ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2017, 16:26

KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐẠI HỌC CHƢƠNG DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ (03) Giáo Viên : Nguyễn Minh Dƣơng (096.214.6445) Quà Tặng Ngày Cuối Cùng Năm 2015 ĐẾN PHÚT CUỐI CÙNG CÁC EM CŨNG KHÔNG ĐƢỢC BỎ CUỘC NHÉ !!!( ANH DƢƠNG HIHI) DẠNG : MẠCH DAO ĐỘNG CÓ THÊM ĐIỆN TRỞ : Câu 1: Một mạch đao động gồm tụ điện có điện dung C = 3500 (pF), cuộn cảm có độ tự cảm L = 30 (μH) điện trở r = 1,5  Phải cung cấp cho mạch công suất để trì dao động nó, hiệu điện cực đại tụ điện Uo = 15 V? A P = 19,69.10–3 W B P = 16,9.10–3 W C P = 21,69.10–3 W D P = 19,6.10–3 W -4 Câu 2: Mạch dao động gồm cuộn dây có L = 2.10 H C = nF, cuộn dây có điện trở nên để trì hiệu điện cực đại V cực tụ phải cung cấp cho mạch công suất P = mW Điện trở cuộn dây có giá trị: A 100  B 10  C 50  D 12  Câu 3: Mạch dao động gồm L = μH C = 2000 pF, điện tích cực đại tụ Q0 = μC Nếu mạch có điện trở R = 0,1 , để trì dao động mạch chu kì phải cung cấp cho mạch lượng A 360 J B 720 mJ C 360 μJ D 0,89 mJ Câu 4: Cho mạch LC tụ có điện dung C = μF, cuộn dây không cảm có L = mH điện trở r = 0,5  Điện áp cực đại hai đầu tụ U0 = V Để trì dao động mạch, cần cung cấp cho mạch công suất A 16 mW B 24 mW C mW D 32 mW Câu 5: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở r = 0,5 , độ tự cảm 275 H, tụ điện có điện dung 4200 pF Hỏi phải cung cấp cho mạch công suất để trì dao động với điện áp cực đại tụ 6V A 513 W B 2,15 mW C 137 mW D 137 W Câu 6: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 1,2.10-4 H tụ điện có điện dung C = nF Điện trở mạch R = 0,2  Để trì dao động điện từ mạch với hiệu điện cực đại hai tụ U = V chu kì dao động cần cung cấp cho mạch lượng A 1,5 mJ B 0,09 mJ C 1,08.10-10 J D 0,06.10-10 J Câu 7: Dao động điện từ mạch LC tắt nhanh A tụ điện có điện dung lớn B mạch có điện trở lớn C mạch có tần số riêng lớn D cuộn dây có độ tự cảm lớn Câu 8: Phát biểu sau sai nói mạch dao động tắt dần ? A Năng lượng mạch dao động bảo toàn B Nguyên nhân tắt dần mạch dao động cuộn cảm có điện trở C Tổng lượng điện lượng từ mạch dao động giảm dần theo thời gian D Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch giảm dần theo thời gian Câu 9: Một mạch dao động có tụ với C = 3500 pF, cuộn cảm có L= 30 μH điện trở hoạt động R = 15 Ω Hiệu điện cực đại tụ 15 V Để trì dao động mạch ban dầu cần nguồn cung cấp cho mạch có công suất A 19,69.10-3 W B 1,969.10-3 W C 20.10-3 W D 0,2 W -4 Câu 10: Mạch dao động có L = 3,6.10 H; C = 18 nF Mạch cung cấp công suất mW để trì dao động điện từ với hiệu điện cực đại hai tụ 10 V Điện trở mạch là: A  B 1,2  C 2,4  D 1,5  FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) Câu 11: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 H , điện trở R =  tụ điện có điện dung C = nF Cần cung cấp cho mạch công suất để trì dao động điện từ mạch , biết hiệu điện cực đại hai tụ 5V : A P = 0,05W B P = mW C P = 0,5 W D P = 0,5 mW DẠNG : BÀI TOÁN NẠP NĂNG LƢỢNG CHO MẠCH DAO ĐỘNG LC: Câu 12: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ có điện dung Dùng nguồn điện chiều có suất điện động V cung cấp cho mạch lượng μJ sau khoảng thời gian ngắn μs dòng điện mạch triệt tiêu Xác định L ? A  H B 2,6  H C 1,6  H D 3,6 2 H Câu 13: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L = μH mắc nối tiếp với điện trở R = Ω vào hai cực củA nguồn điện chiều có suất điện động không đổi điện trở r = Ω mạch có dòng điện không đổi cường độ I Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao I động điện từ tự với tần số góc 106 rad/s cường độ dòng điện cực đại I0 Tính tỉ số ? I A B 2,5 C 1,5 D Câu 14: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L tụ C = 0,1/π2 pF Nối hai cực nguồn điện chiều có suất điện động E điện trở r =  vào hai đầu cuộn cảm Sau dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn nối với tụ điện thành mạch kín mạch LC dao động với lượng 4,5 mJ Khoảng thời gian ngắn kể từ lượng điện trường cực đại đến lượng từ trường cực đại ns Tính giá trị E? A V B V C V D V 3 Câu 15: Cho mạch điện gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L  4.10 H , tụ điện có điện dung C = 0,1 µF, nguồn điện có suất điện động E = mV điện trở r =  Ban đầu khóa k đóng, có dòng điện chạy ổn định mạch, ngắt khóa k Tính điện tích tụ điện lượng từ cuộn dây gấp lần lượng điện trường tụ điện A 3.10-8 C B 2,6.10-8 C C 6,2.10-7 C D 5,2.10-8 C Câu 16: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = Ω vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động không đổi điện trở r = Ω mạch có dòng điện không đổi cường độ I Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = μF Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao động I điện từ tự với tần số góc 106 rad/s cường độ dòng điện cực đại I0 Tính tỉ số ? I A B 2,5 C 1,5 D Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng Ban đầu nối hai đầu cuộn cảm với nguồn điện có r = , suất điện động E Sau dòng điện qua mạch ổn định, người ta ngắt cuộn dây với nguồn nối với tụ điện thành mạch kín điện tích cực đại tụ 4.10-6 C Biết khoảng thời gian ngắn kể từ lượng từ trường đạt giá trị cực đại đến π lượng tụ lần lượng cuộn cảm 106 (s) Giá trị suất điện động E là: A 2V B 6V C 8V D 4V Câu 18: Trong mạch dao động tụ điện cấp lượng μJ từ nguồn điện chiều có suất điện động 4V Cứ sau khoảng thời gian μs lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định độ tự cảm cuộn dây ? A 34  H B 35  H C 32  H D 30 2 H FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962146445) Câu 19: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R = Ω vào hai cực nguồn điện chiều có suất điện động không đổi điện trở r mạch có dòng điện không đổi cường độ I Dùng nguồn điện để nạp điện cho tụ điện có điện dung C = 2.10-6 F Khi điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại, ngắt tụ điện khỏi nguồn nối tụ điện với cuộn cảm L thành mạch dạo động mạch có dao động điện từ tự với chu kì π.10-6 s cường độ dòng điện cực đại 8I Giá trị r bằng: A  B  C 2,5  D 0,5  DẠNG : BÀI TOÁN NGẮT TỤ : Câu 20: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây cảm hai tụ điện giống hệt ghép nối tiếp Hai tụ nối với khóa K Ban đầu khóa K mở Cung cấp lượng cho mạch dao động điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm 6 V Sau vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ giá trị hiệu dụng đóng khóa K Hiệu điện cực đại giũa hai đầu cuộn dây sau đóng khóa K A (V) B (V) C 12 (V) D 12 (V) Câu 21: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động thời điểm lượng điện trường gấp đôi lượng từ trường tụ bị đánh thủng hoàn toàn Năng lượng toàn phần mạch sau lần so với ban đầu? A 2/3 B 1/4 C 3/4 D 1/2 Câu 22: Hai tụ điện C1 = 3C0 C2 = 6C0 mắc nối tiếp Nối hai đầu tụ với pin có suất điện động E = V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn nửa giá trị dòng điện đạt cực đại, người ta nối tắt hai cực tụ C1 Điện áp cực đại tụ C2 mạch dao động sau đó: 3 A V B V C V D V 2 Câu 23: Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song Nối hai đầu tụ với ắc qui có suất điện động E = V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L để tạo thành mạch dao động Sau dao động mạch ổn định, thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K mạch nhánh chứa tụ C2 hở Kể từ đó, hiệu điện cực đại tụ lại C1 là: A 3 V B V C V D 2V Câu 24: Một mạch dao động gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động thời điểm lượng điện trường nửa lượng từ trường tụ bị đánh thủng hoàn toàn Năng lượng toàn phần mạch sau lần so với ban đầu? A 1/6 B 5/6 C 3/4 D 1/4 Câu 25: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn dây cảm hai tụ điện giống hệt ghép nối tiếp Hai tụ nối với khóa K Ban đầu khóa K mở Cung cấp lượng cho mạch dao động điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm V Sau vào thời điểm dòng điện qua cuộn dây có cường độ giá trị hiệu dụng đóng khóa K Hiệu điện cực đại giũa hai đầu cuộn dây sau đóng khóa K A 12 (V) B 12 (V) C 16 (V) D 14 (V) Câu 26: Hai tụ điện C1 = C2 mắc song song Nối hai đầu tụ với ắc qui có suất điện động E = 10 V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L để tạo thành mạch dao động Sau dao động mạch ổn định, thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn giá trị dòng điện cực đại, người ta ngắt khóa K mạch nhánh chứa tụ C2 hở Kể từ đó, hiệu điện cực đại tụ lại C1 là: A 3 V B V C 5 V D 2V FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! ... từ nguồn điện chiều có suất điện động 4V Cứ sau khoảng thời gian μs lượng tụ điện cuộn cảm lại Xác định độ tự cảm cuộn dây ? A 34  H B 35  H C 32  H D 30 2 H FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com-... FB:duong.nguyenminh.12@facebook.com- Hãy Theo Dõi FB Để Cập Nhật Thông Tin Về Khóa Học Nhé !!! KHÓA LTĐH MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) Câu 19: Nếu nối hai đầu đoạn mạch gồm cuộn... MÔN VẬT LÝ MIỄN PHÍ – GIÁO VIÊN NGUYỄN MINH DƢƠNG (0962 146 445 ) Câu 11: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20 H , điện trở R =  tụ điện có điện dung C = nF Cần cung cấp cho mạch công
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3 , ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3 , ÔN THI đại học CHƯƠNG 4 bản 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay