ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2

6 16 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:26

KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC CHƢƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (02) Giáo Viên : Nguyễn Minh Dƣơng (096.214.6445) Qùa Tặng Ngày Cuối Cùng Năm 2015 CHÚC CÁC EM CỦA ANH HỌC TỐT NHÉ – ANH DƢƠNG HIHI DẠNG 4: BÀI TOÁN GHÉP CÁC TỤ NỐI TIẾP HOẶC SONG SONG : Câu 1: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ C mắc nối tiếp Để chu kỳ dao động mạch tăng lần phải ghép tụ C tụ C có giá trị ? A Ghép nối tiếp, C = 3C B Ghép nối tiếp, C = 4C C Ghép song song, C = 3C D Ghép song song, C = 4C Câu 2: Một mạch dao động điện từ, tụ điện có điện dung C = 40 nF, mạch có tần số f = 2.104 Hz Để mạch có tần số f’ = 104 Hz phải mắc thêm tụ điện C có giá trị A C = 120 (nF) nối tiếp với tụ điện trước B C = 120 (nF) song song với tụ điện trước C C = 40 (nF) nối tiếp với tụ điện trước D C = 40 (nF) song song với tụ điện trước Câu 3: Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Khi thay tụ C tụ C1 mạch có tần số dao động riêng f1 Khi thay tụ C tụ C2 mạch có tần số dao động riêng f2 Khi ghép hai tụ song song với tần số dao động mạch thỏa mãn hệ thức sau ? A f  f12  f 22 B f  A f  f12  f 22 B f  A T  T12  T22 B T  A T  T12  T22 B T  f12  f 22 C f = f1 + f2 D f  f1f C f = f1 + f2 D f  f1f C T = T1 + T2 D T  T1T2 C T = T1 + T2 D T  T1T2 f12  f 22 Câu 4: Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Khi thay tụ C tụ C1 mạch có tần số dao động riêng f1 Khi thay tụ C tụ C2 mạch có tần số dao động riêng f2 Khi ghép hai tụ nối tiếp với tần số dao động mạch thỏa mãn hệ thức sau ? f1f f12  f 22 f12  f 22 Câu 5: Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Khi thay tụ C tụ C1 mạch có chu kỳ dao động riêng f1 Khi thay tụ C tụ C2 mạch có chu kỳ dao động riêng f2 Khi ghép hai tụ nối tiếp với chu kỳ dao động mạch thỏa mãn hệ thức sau ? f1f T12  T22 T12  T22 Câu 6: Mạch dao động điện từ lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ điện có điện dung C Khi thay tụ C tụ C1 mạch có chu kỳ dao động riêng f1 Khi thay tụ C tụ C2 mạch có chu kỳ dao động riêng f2 Khi ghép hai tụ song song với chu kỳ dao động mạch thỏa mãn hệ thức sau ? T1T2 T12  T22 T12  T22 Câu 7: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm L tụ C mắc nối tiếp Để chu kỳ dao động mạch tăng lần ta thực theo phương án sau ? A Thay L L với L = 3L B Thay C C với C = 3C C Ghép song song C C với C = 8C D Ghép song song C C với C = 9C.q T1T2 FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) Câu 8: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc C1 song song C2 mắc với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A f = 4,8 kHz B f = kHz C f = 10 kHz D f = 14 kHz Câu 9: Một mạch dao động dùng tụ C1 tần số dao động mạch f1 = 30 kHz, dùng tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 40 kHz Khi mạch dùng tụ C1 C2 mắc song song tần số dao động mạch A 35 kHz B 24 kHz C 50 kHz D 48 kHz Câu 10: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch f1 = 7,5 MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 10 MHz Nếu C = C1 + C2 tần số dao động riêng mạch A f = 12,5 MHz B f = 2,5 MHz C f = 17,5 MHz D f = MHz Câu 11: Một mạch dao động dùng tụ C1 tần số dao động mạch f1 = 30 kHz, dùng tụ C2 tần số dao động riêng mạch f2 = 40 kHz Khi mạch dùng tụ C1 C2 nối tiếp tần số dao động mạch A 35 kHz B 24 kHz C 50 kHz D 48 kHz Câu 12: Một mạch dao động điện từ dùng tụ C1 tần số dao động riêng mạch f1 = MHz Khi mắc thêm tụ C2 song song với C1 tần số dao động riêng mạch fss = 2,4 MHz Nếu mắc thêm tụ C2 nối tiếp với C1 tần số dao động riêng mạch A fnt = 0,6 MHz B fnt = MHz C fnt = 5,4 MHz D fnt = MHz Câu 13: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 tần số riêng mạch dao động f1 = 7,5 MHz Khi mắc L với tụ C2 tần số riêng mạch dao động f2 = 10 MHz Tìm tần số riêng mạch dao động ghép C1 nối tiếp với C2 mắc vào L A f = 2,5 MHz B f = 12,5 MHz C f = MHz D f = MHz Câu 14: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điện C cuộn cảm L Bỏ qua điện trở mạch Nếu thay C tụ điện C1, C2 (C1 > C2) mắc nối tiếp tần số dao động riêng mạch fnt = 12,5 Hz, thay hai tụ mắc song song tần số dao động riêng mạch fss = Hz Xác định tần số dao động riêng mạch thay C C1 ? A f = 10 MHz B f = MHz C f = MHz D f = 7,5 MHz Câu 15: Mạch dao động gồm cuộn cảm hai tụ điện C1 C2 Nếu mắc hai tụ C1 C2 song song với cuộn cảm L tần số dao động mạch fss = 24 kHz Nếu dùng hai tụ C1 C2 mắc nối tiếp tần số riêng mạch fnt = 50 kHz Nếu mắc riêng lẽ tụ C1, C2 với cuộn cảm L tần số dao động riêng mạch A f1 = 40 kHz f2 = 50 kHz B f1 = 50 kHz f2 = 60 kHz C f1 = 30 kHz f2 = 40 kHz D f1 = 20 kHz f2 = 30 kHz Câu 16: Mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L không đổi có tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C1 tần số dao động riêng mạch 30 kHz C = C2 tần số dao động riêng mạch CC 40 kHz Nếu C  tần số dao động riêng mạch C1  C2 A 50 kHz B 24 kHz C 70 kHz D 10 kHz Câu 17: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L hai tụ điện C1 C2 Khi mắc cuộn dây riêng với tụ C1 C2 chu kì dao động mạch tương ứng T1 = (ms) T2 = (ms) Chu kỳ dao động mạch mắc đồng thời cuộn dây với C1 song song C2 A Tss = 11 (ms) B Tss = (ms) C Tss = (ms) D Tss = 10 (ms) Câu 18: Một mạch dao động điện từ có cuộn cảm không đổi L Nếu thay tụ điện C tụ điện C1, C2, C1 nối tiếp C2, C1 song song C2 chu kỳ dao động riêng mạch T1, T2, Tnt = 4,8 (μs), Tss = 10 (μs) Hãy xác định T1, biết T1 > T2 ? A T1 = (μs) B T1 = (μs) C T1 = 10 (μs) D T1 = (μs) Câu 19: Một cuộn cảm L mắc với tụ C1 tần số riêng mạch dao động f1 = 7,5MHz Khi mắc L với tụ C2 tần số riêng mạch dao động f2 = 10MHz Tìm tần số riêng mạch dao động ghép C1 song song với C2 mắc vào L A 2MHz B 4MHz C 6MHz D 8MHz Câu 20: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, dùng cuộn cảm L1 tần số dao động điện từ mạch f1 = 30 kHz, dùng cuộn cảm L2 tần số dao động điện từ mạch f2 = 40kHz Khi dùng hai cuộn cảm mắc nối tiếp tần số dao động điện từ A 24 kHz B 50 kHz C 35 kHz D 38 kHz FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) Câu 21: Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với chu kì T Khi mắc nối tiếp với tụ điện mạch tụ có điện dung C/3 đồng thời giảm độ tự cuộn dây lần chu kì dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A T/4 B T/2 C 2T D 4T Câu 22: Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng) với tần số f Khi mắc song song với tụ điện mạch tụ có điện dung 8C tần số dao động điện từ tự (riêng) mạch lúc A f B f C 3f D f DẠNG : NĂNG LƢỢNG TRONG MẠCH DAO ĐỘNG LC: Câu 23: Chọn phát biểu sai nói mạch dao động điện từ? A Năng lượng điện tập chung tụ điện, lượng từ tập chung cuộn cảm B Năng lượng mạch dao động bảo toàn C Tần số góc mạch dao động ω  LC D Năng lượng điện lượng từ bảo toàn Câu 24: Nếu điện tích tụ mạch LC biến thiên theo công thức q = Qocos(ωt) C Tìm biểu thức sai biểu thức lượng mạch LC sau đây? Q2 Cu qu q Qo2 A Năng lượng điện trường WC     cos ωt  o 1  cos 2ωt  2 2C 2C 4C 2 Q Q Li B Năng lượng từ trường WL   o cos ωt  o 1  cos 2ωt  2C 2C Qo2 C Năng lượng dao động W  WC  WL   const 2C LI2 Lω2 Qo2 Qo2  D Năng lượng dao động: W  WC  WL  o  2 2C Câu 25: Công thức tính lượng điện từ mạch dao động LC Q2 Q2 Q2 Q2 A W  o B W  o C W  o D W  o 2L 2C L C Câu 26: Biểu thức liên quan đến dao động điện từ sau không ? A Tần số dao động điện từ tự f  B Tần số góc dao động điện từ tự ω  LC 2π LC Cu Li C Năng lượng điện trường tức thời WC  D Năng lượng từ trường tức thời WL  2 Câu 27: Nhận xét sau đặc điểm mạch dao động điện từ điều hoà LC không đúng? A Điện tích mạch biến thiên điều hoà B Năng lượng điện trường tập trung chủ yếu tụ điện C Năng lượng từ trường tập trung chủ yếu cuộn cảm D Tần số dao động mạch thay đổi Câu 28: Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở không đáng kể Điện áp hai tụ biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f Phát biểu sau sai ? Năng lượng điện từ A lượng từ trường cực đại B không thay đổi C biến thiên tuần hoàn với tần số f D lượng điện trường cực đại Câu 29: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thiên với chu kỳ T Năng lượng điện trường tụ điện A biến thiên tuần hoàn với chu kì T B biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2 C biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T D không biến thiên theo thời gian FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) Câu 30: Nhận xét sau liên quan đến lượng điện từ mạch dao động ? Điện tích mạch dao động lí tưởng biến đổi với chu kỳ T A Năng lượng điện trường biến đổi với chu kỳ 2T B Năng lượng từ trường biến đổi với chu kỳ 2T C Năng lượng điện trường biến đổi với chu kỳ T/2 D Năng lượng điện từ biến đổi với chu kỳ T/2 Câu 31: Cho mạch LC dao động với chu kỳ T = 4.10–2 (s) Năng lượng từ trường cuộn dây cảm L biến thiên điều hoà với chu kỳ T’ có giá trị A T’ = 8.10–2 (s) B T’ = 2.10–2 (s) C T’ = 4.10–2 (s) D T’ = 10–2 (s) Câu 32: Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i u cường độ dòng điện mạch hiệu điện hai đầu cuộn dây thời điểm đó, Io cường độ dòng điện cực đại mạch Hệ thức biểu diễn mối liên hệ i, u Io L C L C A  Io2  i   u B  Io2  i   u C  Io2  i   u D  Io2  i   u C L C L Câu 33: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thực dao động điện từ tự Gọi Uo điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức viết ? C A i  LC  Uo2  u  B i   Uo2  u  L L C i  LC  Uo2  u  D i   Uo2  u  C Câu 34: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = (mH) tụ điện có điện dung C = 50 (μF) Hiệu điện cực đại hai tụ điện Uo = 10 V Năng lượng mạch dao động là: A W = 25 mJ B W = 106 J C W = 2,5 mJ D W = 0,25 mJ Câu 35: Trong mạch dao động lý tưởng, tụ điện có điện dung C = (μF), điện tích tụ có giá trị cực đại 8.10–5 C Năng lượng dao động điện từ mạch A 6.10–4 J B 12,8.10–4 J C 6,4.10–4 J D 8.10–4 J Câu 36: Hiệu điện cực đại hai tụ khung dao động Uo = V, điện dung tụ C = μF Biết dao động điện từ khung lượng bảo toàn, lượng từ trường cực đại tập trung cuộn cảm A W = 18.10–6 J B W = 0,9.10–6 J C W = 9.10–6 J D W = 1,8.10–6 J Câu 37: Một mạch dao động LC gồm tụ điện có điện dung C = 10 (pF) cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 10,13 (mH) Tụ điện tích điện đến hiệu điện cực đại Uo = 12 V Sau cho tụ điện phóng điện qua mạch Năng lượng cực đại điện trường nhận giá trị ? A W = 144.10–11 J B W = 144.10–8 J C W = 72.10–11 J D W = 72.10–8 J Câu 38: Cho mạch dao động gồm tụ điện C = (μF) cuộn dây cảm kháng có L = 50 (mH) Tính lượng mạch dao động biết hiệu điện cực đại tụ điện Uo = V A W = 9.10–5 J B W = 6.10–6 J C W = 9.10–4 J D W = 9.10–6 J Câu 39: Mạch dao động LC gồm tụ C = (μF) cuộn cảm Biết giá trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện Uo = 14 V Tại thời điểm điện áp hai tụ u = V, lượng từ trường mạch bằng: A WL = 588 μJ B WL = 396 μJ C WL = 39,6 μJ D WL = 58,8 μJ Câu 40: Mạch dao động LC có L = 0,2 H C = 10 μF thực dao động tự Biết cường độ cực đại dòng điện mạch Io = 0,012 A Khi giá trị cường độ dòng tức thời i = 0,01 A giá trị hiệu điện A u = 0,94 V B u = 20 V C u = 1,7 V D u = 5,4 V Câu 41: Một mạch dao động gồm tụ điện có điện dung C = 50 (μF) cuộn dây có độ tự cảm L = (mH) Điện áp cực đại tụ điện Uo = V Cường độ dòng điện mạch thời điểm điện áp tụ điện u = V A i = 0,32 A B i = 0,25 A C i = 0,6 A D i = 0,45A Câu 42: Khi mạch dao động LC có dao động tự Hiệu điện cực đại tụ Uo = V Tại thời điểm mà lượng điện trường lần lượng từ trường hiệu điện tụ A u = 0,5 V B u  V C u = V D u = 1,63 V FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) DẠNG : MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƢỢNG TRONG MẠCH DAO ĐỘNG : Câu 43: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ biến thiên theo hàm số q = Qosin(πt) C Khi điện tích Q tụ điện q  o lượng điện trường A hai lần lượng từ trường B ba lần lượng từ trường C nửa lượng từ trường D lượng từ trường Câu 44: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ biến thiên theo hàm số q = Qocos(πt) C Khi điện tích Q tụ điện q  o lượng từ trường A hai lần lượng điện trường B ba lần lượng điện trường C bốn lần lượng điện trường D lượng từ trường Câu 45: Trong mạch dao động LC lí tưởng, lượng điện trường gấp ba lần lượng từ trường độ lớn điện tích q mạch cho Q 3Qo 3Q Q A q  o B q  o C q  D q  o Câu 46: Trong mạch dao động LC lí tưởng, lượng điện trường gấp ba lần lượng từ trường cường độ dòng điện mạch cho I 3Io 3I I A i  o B i  C i  o D i  o 2 Câu 47: Trong mạch LC điện tích tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại Q o Điện tích tụ điện lượng từ trường gấp lần lượng điện trường Q Q Q Q A q   o B q   o C q   o D q   o 2 Câu 48: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ tụ bắt đầu phóng điện đến thời điểm mà cường độ dòng điện mạch đạt giá trị cực đại A t = T/2 B t = T/6 C t = T/4 D t = T Câu 49: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ cường độ dòng điện mạch cực đại đến thời điểm mà điện tích hai tụ điện đạt giá trị cực đại A t = T/2 B t = T/4 C t = T/3 D t = T/6 Câu 50: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ tụ bắt đầu phóng điện đến thời điểm mà lượng điện trường lượng từ trường A t = T/2 B t = T/6 C t = T/4 D t = T/8 Câu 51: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ thời điểm lượng điện trường lượng từ trường đến thời điểm mà lượng điện trường mạch đạt giá trị cực đại A t = T/2 B t = T/4 C t = T/12 D t = T/8 Câu 52: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ thời điểm lượng điện trường lần lượng từ trường đến thời điểm mà lượng điện trường mạch đạt giá trị cực đại A t = T/6 B t = T/4 C t = T/12 D t = T/2 Câu 53: Một mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kỳ T Quãng thời gian ngắn từ thời điểm lượng từ trường lần lượng điện trường đến thời điểm mà lượng điện trường mạch đạt giá trị cực đại A t = T/6 B t = T/4 C t = T/12 D t = T/2 Câu 54: Xét mạch dao động lí tưởng LC Khoảng thời gian ngắn kể từ lúc lượng điện trường cực đại đến lúc lượng từ trường cực đại π LC π LC A t  π LC B t  C t  D t  2π LC Câu 55: Cho mạch dao động lí tưởng LC Khoảng thời gian ngắn từ thời điểm lượng điện trường cực đại đến thời điểm lượng từ trường gấp lần lượng điện trường FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) π LC π LC π LC B t  C t  D t  2π LC Câu 56: Cho mạch dao động lí tưởng LC Khoảng thời gian ngắn từ thời điểm lượng điện trường cực đại đến thời điểm lượng từ trường lượng điện trường π LC π LC π LC π LC A t  B t  C t  D t  Câu 57: Một mạch dao động LC có hệ số tự cảm cuộn dây L = (mH), điện dung tụ điện C = 50 (μF) Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm tụ bắt đầu phóng điện đến thời điểm lượng mạch tập trung hoàn toàn cuộn cảm π π π π A t  B t  C t  D t  (s) (s) (s) (s) 2000 4000 1000 3000 Câu 58: Cho mạch dao động lí tưởng LC Khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm cường độ dòng điện chạy cuộn dây đạt cực đại đến thời điểm mà lượng từ trường mạch lượng điện trường 10–6 (s) Chu kỳ dao động mạch A T = 10–6 (s) B T = 4.10–6 (s) C T = 3.10–6 (s) D T = 8.10–6 (s) Câu 59: Mạch dao động LC lí tưởng dao động với tần số riêng fo = MHz Năng lượng từ trường mạch có giá trị nửa giá trị cực đại sau khoảng thời gian A t = (μs) B t = 0,5 (μs) C t = 0,25 (μs) D t = (μs) 3 10 Câu 60: Một tụ điện có điện dung C  (F) nạp lượng điện tích định Sau nối tụ vào đầu 2π cuộn dây cảm có độ tự cảm L  (H) Bỏ qua điện trở dây nối Sau khoảng thời gian ngắn giây 5π (kể từ lúc nối) lượng từ trường cuộn dây lần lượng điện trường tụ ? A t  B t  C t  D t  (s) (s) (s) (s) 300 300 300 100 Câu 61: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 1mH tụ điện có điện dung U 0,1 C (F) Tính khoảng thời gian từ lúc hiệu điện tụ cực đại UO đến lức hiệu điện tụ u  ?  A t = (μs) B t = (μs) C t = (μs) D t = (μs) Câu 62: Trong mạch dao động LC có điện trở không đáng kể, chu kỳ dao động mạch T = 10 –6 (s), khoảng thời gian ngắn để lượng điện trường lại lượng từ trường A t = 2,5.10–5 (s) B t = 10–6 (s) C t = 5.10–7 (s) D t = 2,5.10–7 (s) Câu 63: Một mạch dao động LC lí tưởng có L = (mH), C = (pF), lấy π = 10 Thời gian ngắn kể từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến thời điểm mà lượng điện trường mạch ba lần lượng từ trường 105 106 (s) (s) A t = 2.10–7 (s) B t = 10–7 (s) C t  D t  75 15 Câu 64: Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng W = (μJ) từ nguồn điện chiều có suất điện động e = V Cứ sau khoảng thời gian t = (μs) lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định độ tự cảm L cuộn dây ? 34 35 32 30 A L  (μH) B L  (μH) C L  (μH) D L  (μH) π π π π Câu 65: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ có điện dung Dùng nguồn điện chiều có suất điện động e = V cung cấp cho mạch lượng W = (μJ) sau khoảng thời gian ngắn t = (μs) dòng điện mạch triệt tiêu Giá trị L 2,6 1,6 3,6 A L  (μH) B L  (μH) C L  (μH) D L  (μH) π π π π A t  FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! ... cos ωt  o 1  cos 2 t  2 2C 2C 4C 2 Q Q Li B Năng lượng từ trường WL   o cos ωt  o 1  cos 2 t  2C 2C Qo2 C Năng lượng dao động W  WC  WL   const 2C LI2 L 2 Qo2 Qo2  D Năng lượng...  WL  o  2 2C Câu 25 : Công thức tính lượng điện từ mạch dao động LC Q2 Q2 Q2 Q2 A W  o B W  o C W  o D W  o 2L 2C L C Câu 26 : Biểu thức liên quan đến dao động điện từ sau không ? A Tần... Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (09 62 146 445 ) Câu 21 : Một mạch dao động LC có điện trở không gồm cuộn dây cảm tụ
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2 , ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2 , ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay