMARTER - Đề xuất giải pháp thực (mục đích, nội dung, cách thức thực điều kiện thực hiện) mang tính dự kiến Yêu cầu SV tự nghiên cứu đọc tài liệu liên quan đến văn kế hoạch chiến lược mẫu tìm kiếm mạng Internet tài liệu cứng - Đánh giá cho điểm tập Nhóm Nên lựa chọn nghiên cứu có tính chất định hướng chiến lược bối cảnh kinh tế, trị, xã hội năm tới Tuần 9: Quyết định Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Lí thuyết Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị 4.1.1 Khái niệm 20 SV đọc 6.1.1- định quản 4.1.2 Phân loại định quản lí 4.1.3 Đặc trưng định quản 4.1.4.Chức định quản lí Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Tự học/Tự NC KT – ĐG Tư vấn Chương 10 6.2.4 - Phân tích khái niệm định quản - Nêu cách phân loại định quản - Phân tích đặc trưng định quản - Phân tích chức định quản GV nêu câu hỏi: Tại - SV biết liên hệ kiến nói định lại sản thức Người quản phẩm trí tuệ chủ thể để làm tập cá quản lý? nhân Hướng dẫn nội dung tự nghiên cứu đọc tài liệu liên quan đến Quyết định quản - Mỗi SV tự tìm 02 văn định phân tích phù hợp đáp ứng yêu cầu văn Đánh giá tập thực - Đánh giá cho điểm hành cá nhân tập cá nhân Yêu cầu SV làm quen với Hiểu kỹ hình thức lựa chọn hình định thức định tình quản Tuần 10: Quyết định Quản Hình thức tổ chức Số Nội dung 21 Yêu cầu sinh viên Ghi dạy học TC Lí thuyết 4.2.1 Các bước quy trình định quản 4.2.2 Các phương pháp định quản 4.2.3 Tổ chức thực định quản lí Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … GV cho ví dụ tình huốg cụ thể yêu cầu SV tự vận dụng quy trình định để phân tích Tự học/Tự NC KT – ĐG chuẩn bị - Phát biểu phân tích bước định (6 bước) - Phát biểu phân tích phương pháp định - Phát biểu phân tích bước thực định quản (5 bước) - SV biết liên hệ kiến thức, kỹ định 6.1.1 tài liệu liên quan để làm tập cá nhân Tự tìm hiểu kỹ - Mỗi SV đọc tài liệu Ra định liên quan mạng lãnh đạo tổ chức, doanh Internet sách nghiệp Đánh giá tập thực - Đánh giá cho điểm hành cá nhân tập cá nhân 22 Tư vấn SV tìm hiểu kỹ Hiểu vận dụng Ra định Quản thân số kỹ định việc giải hoạt động thân Tuần 11: Nguyên tắc phương pháp quản Hình thức tổ chức Số Nội dung dạy học TC Yêu cầu sinh viên Ghi chuẩn bị Lí thuyết -SV đọc 6.1.1Chương Chương - Phát biểu phân tích nguyên tắc quản - Phát biểu phân tích phương pháp quản 5.1.Các nguyên tắc quản 5.1.1 Khái niệm, yêu cầu nguyên tắc quản 5.1.2 Các nguyên tắc quản 5.2 Các phương pháp quản 5.2.1.Khái niệm 5.2.2.Vai trò phương pháp quản 5.2.3.Phân loại phương pháp quản 5.2.4 Một số phương pháp quản thường dùng 23 Thực hành/Xêmina/Thí nghiệm … Tự học/Tự NC KT – ĐG GV yêu cầu bình luận câu nói: “Tại nói phương pháp quản vạn năng? ” Tự tìm hiểu nguyên tắc phương pháp định SV làm tập cá nhân - SV đọc 6.1.1 để hiểu nguyên tắc phương pháp quản Kiểm tra tập thực - Đánh giá cho điểm hành cá nhân Tư vấn SV tìm hiểu nguyên tăc Hiểu vận dụng phương pháp quản số phương pháp quản thực tiễn Chính sách học phần Yêu cầu giảng viên sinh viên trình học học phần - Chuyên cần, ý thức tham gia học tập lớp: Không nghỉ 02 buổi - Yêu cầu tập, kiểm tra: Tham gia làm tâp cá nhân tập nhóm với tập nhóm sinh viên tự chấm điểm theo tiêu chí đánh giá GV đưa GV giám sát tinh thần tôn trọng thực nguyên tắc đánh giá - Điều kiện tập, kiểm tra: Lấy điểm trung bình cộng điểm cá nhân điểm nhóm làm điểm kiểm tra điều kiện kỳ - Bài thi hết môn: Theo quy dịnh Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết học tập học phần Phương pháp Chuyên cần Bài kiểm tra kỳ Mục đích, hình thức KT - ĐG Trọng số - Đi học đầy đủ - Tích cực phát biểu trình 10% học tập Lấy điểm trung bình 20% kiểm tra cá nhân (KT vấn đáp, kiểm tra 15phút đầu 24 Bài thi hết môn tập thực hành cá nhân) tập nhóm làm điểm thi kỳ Theo ngân hàng đề Chủ tịch hội đồng nghiệm thu 70% TM Nhóm giảng viên biên soạn TS Lê Thị Ngọc Thúy 25 26 ... tượng Khoa học Quản lý 1.5.2 Nhiệm vụ Khoa học Quản lý 1.5.3 Phương pháp nghiên cứu Khoa học Quản lý 1.6 Đặc điểm khoa học quản lý 1.6.1 Khoa học quản lý khoa học có tính ứng dụng 1.6.2 Khoa học quản. ..HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC KHOA QUẢN LÝ BỘ MÔN: KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần: KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẠI CƯƠNG Tên tiếng Anh: Introduction... khoa học quản lý I.A.6 Nhận biết Đặc điểm khoa học quản lý Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa học quản lý I.B.6 Hiểu Đặc điểm khoa học quản lý nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu khoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương khoa học quản lý đại cương, Đề cương khoa học quản lý đại cương, Đề cương khoa học quản lý đại cương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay